Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2008 până la 08 septembrie 2019, fiind abrogat prin Regulament 2/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) și b), ale art. 81, art. 17 alin. (1) lit. a) și ale art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,

în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora. Modificări (2)

(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României. Modificări (2)

(3) În scopul prezentului regulament, entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt denumite în continuare instituții.

Art. 2. -

Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008.

CAPITOLUL II Dispoziții privind normele de cunoaștere a clientelei

Art. 3. -

În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentului regulament, instituțiile trebuie să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei care să prevină folosirea instituției pentru desfășurarea unor activități ce au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.

Art. 4. -

Normele de cunoaștere a clientelei, elaborate de fiecare instituție, trebuie să corespundă naturii, volumului, complexității și întinderii activității acesteia și să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienți pentru care aceasta prestează servicii financiar-bancare și la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite.

Art. 5. -

(1) Instituțiile stabilesc prin normele de cunoaștere a clientelei mecanisme și măsuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și a prezentului regulament, astfel încât să poată face dovada Băncii Naționale a României că administrează în mod eficient riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

(2) În scopul alin. (1), normele de cunoaștere a clientelei trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

a) o politică de acceptare a clienților, prin care să se stabilească cel puțin categoriile de clientelă pe care instituția își propune să le atragă, procedurile graduale de acceptare și nivelul ierarhic de aprobare a acceptării clienților în funcție de gradul de risc asociat categoriei în care sunt încadrați, tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă;

b) proceduri de identificare și de monitorizare permanentă a clienților pentru încadrarea acestora în categoria de clientelă corespunzătoare, respectiv pentru trecerea dintr-o categorie de clientelă în alta;

c) conținutul măsurilor-standard, măsurilor simplificate și măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei pentru fiecare dintre categoriile de clientelă și de produse ori tranzacții supuse acestor măsuri;

d) proceduri de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte;

e) modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată;

f) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor corespunzătoare, precum și stabilirea accesului la acestea;

g) proceduri și măsuri de verificare a modului de implementare a normelor elaborate și de evaluare a eficienței acestora, inclusiv prin intermediul auditului extern;

h) standardele pentru angajare și programe de pregătire a personalului în domeniul cunoașterii clientelei;

i) procedurile de raportare internă și către autoritățile competente.

Art. 6. -

(1) Normele de cunoaștere a clientelei trebuie să fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale instituției și supuse revizuirii ori de câte ori este necesar, dar cel puțin anual.

(2) Normele de cunoaștere a clientelei trebuie să fie cunoscute de întregul personal cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Art. 7. -

Normele de cunoaștere a clientelei vor fi transmise Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere în termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificării lor de către organele competente.

CAPITOLUL III Dispoziții privind măsurile-standard de cunoaștere a clientelei

Art. 8. -

(1) Identificarea clienților persoane fizice are în vedere obținerea cel puțin a următoarelor informații:

a) numele și prenumele și, după caz, pseudonimul;

b) data și locul nașterii;

c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) domiciliul și, dacă este cazul, reședința;

e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;

f) naționalitatea; Modificări (1)

g) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;

h) funcția publică importantă deținută, dacă este cazul; Modificări (1)

i) numele beneficiarului real. Modificări (1)

(2) Verificarea identității clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.

(3) Verificarea informațiilor prevăzute la alin. (1), care nu se pot proba cu documentele prevăzute la alin. (2), se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, ca de exemplu prin observarea directă a locației la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin verificarea informațiilor furnizate de client cu cele înscrise pe diverse facturi remise la plată clientului, fișe fiscale ori extrase de cont sau prin accesarea informațiilor publice.

(4) În situația în care un client este reprezentat în relația cu instituția de o altă persoană, care acționează ca împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate, instituția trebuie să obțină și să verifice și informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, precum și, după caz, cele referitoare la natura și limitele împuternicirii.

Art. 9. -

(1) Identificarea clienților entități persoane juridice sau fără personalitate juridică are în vedere obținerea cel puțin a următoarelor informații:

a) denumirea;

b) forma juridică;

c) sediul social și, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare;

d) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;

e) tipul și natura activității desfășurate;

f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competența de a conduce și reprezenta entitatea, precum și puterile acestora de angajare a entității;

g) numele beneficiarului real sau, în situația prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real; Modificări (1)

h) identitatea persoanei care acționează în numele clientului, precum și informații pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

(2) Instituțiile au obligația de a verifica existența legală a entității, respectiv dacă aceasta este înregistrată în registrul comerțului sau, după caz, într-un alt registru public, precum și informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea persoanei care acționează în numele clientului și cele referitoare la natura și limitele împuternicirii.

