Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SECȚIUNEA a 2-a Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție

Art. 3. -

(1) În vederea participării la concursul de selecție, în termen de 10 zile de la data publicării și comunicării anunțului prevăzut la art. 2 alin. (2), funcționarii publici interesați din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene vor transmite agenției, completat, formularul prevăzut în anexa la prezentul regulament și o copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul. Formularul se completează de către funcționarii publici interesați și se avizează de către compartimentul de resurse umane al autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(2) În situația în care funcționarii publici interesați nu pot prezenta formularul avizat potrivit alin. (1), vor transmite copii de pe diplomele de studii universitare și de pe carnetul de muncă, certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul de resurse umane al autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(3) Formularele, respectiv copiile de pe diplomele de studii universitare și carnetul de muncă, precum și copiile cărților de identitate se transmit centralizat pentru fiecare instituție a prefectului sau consiliu județean.

(4) Pentru a putea participa la concursul de selecție, funcționarii publici interesați din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie numiți într-o funcție publică din clasă I;

b) să aibă cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice deținute;

c) să nu fi fost sancționați disciplinar, cu excepția cazului în care sancțiunea disciplinară a fost radiată potrivit legii;

d) să aibă cunoștințe aprofundate în administrația publică.

Art. 4. -

(1) În termen de 10 zile de la data publicării și comunicării anunțului prevăzut la art. 2 alin. (2), prin ordin al președintelui agenției se stabilesc:

a) componența comisiilor de selecție formate din 3 funcționari publici definitivi din cadrul agenției, dintre care cel puțin unul deține o funcție publică de conducere;

b) secretarii comisiilor de selecție.

(2) Nu pot fi membri în comisiile de selecție persoanele care se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 33 din același act normativ. Dispozițiile art. 34 și 35 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 5. -

Comisia de selecție are următoarele atribuții principale:

a) verifică îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs pe baza documentelor depuse;

b) stabilește lista cu candidații care pot participa la concursul de selecție;

c) stabilește subiectele pentru concursul de selecție și punctajul maxim pentru fiecare subiect care se comunică odată cu subiectele;

d) stabilește baremul de corectare;

e) notează lucrările elaborate de către candidații selectați pentru participarea la concursul de selecție;

f) transmite secretarului comisiei documentele elaborate de către comisia de concurs în vederea comunicării, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

Art. 6. -

Secretariatul comisiei de selecție are următoarele atribuții principale:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului de selecție;

b) întocmește, redactează și semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură afișarea la sediul agenției și pe pagina de web a acesteia, precum și comunicarea către instituțiile prefectului și consiliile județene a rezultatelor selecției funcționarilor publici prevăzuți la art. 4 alin. (1), a rezultatelor concursului de selecție și a ordinului prevăzut la art. 8 alin. (1);

d) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Art. 7. -

(1) În termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), comisiile de concurs au obligația verificării îndeplinirii condițiilor de către funcționarii publici pentru care s-au primit formularele prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2).

(2) Rezultatele selecției se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins".

(3) Lista persoanelor selectate potrivit alin. (1) se afișează pe pagina de internet a agenției și se comunică fiecărei instituții a prefectului sau consiliu județean, în termen de maximum două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 3 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (2), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene, aceasta se comunică funcționarilor publici selectați în vederea participării la concursul de selecție.

Art. 8. -

(1) În vederea organizării și desfășurării concursului de selecție, cu minimum 15 de zile înainte de data desfășurării concursurilor, prin ordin al președintelui agenției, se stabilesc perioada și locul susținerii concursului de selecție, precum și repartizarea pe serii a județelor din care provin candidații la concursul de selecție.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică prefecturilor sau consiliilor județene în termen de 3 zile de la emitere și se afișează pe pagina de internet a agenției.

(3) În termen de 3 zile de la primirea ordinului prevăzut la alin. (1), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul instituțiilor prefectului și consiliilor județene, ordinul se comunică funcționarilor publici selectați potrivit art. 7 alin. (1).

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor din 03.11.2008 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Activități premergătoare desfășurării concursului de selecție
Procedura de desfășurare a concursului de selecție
Notarea probei și comunicarea rezultatelor
Desemnarea reprezentanților agenției și acordul conducătorului autorității sau instituției publice
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...