Guvernul României

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor din 27.02.2008

Referințe (1), Cărți (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Condiții de protecție

ARTICOLUL 1 Protecția juridică a desenelor și modelelor

Protecția juridică a desenelor și modelelor se asigură conform dispozițiilor Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată*), cu respectarea convențiilor, tratatelor și acordurilor la care România este parte.

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 26 octombrie 2007.

ARTICOLUL 2 Definiții. Expresii prescurtate

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Aranjamentul de la Locarno - Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 și revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998;

b) - B.O.P. - I.D.M. Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secțiunea desene și modele;

c) Convenția de la Paris - Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968;

d) cerere internațională - cerere de înregistrare de desene sau modele, întocmită conform prevederilor Aranjamentului de la Haga;

e) cerere - cererea de înregistrare a desenului sau modelului;

f) clasificare internațională - clasificarea desenelor și modelelor conform Aranjamentului de la Locarno;

g) data de depozit - data primirii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) a documentelor necesare constituirii depozitului reglementar, conform art. 12 din lege;

h) data de prioritate - data primului depozit al cererii de înregistrare a desenului sau a modelului, indiferent de autoritatea națională competentă la care s-a făcut depozitul cererii sau de data expunerii desenului ori modelului într-o expoziție internațională, în condițiile prevăzute în Convenția de la Paris;

i) depozit reglementar - cererea de înregistrare a unui desen sau model însoțită de descrierea desenului sau modelului și de reprezentările grafice ale acestuia ori, după caz, de specimene;

j) depozit multiplu - depozitul care cuprinde mai multe desene sau modele destinate a fi încorporate în aceeași categorie de produse și care aparțin aceleiași clase din clasificarea internațională, conform prevederilor art. 14 din lege;

k) descriere - prezentarea sumară în scris a elementelor caracteristice privind aspectul estetic exterior al desenului sau modelului și a elementelor noi ale acestuia, în condițiile prevăzute de art. 12;

l) examinator - specialistul O.S.I.M. având ca atribuție de bază examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor;

m) lege - Legea nr. 129/1992, republicată;

n) O.H.I.M. - Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă, organism comunitar, cu sediul la Alicante - Spania, având atribuții privind marca și desenul sau modelul comunitar;

o) O.M.P.I. - Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;

p) persoană interesată - orice persoană care are un interes legitim legat de desenul sau modelul respectiv și ale cărei interese ar putea fi prejudiciate de înregistrarea acestuia;

q) publicare - aducerea la cunoștința publicului prin orice mijloace;

r) succesor în drepturi - orice persoană fizică sau juridică căreia i s-au transmis fie dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, fie drepturile care decurg din cererea de înregistrare ori din înregistrarea unui desen sau model;

s) utilizator avizat - acel utilizator care este informat sau competent în domeniul de utilizare a produsului pe care se aplică sau care încorporează desenul sau modelul respectiv;

t) Serviciul desene și modele - serviciul de specialitate din cadrul O.S.I.M., cu atribuții în derularea procedurilor privind înregistrarea desenelor și modelelor.

ARTICOLUL 3 Termene Referințe în cărți (1)

(1) Termenele sunt cele prevăzute în lege și în prezentul regulament.

(2) Nerespectarea termenelor privind completările solicitate de O.S.I.M. atrage respingerea cererii de înregistrare.

(3) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice și nu includ nici ziua când a început și nici ziua când s-a sfârșit termenul.

(4) Termenele stabilite pe ani, luni sau săptămâni se sfârșesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.

(5) Termenul care, începând la datele de 29, 30 și 31 ale lunii, expiră într-o lună care nu are o asemenea zi se socotește împlinit în prima zi a lunii următoare; termenul care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este închis se prelungește până la sfârșitul proximei zile lucrătoare.

(6) Termenele notificate de O.S.I.M. prin poștă încep să curgă de la data ștampilei oficiului poștal de expediție.

(7) Actele de procedură trimise prin poștă la O.S.I.M. se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate la oficiul poștal înainte de data împlinirii termenului.

(8) Un termen cu privire la o cerere sau la un certificat de înregistrare acordat de O.S.I.M. în baza prezentului regulament poate fi prelungit de O.S.I.M. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să existe o cerere motivată, semnată de solicitant sau titular, înainte de expirarea termenului;

b) taxa legală este plătită odată cu înregistrarea la O.S.I.M.

(9) O.S.I.M. va notifica în scris solicitantului aprobarea sau respingerea cererii de prelungire a termenului.