(3) Verificarea informațiilor furnizate de client se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, astfel încât instituția să se asigure de veridicitatea acestor informații, ca de exemplu prin obținerea, de la client sau de la un registru public ori din ambele surse, a documentelor care au stat la baza înmatriculării ori înregistrării acestora și a unui extras la zi din acel registru, prin obținerea unei copii a ultimei situații financiare auditate, prin consultarea unor surse publice specializate sau cabinete de avocatură ori societăți de audit, prin observarea directă a locației la adresa de sediu indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin obținerea de referințe de la o altă instituție.

(4) În cazul absenței unei cerințe de înregistrare, verificarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentelor de constituire și, după caz, a autorizațiilor de funcționare și/sau a rapoartelor de audit, precum și prin alte metode de tipul celor prevăzute la alin. (3).

Art. 10. -

Procedurile de identificare a clientului și verificarea identității acestuia stabilite potrivit art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător, în scopul identificării beneficiarului real și pentru verificarea pe bază de risc a identității acestuia.

CAPITOLUL IV Dispoziții privind măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei

Art. 11. -

În aplicarea dispozițiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile vor stabili categoria clienților și a tranzacțiilor ce prezintă un grad de risc potențial mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc care pot avea în vedere, după caz, volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activității desfășurate de client, circumstanțele economice, reputația țării de origine, plauzibilitatea explicațiilor oferite de client, niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzacții.

Art. 12. -

Instituțiile vor acorda atenție sporită în cazul clienților și tranzacțiilor în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și în prezentul regulament, și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată.

Art. 13. -

Instituțiile de credit care oferă servicii bancare personalizate, denumite în practica internațională private banking, trebuie să manifeste o vigilență sporită față de categoria de clientelă căreia îi sunt oferite astfel de servicii.

Art. 14. -

În cazul conturilor nenominative pentru care, în vederea asigurării unui grad sporit de confidențialitate, identitatea clientului, cunoscută de instituția de credit, este înlocuită în documentația subsecventă printr-un cod numeric sau de altă natură, documentația referitoare la identitatea clientului trebuie să fie disponibilă ofițerului de conformitate și persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și autorității de supraveghere.

Art. 15. -

În categoria relațiilor cu persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor sunt incluse relațiile începute prin corespondență sau prin intermediul mijloacelor de telecomunicații - telefon, poșta electronică, internet, precum și orice alte relații inițiate prin intermediul tehnologiilor ce permit accesarea serviciilor în afara sediilor instituțiilor.

Art. 16. -

Pentru clienții și tranzacțiile cu un risc potențial mai ridicat stabilite conform art. 11-14, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, instituțiile vor stabili măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, care pot include:

a) aprobarea la un nivel ierarhic superior a începerii sau continuării relației de afaceri cu astfel de clienți și/sau pentru realizarea acestor tranzacții;

b) solicitarea ca prima tranzacție să se realizeze prin intermediul unui cont deschis la o instituție de credit supusă unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008;

c) supravegherea sporită, permanentă a relației de afaceri;

d) adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a stabili/verifica sursa fondurilor;

e) implementarea de sisteme informatice adecvate de gestiune a informației, care să permită furnizarea în timp util de informații necesare pentru identificarea, analizarea și monitorizarea efectivă a acestor tranzacții. Sistemele informatice implementate trebuie să evidențieze cel puțin lipsa sau insuficiența documentației corespunzătoare la începerea relației de afaceri, tranzacțiile neobișnuite derulate prin contul clientului și situația agregată a tuturor operațiunilor clientului cu instituția;

f) necesitatea ca persoanele însărcinate cu coordonarea activității de vânzare și administrare a serviciilor pentru clienții respectivi să aibă cunoștință de circumstanțele personale ale acestora și să acorde atenție sporită informațiilor provenite de la terțe părți în legătură cu aceste persoane;

g) aprobarea la un nivel ierarhic superior a tranzacțiilor ce depășesc un anumit nivel valoric prestabilit.

CAPITOLUL V Dispoziții privind măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei

Art. 17. -

(1) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei sunt stabilite de instituții pe bază de risc, astfel încât să le permită acestora respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentului regulament.

