Guvernul României

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor din 27.02.2008

Modificări (...), Referințe (1), Cărți (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Condiții de protecție

ARTICOLUL 1 Protecția juridică a desenelor și modelelor

Protecția juridică a desenelor și modelelor se asigură conform dispozițiilor Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată*), cu respectarea convențiilor, tratatelor și acordurilor la care România este parte.

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 26 octombrie 2007.

ARTICOLUL 2 Definiții. Expresii prescurtate

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Aranjamentul de la Locarno - Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 și revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998;

b) - B.O.P. - I.D.M. Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secțiunea desene și modele;

c) Convenția de la Paris - Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968;

d) cerere internațională - cerere de înregistrare de desene sau modele, întocmită conform prevederilor Aranjamentului de la Haga;

e) cerere - cererea de înregistrare a desenului sau modelului;

f) clasificare internațională - clasificarea desenelor și modelelor conform Aranjamentului de la Locarno;

g) data de depozit - data primirii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) a documentelor necesare constituirii depozitului reglementar, conform art. 12 din lege;

h) data de prioritate - data primului depozit al cererii de înregistrare a desenului sau a modelului, indiferent de autoritatea națională competentă la care s-a făcut depozitul cererii sau de data expunerii desenului ori modelului într-o expoziție internațională, în condițiile prevăzute în Convenția de la Paris;

i) depozit reglementar - cererea de înregistrare a unui desen sau model însoțită de descrierea desenului sau modelului și de reprezentările grafice ale acestuia ori, după caz, de specimene;

j) depozit multiplu - depozitul care cuprinde mai multe desene sau modele destinate a fi încorporate în aceeași categorie de produse și care aparțin aceleiași clase din clasificarea internațională, conform prevederilor art. 14 din lege;

k) descriere - prezentarea sumară în scris a elementelor caracteristice privind aspectul estetic exterior al desenului sau modelului și a elementelor noi ale acestuia, în condițiile prevăzute de art. 12;

l) examinator - specialistul O.S.I.M. având ca atribuție de bază examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor;

m) lege - Legea nr. 129/1992, republicată;

n) O.H.I.M. - Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă, organism comunitar, cu sediul la Alicante - Spania, având atribuții privind marca și desenul sau modelul comunitar;

o) O.M.P.I. - Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;

p) persoană interesată - orice persoană care are un interes legitim legat de desenul sau modelul respectiv și ale cărei interese ar putea fi prejudiciate de înregistrarea acestuia;

q) publicare - aducerea la cunoștința publicului prin orice mijloace;

r) succesor în drepturi - orice persoană fizică sau juridică căreia i s-au transmis fie dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, fie drepturile care decurg din cererea de înregistrare ori din înregistrarea unui desen sau model;

s) utilizator avizat - acel utilizator care este informat sau competent în domeniul de utilizare a produsului pe care se aplică sau care încorporează desenul sau modelul respectiv;

t) Serviciul desene și modele - serviciul de specialitate din cadrul O.S.I.M., cu atribuții în derularea procedurilor privind înregistrarea desenelor și modelelor.

ARTICOLUL 3 Termene Referințe în cărți (1)

(1) Termenele sunt cele prevăzute în lege și în prezentul regulament.

(2) Nerespectarea termenelor privind completările solicitate de O.S.I.M. atrage respingerea cererii de înregistrare.

(3) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice și nu includ nici ziua când a început și nici ziua când s-a sfârșit termenul.

(4) Termenele stabilite pe ani, luni sau săptămâni se sfârșesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.

(5) Termenul care, începând la datele de 29, 30 și 31 ale lunii, expiră într-o lună care nu are o asemenea zi se socotește împlinit în prima zi a lunii următoare; termenul care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este închis se prelungește până la sfârșitul proximei zile lucrătoare.

(6) Termenele notificate de O.S.I.M. prin poștă încep să curgă de la data ștampilei oficiului poștal de expediție.

(7) Actele de procedură trimise prin poștă la O.S.I.M. se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate la oficiul poștal înainte de data împlinirii termenului.

(8) Un termen cu privire la o cerere sau la un certificat de înregistrare acordat de O.S.I.M. în baza prezentului regulament poate fi prelungit de O.S.I.M. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să existe o cerere motivată, semnată de solicitant sau titular, înainte de expirarea termenului;

b) taxa legală este plătită odată cu înregistrarea la O.S.I.M.

(9) O.S.I.M. va notifica în scris solicitantului aprobarea sau respingerea cererii de prelungire a termenului.

(10) Dispozițiile alin. (8) nu se aplică în următoarele situații:

a) invocarea priorității prevăzute la art. 16-18 din lege;

b) plata taxelor de înregistrare și publicare;

c) înregistrarea unei opoziții conform art. 21 din lege;

d) formularea unei contestații conform art. 24 din lege;

(11) Când solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare se află în situația prevăzută de art. 29 din lege, O.S.I.M. poate dispune repunerea în termen a acestuia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să fie depusă o cerere semnată de solicitant sau titular, înregistrată la O.S.I.M. în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) din lege;

b) cererea să conțină motivul pentru care nu a fost respectat termenul;

c) taxa legală să fie plătită odată cu înregistrarea cererii; taxa să fie plătită în cuantumul prevăzut de lege pentru revalidare;

d) în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) din lege să fie depuse la O.S.I.M. dovezi în susținerea cererii de repunere în termen.

(12) Răspunsul privind cererea de repunere în termen se transmite solicitantului sau mandatarului autorizat.

ARTICOLUL 4 Limba oficială

(1) Cererea de înregistrare a desenului sau a modelului trebuie depusă la O.S.I.M. în limba română; toate procedurile legale se desfășoară în limba română.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine vor depune toate documentele în limba română.

(3) Documentele folosite ca mijloace de probă în procedurile în fața O.S.I.M., constând în publicații, pot fi înregistrate în orice limbă, cu condiția depunerii traducerii lor în limba română, în termen de maximum o lună de la depunere.

ARTICOLUL 5 Condiții pentru obținerea protecției

(1) Un desen sau un model poate fi înregistrat dacă satisface cumulativ următoarele condiții:

a) constituie un desen sau model în sensul prevăzut la art. 2 lit. d), i) și j) din lege;

b) este nou;

c) are caracter individual.

(2) Se consideră că un desen sau model este nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată o prioritate, înaintea datei de prioritate.

(3) Aducerea la cunoștința publicului, în condițiile art. 7 alin. (1) din lege, a unui desen sau model poate fi luată în considerare numai dacă aceasta are dată certă.

(4) Cunoștințele care au devenit accesibile publicului pe cale orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc, sunt luate în considerare numai dacă sunt confirmate printr-un document care să le conțină și care să probeze că au devenit și când au devenit accesibile publicului; documentul poate fi și ulterior datei la care a avut loc prezentarea publică orală, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevantă fiind aceea la care cunoștințele au devenit accesibile publicului.

(5) În aplicarea art. 6 din lege, un desen sau model are un caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată o prioritate, înaintea datei de prioritate.

CAPITOLUL II Dreptul la eliberarea certificatelor de înregistrare

ARTICOLUL 6 Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare

(1) Dacă mai multe persoane au creat același desen sau model, independent una de alta, dreptul la înregistrarea și la eliberarea certificatului de înregistrare aparține aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M.; dacă a fost recunoscută o prioritate, dreptul aparține aceleia a cărei cerere are cea mai veche dată de prioritate.

(2) Dacă mai multe persoane au creat împreună un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare le aparține în mod egal, dacă nu există prevederi contractuale contrare.

(3) Contractele cu misiune creativă sunt acele contracte care prevăd în mod explicit sau implicit misiunea creativă.

(4) Atribuții de serviciu vor fi considerate acele atribuții prevăzute în contractul de muncă sau în anexele recunoscute sau semnate de salariat; fișa postului nu se ia în considerare decât în cazul în care face parte integrantă din contractul de muncă.

(5) În cazul în care desenul sau modelul este rezultatul unui contract cu misiune creativă, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului, în lipsa unor prevederi contractuale contrare.

(6) În cazul desenelor sau modelelor realizate de salariați în cadrul atribuțiilor de serviciu, încredințate explicit, dreptul la înregistrare și dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține unității angajatoare, în lipsa unor prevederi contractuale contrare.

