Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 11 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(1) În condițiile art. 229 și 230 din Lege, în cazul atribuirii unui contract pe termen lung, care a fost clasificat ca fiind contract de achiziție publică, se pot stabili mecanisme de plată care să dea posibilitatea autorității contractante să realizeze plăți periodice pe durata contractului, bazate pe criterii de performanță, cu condiția ca respectivele mecanisme să fie adaptate corespunzător naturii unui asemenea contract.

(2) În cazul unui contract de achiziție publică pe termen lung, care cuprinde atât executarea de lucrări, cât și operarea rezultatelor acestora, având în vedere că riscul de operare nu este transferat într-o măsură semnificativă contractorului, prin mecanismele de plată prevăzute la alin. (1) se va asigura rambursarea de către autoritatea contractantă, prin plăți periodice pe durata contractului, atât a contravalorii lucrărilor executate, cât și a prestațiilor efectuate de respectivul contractor pentru operarea rezultatelor acestora, în conformitate cu oferta financiară acceptată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) se vor utiliza criterii obiective și cuantificabile prevăzute atât în cadrul documentației de atribuire, cât și în cuprinsul contractului, cu menționarea inclusiv a perioadelor de remediere a neconformităților înregistrate pe perioada de operare, cât și a mecanismelor de monitorizare a performanței contractorului și a metodelor de calcul a penalităților în caz de neîndeplinire a nivelurilor impuse pentru respectivele criterii.

SECȚIUNEA a 4-a Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

Art. 164. -

(1) Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (2) din Lege se face cu respectarea prevederilor art. 28 și se publică în SEAP.

(2) Nu este permisă modificarea prețului unui contract de achiziție publică/acord-cadru în condițiile art. 221 din Lege în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de Lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.

Art. 165. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent și a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) în documentația de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului inițial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităților de produse și servicii deja achiziționate, precum și nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;

b) în documentația de atribuire, precum și în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorității contractante de a opta pentru suplimentarea cantităților de produse sau de servicii este condiționat de existența resurselor financiare alocate cu această destinație;

c) valoarea estimată a contractului inițial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităților de produse sau servicii;

d) prelungirea contractului inițial nu poate depăși o durată de 4 luni de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia.

(2) După modificarea contractului în sensul alin. (1), în termen de 30 de zile, autoritatea contractantă are obligația publicării anunțului privind modificarea contractului prin intermediul SEAP.

SECȚIUNEA a 5-a Finalizarea contractului de achiziție publică

Art. 166. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a emite documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție tehnică a produselor în cauză;

b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent;

c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proiectate;

d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză;

e) pentru contractele de lucrări atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor în cauză.

(2) În situația prevăzută la art. 144 alin. (1), documentul constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul de achiziție public/acordul-cadru, dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de la data de la care a fost reziliat acesta, în cazul în care există contract semnat.

(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligații:

a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;

b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziției publice.

(4) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) se publică în SEAP, după expirarea termenelor de contestare prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(6) În cazul contractelor atribuite prin cumpărare directă, autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare în conformitate cu alin. (1), atunci când este solicitat acest lucru de către contractant/contractant asociat.

(7) Autoritatea contractantă poate emite un document constatator unui subcontractant la solicitarea acestuia și numai în cazul prezentării contractului de subcontractare și a recepțiilor aferente.

(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligația de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 167. -

Operatorul SEAP are obligația de a actualiza sistemul informatic luând în considerare progresul tehnologic și ținând cont de actele delegate adoptate de Comisia Europeană cu privire la regulile și cerințele care trebuie îndeplinite de dispozitivele și instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea și primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții, inclusiv situațiile și condițiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum și modalitățile de implementare a acesteia, precum și utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilității instrumentelor și dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.

Art. 168. -

(1) În vederea îndeplinirii funcțiilor prevăzute la art. 232 alin. (1) din Lege, operatorul SEAP are obligația, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziția ANAP, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul exercitării funcției de monitorizare în cadrul sistemului național de achiziții publice.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite ANAP orice informație solicitată de aceasta, inclusiv prin secțiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunțuri puse la dispoziție prin intermediul SEAP, în scopul exercitării funcțiilor în cadrul sistemului național de achiziții publice.

Art. 169. -

Centralizarea informațiilor referitoare la utilizarea în anul precedent, de către autoritățile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru achizițiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are obligația de a transmite un raport centralizator ANAP, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Art. 170. -

(1) Operatorul SEAP decide suspendarea operatorului economic în cazul în care acesta are un comportament care nu corespunde cu normele de securitate și utilizare a sistemului, aprobate prin decizie a operatorului SEAP, cu avizul ANAP.