(2) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei trebuie să includă obținerea de suficiente informații despre clienți, care să asigure instituției legitimitatea încadrării clienților în categoria de clientelă cu grad scăzut de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului conform legislației, monitorizarea operațiunilor acestora pentru detectarea tranzacțiilor suspecte și stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea și adecvarea informațiilor deținute despre clienți astfel încât instituția să se asigure că aceștia se mențin în respectiva categorie de clientelă.

CAPITOLUL VI Dispoziții procedurale

Art. 18. -

(1) Pentru toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea în categoriile de risc, instituțiile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor neobișnuite din punctul de vedere al complexității sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce privește volumul ori frecvența acestora.

(2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri și tipologii în interiorul cărora se situează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzacție, categorii de tranzacții derulate în relația cu diferitele categorii de clientelă și, în cazul persoanelor juridice și al altor entități, domeniul de activitate.

Art. 19. -

Instituțiile vor evalua noile produse și servicii din perspectiva gradului de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat acestora.

Art. 20. -

În cazul clienților existenți care trec într-o categorie de clientelă cu un risc potențial mai ridicat, pentru continuarea relației de afaceri este necesară aplicarea tuturor măsurilor de cunoaștere a clientelei stabilite de instituție pentru categoria de clienți în care urmează să fie încadrați.

Art. 21. -

Instituțiile furnizează Băncii Naționale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituțiile au făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau unui client.

Art. 22. -

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile au obligația de a păstra cel puțin copii ale documentelor de identitate ale clienților persoane fizice și copii ale documentelor de constituire în cazul clienților persoane juridice ori entități fără personalitate juridică, ca de exemplu actul constitutiv și certificatul de înmatriculare ori înregistrare.

(2) Instituțiile au obligația ca, la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României sau a altor autorități conform legii, să păstreze, într-o formă corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție, datele de identificare a clientului, evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea unei relații de afaceri, pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la încheierea relației de afaceri cu clientul. Solicitarea autorității va indica în mod clar tranzacțiile și/sau clienții, precum și perioada suplimentară pentru care instituțiile au obligația de a păstra informațiile și documentele necesare.

Art. 23. -

Instituțiile trebuie să asigure accesul personalului cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv a persoanelor desemnate potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și al auditorului extern, al Băncii Naționale a României și al altor autorități conform legii, la toate evidențele și documentele cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituția a realizat-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau client, prin punerea la dispoziția acestora în cel mai scurt timp a documentelor/informațiilor.

Art. 24. -

(1) Instituțiile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea personalului, inclusiv referitoare la reputație și onorabilitate, și să verifice informațiile puse la dispoziție de candidați.

(2) Instituțiile trebuie să asigure pregătirea continuă a personalului, astfel încât persoanele cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului să fie pregătite în mod adecvat. Programul de pregătire va cuprinde informații legate de cerințele legislației în acest domeniu, precum și de aspectele practice distinctive, în special pentru a permite personalului recunoașterea tranzacțiilor suspecte de a fi în legătură cu operațiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și întreprinderea de măsuri adecvate. Personalul va fi instruit și verificat periodic pentru a se asigura faptul că acesta cunoaște responsabilitățile care îi revin și pentru a fi informat în legătură cu noutățile în domeniu.

CAPITOLUL VII Măsuri de supraveghere și sancțiuni

Art. 25. -

În scopul înlăturării deficiențelor constatate și a cauzelor acestora, Banca Națională a României poate dispune următoarele măsuri:

a) solicitarea modificării normelor de cunoaștere a clientelei, prevăzute la cap. II;

b) impunerea obligației de aplicare a măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei pentru produse, operațiuni și/sau clienți în cazul cărora normele interne ale instituției în cauză stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/și impunerea obligației de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operațiuni ori clienți în cazul cărora normele interne stabilesc aplicarea de măsuristandard de cunoaștere a clientelei;

c) solicitarea înlocuirii persoanelor responsabile pentru apariția deficiențelor constatate.

Art. 26. -

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută la art. 22 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispozițiile art. 22 alin. (3) - (5) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Măsurile stabilite la art. 25 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sancțiunile la care fac referire alin. (1) și (2).

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii

Art. 27. -

Instituțiile care funcționează la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere normele de cunoaștere a clientelei prevăzute la cap. II în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 28. - Modificări (1)

Instituțiile vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și de prezentul regulament tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de un an de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituției a normelor de cunoaștere a clientelei, elaborate potrivit cap. II al prezentului regulament.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 29. -

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaștere a clientelei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind standardele de cunoaștere a clientelei instituțiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii
Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 3 iulie 2008.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...