Agenția Națională a Funcționarilor Publici - ANFP

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 14 noiembrie 2008.

În vigoare de la 14 noiembrie 2008 până la 18 octombrie 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 761/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pentru concursurile și/sau examenele organizate de autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală și pentru autoritățile și instituțiile publice deconcentrate, pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare agenția, în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor, funcționari publici din cadrul instituției prefectului sau ai consiliului județean din județul în care își are sediul instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică pentru care se organizează concursul.

(2) Pot fi desemnați ca reprezentanți ai agenției funcționarii publici care au promovat concursul de selecție și care au primit acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Concursul pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai agenției, denumit în continuare concurs de selecție, se organizează bianual de către agenție.

(2) Anunțul privind organizarea concursului de selecție se afișează pe pagina de internet a Agenției și se comunică instituțiilor prefectului și consiliilor județene. Anunțul conține în mod obligatoriu și bibliografia stabilită pentru concurs prin ordin al președintelui agenției.

SECȚIUNEA a 2-a Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție

Art. 3. -

(1) În vederea participării la concursul de selecție, în termen de 10 zile de la data publicării și comunicării anunțului prevăzut la art. 2 alin. (2), funcționarii publici interesați din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene vor transmite agenției, completat, formularul prevăzut în anexa la prezentul regulament și o copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul. Formularul se completează de către funcționarii publici interesați și se avizează de către compartimentul de resurse umane al autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(2) În situația în care funcționarii publici interesați nu pot prezenta formularul avizat potrivit alin. (1), vor transmite copii de pe diplomele de studii universitare și de pe carnetul de muncă, certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul de resurse umane al autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(3) Formularele, respectiv copiile de pe diplomele de studii universitare și carnetul de muncă, precum și copiile cărților de identitate se transmit centralizat pentru fiecare instituție a prefectului sau consiliu județean.

(4) Pentru a putea participa la concursul de selecție, funcționarii publici interesați din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie numiți într-o funcție publică din clasă I;

b) să aibă cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice deținute;

c) să nu fi fost sancționați disciplinar, cu excepția cazului în care sancțiunea disciplinară a fost radiată potrivit legii;

d) să aibă cunoștințe aprofundate în administrația publică.

Art. 4. -

(1) În termen de 10 zile de la data publicării și comunicării anunțului prevăzut la art. 2 alin. (2), prin ordin al președintelui agenției se stabilesc:

a) componența comisiilor de selecție formate din 3 funcționari publici definitivi din cadrul agenției, dintre care cel puțin unul deține o funcție publică de conducere;

b) secretarii comisiilor de selecție.

(2) Nu pot fi membri în comisiile de selecție persoanele care se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 33 din același act normativ. Dispozițiile art. 34 și 35 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 5. -

Comisia de selecție are următoarele atribuții principale:

a) verifică îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs pe baza documentelor depuse;

b) stabilește lista cu candidații care pot participa la concursul de selecție;

c) stabilește subiectele pentru concursul de selecție și punctajul maxim pentru fiecare subiect care se comunică odată cu subiectele;

d) stabilește baremul de corectare;

e) notează lucrările elaborate de către candidații selectați pentru participarea la concursul de selecție;

f) transmite secretarului comisiei documentele elaborate de către comisia de concurs în vederea comunicării, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

Art. 6. -

Secretariatul comisiei de selecție are următoarele atribuții principale:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului de selecție;

b) întocmește, redactează și semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură afișarea la sediul agenției și pe pagina de web a acesteia, precum și comunicarea către instituțiile prefectului și consiliile județene a rezultatelor selecției funcționarilor publici prevăzuți la art. 4 alin. (1), a rezultatelor concursului de selecție și a ordinului prevăzut la art. 8 alin. (1);

d) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Art. 7. -

(1) În termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), comisiile de concurs au obligația verificării îndeplinirii condițiilor de către funcționarii publici pentru care s-au primit formularele prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2).

(2) Rezultatele selecției se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins".