(10) Dispozițiile alin. (8) nu se aplică în următoarele situații:

a) invocarea priorității prevăzute la art. 16-18 din lege;

b) plata taxelor de înregistrare și publicare;

c) înregistrarea unei opoziții conform art. 21 din lege;

d) formularea unei contestații conform art. 24 din lege;

(11) Când solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare se află în situația prevăzută de art. 29 din lege, O.S.I.M. poate dispune repunerea în termen a acestuia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să fie depusă o cerere semnată de solicitant sau titular, înregistrată la O.S.I.M. în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) din lege;

b) cererea să conțină motivul pentru care nu a fost respectat termenul;

c) taxa legală să fie plătită odată cu înregistrarea cererii; taxa să fie plătită în cuantumul prevăzut de lege pentru revalidare;

d) în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) din lege să fie depuse la O.S.I.M. dovezi în susținerea cererii de repunere în termen.

(12) Răspunsul privind cererea de repunere în termen se transmite solicitantului sau mandatarului autorizat.

ARTICOLUL 4 Limba oficială

(1) Cererea de înregistrare a desenului sau a modelului trebuie depusă la O.S.I.M. în limba română; toate procedurile legale se desfășoară în limba română.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine vor depune toate documentele în limba română.

(3) Documentele folosite ca mijloace de probă în procedurile în fața O.S.I.M., constând în publicații, pot fi înregistrate în orice limbă, cu condiția depunerii traducerii lor în limba română, în termen de maximum o lună de la depunere.

ARTICOLUL 5 Condiții pentru obținerea protecției

(1) Un desen sau un model poate fi înregistrat dacă satisface cumulativ următoarele condiții:

a) constituie un desen sau model în sensul prevăzut la art. 2 lit. d), i) și j) din lege;

b) este nou;

c) are caracter individual.

(2) Se consideră că un desen sau model este nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată o prioritate, înaintea datei de prioritate.

(3) Aducerea la cunoștința publicului, în condițiile art. 7 alin. (1) din lege, a unui desen sau model poate fi luată în considerare numai dacă aceasta are dată certă.

(4) Cunoștințele care au devenit accesibile publicului pe cale orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc, sunt luate în considerare numai dacă sunt confirmate printr-un document care să le conțină și care să probeze că au devenit și când au devenit accesibile publicului; documentul poate fi și ulterior datei la care a avut loc prezentarea publică orală, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevantă fiind aceea la care cunoștințele au devenit accesibile publicului.

(5) În aplicarea art. 6 din lege, un desen sau model are un caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată o prioritate, înaintea datei de prioritate.

CAPITOLUL II Dreptul la eliberarea certificatelor de înregistrare

ARTICOLUL 6 Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare

(1) Dacă mai multe persoane au creat același desen sau model, independent una de alta, dreptul la înregistrarea și la eliberarea certificatului de înregistrare aparține aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M.; dacă a fost recunoscută o prioritate, dreptul aparține aceleia a cărei cerere are cea mai veche dată de prioritate.

(2) Dacă mai multe persoane au creat împreună un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare le aparține în mod egal, dacă nu există prevederi contractuale contrare.

(3) Contractele cu misiune creativă sunt acele contracte care prevăd în mod explicit sau implicit misiunea creativă.

(4) Atribuții de serviciu vor fi considerate acele atribuții prevăzute în contractul de muncă sau în anexele recunoscute sau semnate de salariat; fișa postului nu se ia în considerare decât în cazul în care face parte integrantă din contractul de muncă.

(5) În cazul în care desenul sau modelul este rezultatul unui contract cu misiune creativă, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului, în lipsa unor prevederi contractuale contrare.

(6) În cazul desenelor sau modelelor realizate de salariați în cadrul atribuțiilor de serviciu, încredințate explicit, dreptul la înregistrare și dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține unității angajatoare, în lipsa unor prevederi contractuale contrare.

ARTICOLUL 7 Prezumția în favoarea solicitantului

Solicitantul este prezumat, până la proba contrară, a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, conform art. 4 din lege.

CAPITOLUL III Procedura de înregistrare

ARTICOLUL 8 Depunerea cererilor de înregistrare a desenelor
și modelelor la O.S.I.M.
Referințe în cărți (1)

(1) Depunerea unei cereri de înregistrare a desenelor sau modelelor se poate face de către orice persoană:

a) direct la Registratura generală a O.S.I.M.;

b) prin poștă;

c) în formă electronică sau prin mijloace electronice, dacă sunt respectate prevederile art. 11; în vederea depunerii și examinării cererilor și a altor documente în formă electronică sau prin mijloace electronice, directorul general al O.S.I.M. va emite instrucțiuni.

