Achiziția directă | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea achiziției publice -
SECȚIUNEA 1
Achiziția directă

Art. 43. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. Derogări (1), Comentarii expert (3)

(2) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziționare intră sub incidența prevederilor alin. (1). Modificări (1)

(3) În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă. Modificări (1)

(4) Achiziția prevăzută la alin. (1) se realizează pe bază de document justificativ. Modificări (1)

(5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe poate lua forma unui contract de achiziție publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achizițiilor inițiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația cu comercianții în vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată și/sau portofele electronice. Modificări (1)

Art. 44. -

(1) În cadrul SEAP, operatorii economici înregistrați au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opțional pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1).

(2) În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligația de a menționa detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv prețul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informații pentru a alege în mod corect și obiectiv.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage și de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.

(2) Notificările prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină informații referitoare la:

a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;

b) cerințele privind livrarea, prestarea sau executarea;

c) condițiile în care urmează să se efectueze plata.

Art. 46. - Modificări (1)

(1) În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. 45 alin. (1), operatorul economic are obligația de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.

(2) Netransmiterea unui răspuns în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.

(3) În cazul în care operatorul economic acceptă condițiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.

(4) Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. (3), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.

(5) În situația în care achiziția directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziției realizate.

(6) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro și va cuprinde minim următoarele informații:

a) denumirea și datele de identificare ale operatorului economic;

b) obiectul achiziției;

c) codul CPV;

d) valoarea achiziției;

e) cantitatea achiziționată;

f) data realizării achiziției.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cerințele privind capacitatea candidatului/ofertantului în cazul achiziției directe - Ioana Popa
Autoritatea contractantă a publicat un anunț în SEAP în vederea realizării unei achiziții directe care are ca obiect servicii de verificare proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții Sistem de irigații spații verzi.
În cadrul anunțului cu privire la achiziția în discuție, autoritatea contractantă solicită îndeplinirea unei condiții de participare conform căreia „Verificarea proiectului va fi realizată de către un verificator tehnic atestat pe lucrări de instalații de alimentări cu apă și canalizări care va întocmi un referat de verificare. Documentul de confirmare se va regăsi alături de ofertă.”
[ Mai mult... ]

Se poate contesta o achiziție directă? - Ioana Popa
Se poate contesta o achiziție directă?
Achiziția directă nu reprezintă o procedură de atribuire, ci o modalitate simplă de cumpărare ce poate fi aplicată numai în cazul în care valoarea, fără TVA, estimată la nivelul unui an calendaristic, nu depășește pragurile valorice stabilite prin art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.
[ Mai mult... ]

Se poate încheia un act adițional de prelungire a duratei de execuție a unui contract de lucrări încheiat prin achiziție directă? - Ioana Popa
Există posibilitatea legală de a încheia un act adițional de prelungire a duratei de execuție a unui contract de lucrări încheiat în urma derulării unei achiziții directe?
Achiziția directă nu reprezintă o procedură de atribuire în sensul art. 68 din Legea nr. 98/2016, în cazul achiziției directe obligațiile prevăzute de lege pentru autoritatea contractantă se limitează la estimarea și încadrarea valorii estimate a achiziției în pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 și la realizarea achiziției cu respectarea prevederilor Capitolul III, Secțiunea 1 „Achiziția directă” din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP
Etapele procesului de achiziție publică
Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire
Consultarea pieței
Documentația de atribuire
Achiziția directă
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
Reguli aplicabile comunicărilor
Reguli de publicitate și transparență
Derularea procedurilor de atribuire
Servicii sociale și alte servicii specifice
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Oferta și documentele însoțitoare
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Finalizarea procedurii de atribuire
;
se încarcă...