Finalizarea contractului de achiziție publică | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru -
SECȚIUNEA a 5-a
Finalizarea contractului de achiziție publică

Art. 166. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a emite documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează: Comentarii expert (2)

a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție tehnică a produselor în cauză; Comentarii expert (1)

b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent;

c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proiectate;

d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză;

e) pentru contractele de lucrări atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor în cauză.

(2) În situația prevăzută la art. 144 alin. (1), documentul constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul de achiziție public/acordul-cadru, dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de la data de la care a fost reziliat acesta, în cazul în care există contract semnat.

(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligații:

a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;

b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziției publice.

(4) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) se publică în SEAP, după expirarea termenelor de contestare prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

(6) În cazul contractelor atribuite prin cumpărare directă, autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare în conformitate cu alin. (1), atunci când este solicitat acest lucru de către contractant/contractant asociat. Comentarii expert (1)

(7) Autoritatea contractantă poate emite un document constatator unui subcontractant la solicitarea acestuia și numai în cazul prezentării contractului de subcontractare și a recepțiilor aferente.

(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligația de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Document constatator comun sau individual? - Ioana Popa
În situația în care un contract a fost încheiat cu o asociere de operatori economici, autoritatea contractantă poate emite documente constatatoare în mod individual, fiecărui operator economic în parte?
În cazul încheierii unui contract între o autoritate contractantă și o asociere de operatori economici, acordul de asociere reprezintă una dintre anexele contractului de achiziție publică, ca parte integrantă, așa cum stipulează art. 147 alin. (1) lit. f) din actul normativ menționat în paragraful anterior.
[ Mai mult... ]

Document constatator în cazul contractului de achiziții publice denunțat unilateral de executant - Ioana Popa
Este obligată autoritatea contractantă să emită document constatator atunci când un contract de achiziții publice este denunțat unilateral de executant ca urmare a intrării acestuia în insolvență?
Legislația privind achizițiile publice nu tratează distinct noțiunea de reziliere a unui contract, respectiv noțiunea de încetare a acestuia urmare denunțării unilaterale de către una din părți.
[ Mai mult... ]

Emitere document constatator în cazul unui contract atribuit prin cumpărare directă - Ioana Popa
Autoritatea contractantă poate emite un document constatator dacă, în cazul unui contract atribuit prin cumpărare directă, contractantul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale?
Art. 166 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016 conferă un drept autorității contractante cu privire la emiterea de documente constatatoare în conformitate cu alin. (1) al aceluiași articol, în cazul contractelor atribuite prin cumpărare directă, atunci când este solicitat acest lucru de către contractant/contractant asociat.
[ Mai mult... ]

Obligație emitere documente constatatoare - Ioana Popa
O autoritate contractantă are în derulare un contract mixt având ca obiect principal furnizarea de produse IT&C (hardware și software) și ca obiect secundar prestare de servicii.
Contratul este împărțit în 3 faze cronologice: faza 1 constă în furnizarea produselor, instalarea, configurarea și testarea acestora, iar fazele 2 și 3 presupun prestarea serviciilor de migrare și, respectiv, prestarea serviciilor de instruire.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Oferta și documentele însoțitoare
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Finalizarea procedurii de atribuire
Dosarul achiziției
Subcontractarea
Modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului
Prevederi referitoare la contractele pe termen lung
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
Finalizarea contractului de achiziție publică
;
se încarcă...