Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru -
SECȚIUNEA a 4-a
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

Art. 164. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (2) din Lege se face cu respectarea prevederilor art. 28 și se publică în SEAP.

(2) Nu este permisă modificarea prețului unui contract de achiziție publică/acord-cadru în condițiile art. 221 din Lege în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de Lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.

Art. 165. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent și a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Comentarii expert (2)

a) în documentația de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului inițial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităților de produse și servicii deja achiziționate, precum și nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;

b) în documentația de atribuire, precum și în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorității contractante de a opta pentru suplimentarea cantităților de produse sau de servicii este condiționat de existența resurselor financiare alocate cu această destinație;

c) valoarea estimată a contractului inițial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităților de produse sau servicii;

d) prelungirea contractului inițial nu poate depăși o durată de 4 luni de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia.

(2) După modificarea contractului în sensul alin. (1), în termen de 30 de zile, autoritatea contractantă are obligația publicării anunțului privind modificarea contractului prin intermediul SEAP.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Diminuarea cantității de servicii de internet până la pragul de achiziție directă pentru a asigura necesarul până la sfârșitul anului. - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Se poate diminua cantitatea de servicii de internet până la pragul de achiziție directă în vederea asigurării necesarului doar până la sfârșitul anului curent, cu riscul de a rămâne fără servicii de internet la începutul anului următor, până la aprobarea bugetului?
[ Mai mult... ]

Se poate prelungi un contract de achiziție publică atribuit prin cumpărare directă? - Ioana Popa
Se poate prelungi, în temeiul art. 165 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, un contract de achiziție publică atribuit prin cumpărare directă?
Având în vedere că textul art. 165 alin. (1) enumeră, printre condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ în scopul aplicării prevederii legale referitoare la posibilitatea prelungirii unui contract cu caracter de regularitate, obligația de a preciza anterior în documentația de atribuire și în contractul de achiziție publică a acestei opțiuni de prelungire, precum și a nivelului până la care aceasta se poate întinde, apreciem că această dispoziție legală nu este aplicabilă și în cazul contractelor încheiate în urma achiziției directe.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Servicii sociale și alte servicii specifice
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Oferta și documentele însoțitoare
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Finalizarea procedurii de atribuire
Dosarul achiziției
Subcontractarea
Modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului
Prevederi referitoare la contractele pe termen lung
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
Finalizarea contractului de achiziție publică
;
se încarcă...