ARTICOLUL 7 Prezumția în favoarea solicitantului

Solicitantul este prezumat, până la proba contrară, a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, conform art. 4 din lege.

CAPITOLUL III Procedura de înregistrare

ARTICOLUL 8 Depunerea cererilor de înregistrare a desenelor
și modelelor la O.S.I.M.
Referințe în cărți (1)

(1) Depunerea unei cereri de înregistrare a desenelor sau modelelor se poate face de către orice persoană:

a) direct la Registratura generală a O.S.I.M.;

b) prin poștă;

c) în formă electronică sau prin mijloace electronice, dacă sunt respectate prevederile art. 11; în vederea depunerii și examinării cererilor și a altor documente în formă electronică sau prin mijloace electronice, directorul general al O.S.I.M. va emite instrucțiuni.

(2) O.S.I.M. confirmă solicitantului primirea cererii în una dintre formele prevăzute la alin. (1), data și numărul depunerii acesteia. În cazul în care cererea este transmisă prin alte mijloace decât cele prevăzute la alin. (1), cererea nu este luată în considerare și nu se confirmă depunerea.

(3) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți, O.S.I.M. va coresponda numai cu primul solicitant înscris pe cerere, dacă nu este desemnat expres unul dintre aceștia ca persoană de contact sau nu există mandatar autorizat. În cazul în care primul solicitant este o persoană juridică, se poate desemna ca persoană de contact un salariat al acesteia.

(4) O.S.I.M. înscrie pe cerere și pe toate anexele data depunerii/primirii și numărul de depunere/primire și evidențiază sub semnătură documentele primite.

(5) După depunerea/primirea cererii, O.S.I.M. verifică îndeplinirea condițiilor legale privind acordarea datei de depozit național reglementar și notifică solicitantului lipsurile constatate.

(6) În cazul în care cererea și anexele depuse îndeplinesc condițiile legale prevăzute la art. 12 din lege, cererea se înscrie în Registrul cererilor depuse.

(7) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile minime prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege pentru acordarea datei de depozit și dacă lipsurile nu sunt acoperite în termenul solicitat, cererea și anexele se vor restitui solicitantului, pe cheltuiala acestuia, O.S.I.M. păstrând o copie ca exemplar martor.

ARTICOLUL 9 Depozitele internaționale

(1) Depozitele internaționale se constituie prin transmiterea cererii și anexelor, în conformitate cu Aranjamentul de la Haga, direct la O.M.P.I. sau prin intermediul O.S.I.M., de către solicitanții români sau solicitanții străini care au o întreprindere industrială sau comercială reală și serioasă în România, conform art. 3 din Convenția de la Paris.

(2) Dacă un depozit internațional este înregistrat de mai mulți solicitanți, dintre care cel puțin unul îndeplinește cerințele alin. (1), cererea este înregistrată.

(3) Depozitul internațional se întocmește de solicitant cu respectarea dispozițiilor Aranjamentului de la Haga și ale regulamentului de aplicare a acestuia; formularul cererii, pe care îl completează solicitantul, este cel elaborat de Biroul internațional al O.M.P.I.

(4) O.S.I.M. va transmite la Biroul internațional al O.M.P.I. întreaga documentație și va înștiința solicitantul despre depunere, cu condiția achitării de către solicitant, în beneficiul O.S.I.M., a unei taxe egale cu cuantumul taxei de înregistrare cumulat cu cel al taxei de examinare.

(5) Taxele prevăzute de Aranjamentul de la Haga și regulamentul de aplicare a acestuia vor fi achitate de solicitant direct la Biroul internațional al O.M.P.I.

(6) Un exemplar al depozitului internațional înregistrat la O.S.I.M. este păstrat ca martor și nu este accesibil publicului.

(7) După transmiterea cererii internaționale la Biroul internațional al O.M.P.I., solicitantul va purta întreaga corespondență, direct sau printr-un mandatar autorizat, cu Biroul internațional al O.M.P.I. și va urmări procedura de înregistrare în statele desemnate.

ARTICOLUL 10 Confidențialitatea cererii de înregistrare a desenelor și modelelor

(1) O.S.I.M. asigură și răspunde de confidențialitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor și a reprezentărilor grafice anexate cererii, de la data depunerii acestora la Registratura generală a O.S.I.M. până la data publicării lor în B.O.P.I. - D.M., conform art. 20 din lege.

(2) Divulgarea de către solicitant sau autor a datelor cuprinse în cerere nu atrage răspunderea O.S.I.M.

ARTICOLUL 11 Condițiile necesare a fi îndeplinite de cerere

(1) Cererea de înregistrare a unui desen sau model se completează prin dactilografiere în două exemplare pe un formular-tip, stabilit prin instrucțiuni emise de directorul general al O.S.I.M.

(2) Formularul-tip prevăzut la alin. (1) se pune la dispoziția solicitanților, gratuit, de O.S.I.M.:

a) direct la Registratura generală a O.S.I.M.;

b) pe site-ul O.S.I.M.

(3) Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 10 din lege și să fie semnată în original; în caz contrar, cererea va fi tratată că o simplă corespondență.

(4) În cazul în care solicitantul este o persoană juridică, se vor preciza atât forma de constituire a acesteia, cât și statul a cărui lege guvernează statutul organic al acesteia.

(5) În cazul în care solicitantul este o persoană fizică sau juridică străină, se vor indica cetățenia și denumirea statului în care își are domiciliul sau, după caz, denumirea statului în care solicitantul are o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris.

(6) Semnătura pe un document transmis în copie sau prin fax se ia în considerare numai dacă în termen de maximum o lună de la data transmiterii se comunică la O.S.I.M. documentul în original.

(7) În cererea de înregistrare și în anexe nu se admit ștersături, corecturi, cuvinte sau rânduri adăugate, fără ca acestea să fie certificate de solicitant pe exemplarul original.

(8) Cererile care nu permit identificarea solicitantului și a adresei sau sediului acestuia se resping conform art. 12 alin. (3) din lege.

(9) Titlul desenului sau modelului, precum și denumirea produsului în care se încorporează desenul sau modelul vor fi exprimate prin noțiuni generale și cunoscute, în limba română, fără coduri comerciale și tipodimensiuni, în conformitate cu clasificarea internațională.

(10) Cererea va conține datele și documentele prevăzute de lege; alte documente sau materiale depuse în plus se păstrează de O.S.I.M. la dispoziția solicitantului timp de 6 luni, după care se distrug.

ARTICOLUL 12 Descrierea

(1) Descrierea desenului sau modelului, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) din lege, se face direct pe cererea sau pe anexele semnate și trebuie să conțină exclusiv elementele caracteristice ale aspectului estetic, precum și elementele noi, care se pot regăsi și în reprezentările grafice anexate cererii.

(2) Descrierea nu trebuie să cuprindă: detalii tehnice sau de funcționare, caracteristici tehnice, dimensiuni, repere sau cote.

(3) În cazul unui depozit multiplu se va face câte o descriere pentru fiecare desen sau model, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Descrierea unui desen sau model trebuie să conțină maximum 100 de cuvinte.

(5) În cazul în care descrierea nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la alin. (1)-(4), după caz, aceasta nu se ia în considerare și O.S.I.M. solicită o nouă descriere, care va fi depusă într-un termen de maximum 30 de zile de la data solicitării.

(6) Dacă și după remediere descrierea nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), nu se va publica sau, dacă după remediere descrierea nu îndeplinește prevederile alin. (3), cererea se respinge conform art. 12 alin. (3) din lege.

ARTICOLUL 13 Reprezentările grafice

(1) Reprezentările grafice care se depun odată cu cererea pot fi:

a) fotografii alb-negru sau color, de calitate profesională, cu un contrast suficient pentru a putea fi reproduse prin metode tipografice;

b) reprezentări grafice alb-negru sau color, de calitate profesională, executate cu instrumente de desen, în tuș pe calc sau pe hârtie albă opacă, de calitate superioară.

(2) Desenul sau modelul va fi reprezentat în perspectivă, fără alte accesorii (persoane, animale, plante etc.).

(3) Reprezentările grafice vor avea dimensiunile minime de 60 x 60 mm sau un multiplu al acestora, dar de maximum 180 x 240 mm.

(4) Exemplarele originale ale reprezentărilor grafice vor fi semnate și, după caz, ștampilate de către solicitantul cererii de înregistrare.

