Cumpără forma actualizată
  •  

SECȚIUNEA a 3-a Procedura de desfășurare a concursului de selecție

Art. 9. -

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului de selecție, secretarul comisiei are obligația de a afișa la sediul agenției și de a asigura afișarea pe pagina de internet a acesteia modificările intervenite în desfășurarea acestuia și de a le comunica instituțiilor prefectului sau consiliilor județene în vederea aducerii la cunoștința funcționarilor publici selectați potrivit art. 7 alin. (1).

Art. 10. -

(1) Concursul de selecție constă în redactarea unei lucrări scrise și/sau în rezolvarea unor teste-grilă pe parcursul a maximum două ore.

(2) În cadrul concursului de selecție vor fi testate, în mod obligatoriu, cunoștințele teoretice ale candidaților, precum și abilitatea acestora de a utiliza corect aceste cunoștințe în situații practice, prin rezolvarea unor spețe.

Art. 11. -

(1) Subiectele pentru concursul de selecție se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte cunoașterea aprofundată a legislației din domeniul funcției publice și cunoștințele generale în administrația publică.

(2) Comisia de selecție va stabili subiectele, va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă și va stabili punctajul fiecărui subiect, în ziua în care se desfășoară concursul de selecție.

(3) În cazul în care concursul de selecție constă și în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă.

(4) În cazul în care, datorită numărului mare de candidați, proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu excepția situației în care se organizează simultan.

(5) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila agenției.

Art. 12. -

(1) Cu cel puțin o oră înainte de începerea concursului de selecție, la locul desfășurării acestuia, dacă este cazul, se va afișa repartizarea pe săli a candidaților.

(2) Înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității pe baza buletinului sau a cărții de identitate.

Art. 13. -

(1) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(2) Durata concursului de selecție se stabilește de comisia de selecție în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși două ore.

(3) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de selecție prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfășurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din concurs.

(5) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

(6) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, va elimina candidatul din sală, va face mențiunea "anulat" pe lucrare și va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

(7) Lucrările vor fi redactate, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de agenție, purtând ștampila acestei instituții.

(8) Prima filă a lucrărilor, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila agenției.

(9) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...