Ministerul Economiei și Finanțelor

Procedura de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat din 17.11.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Restituirea impozitului pe venitul realizat din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, datorat în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reținut de biroul notarial și virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacții desființate ulterior achitării impozitului, se face la cererea contribuabilului de către organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul acesta, respectiv de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor nerezidenți, denumit în continuare organ fiscal competent.

2. Restituirea de către organul fiscal competent a impozitului pe venitul realizat din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face prin raportare la cotele de distribuire cuvenite bugetului de stat, stabilite de dispozițiile legale în vigoare la momentul reținerii acestuia de către biroul notarial.

3. Cererea de restituire se depune în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

4. Cererea de restituire trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele și prenumele contribuabilului persoană fizică;

b) codul numeric personal, pentru cetățenii români, sau numărul de identificare fiscală, pentru cetățenii străini;

c) domiciliul contribuabilului persoană fizică;

d) suma și natura creanței solicitate la restituire;

e) contul bancar în care urmează a se vira suma de restituit și codul IBAN aferent acestuia sau mențiunea că aceasta va fi restituită în numerar, după caz;

f) datele de identificare ale biroului notarial care a calculat și a reținut impozitul în cauză, respectiv denumirea biroului notarial, codul de identificare fiscală și sediul.

5. La cererea de restituire contribuabilul va anexa:

a) copia legalizată a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile. Pe copia acestui înscris biroul notarial care a autentificat actul de transfer al dreptului de proprietate va face o mențiune cu privire la cuantumul impozitului calculat și reținut, cu precizarea numărului și a datei ordinului de plată pentru Trezoreria Statului prin care acesta a fost virat la buget;

b) copia legalizată a actului de desființare cu efect retroactiv a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile.

6. Cererea de restituire împreună cu documentele prevăzute la pct. 5 se depun la registratura organului fiscal competent, de unde se repartizează compartimentului cu atribuții de compensare/restituire, urmând ca aceasta să fie soluționată în termen de 45 de zile de la data înregistrării.

7. După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, va efectua verificarea acesteia și a documentației anexate.

8. În situația în care compartimentul de specialitate consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante pentru soluționarea cererii, va solicita în scris contribuabilului, sub semnătura conducătorului organului fiscal competent, prezentarea acestora.

9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante pentru soluționarea cererii și data înregistrării la registratura organului fiscal competent a documentației în completare.

10. Cererea de restituire împreună cu documentația prevăzută la pct. 5 vor fi transmise, în copie, în vederea avizării, compartimentului juridic competent. Compartimentul juridic va comunica avizul său de legalitate în termen de 10 zile.

11. După comunicarea avizului, compartimentul de specialitate va verifica situația obligațiilor fiscale înregistrate de contribuabil, pe baza datelor din evidența pe plătitori.

12. În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante, suma solicitată se va restitui contribuabilului numai după efectuarea compensării cu obligațiile sale fiscale restante, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.

13. În vederea efectuării restituirii în numerar sau în contul indicat de contribuabil prin cererea de restituire, organul fiscal competent va transmite unității Trezoreriei Statului, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluționare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

14. Unitatea Trezoreriei Statului a organului fiscal competent va efectua restituirea sumei solicitate ori a celei rămase de restituit după efectuarea operațiunii de compensare, din contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 "Venituri ale bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", care se codifică cu codul numeric personal al contribuabilului.

15. Restituirea se efectuează în contul bancar indicat de contribuabil prin cererea sa ori în numerar, după caz.

16. În cazul în care restituirea se efectuează în cont bancar, după efectuarea compensării și/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare și/sau al notei de restituire/rambursare și le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operațiunilor, în vederea înregistrării acestora în evidența analitică pe plătitori - persoane fizice.

17. În termen de 7 zile de la primirea celor două exemplare ale notei de compensare și/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, organul fiscal competent va comunica contribuabilului un exemplar al acestora și va păstra la dosarul fiscal celălalt exemplar.

18. În cazul în care restituirea se efectuează în numerar la ghișeul unității Trezoreriei Statului, organul fiscal competent va emite în 3 exemplare Înștiințarea de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, pe care le va transmite unității Trezoreriei Statului împreună cu documentele prevăzute la pct. 13.

19. Programarea pe zile a contribuabililor în cazul cărora restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluționare. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înștiințarea de restituire.

20. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înștiințării de restituire și/sau ale notei de compensare, după caz.

21. Compartimentul de specialitate va transmite contribuabilului un exemplar al înștiințării de restituire și/sau al notei de compensare, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

22. În situația în care contribuabilul nu se prezintă la ghișeul unității Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea contribuabilului la o dată ulterioară, în baza solicitării exprimate în scris a acestuia.

23. În ziua următoare datei la care a fost efectuată restituirea sumei în numerar, unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent două exemplare ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

24. După primirea de la unitatea Trezoreriei Statului a celor două exemplare ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, organul fiscal va înregistra operațiunea în evidența analitică pe plătitori - persoane fizice, va păstra la dosarul fiscal un exemplar al acesteia și îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în cel mai scurt termen.

ANEXĂ la procedură
Model

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P. .............../A.F.P. ..................../DGAMC

Str. .................... nr. ....., localitatea ....................

ÎNȘTIINȚARE DE RESTITUIRE
a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Nr. .........../ data .............................

Către

Nume și prenume contribuabil ................................................

CNP/NIF .....................................................................

Localitatea ................................................................, str. ............................................., nr. ......., bl. .........., sc. ........., ap. ......, et. ....., județ/sector .............................

În urma cererii dumneavoastră de restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a compensării sumei de ................................. lei cu obligațiile fiscale neachitate înregistrate a rezultat de restituit suma de .............. lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume, este necesar să vă prezentați la Trezoreria ........................................, cu sediul în str. ..........................................., nr. ........, județ/sector ................................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghișeu această înștiințare și buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

Unitatea Trezoreriei Statului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducătorul unității fiscale,
Conducătorul unității Trezoreriei Statului,
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Șef compartiment,

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...