(5) Dacă același produs este reprezentat în mai multe poziții sau unghiuri diferite, numerotarea va cuprinde două cifre separate de un punct (de exemplu, 1.1, 1.2, 1.3 etc. pentru primul model și 2.1, 2.2, 2.3 etc. pentru al doilea model). Această numerotare va fi trecută pe exemplarul original; desenele sau modelele reprezentând un ansamblu se vor numerota după cum urmează: ansamblul 1A, iar părțile componente ale ansamblului se vor numerota 2A, 3A etc.

(6) Nu sunt admise la înregistrare ca reprezentări grafice:

a) desenele tehnice prezentând produsul în secțiune, schematic sau în plan cu rupturi și cote, cu texte explicative sau legende;

b) reprezentări grafice care nu pot fi reproduse prin metode tipografice.

(7) Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidențiate; reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă pentru ca toate detaliile desenului sau modelului să fie evidențiate și publicarea să fie posibilă.

(8) În cazul în care reprezentările grafice nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)-(7), cererea de înregistrare se respinge.

(9) În cazul unui desen, reprezentările grafice pot fi însoțite de 3 specimene, având dimensiunile maxime de 297 x 210 mm.

(10) Specimenele care sunt perisabile sau periculoase nu sunt acceptate la înregistrare și vor fi returnate solicitantului.

(11) În cazul unui depozit multiplu este posibil ca unele desene să fie însoțite de specimene conform prevederilor alin. (9).

(12) Condițiile în care reprezentările grafice pot fi depuse în format electronic sau prin mijloace electronice vor fi stabilite prin instrucțiuni emise de directorul general al O.S.I.M., publicate în B.O.P.I. - D.M.

(13) În cazul în care în urma examinării preliminare se solicită alte reprezentări grafice, iar desenul sau modelul se prezintă din alte unghiuri sau diferit față de reprezentările grafice inițiale, acestea nu vor fi luate în considerare.

(14) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din lege, detaliile desenelor sau modelelor nu se admit la înregistrare.

(15) Părțile din desenul sau modelul pentru care nu se revendică drepturi exclusive trebuie redate cu linie punctată sau excluse din reprezentarea grafică.

ARTICOLUL 14 Reprezentarea în fața O.S.I.M.

(1) În procedurile în fața O.S.I.M. solicitanții sau titularii români se pot prezenta personal sau pot fi reprezentați de un mandatar autorizat.

(2) Solicitantul, titularul, cesionarul sau altă persoană interesată poate fi reprezentat/reprezentată pentru orice procedură privind o cerere de desen sau model ori un desen sau model înregistrat printr-un mandatar autorizat exercitând profesia de consilier în proprietate industrială, fie independent, fie în cadrul unei forme de angajare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată.

(3) Desemnarea mandatarului autorizat se marchează pe formularul de cerere și printr-o procură depusă la O.S.I.M. și care poartă numele și semnătura în original ale solicitantului cererii.

(4) Mandatarul autorizat prezintă în mod obligatoriu o procură specială semnată de solicitant, în original.

(5) Procura menționează expres una sau mai multe cereri de înregistrare de desene ori modele prin denumirea desenului sau modelului, precum și întinderea mandatului.

(6) Procura poate fi depusă odată cu cererea sau în maximum 15 zile de la depunerea cererii; până la depunerea procurii, O.S.I.M. va coresponda cu solicitantul. În cazul solicitantului străin care și-a desemnat un mandatar autorizat, procedura de examinare preliminară nu va începe până la depunerea procurii.

(7) În cazul în care solicitantul cererii este reprezentat de un mandatar autorizat, acesta poate semna cererea.

(8) În cazul în care se solicită prin mandatar autorizat retragerea, renunțarea la cerere sau orice altă solicitare, inclusiv cele vizând un transfer de drepturi, aceasta se va putea face numai pe baza unui mandat special purtând semnătura solicitantului, în original.

(9) Solicitantul nu poate avea decât un mandatar autorizat. Dacă o cerere are mai mulți solicitanți și se comunică la O.S.I.M. mai mulți mandatari autorizați, O.S.I.M. va coresponda doar cu primul mandatar autorizat comunicat.

(10) Când un nou mandatar autorizat este comunicat la O.S.I.M., înscrierea vechiului mandatar autorizat este radiată din oficiu de către O.S.I.M.

(11) Adăugarea sau schimbarea mandatarului autorizat cu privire la o cerere de desen ori model sau la un desen ori model înregistrat se supune unei taxe în cuantumul prevăzut de lege pentru modificările în situația juridică a cererii.

ARTICOLUL 15 Depozitul multiplu

(1) Un depozit multiplu va cuprinde până la 100 de desene sau modele și poate fi depus printr-o singură cerere, conform art. 14 din lege.

(2) Fiecare desen sau model al unui depozit multiplu va fi tratat în mod independent în ceea ce privește procedurile prevăzute în prezentul regulament.

(3) Fiecare desen sau model independent poate fi reprodus, exploatat, licențiat, cesionat sau poate face obiectul unei renunțări, anulări, reînnoiri.

(4) La cererea O.S.I.M., solicitantul este obligat să divizeze cererea atunci când nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1) și (2); divizarea cererii atrage automat și divizarea depozitului. Solicitantul va trebui să depună câte o cerere de înregistrare, în două exemplare, pentru fiecare desen sau model ori grup de desene sau modele care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament.

(5) În cazul în care solicitantul nu va diviza cererea în termen de 30 de zile de la solicitarea examinatorului, O.S.I.M. o divizează din oficiu și va lua în examinare numai prima cerere, iar celelalte vor fi respinse.

(6) Cererile divizate, depuse la O.S.I.M., vor beneficia de data de depozit a cererii din care au fost divizate și de dreptul de prioritate al acesteia, cu condiția ca acestea să conțină aceleași desene sau modele cuprinse în depozitul inițial, fără niciun fel de modificări.

ARTICOLUL 16 Invocarea priorității

(1) Cererea poate conține o declarație prin care, conform art. 17 și 18 din lege, se invocă una sau mai multe priorități.

(2) Condițiile pentru invocarea unei priorități și efectele recunoașterii priorității invocate sunt cele prevăzute de lege și de Convenția de la Paris.

(3) În cazul în care se invocă o prioritate, în cerere trebuie să se precizeze:

a) data priorității invocate;

b) numărul certificatului de prioritate, respectiv numărul certificatului de garanție eliberat de organizatorul expoziției;

c) statul care a eliberat certificatul.

(4) Când în cererea de înregistrare a desenului sau modelului au fost invocate una sau mai multe priorități, conform art. 17 și 18 din lege, pentru recunoașterea priorității este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se depună unul sau mai multe acte de prioritate, în original, și taxele legale, în maximum 3 luni de la data depunerii cererii, conform art. 18 din lege;

b) desenul sau modelul pentru care se invocă prioritatea să fie identic cu desenul sau modelul pentru care se solicită protecția.

(5) Invocarea priorității ca urmare a expunerii desenului sau modelului într-o expoziție internațională, conform art. 17 din lege, se justifică pe baza certificatului de garanție, care trebuie să cuprindă:

a) numele și adresa organizatorului expoziției în care a fost depus desenul sau modelul;

b) denumirea expoziției, adresa și durata acesteia;

c) numele, prenumele și adresa persoanei fizice sau denumirea și sediul persoanei juridice care a depus desenul ori modelul în expoziție;

d) durata expunerii publice;

e) numărul și data certificatului de garanție, semnătura și ștampila organizatorului expoziției;

f) o reprezentare grafică a desenului sau modelului expus;

g) o descriere a desenului sau modelului expus.

(6) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (5) determină nerecunoașterea priorității invocate.

(7) În cazul în care solicitantul cererii de înregistrare a desenului sau modelului invocă un drept de prioritate care aparține altei persoane, pentru recunoașterea priorității este necesară depunerea la O.S.I.M. a unei autorizații din partea titularului dreptului de prioritate, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului depozit. Termenul de depunere a autorizației este de maximum 3 luni de la invocarea priorității; în caz contrar, O.S.I.M. nu recunoaște prioritatea invocată.

ARTICOLUL 17 Depozitul reglementar

(1) Depozitul național reglementar este constituit din cererea de înregistrare și descrierea prezentate conform art. 10 din lege și redactate în limba română, însoțite de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor. În cazul desenelor, reprezentările grafice pot fi însoțite de specimene.

