Guvernul României

Statutul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România din 20.02.2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Principiile fundamentale

Art. 1. -

În desfășurarea activității sale, Cultul Creștin Penticostal are la bază următoarele principii:

a) principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conștiință și religie al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituției și tratatelor religioase la care România este parte, reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creștin Penticostal;

b) principiul nondiscriminării. Nicio persoană nu poate fi pusă în situație de inferioritate pentru credința sau apartenența sa la o grupare, asociație religioasă sau cult ori pentru exercitarea libertății religioase. Dobândirea și exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere, în baza legii și a prezentului statut;

c) principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Creștin Penticostal este autonom. Exercitarea credinței penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare și funcționare;

d) principiul egalității. Cultele legal recunoscute sunt egale în fața legii și a autorităților statale de orice rang. Raporturile Cultului Creștin Penticostal cu alte culte sau organizații se realizează pe baza respectului reciproc;

e) principiul conformității cu normele moral-creștine.

Art. 2. -

Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-și manifesta credința religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului, fără constrângeri sau restricții. Norma de bază în exercitarea credinței penticostale este reprezentată de Sfânta Scriptură și de Statutul Cultului Creștin Penticostal, însoțit de Mărturisirea de credință.

Art. 3. - Modificări (1)

Părinții, tutorii sau alți reprezentanți legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

SECȚIUNEA a 2-a Considerații generale privind Cultul Creștin Penticostal

Art. 4. -

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învățăturile Sfintelor Scripturi. În toate actele și publicațiile oficiale denumirea este: Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (C.C.P. - B.D.A.R.).

Art. 5. -

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile locale din țară și din străinătate, care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credință penticostală, se organizează și funcționează după prezentul statut.

Art. 6. -

Sediul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este în municipiul București, str. Dr. Carol Davila nr. 81, sectorul 5, cu posibilitatea de a se schimba atunci când situația o cere.

Art. 7. -

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este autonom față de stat. Principiile de credință ale Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credință.

Art. 8. -

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România respectă Constituția și legile țării, potrivit principiului conformității legilor față de normele și valorile moralspirituale promovate de Sfânta Scriptură.

CAPITOLUL II Organizarea Cultului Creștin Penticostal

Art. 9. -

(1) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are următoarele părți componente:

a) biserica locală, constituită dintr-un număr de cel puțin 20 de membri. De biserica locală aparțin bisericile filiale, care se pot constitui și cu mai puțin de 20 de membri; Modificări (1)

b) comunitatea regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparținând unei anumite zone geografice din țară; Modificări (1)

c) comunitatea etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparținând unei anumite etnii; Modificări (1)

d) comunitatea teritorială din diaspora, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe țări; Modificări (1)

e) Institutul Teologic Penticostal și alte unități de învățământ de alt rang, organizate potrivit dispozițiilor Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor norme în domeniu; Modificări (1)

f) Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, organizată potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii și asigurări sociale ale cultelor, denumită în continuare Casa de Pensii și Ajutoare. Modificări (1)

(2) Părțile componente ale Cultului Creștin Penticostal sunt persoane juridice. Ele dobândesc personalitate juridică în condițiile îndeplinirii cerințelor prezentului statut. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Structura de conducere a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv.

Art. 11. -

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, bisericile penticostale locale, comunitățile regionale, comunitățile etnice, comunitățile teritoriale, Institutul Teologic Penticostal și Casa de Pensii și Ajutoare sunt persoane juridice și se organizează și funcționează potrivit prezentului statut.

CAPITOLUL III Biserica locală

SECȚIUNEA 1 Scopurile bisericii locale

Art. 12. - Modificări (1)

Biserica penticostală locală este gruparea de credincioși care, prin îndemnul și călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimțit, acceptă și respectă Mărturisirea de credință și Statutul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Art. 13. -

Biserica penticostală locală are autonomie funcțională în condițiile prezentului statut și are ca normă de credință și practică creștină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credință.

Art. 14. -

Scopurile esențiale ale bisericii penticostale locale sunt:

a) glorificarea lui Dumnezeu;

b) păstrarea nealterată și propovăduirea învățăturii Sfintelor Scripturi;

c) ucenicia, creșterea spirituală și educarea credincioșilor; Modificări (1)

d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduți;

e) practicarea actelor de cult și a părtășiei frățești;

f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei creștine.

SECȚIUNEA a 2-a Constituire și organizare

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a Bisericii și funcționează în cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizației eliberate de Comitetul executiv, la cererea comunității regionale, teritoriale sau etnice, și se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

(2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioșii care solicită autorizarea cunosc, acceptă și respectă prezentul statut și că dispun de spațiul necesar funcționării ca biserică.

(3) În aceleași condiții va fi autorizată și biserica filială, care însă, din punct de vedere spiritual și administrativ, depinde de biserica locală.

Art. 16. - Modificări (1)

În situația în care biserica locală constată că sunt îndeplinite condițiile necesare, iar situația o cere, poate solicita comunității regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filiale în biserică locală.

Art. 17. - Modificări (1)

Nicio biserică locală nu poate aparține Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparține unei comunități regionale, teritoriale sau etnice.

Art. 18. - Modificări (1)

Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioși, în vederea înființării, în aceeași localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea comunității regionale, teritoriale sau etnice și numai atunci când această acțiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.

Art. 19. - Modificări (1)

Autorizarea în cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă, care acceptă și practică învățătura penticostală, se va face cu aprobarea Consiliului bisericesc, la solicitarea și cu avizul comunității regionale, teritoriale sau etnice și în urma unei monitorizări de minimum un an. Din momentul autorizării, biserica devine unitate de cult creștin penticostal.

Art. 20. -

Biserica penticostală locală este legal angajată față de terți, prin semnătura pastorului și cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.

Art. 21. -

(1) Ștampila bisericii este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferința ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanță de 1 mm unul față de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferința interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă "Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România", iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie biserica, după care urmează județul. Modificări (1)

(2) În centrul ștampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcțiile, până la circumferința unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Modificări (1)

(3) Ștampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii, de exemplu: Betel, Betania, Filadelfia și altele asemenea.

(4) Modelul ștampilei este unic și se află la sediul central al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Art. 22. - Modificări (1)

Biserica locală încetează să mai existe atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite sau când comunitatea regională constată că biserica nu mai respectă prezentul statut și după ce s-au epuizat toate demersurile în soluționarea crizei.

SECȚIUNEA a 3-a Calitatea de membru al bisericii locale

A. Dobândirea calității de membru

Art. 23. -

Calitatea de membru al bisericii locale se dobândește de către persoana care:

a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăință și credință, făcând dovada nașterii din nou;

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn și Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;

c) acceptă prezentul Statut al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

d) se înscrie ca membru în evidențele bisericii.

Art. 24. - Modificări (1)

Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite se face, la cererea acestora, de către pastorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însușirii adevărurilor de bază ale vieții de credință. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

Art. 25. -

Calitatea de membru este personală și netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în același timp numai într-o singură biserică.

Art. 26. -

(1) Credincioșii penticostali se pot transfera, la cerere scrisă, într-o altă biserică.

(2) Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale și al credincioșilor din alte biserici evanghelice, care acceptă Mărturisirea de credință și practica Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(3) Analiza și decizia cu privire la cerea de transfer se fac de către pastorul bisericii împreună cu comitetul bisericii.

(4) Membrii care pleacă din localitate sau din țară pentru o perioadă mai mare de 3 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenței din biserica locală.

Art. 27. -

Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor și valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii și nici urmașii lor.

B. Drepturile membrilor

Art. 28. - Modificări (1)

Drepturile membrilor bisericii locale sunt:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...