(3) Lista persoanelor selectate potrivit alin. (1) se afișează pe pagina de internet a agenției și se comunică fiecărei instituții a prefectului sau consiliu județean, în termen de maximum două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 3 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (2), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene, aceasta se comunică funcționarilor publici selectați în vederea participării la concursul de selecție.

Art. 8. -

(1) În vederea organizării și desfășurării concursului de selecție, cu minimum 15 de zile înainte de data desfășurării concursurilor, prin ordin al președintelui agenției, se stabilesc perioada și locul susținerii concursului de selecție, precum și repartizarea pe serii a județelor din care provin candidații la concursul de selecție.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică prefecturilor sau consiliilor județene în termen de 3 zile de la emitere și se afișează pe pagina de internet a agenției.

(3) În termen de 3 zile de la primirea ordinului prevăzut la alin. (1), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene, ordinul se comunică funcționarilor publici selectați potrivit art. 7 alin. (1).

SECȚIUNEA a 3-a Procedura de desfășurare a concursului de selecție

Art. 9. -

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului de selecție, secretarul comisiei are obligația de a afișa la sediul agenției și de a asigura afișarea pe pagina de internet a acesteia modificările intervenite în desfășurarea acestuia și de a le comunica instituțiilor prefectului sau consiliilor județene în vederea aducerii la cunoștința funcționarilor publici selectați potrivit art. 7 alin. (1).

Art. 10. -

(1) Concursul de selecție constă în redactarea unei lucrări scrise și/sau în rezolvarea unor teste-grilă pe parcursul a maximum două ore.

(2) În cadrul concursului de selecție vor fi testate, în mod obligatoriu, cunoștințele teoretice ale candidaților, precum și abilitatea acestora de a utiliza corect aceste cunoștințe în situații practice, prin rezolvarea unor spețe.

Art. 11. -

(1) Subiectele pentru concursul de selecție se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte cunoașterea aprofundată a legislației din domeniul funcției publice și cunoștințele generale în administrația publică.

(2) Comisia de selecție va stabili subiectele, va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă și va stabili punctajul fiecărui subiect, în ziua în care se desfășoară concursul de selecție.

(3) În cazul în care concursul de selecție constă și în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă.

(4) În cazul în care, datorită numărului mare de candidați, proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu excepția situației în care se organizează simultan.

(5) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila agenției.

Art. 12. -

(1) Cu cel puțin o oră înainte de începerea concursului de selecție, la locul desfășurării acestuia, dacă este cazul, se va afișa repartizarea pe săli a candidaților.

(2) Înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității pe baza buletinului sau a cărții de identitate.

Art. 13. -

(1) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(2) Durata concursului de selecție se stabilește de comisia de selecție în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși două ore.

(3) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de selecție prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfășurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din concurs.

(5) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

(6) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, va elimina candidatul din sală, va face mențiunea "anulat" pe lucrare și va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

(7) Lucrările vor fi redactate, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de agenție, purtând ștampila acestei instituții.

(8) Prima filă a lucrărilor, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila agenției.

(9) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

SECȚIUNEA a 4-a Notarea probei și comunicarea rezultatelor

Art. 14. -

Anterior notării lucrărilor, comisia de concurs întocmește baremul detaliat de corectare și îl afișează prin grija secretariatului comisiei.

Art. 15. -

(1) Notarea lucrărilor se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 5 zile de la data susținerea probei.

(2) Lucrările se corectează sigilate.

(3) Acordarea punctajului se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. După acordarea punctajului lucrările se desigilează.

(4) Se consideră admis la concursul de selecție funcționarul public care a obținut minimum 60 de puncte.

(5) Punctajele obținute, cu mențiunea "admis" sau "respins", se comunică candidaților prin afișare la sediul agenției și pe pagina de internet a acesteia în termen de maximum 5 zile de la susținerea probei scrise.

Art. 16. -

Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 5-a Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului
autorității sau instituției publice

Art. 17. -

(1) La finalizarea concursului de selecție se întocmește un proces-verbal care conține modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii și de secretarul comisiei de selecție.