(2) Toate cererile pentru care s-a constituit depozitul național reglementar conform art. 12 din lege sunt înregistrate în Registrul cererilor depuse, cu condiția achitării taxei de înregistrare prevăzute de lege.

ARTICOLUL 18 Examinarea preliminară

(1) Cererile de înregistrare a desenelor și modelelor vor fi supuse unei examinări preliminare sub următoarele aspecte:

a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 din lege;

b) dacă mandatarul autorizat este îndreptățit să reprezinte solicitantul în fața O.S.I.M.;

c) dacă prioritatea convențională este corect invocată și susținută de acte de prioritate depuse la O.S.I.M.

(2) În cazul în care cererea conține alte date suplimentare sau este însoțită de alte documente ori materiale decât cele prevăzute la art. 12 din lege, cererea va fi examinată fără a fi luate în considerare elementele suplimentare; aceste materiale suplimentare pot fi returnate, la cererea solicitantului, pe cheltuiala acestuia; după o perioadă de 6 luni, dacă aceste materiale nu au fost cerute de solicitant, O.S.I.M. le va distruge și va consemna aceasta într-un proces-verbal anexat la dosar.

(3) Dacă în urma analizării cererii de înregistrare O.S.I.M. constată neregularități privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul regulament, acestea se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen de o lună pentru remedieri.

(4) În cazul în care neregularitățile nu sunt remediate în termenul legal sau în termenul acordat, cererea se va respinge, conform art. 19 alin. (2) din lege, de Comisia de examinare din cadrul Serviciului desene și modele sau, după caz, nu se va recunoaște prioritatea.

(5) Comisia prevăzută la alin. (4) poate lua act de retragerea cererii până la momentul publicării cererii; mențiunea retragerii se va înscrie în Registrul de hotărâri ținut de Serviciul desene și modele.

(6) Comisia va fi formată din șeful serviciului sau locțiitorul acestuia, un examinator jurist din cadrul Serviciului desene și modele și examinatorul cererii.

ARTICOLUL 19 Divizarea depozitelor

(1) La cererea solicitantului, un depozit multiplu poate fi divizat în două sau mai multe depozite.

(2) Solicitantul va depune la O.S.I.M. câte o cerere de înregistrare pentru fiecare desen sau model ori grup de desene sau modele.

(3) Cererea de divizare se poate face de solicitant până la publicarea cererii.

(4) Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depășesc conținutul cererii ințiale.

(5) Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii inițiale.

(6) Cererile care nu îndeplinesc condițiile de depozit multiplu vor fi tratate în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4)-(7) din lege.

ARTICOLUL 20 Conexarea depozitelor

(1) La cererea expresă a solicitantului se pot conexa două sau mai multe cereri de înregistrare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au aceeași dată de depozit național;

b) au aceiași solicitanți și autori;

c) desenele sau modelele sunt destinate a fi încorporate în aceeași categorie de produse conform Clasificării internaționale și se respectă condițiile prevăzute la art. 14 din lege.

(2) Cererea de conexare poate fi făcută într-un termen de maximum două luni de la data depunerii cererii și se publică în B.O.P.I.-D.M.

ARTICOLUL 21 Clasificarea cererii

(1) O.S.I.M. clasifică cererea de înregistrare a desenului sau modelului în conformitate cu Aranjamentul de la Locarno și înscrie pe fiecare cerere și pe celelalte documente clasa și subclasa.

(2) Clasificarea cererii este realizată în special în scopul efectuării cercetării documentare privind noutatea.

ARTICOLUL 22 Publicarea cererii de înregistrare a desenului sau modelului

(1) Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului, precum și reprezentarea grafică a acestuia, pentru care s-a constituit depozitul reglementar, se publică în B.O.P.I.-D.M. în maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar.

(2) Datele bibliografice care se publică în B.O.P.I-D.M. sunt următoarele: (21) Numărul depozitului național; (22) Data depozitului național; (43) Data publicării; (71) Numele și adresa solicitantului; (74) Numele și adresa mandatarului; (72) Numele autorului; (54) Denumirea desenului/modelului; (28) Numărul de desene/modele; (51) LOC (7) Cl; (80) Numărul și data înregistrării internaționale; (57) Descrierea desenului/modelului; (3) Prioritatea invocată.

(3) Reprezentările grafice ale desenului sau modelului se publică la dimensiunile cerute de solicitanți, fără a depăși limitele prevăzute la alin. (4); reprezentările pot fi publicate alb-negru sau color, cu plata taxei legale corespunzătoare solicitării.

(4) Dimensiunile reprezentărilor grafice admise pentru publicare într-un spațiu standard sunt de minimum 60 x 60 mm sau un multiplu al acestora, respectiv de maximum 180 x 240 mm.

(5) Descrierea desenelor sau modelelor se va publica opțional, cu condiția achitării taxelor legale.

(6) Dacă publicarea unui desen sau a unui model comportă, din motive imputabile O.S.I.M., o eroare sau lipsa unor elemente prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. procedează la rectificarea din oficiu sau la cererea solicitantului; rectificările efectuate se vor publica în B.O.P.I.-D.M., fără plata vreunei taxe din partea solicitantului.

(7) Nu se publică în B.O.P.I.-D.M. informații înscrise în cerere fără nicio legătură cu desenul sau modelul propus la înregistrare.

(8) În cadrul unui depozit multiplu, amânarea publicării cererii nu poate fi solicitată decât pentru toate desenele sau modelele și pentru aceeași perioadă de timp, respectiv maximum 30 de luni de la depunerea cererii sau de la data priorității, când aceasta a fost invocată.

(9) În B.O.P.I.-D.M. se publică datele bibliografice ale cererilor internaționale pentru care România a fost desemnată. Această publicare nu produce efecte juridice, fiind realizată în scop informativ.

ARTICOLUL 23 Opoziția persoanelor interesate

(1) Opoziția poate să fie formulată de către orice persoană interesată, în termen de două luni de la data publicării desenului sau modelului, pentru motivele prevăzute la art. 22 alin. (3) din lege, în cadrul procedurii de examinare.

(2) Opoziția trebuie să conțină:

a) indicații privind desenul sau modelul împotriva căruia se formulează opoziția, respectiv numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii și B.O.P.I.-D.M. în care s-a făcut publicarea;

b) indicații privind desenul sau modelul anterior sau dreptul anterior dobândit, pe care se întemeiază opoziția, pentru fiecare desen sau model;

c) documentele indicate în actul de opoziție trebuie să prezinte data certă și să fie publicate înaintea depozitului reglementar;

d) prin actul de opoziție să se indice în mod exact și desenul sau modelul care se opune (pagina, respectiv poziția din materialul opozabil); fiecare act de opoziție și actele în susținerea acesteia vor fi depuse în două exemplare, unul pentru Comisia de examinare opoziții și unul pentru solicitantul cererii;

e) mențiuni privind calitatea și interesul persoanei care formulează opoziția;

f) prezentarea motivelor pentru care se formulează opoziția;

g) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului autorizat, dacă este cazul.

(3) Materialele depuse în susținerea opoziției trebuie să fie accesibile publicului, luându-se în considerare data când au fost depuse în locuri în care publicul putea lua cunostință de ele, să fie depuse în original sau în copie certificată pentru conformitate.

(4) Opoziția la înregistrarea unui desen sau model se formulează în termen de două luni de la data publicării în B.O.P.I.-D.M. a acestuia și se va depune la Registratura generală a O.S.I.M. sau prin fax cu confirmare prin poștă în următoarele 7 zile.

(5) Opoziția nu se ia în considerare dacă nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1)-(4) și nu este achitată taxa legală. Reviste (1)

(6) Opoziția formulată conform prevederilor art. 21 din lege se soluționează de Comisia de examinare opoziții, formată dintr-un președinte și 2 membri.

(7) Membrii comisiei prevăzute la alin. (6) sunt: un examinator jurist din cadrul Serviciului de desene și modele și examinatorul cererii cu privire la care s-a formulat opoziția.

(8) Examinatorul cererii comunică opoziția solicitantului pentru ca acesta să își prezinte punctul de vedere în maximum 30 de zile.

(9) Dacă solicitantul cererii nu își exprimă punctul de vedere, O.S.I.M. hotărăște asupra opoziției, bazându-se pe documentele existente în dosar.

