Art 127 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea achiziției publice - Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia -
Art. 127. -
Doctrină (1)

(1) Comisia de evaluare are următoare atribuții: Modificări (1)

a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați;

c) realizarea selecției candidaților, dacă este cazul;

d) desfășurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) desfășurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea conformității propunerilor tehnice ale ofertanților cu prevederile caietului de sarcini;

g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanților în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul;

h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, inclusiv verificarea conformității cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situația prevăzută la art. 210 din Lege;

i) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare și/sau ofertelor;

j) stabilirea ofertelor inacceptabile și/sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii; Modificări (1)

k) stabilirea ofertelor admisibile;

l) aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fișa de date a achiziției; Modificări (1)

m) stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;

n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape și a raportului procedurii de atribuire.

(2) Rapoartele intermediare și raportul procedurii de atribuire se înaintează de către președintele comisiei de evaluare conducătorului autorității contractante spre aprobare. Comentarii expert (1)

(3) În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul autorității contractante va motiva în scris decizia sa și poate, după caz:

a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parțială;

b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.

(4) În situația în care autoritatea contractantă aprobă raportul procedurii de atribuire fără a ține cont de observațiile formulate de observatorii ANAP în urma controlului ex-ante, cu privire la situațiile prevăzute de art. 60 din Lege, Agenția Națională de Integritate este sesizată pentru identificarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odată cu sesizarea, Agenției Naționale de Integritate îi este transmisă și documentația completă privind atribuirea contractului.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aprobare contracte de achiziție publică - Ioana Popa
Este obligatorie aprobarea contractelor de achiziție publică de către consiliul local?
Legislația în domeniul achizițiilor publice nu reglementează acest aspect. Eventuale atribuții în acest sens pot rezulta din cuprinsul altor alte normative decât cele în domeniul achizițiilor publice, cum ar fi cele care reglementează organizarea și funcționarea instituției respective.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Prin urmare, Consiliul constatăcăevaluarea ofertelor nu afost finalizată, de comisia de evaluare, potrivit dispozițiilor art. 133 H.G. nr. 395/2016, care prevăd: „(1) Comisia de evaluare are obligația de aanaliza şi de averifica fiecare ofertăatât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. (2) Propunerea tehnicătrebuie săcorespundăcerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv”, potrivit atribuțiilor prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 395/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 117 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 118 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 119 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 120 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 121 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 122 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 123 Oferta și documentele însoțitoare
Art 124 Oferta și documentele însoțitoare
Art 125 Oferta și documentele însoțitoare
Art 126 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Art 127 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Art 128 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Art 129 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Art 130 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Art 131 Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Art 132 Procesul de verificare și evaluare
Art 133 Procesul de verificare și evaluare
Art 134 Procesul de verificare și evaluare
Art 135 Procesul de verificare și evaluare
Art 136 Procesul de verificare și evaluare
Art 137 Procesul de verificare și evaluare
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...