(2) O.S.I.M. confirmă solicitantului primirea cererii în una dintre formele prevăzute la alin. (1), data și numărul depunerii acesteia. În cazul în care cererea este transmisă prin alte mijloace decât cele prevăzute la alin. (1), cererea nu este luată în considerare și nu se confirmă depunerea.

(3) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți, O.S.I.M. va coresponda numai cu primul solicitant înscris pe cerere, dacă nu este desemnat expres unul dintre aceștia ca persoană de contact sau nu există mandatar autorizat. În cazul în care primul solicitant este o persoană juridică, se poate desemna ca persoană de contact un salariat al acesteia.

(4) O.S.I.M. înscrie pe cerere și pe toate anexele data depunerii/primirii și numărul de depunere/primire și evidențiază sub semnătură documentele primite.

(5) După depunerea/primirea cererii, O.S.I.M. verifică îndeplinirea condițiilor legale privind acordarea datei de depozit național reglementar și notifică solicitantului lipsurile constatate.

(6) În cazul în care cererea și anexele depuse îndeplinesc condițiile legale prevăzute la art. 12 din lege, cererea se înscrie în Registrul cererilor depuse.

(7) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile minime prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege pentru acordarea datei de depozit și dacă lipsurile nu sunt acoperite în termenul solicitat, cererea și anexele se vor restitui solicitantului, pe cheltuiala acestuia, O.S.I.M. păstrând o copie ca exemplar martor.

ARTICOLUL 9 Depozitele internaționale

(1) Depozitele internaționale se constituie prin transmiterea cererii și anexelor, în conformitate cu Aranjamentul de la Haga, direct la O.M.P.I. sau prin intermediul O.S.I.M., de către solicitanții români sau solicitanții străini care au o întreprindere industrială sau comercială reală și serioasă în România, conform art. 3 din Convenția de la Paris.

(2) Dacă un depozit internațional este înregistrat de mai mulți solicitanți, dintre care cel puțin unul îndeplinește cerințele alin. (1), cererea este înregistrată.

(3) Depozitul internațional se întocmește de solicitant cu respectarea dispozițiilor Aranjamentului de la Haga și ale regulamentului de aplicare a acestuia; formularul cererii, pe care îl completează solicitantul, este cel elaborat de Biroul internațional al O.M.P.I.

(4) O.S.I.M. va transmite la Biroul internațional al O.M.P.I. întreaga documentație și va înștiința solicitantul despre depunere, cu condiția achitării de către solicitant, în beneficiul O.S.I.M., a unei taxe egale cu cuantumul taxei de înregistrare cumulat cu cel al taxei de examinare.

(5) Taxele prevăzute de Aranjamentul de la Haga și regulamentul de aplicare a acestuia vor fi achitate de solicitant direct la Biroul internațional al O.M.P.I.

(6) Un exemplar al depozitului internațional înregistrat la O.S.I.M. este păstrat ca martor și nu este accesibil publicului.

(7) După transmiterea cererii internaționale la Biroul internațional al O.M.P.I., solicitantul va purta întreaga corespondență, direct sau printr-un mandatar autorizat, cu Biroul internațional al O.M.P.I. și va urmări procedura de înregistrare în statele desemnate.

ARTICOLUL 10 Confidențialitatea cererii de înregistrare a desenelor și modelelor

(1) O.S.I.M. asigură și răspunde de confidențialitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor și a reprezentărilor grafice anexate cererii, de la data depunerii acestora la Registratura generală a O.S.I.M. până la data publicării lor în B.O.P.I. - D.M., conform art. 20 din lege.

(2) Divulgarea de către solicitant sau autor a datelor cuprinse în cerere nu atrage răspunderea O.S.I.M.

ARTICOLUL 11 Condițiile necesare a fi îndeplinite de cerere

(1) Cererea de înregistrare a unui desen sau model se completează prin dactilografiere în două exemplare pe un formular-tip, stabilit prin instrucțiuni emise de directorul general al O.S.I.M.

(2) Formularul-tip prevăzut la alin. (1) se pune la dispoziția solicitanților, gratuit, de O.S.I.M.:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...