(10) Dacă O.S.I.M. constată că actul de opoziție nu satisface cerințele prevăzute la alin. (3), solicită persoanei care a formulat opoziția ca în termen de 15 zile să remedieze neregulile constatate. Dacă acestea nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. va soluționa opoziția în baza actelor existente în depozit.

(11) Dacă se consideră necesar, președintele Comisiei de examinare opoziții poate invita părțile la ședința stabilită pentru soluționarea opoziției.

(12) Comisia de examinare opoziții poate admite sau respinge opoziția, întocmind un raport cu privire la aceasta; acest raport se înaintează Comisiei de examinare desene și modele pentru continuarea examinării sub aspectul îndeplinirii condițiilor de fond și se transmite solicitantului cererii și oponentului.

ARTICOLUL 24 Examinarea de fond a cererilor de înregistrare a desenelor și
modelelor - condiții de fond

(1) Examinatorul va examina dacă desenele sau modelele îndeplinesc următoarele condiții de fond:

a) obiectul cererii este un desen sau model conform art. 2 lit. d), i) și j) din lege;

b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 și 9 din lege;

c) desenul sau modelul este nou și are caracter individual;

d) cererea de înregistrare constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter al Convenției de la Paris sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din aceeași convenție.

(2) La stabilirea noutății unui desen sau model nu se poate lua în considerare decât desenul sau modelul cel mai apropiat.

(3) Sunt considerate materiale pertinente și pot fi opuse pentru aprecierea noutății materialele al căror aspect exterior este identic și nu diferă decât prin detalii nesemnificative față de desenele sau modelele examinate.

(4) Examinarea noutății și a caracterului individual se face prin compararea impresiei globale redate prin combinația dintre principalele caracteristici (linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale și/sau ornamentația produsului în sine) cu materialul opus, cel mai apropiat de desenul sau modelul examinat.

ARTICOLUL 25 Comisia de examinare desene și modele

(1) Comisia de examinare desene și modele este formată din președinte și 2 membri, desemnați de președintele acesteia, respectiv un examinator jurist din cadrul Serviciului desene și modele și examinatorul cererii.

(2) Președintele Comisiei de examinare desene și modele este șeful Serviciului desene și modele sau locțiitorul acestuia.

ARTICOLUL 26 Atribuțiile Comisiei de examinare desene și modele

(1) Comisia de examinare desene și modele poate solicita documente suplimentare și specimene, în cazul desenelor.

(2) Comisia de examinare desene și modele poate lua următoarele hotărâri:

a) admite cererea total sau parțial;

b) respinge cererea;

c) ia act de renunțarea totală sau parțială la desenele sau modelele ce fac obiectul cererii.

(3) În cazul în care desenul sau modelul îndeplinește condițiile prevăzute de lege și prezentul regulament, Comisia de examinare desene și modele ia hotărârea de admitere totală sau parțială.

(4) Comisia de examinare desene și modele ia hotărârea de respingere a cererii în următoarele cazuri:

a) obiectul cererii nu este un desen sau model conform art. 2 lit. d), i) și j) din lege;

b) desenul sau modelul nu este nou și nu are caracter individual conform art. 6 și 7 din lege;

c) desenul sau modelul este determinat exclusiv de o funcție tehnică conform art. 8 din lege;

d) desenul sau modelul contravine ordinii publice sau bunelor moravuri conform art. 9 din lege;

e) desenul sau modelul încorporează, fără acordul titularului, conform art. 22 alin. (3) lit. c) din lege, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, o marcă notorie ori alte mărci sau orice alt drept de proprietate intelectuală protejat anterior;

f) desenul sau modelul constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenția de la Paris sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din Convenția de la Paris, conform art. 22 alin. (3) lit. d) din lege;

g) solicitantul nu a făcut dovada că este persoană îndreptățită la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3 din lege;

h) desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate, dacă o prioritate este revendicată, și care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, fie prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obținere a protecției în România în sensul art. 22 alin. (3) lit. f) din lege;

i) desenul sau modelul folosește un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare, în sensul art. 22 alin. (3) lit. g) din lege;

j) desenele sau modelele care conțin semne cu înaltă valoare simbolică și, în special, un simbol religios;

k) desenul sau modelul reproduce forme geometrice cunoscute sau elemente din natură, nestilizate;

l) solicitantul nu a achitat taxele legale.

(5) În cazul în care desenul sau modelul conține un drept anterior de proprietate intelectuală, O.S.I.M. notifică solicitantul cu privire la aceasta și poate solicita consimțământul titularului dreptului anterior sau excluderea respectivului drept anterior din reprezentarea grafică.

(6) În cazul în care s-a formulat o opoziție, hotărârea Comisiei de examinare desene și modele se ia pe baza raportului întocmit de Comisia de examinare opoziții care s-a pronunțat asupra opoziției.

ARTICOLUL 27 Examinarea depozitelor internaționale

(1) Cererile de înregistrare a desenelor și modelelor depuse pe cale internațională se examinează potrivit aceleiași proceduri aplicabile celor depuse pe cale națională.

(2) Prevederile acestui capitol se aplică depozitelor internaționale în care România este stat desemnat, potrivit Aranjamentului de la Haga.

(3) După primirea Buletinului de desene și modele internaționale în format electronic la O.S.I.M., depozitele internaționale sunt înscrise în Registrul cererilor depuse, conform alin. (2).

(4) În cazul în care Comisia de examinare desene și modele ia hotărârea de respingere, se va întocmi și transmite un refuz adresat Biroului internațional al O.M.P.I.

(5) Desenele și modelele înregistrate, depuse conform Aranjamentului de la Haga, se înscriu în Registrul de desene și modele.

ARTICOLUL 28 Notificări

(1) Notificările privind procedurile legale, semnate și ștampilate, se comunică solicitantului sau, după caz, împuternicitului acestuia, fie prin poștă, fie personal, de către Registratura generală a O.S.I.M., prin confirmarea în scris a datei de primire.

(2) Notificarea își produce efectele chiar dacă destinatarul refuză să accepte documentul de notificat sau să recunoască primirea acestuia.

(3) Dacă a fost desemnat un mandatar autorizat, notificările îi sunt adresate acestuia; în cazul în care mai multe părți interesate au un mandatar autorizat comun, este suficient ca notificarea să fie adresată mandatarului autorizat comun.

(4) În notificările transmise solicitantului, O.S.I.M. indică termenul de răspuns; solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de răspuns, fără a depăși termenul legal pentru procedura respectivă.

(5) O.S.I.M. nu poate lua hotărâri înainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru răspuns.

(6) Dacă în termenul fixat solicitantul nu răspunde și nici nu a cerut o prelungire a termenului de răspuns, hotărârea privind cererea se ia de către O.S.I.M. pe baza documentelor existente în depozit.

ARTICOLUL 29 Hotărârile Comisiei de examinare desene și modele

(1) Hotărârile luate de Comisia de examinare desene și modele se înscriu în Registrul de hotărâri al Serviciului desene și modele. În același registru se înscriu și mențiunile privind cererile de desene și modele la care s-a renunțat.

(2) În termen de maximum 30 de zile, hotărârile luate de Comisia de examinare desene și modele, precum și mențiunile privind cererile la care s-a renunțat se comunică solicitantului sau succesorului său în drepturi și se înscriu în Registrul de desene și modele înregistrate.

(3) În aplicarea art. 24 alin. (1) din lege, hotărârea Comisiei de examinare desene și modele poate fi contestată de către solicitantul cererii de înregistrare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia; raportul Comisiei de examinare opoziții nu face obiect al contestației.

ARTICOLUL 30 Revocarea

(1) În situația prevăzută de art. 23 din lege Serviciul desene și modele poate hotărî revocarea înregistrării, reînnoirii sau înscrierii unei modificări și, după caz, va respinge, va modifica sau va admite cererea de înregistrare, reînnoirea sau înscrierea modificării.

(2) Hotărârea de revocare se comunică persoanelor interesate, se înscrie în Registrul de desene și modele și se publică.

(3) Hotărârea luată cu privire la cererea de desen sau model ce a făcut obiectul unei înregistrări, reînnoiri sau a înscrierii unei modificări poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la Comisia de contestații.

ARTICOLUL 31 Materiale ce pot fi opuse în procedura de examinare

(1) În stabilirea noutății se iau în considerare materialele existente în fondul documentar al O.S.I.M., Serviciul de desene și modele.