(2) Decizia de suspendare prevăzută la alin. (1) se publică în SEAP.

Art. 171. -

(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, președintele ANAP are dreptul de a emite ordine și instrucțiuni.

(2) În vederea exercitării funcțiilor de control ex-ante și ex-post ANAP va încheia protocoale de colaborare cu instituții cu atribuții specifice în domeniul achizițiilor publice.

ANEXĂ la normele metodologice

Categoriile de contracte pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitația electronică

Cod CPV Descriere
de la 79200000-6 [Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale]
la 79221000-9 [Servicii de consultanță fiscală]
Servicii de contabilitate și de consultanță fiscală
de la 79310000-0 [Servicii de studii de piață] la 79315000-5 [Servicii de
cercetare socială], cu excepția 79311210-2 [Servicii de anchete telefonice] și
79312000-4 [Servicii de testare a pieței]
Servicii de studii
de la 79400000-8 [Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe]
la 79415200-8 [Servicii de consultanță în proiectare];
de la 79417000-0 [Servicii de consultanță în domeniul securității] la 79420000-4
[Servicii conexe managementului]
79421200-3 [Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrări de
construcție]; 79998000-6 [Servicii de consiliere profesională (coaching)];
66171000-9 [Servicii de consultanță financiară]; 66519310-7 [Servicii de
consultanță în asigurări]; 79411100-9 [Servicii de consultanță în dezvoltarea
societăților]; 79822500-7 [Servicii de proiectare grafică];
Servicii de consultanță în afaceri
de la 72212100-0 [Servicii de dezvoltare de software specific industriei] la
72212991-2 [Servicii de dezvoltare software pentru foi de calcul].
72221000-0 [Servicii de consultanță privind analiza economică]; 72223000-4
[Servicii de analiză a cerințelor tehnologiei informațiilor]; 72224000-1 [Servicii
de consultanță privind gestionarea proiectelor]; 72262000-9 [Servicii de
dezvoltare software]; 72413000-8 [Servicii de proiectare de site-uri WWW
(World Wide Web)]
Servicii de dezvoltare de software
de la 71200000-0 [Servicii de arhitectură și servicii conexe] la 71313200-7
[Servicii de consultanță în izolație acustică și acustică interioară], cu excepția
71244000-0 [Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor]; 71245000-7
[Planuri de aprobare, schițe de lucru și specificații]; 71243000-3 [Planuri
provizorii (sisteme și integrare)]; 71246000-4 [Stabilire și enumerare a
cantităților necesare în construcții]; 71247000-1 [Supraveghere a lucrărilor de
construcții]; 71248000-8 [Supraveghere a proiectului și documentare].
71314300-5 [Servicii de consultanță în eficienta energetică]; 71314310-8
[Servicii de inginerie termică pentru construcții]; 71315100-0 [Servicii de
consultanță pentru lucrări de bază]; 71315210-4 [Servicii de consultanță în
instalații tehnice de construcții]; 71318000-0 [Servicii de consiliere și de
consultanță în inginerie]; 71319000-7 [Servicii de expertiză]; 71312000-8
[Servicii de consultanță în inginerie structurală]; 71320000-7 [Servicii de
concepție tehnică]; 71321000-4 [Servicii de proiectare tehnică a instalațiilor
mecanice și electrice pentru construcții].
de la 71321200-6 [Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire] la
71351400-7 [Servicii de interpretare petrofizică], cu excepția 71326000-9
[Servicii auxiliare de construcții].
71353000-7 [Servicii de analiză la suprafață], 713531000-8 [Servicii de analiză
hidrografică]; 71353200-9 [Servicii de analiză a dimensiunilor]; 71356200-0
[Servicii de asistență tehnică]; 71410000-5 [Servicii de urbanism]; 71400000-2
[Servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică]; 71420000-8 [Servicii de
arhitectură peisagistică]; 71530000-2 [Servicii de consultanță în construcții];
71600000-4, [Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică]; 71620000-0
[Servicii de analiză]; 71621000-7 [Servicii de analiză sau consultanță tehnică];
79932000-6 [Servicii de arhitectură de interior]; 79933000-3 [Servicii de
asistență de proiectare]
Servicii de arhitectură și inginerie
de la 73100000-3 [Servicii de cercetare și de dezvoltare experimentală] la
73220000-0 [Servicii de consultanță în dezvoltare].
73300000-5 [Proiectare și executare în domeniul cercetării și dezvoltării];
7342000-2 [Studiu de prefezabilitate și demonstrație tehnologică].
Servicii de cercetare și dezvoltare
de la 79100000-5 [Servicii juridice] la 79140000-7 [Servicii de consultanță și
de informare juridică].
Servicii juridice

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...