(2) Lista candidaților declarați admiși la concursul de selecție se comunică, pentru fiecare județ, instituției prefectului și consiliului județean. Lista conține doar informațiile privind funcționarii publici declarați admiși la concursul de selecție care își desfășoară activitatea în cadrul instituției prefectului respective sau consiliului județean respectiv.

Art. 18. -

(1) În vederea desemnării reprezentanților agenției potrivit art. 1, pe baza listei candidaților declarați admiși la concursul de selecție comunicate potrivit art. 17 alin. (2), prefectul, respectiv președintele consiliului județean, stabilește lista funcționarilor publici care vor fi desemnați reprezentanți ai agenției și o comunică acesteia în termen de 3 zile.

(2) Numărul maxim al funcționarilor publici stabiliți potrivit alin. (1) nu poate depăși 15.

(3) La stabilirea celor 15 funcționari publici potrivit alin. (1) se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, ordinea punctajelor obținute la concursul de selecție și următoarele criterii cumulative:

a) 5 funcționari publici ocupă funcții publice de conducere;

b) 4 funcționari publici sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată în specialitate juridică sau administrativă;

c) 2 funcționari publici sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată în specialitate economică;

d) 2 funcționari publici sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată în specialitate tehnică.

(4) După utilizarea criteriilor prevăzute la alin. (3), în vederea completării listei până la numărul maxim de 15 funcționari publici criteriul utilizat este ordinea punctajelor obținute la concursul de selecție.

(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în situația în care numărul candidaților declarați admiși la concursul de selecție și comunicați potrivit art. 17 alin. (2) este mai mic sau egal cu 15, toți candidații vor fi incluși pe lista stabilită potrivit alin. (1).

(6) Comunicarea de către prefect sau președintele consiliului județean a listei stabilite potrivit prezentului articol prezumă acordul privind desemnarea funcționarilor publici înscriși pe listă ca reprezentanți ai agenției.

Art. 19. -

(1) În situația în care numărul funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice declarați admiși la concursul de selecție este mai mare de 15, funcționarii publici care nu au fost incluși pe lista prevăzută la art. 18 alin. (1) vor fi incluși pe o "listă de rezervă".

(2) Funcționarii publici din "lista de rezervă" vor înlocui, cu respectarea dispozițiilor art. 18 alin. (3) și (4), un funcționar public care nu mai îndeplinește condițiile pentru a putea fi desemnat reprezentant al agenției.

SECȚIUNEA a 6-a Dispoziții tranzitorii

Art. 20. -

Până la finalizarea concursurilor de selecție potrivit termenelor prevăzute prin prezentul regulament, desemnarea reprezentanților se face pe baza propunerilor instituțiilor prefecturilor și consiliilor județene din județul în care se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul.

Art. 21. -

Agenția este autorizată să refuze justificat desemnarea funcționarilor publici selectați potrivit prezentului regulament pe baza evaluărilor efectuate cu privire la activitatea și conduita în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor.

ANEXĂ

FORMULAR
de înscriere la concursul de selecție a reprezentanților Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici în cadrul comisiilor de concurs și
de soluționare a contestațiilor

Instituția publică1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele funcționarului public: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică deținută: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informații privind studiile universitare absolvite
Instituția de învățământ Specializarea Nivelul diplomei obținute Perioada
Vechime în specialitatea studiilor absolvite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informații privind sancțiunile disciplinare
Sancționat disciplinar:
DA NU
[ ] [ ]
Pentru sancțiunea disciplinară a intervenit radierea în condițiile legii2:
DA NU
[ ] [ ]
Cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar faptul că informațiile prezentate mai sus sunt reale și le pot dovedi cu documente.
Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . . . . .
Avizat de către compartimentul de resurse umane3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele persoanei care avizează4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data, semnătura și ștampila instituției publice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Se va completa cu "Instituția prefectului județului ..................", respectiv "Consiliul județean .................".

2 Se va completa doar în situația în care funcționarul public a fost sancționat disciplinar.

3 Se va completa cu denumirea compartimentului, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției publice.

4 Se va completa cu numele și prenumele coordonatorului compartimentului de resurse sau a persoanei desemnate prin decizie a conducătorului instituției publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...