(2) Fondul documentar existent la O.S.I.M., în cadrul Serviciului de desene și modele, este alcătuit din:

a) colecția de cereri de desene și modele publicate în B.O.P.I.-D.M.;

b) colecția de desene sau modele, protejate pe teritoriul României;

c) colecția de cereri internaționale depuse conform Aranjamentului de la Haga;

d) colecția de cereri de înregistrare de desene și modele publicate in Buletinul Oficial al O.H.I.M.;

ARTICOLUL 32 Taxe

(1) Procedurile privind cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor sunt supuse taxelor în cuantumurile și termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare al acestora, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dacă nu se achită taxele legale în termenele prevăzute, O.S.I.M. nu va efectua nicio procedură privind înregistrarea desenului sau modelului, reînnoirea certificatelor de înregistrare ori examinarea contestațiilor.

(3) Dovada achitării oricărei taxe se transmite Serviciului de desene și modele în termenele legale prevăzute, solicitantul având obligația să precizeze pe documentul de plată numărul cererii de înregistrare, precum și denumirea desenului sau modelului, pentru identificarea depozitelor și evitarea eventualelor erori.

(4) Orice document de plată în care nu sunt înscrise datele de identificare a cererii (număr de cerere, solicitant) se clasează ca document martor și suma va fi restituită numai în cazul în care plătitorul poate fi identificat prin nume și adresă; în cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuată cu costul serviciului poștal.

(5) Pentru reprezentările grafice care au dimensiuni ce depășesc un spațiu standard cu dimensiunile de 60 x 60 mm, taxa se datorează și se calculează în funcție de numărul de spații standard în care se încadrează reprezentarea grafică.

(6) Taxele nu se vor transfera de la un depozit la altul fără acordul scris al solicitantului.

ARTICOLUL 33 Renunțarea

(1) Solicitantul poate renunța la cererea de înregistrare a desenului sau modelului pe baza unei notificări scrise adresate O.S.I.M. - Serviciul de desene și modele, până la data luării unei hotărâri cu privire la cererea de înregistrare.

(2) În cazul în care până la depunerea la O.S.I.M. a notificării de renunțare la cererea de înregistrare au fost realizate unele proceduri cum ar fi examinarea sau publicarea depozitului, taxele respective nu se restituie.

(3) În cazul unui depozit multiplu, solicitantul poate să renunțe, în tot sau în parte, la desenele ori modelele ce fac obiectul cererii de înregistrare.

ARTICOLUL 34 Publicarea unor date și informații în B.O.P.I. - D.M.

(1) În B.O.P.I. - D.M., O.S.I.M. publică:

a) lista desenelor și modelelor înregistrate în Registrul de desene și modele;

b) lista cererilor și modelelor respinse conform hotărârii Comisiei de examinare;

c) lista titularilor decăzuți din drepturi ca urmare a neplății taxelor de menținere în vigoare a valabilității unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului;

d) lista certificatelor revalidate;

e) lista de reînnoiri ale certificatelor de înregistrare a desenului sau modelului;

f) modificări în situația juridică a cererilor și certificatelor de înregistrare.

(2) Secretariatul Comisiei de reexaminare transmite spre publicare orice hotărâre a acesteia.

(3) Secretariatul Serviciului contencios transmite pentru publicare:

a) hotărârile judecătorești de anulare a certificatelor de înregistrare a desenelor și modelelor, definitivă și irevocabilă, comunicate la O.S.I.M.;

b) alte hotărâri judecătorești cu privire la certificatele de înregistrare a desenelor și modelelor, definitivă și irevocabilă, comunicate la O.S.I.M.

ARTICOLUL 35 Modificări, completări, corecturi

(1) Completările, modificările sau corecturile cu privire la cereri trebuie să fie transmise în termenul acordat de O.S.I.M. și să se refere doar la numele și adresa solicitantului sau mandatarului autorizat, titlul desenului ori modelului, erorile de redactare sau copiere, ortografie ori greșeli evidente, cu condiția ca acestea să nu modifice reprezentarea desenului sau modelului; completările ori modificările cu privire la descriere trebuie să se refere doar la elementele estetice conținute în reprezentările grafice anexate cererii.

(2) Completările transmise de solicitant, care modifică depozitul, în sensul adăugării unor date sau reprezentări grafice suplimentare, nu se iau în considerare.

(3) Reprezentările grafice depuse nu pot fi modificate, dar pot fi înlocuite cu alte reprezentări grafice, dacă se îmbunătățește exclusiv calitatea reprezentării sau se modifică dimensiunile acesteia în cadrul limitelor prevăzute la art. 13.

ARTICOLUL 36 Eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului

(1) Eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului de către O.S.I.M. se face în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă și irevocabilă, numai dacă au fost achitate taxele legale pentru eliberarea certificatului de înregistrare și menținerea în vigoare.

(2) Taxele pentru eliberarea certificatului de înregistrare și pentru menținerea în vigoare se plătesc concomitent.

(3) Certificatul de înregistrare va cuprinde datele bibliografice, descrierea desenului sau modelului și reprezentările grafice, alb-negru sau color, conform publicării în B.O.P.I. - D.M.

(4) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de înregistrare, publicată în B.O.P.I. - D.M., poate fi eliberat, la cerere, un duplicat al acestuia, iar pentru alte cazuri temeinic justificate se pot elibera titularului copii certificate ale originalului documentului, cu plata taxelor legale.

(5) Certificatele de înregistrare vor fi eliberate în ordinea achitării taxelor.

(6) În cazul în care nu au fost achitate taxele pentru eliberarea certificatului de înregistrare și pentru menținerea în vigoare a acestuia pentru perioada specificată în lege, O.S.I.M. nu va elibera certificatul și titularul va fi decăzut din drepturile conferite de lege în condițiile art. 35 din lege.

(7) Decăderile se înscriu în Registrul de desene și modele înregistrate și se publică in B.O.P.I. - D.M.

ARTICOLUL 37 Reînnoirea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului

(1) Reînnoirea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, în tot sau în parte, se face de O.S.I.M. la solicitarea expresă a titularului sau a oricărei alte persoane desemnate de acesta.

(2) Cererea de reînnoire a certificatului de înregistrare, conform formularului-tip de reînnoire, semnat în original, se depune la O.S.I.M. cu cel puțin o lună înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare, împreună cu dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de reînnoire și a taxei de reînnoire.

(3) O.S.I.M. acordă un termen de grație de cel mult 6 luni pentru plata taxei legale de menținere în vigoare sau de reînnoire, pentru care se percep majorările prevăzute de lege.

(4) Reînnoirea poate fi totală sau parțială, respectiv pentru totalitatea desenelor ori modelelor sau pentru o parte din desene ori modele.

(5) O.S.I.M. va elibera titularului un nou certificat de înregistrare a desenului sau modelului, cu menționarea perioadei de reînnoire.

(6) Certificatul de înregistrare a cărui perioadă de valabilitate a fost reînnoită va cuprinde perioada pentru care s-a efectuat reînnoirea și datele bibliografice.

(7) Pe certificatul de înregistrare a desenului sau modelului a cărui perioadă de valabilitate a fost reînnoită se va nota cu (1R) prima perioadă de reînnoire, cu (2R) a doua perioadă de reînnoire și cu (3R) a treia perioadă de reînnoire.

(8) Neplata taxelor legale pentru reînnoirea certificatului de înregistrare atrage decăderea titularului certificatului din drepturile conferite de lege în condițiile art. 35 din lege.

(9) Reînnoirile se înscriu în Registrul de desene și modele și se publică în B.O.P.I. - D.M.

ARTICOLUL 38 Revalidarea

În cazul în care titularul certificatului de înregistrare a fost decăzut din drepturile conferite de lege, acesta va putea fi repus în drepturi în următoarele condiții cumulative:

a) să fie depusă la O.S.I.M. o cerere motivată de către titular, în termen de 6 luni de la data decăderii;

b) să fie anexate dovezi în susținerea cererii de revalidare;

c) să fie achitate taxele legale, respectiv de menținere în vigoare sau de reînnoire, de revalidare și eliberare a certificatului.

ARTICOLUL 39 Registrul cererilor depuse

(1) În Registrul cererilor depuse se înscriu atât cererile de înregistrare de desene și modele depuse pe cale națională, cât și cererile de înregistrare de desene și modele internaționale, depuse conform Aranjamentului de la Haga.

(2) În registrul prevăzut la alin. (1) se vor înscrie următoarele date:

a) numărul și data depunerii cererii la Registratura generală a O.S.I.M.;

b) numărul de înregistrare și data cererii internaționale, după caz;

c) numărul și data depozitului național;

d) solicitant: numele/denumirea și adresa/sediul;

e) mandatar autorizat: numele/denumirea și adresa/sediul;

f) autor: numele, adresa;

g) denumirea desenului sau modelului;

h) produsul în care este încorporat desenul sau modelul;

i) numărul de desene sau modele depuse;

j) prioritate invocată: numărul, data, țara;

k) modificări în situația juridică.

ARTICOLUL 40 Registrul de desene și modele

(1) În Registrul de desene și modele se înscriu desenele și modelele admise la înregistrare. Numărul din Registrul de desene și modele înregistrate este identic cu numărul certificatului de înregistrare.

(2) În Registrul de desene și modele înregistrate se înscriu modificările în situația juridică a certificatului de înregistrare, menținerile în vigoare, reînnoirile, decăderile și revalidările.

(3) În Registrul de desene și modele înregistrate se înscriu următoarele date:

a) numărul certificatului de înregistrare;

b) numărul depozitului reglementar și data;

c) numărul depozitului internațional și data;

d) titular: numele/denumirea și adresa/sediul;

e) mandatar autorizat: numele/denumirea și adresa/sediul;

f) datele de identificare a autorului;

g) denumirea desenului sau modelului înregistrat;

h) numărul de desene sau modele înregistrate (numerotate conform certificatului de înregistrare);

i) indicarea clasei conform clasificării internaționale;

j) prioritate recunoscută: numărul, data, țara;

k) prima perioadă de protecție;

l) a doua perioadă de protecție (reînnoire totală sau parțială);

m) a treia perioadă de protecție (reînnoire totală sau parțială);

n) data decăderii din drepturi a titularului;

o) data revalidării;

p) alte mențiuni privind modificarea în situația juridică;

q) mențiuni privind revocarea;

r) mențiuni privind anularea certificatului, conform hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.

(4) Pentru înscrierea de modificări, solicitantul acestora sau mandatarul autorizat trebuie să depună la O.S.I.M. câte o cerere și documentele pe baza cărora se va opera modificarea, pentru fiecare depozit în parte.

CAPITOLUL IV Drepturi

ARTICOLUL 41 Transmiterea drepturilor privind desenele și modelele:
cesiuni, licențe și alte drepturi

(1) Drepturile prevăzute la art. 38 alin. (1) din lege pot fi transmise pe cale succesorală, prin cesiune sau licență.

(2) Cesiunea este totală dacă se referă la totalitatea drepturilor conferite de certificatul de înregistrare.

(3) Cesiunea este parțială dacă se referă numai la o parte din drepturile conferite de certificatul de înregistrare.

(4) Licența este exclusivă când licențiatorul se obligă să nu mai transmită drepturile cu privire la exploatarea desenului sau modelului altor persoane.

(5) Licența este neexclusivă dacă licențiatorul își conservă un drept de exploatare a desenului ori modelului și/sau poate acorda dreptul de exploatare a desenului sau modelului și altor persoane.

(6) Licența este totală dacă se referă la totalitatea drepturilor conferite de certificatul de înregistrare.

(7) Licența este parțială dacă se referă numai la o parte din drepturile conferite de certificatul de înregistrare.

(8) Transmiterile de drepturi se comunică la O.S.I.M. în vederea înscrierii în Registrul de desene și modele și publicate în B.O.P.I. - D.M. și sunt opozabile terților numai după publicare.

ARTICOLUL 42 Înscrierea drepturilor privind desenele sau modelele

(1) Cererea de înscriere a schimbării titularului se prezintă în scris și sub semnătură de către titularul anterior schimbării sau de noul titular și va conține următoarele:

a) solicitarea expresă privind înscrierea schimbării titularului;

b) numărul certificatului de înregistrare la care se referă cesiunea;

c) numele și adresa titularului anterior schimbării, precum și numele și adresa noului titular;

d) data schimbării titularului;

e) când noul titular este străin, denumirea statului al cărui cetățean este ori în care noul titular își are domiciliul sau sediul ori în care acesta are o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;

f) modalitatea de transmitere a drepturilor;

g) durata transmiterii drepturilor.

(2) Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege.

(3) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract, cererea va fi însoțită de o copie a contractului sau a unui extras din acesta, certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.

(4) Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune sau din reorganizarea unei persoane juridice, cererea va fi însoțită de o copie a documentului corespunzător.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte din cotitulari și nu toți cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalți cotitulari, care să conțină acordul expres al acestora cu privire la noul cotitular.

(6) Când schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau în baza unei hotărâri judecătorești, cererea va indica și va fi însoțită de documentul care dovedește această schimbare.

(7) O singură cerere este suficientă chiar dacă schimbarea se referă la mai multe certificate de înregistrare ale aceleiași persoane, cu condiția ca schimbarea titularului să fie aceeași pentru toate certificatele de înregistrare, iar numerele tuturor certificatelor să fie indicate.

(8) O.S.I.M. poate solicita dovezi suplimentare atunci când are îndoieli privind veridicitatea indicațiilor din cerere sau din orice document privind înscrierea titularului ori corectitudinea oricărei traduceri necesare înscrierii.

(9) Dispozitiile alin. (1)-(8) sunt aplicabile și în cazul înscrierii unei schimbări a solicitantului unei cereri de înregistrare a desenului sau modelului.

(10) Înscrierea schimbării solicitantului sau titularului se înregistrează, după caz, în Registrul cererilor depuse sau în Registrul de desene și modele și se publică în B.O.P.I. - D.M. în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea.

ARTICOLUL 43 Înscrierea licențelor

(1) Cererea de înscriere a unei licențe se prezintă în scris sub semnătură de către titular sau beneficiarul licenței și va conține următoarele elemente:

a) o solicitare expresă de înscriere a licenței;

b) numărul certificatului de înregistrare la care se referă licența;

c) numele/denumirea și adresa/sediul titularului;

d) numele/denumirea și adresa/sediul beneficiarului licenței;

e) indicarea asupra faptului că licența este exclusivă sau neexclusivă ori alte indicații cu privire la tipul licenței;

f) dacă este cazul, denumirea statului al cărui cetățean este beneficiarul licenței sau în care acesta își are domiciliul ori sediul sau o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;

g) data acordării și durata licenței.

(2) Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege.

(3) Cererea de înscriere a licenței va fi insoțită de copia contractului de licență sau de copia unui extras din acesta, certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.

(4) Când licența este acordată în baza unei hotărâri judecătorești sau rezultă prin efectul legii, cererea de înscriere a licenței va fi însoțită de copia legalizată a hotărârii rămase definitivă și irevocabilă.

(5) Înscrierea licențelor se înregistrează în Registrul de desene și modele și se publică în B.O.P.I. - D.M. în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea.

ARTICOLUL 44 Coproprietatea unui certificat

(1) Cesiunea parțială a drepturilor născute din certificatul de înregistrare eliberat determină un regim de coproprietate.

(2) În situația în care un certificat aparține în comun mai multor titulari, fiecare dintre aceștia este coproprietar și poate exploata desenele sau modelele în baza unui acord scris al coproprietarilor, care să menționeze modul de exploatare, de licențiere și de acțiune în contrafacere.

(3) Dacă nu există un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a desenelor și modelelor, fiecare dintre coproprietari le poate exploata în propriul său profit.

(4) Fiecare dintre coproprietari poate acționa în contrafacere în propriul său profit; coproprietarul care acționează în contrafacere trebuie să notifice acțiunea celorlalți coproprietari.

(5) Fiecare dintre coproprietari poate să acorde unui terț o licență de exploatare neexclusivă, în profitul său.

(6) O licență de exploatare exclusivă nu poate fi dată decât cu acordul tuturor coproprietarilor sau în baza unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile.

(7) Fiecare coproprietar poate, în orice moment, să cedeze cota sa parte din dreptul de proprietate asupra certificatului de înregistrare.

(8) Pentru o cerere care are mai mulți solicitanți dispozițiile alin. (1)-(7) se aplică si în cazul dreptului conferit de art. 34 din lege.

CAPITOLUL V Contestația împotriva hotărârilor O.S.I.M.

ARTICOLUL 45 Contestația. Dispoziții generale

(1) În cadrul O.S.I.M. funcționează Comisia de contestații privind desenele și modelele, denumită în continuare, în cadrul prezentului capitol, Comisia.

(2) Comisia este organizată și funcționează în temeiul art. 24 din lege.

ARTICOLUL 46 Componența și competența Comisiei

(1) Comisia este formată din:

a) președinte, directorul general al O.S.I.M. sau, prin delegare de competență, șeful Departamentului de apeluri;

b) 2 membri, dintre care unul este consilier juridic.

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de un referent din cadrul Departamentului de apeluri.

(3) Directorul general al O.S.I.M. aprobă componența Comisiei.

(4) Contestațiile se fac în scris și se depun la Registratura generală a O.S.I.M. în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârilor privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului, luate de Comisia de examinare desene și modele din cadrul O.S.I.M.

(5) Contestațiile se redactează în limba română și trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele și domiciliul, reședința persoanei fizice sau, după caz, denumirea și sediul persoanei juridice care formulează contestația;

b) numărul depozitului O.S.I.M. și al hotărârii contestate;

c) obiectul contestației;

d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

e) procura, dacă este cazul;

f) anexarea dovezii de plată a taxei prevăzute de lege pentru examinarea unei contestații;

g) semnatura solicitantului sau a mandatarului autorizat, după caz.

(6) Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri certificate ale acestora în limba română.

(7) Contestațiile sunt înregistrate de secretarul Comisiei în ordine cronologică, în Registrul de contestații.

(8) Contestația poate fi făcută personal sau prin mandatar autorizat.

(9) Persoanele fizice sau juridice străine pot formula contestații și pot pune concluzii în fața Comisiei numai prin reprezentant, în condițiile art. 13 din lege.

(10) Comisia soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor de respingere sau de admitere parțială, luate de Comisia de examinare desene și modele cu privire la cererile de înregistrare a desenului sau modelului.

ARTICOLUL 47 Pregătirea ședinței de contestații

(1) Președintele Comisiei fixează termenele ședințelor de contestații și dispune citarea părților.

(2) Secretarul Comisiei citează părțile cu cel puțin 14 zile înainte de termenul fixat pentru soluționarea contestației, prin poștă, cu confirmare de primire; constituie dosarul fiecărei cauze și transmite în termen de 14 zile de la înregistrarea contestației o copie a acesteia Serviciului de desene și modele.

(3) Dacă partea citată nu se prezintă la termenul fixat, procedura în fața Comisiei se poate desfășura în lipsa părții.

(4) Prezența părților la termenul de soluționare a contestațiilor acoperă neregularitățile referitoare la procedura de citare. În fața Comisiei părțile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un consilier în proprietate industrială autorizat sau de un avocat.

(5) Persoanele juridice se pot prezenta în fața Comisiei prin reprezentant legal sau prin consilierul juridic, cu delegație.

(6) Punctul de vedere al Comisiei de examinare desene și modele, redactat de un examinator din cadrul Serviciului de desene și modele, avizat de președintele Comisiei de examinare desene și modele, va fi atașat la dosarul cauzei cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat pentru soluționarea contestației.

(7) Punctul de vedere va conține răspunsul la motivele de fapt și de drept invocate de contestator în susținerea contestației sale.

(8) Dosarele cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor, în original, vor fi puse la dispoziția Comisiei de către Serviciul de desene și modele, la solicitarea acesteia.

ARTICOLUL 48 Ședințele și dezbaterile

(1) Ședința este publică. Comisia poate dispune ședință secretă dacă dezbaterea publică ar vătama pe una dintre părți sau ordinea publică.

(2) Președintele Comisiei deschide, suspendă și ridică ședința.

(3) Secretarul Comisiei verifică dacă procedura este completă și dacă a fost achitată taxa pentru examinarea contestației și îl informează pe președinte.

(4) La termenul fixat, dacă părțile sunt prezente sau dacă se constată că procedura de citare a fost legal îndeplinită, președintele Comisiei deschide dezbaterile, dând cuvântul părții care a introdus contestația.

(5) Președintele este în drept să pună întrebări părților, care să ducă la lămurirea celor arătate prin contestație, și va putea pune în dezbatere orice împrejurare de fapt sau de drept pentru soluționarea cauzei, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în contestație.

(6) Membrii Comisiei pot pune întrebări părților numai prin mijlocirea președintelui, care poate încuviința ca aceștia să pună întrebări direct.

(7) La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii unor noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen, părțile prezente luând cunoștință de noul termen.

ARTICOLUL 49 Hotărârile

(1) După închiderea dezbaterilor, Comisia deliberează în lipsa părților și pronunță hotărârea în aceeași zi în ședință sau, în cazuri deosebite, poate amâna pronunțarea pentru cel mult 3 săptămâni. Președintele ascultă părerile membrilor Comisiei și se pronunță cel din urmă.

(2) Dezbaterile din ședință și hotărârea Comisiei sunt consemnate de secretarul Comisiei în condica de ședințe.

(3) După luarea hotărârii, Comisia redactează dispozitivul acesteia, care se înscrie în condica de ședințe în dreptul fiecărui dosar, iar raportorul va redacta hotărârea.

(4) Opiniile divergente ale membrilor Comisiei sunt consemnate în dispozitivul hotărârii și se motivează separat.

(5) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă:

a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul persoanei care a formulat contestația;

b) numele sau denumirea mandatarului autorizat ori, după caz, al avocatului;

c) numărul dosarului de contestație;

d) denumirea comisiei care a pronunțat-o;

e) obiectul contestației, susținerile părților și indicarea dovezilor prezentate de acestea în susținerea contestației;

f) motivele de fapt și temeiurile de drept care stau la baza hotărârii;

g) dispozitivul;

h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita și instanța la care se introduce acțiunea;

i) mențiunea că pronunțarea s-a făcut în ședință, precum și semnăturile președintelui și ale membrilor Comisiei.

(6) În soluționarea contestației Comisia poate hotărî:

a) admiterea contestației și transmiterea dosarului Serviciului desene și modele în vederea punerii în aplicare a hotărârii; sau

b) respingerea contestației și menținerea hotărârii împotriva căreia a fost formulată contestația.

(7) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritate de voturi și se comunică părților de secretarul Comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, în termen de 15 zile de la pronunțare.

(8) Hotărârile se întocmesc într-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de hotărâri al Comisiei și care se păstrează de Secretariatul Comisiei.

(9) Hotărârile se semnează de președinte și de membri. Dacă unul dintre membri se află în imposibilitatea de a semna hotărârea, președintele Comisiei consemnează aceasta în hotărâre.

ARTICOLUL 50 Evidența contestațiilor

(1) Evidența contestațiilor depuse la Comisie se operează în următoarele documente: Registrul de contestații, Condica de ședințe și Registrul de hotărâri al Comisiei.

(2) Registrul de contestații în care se înregistrează contestațiile conține următoarele elemente:

a) data la care s-a depus contestația și numărul sub care a fost înregistrată contestația;

b) numele, prenumele sau denumirea contestatorului;

c) obiectul contestației;

d) termenul fixat pentru soluționarea contestației;

e) hotărârea pronunțată de Comisie cu privire la contestația formulată;

f) numărul chitanței sau al ordinului de plată cu care s-a achitat taxa pentru examinarea contestației;

g) numărul hotărârii Comisiei, numărul și data la care a fost comunicată hotărârea.

(3) În Condica de ședințe se consemnează discuțiile din ședință.

(4) Registrul de hotărâri al Comisiei cuprinde:

a) numărul hotărârii;

b) numele și prenumele sau denumirea contestatorului, ale/a mandatarului autorizat ori ale avocatului, după caz;

c) conținutul hotărârii Comisiei;

d) numărul dosarului Comisiei;

e) numărul din listele de ședințe ale Comisiei.

(5) Evidența contestațiilor se ține anual, începându-se în fiecare an de la numărul de ordine 1.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 51 Dispoziții tranzitorii

Prevederile art. 45-50 privind procedura de soluționare a contestațiilor se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

ARTICOLUL 52 Instrucțiuni

În aplicarea prezentului regulament, directorul general al O.S.I.M. poate emite instrucțiuni, care se publică în B.O.P.I. - D.M.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...