Ministerul Economiei și Finanțelor

Procedura pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ și restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private din 30.06.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Deducerea cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ

1. Persoanele fizice care au efectuat în cursul anului cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, pot solicita deducerea acestora, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la funcția de bază în cursul anului.

2. Deducerea se acordă de organul fiscal competent, la solicitarea titularului contractului de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Prin organ fiscal competent se înțelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

3. Solicitarea deducerii se face de către titularul contractului de economisire-creditare, prin depunerea formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, la organul fiscal competent, completat în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

4. Pentru a beneficia de deducerea din venitul impozabil din salarii a cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ solicitantul va prezenta organului fiscal următoarele documente, în copie:

- fișele fiscale (formular 210) și/sau declarațiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224), pentru veniturile realizate la funcția de bază;

- contractul de economisire-creditare;

- extrasul de cont eliberat de instituția de credit sau documentele de atestare a plății sumelor reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, după caz, aferente anului fiscal pentru care se solicită deducerea.

5. În situația în care documentele menționate nu au fost depuse, organul fiscal va notifica persoanele solicitante în vederea prezentării tuturor documentelor necesare acordării deducerii. Soluționarea cererii de acordare a deducerii se va realiza după depunerea documentelor.

6. Pe baza datelor din evidența fiscală și a documentelor prezentate de contribuabil, organul fiscal competent stabilește nivelul cheltuielilor deductibile, în limita prevăzută de lege, și recalculează venitul impozabil din salarii ca diferență între venitul impozabil din salarii la funcția de bază (venit bază de calcul din fișa fiscală la funcția de bază și din formularele 224) și suma reprezentând cheltuieli deductibile pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Impozitul anual pe veniturile din salarii la funcția de bază se stabilește prin aplicarea cotei de impozit la venitul impozabil din salarii recalculat, prin Decizia de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, cod 14.13.02.13/s.

În vederea efectuării restituirii, organul fiscal competent verifică datele din evidența analitică pe plătitori, sub aspectul existenței unor obligații fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil și restituie, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, diferențele de impozit stabilite în minus numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligații fiscale restante.

Decizia se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit legii;

b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

II. Restituirea cheltuielilor efectuate cu plata burselor private

1. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și au efectuat în cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea acestora, în limita sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.

În situația contribuabililor care au solicitat restituirea cheltuielilor cu bursa privată și au optat și pentru virarea unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, potrivit legii, suma totală luată în calcul este limitată la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

2. Restituirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectuează de organul fiscal competent definit la cap. I pct. 2, la solicitarea persoanei fizice care a efectuat cheltuielile cu bursele private.

3. Solicitarea se face de către contribuabil prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, completat în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.371/2007.

4. Pe baza documentelor prezentate de contribuabil și a datelor din evidența fiscală, organul fiscal competent stabilește suma de restituit, având în vedere impozitul anual pe veniturile din salarii realizate în cursul anului, la funcția de bază și în afara funcției de bază (din fișele fiscale și declarațiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România).

Restituirea sumei reprezentând cheltuieli admise cu bursele private se efectuează prin emiterea Deciziei privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private, cod 14.13.02.13/b.

În vederea efectuării restituirii, organul fiscal competent verifică datele din evidența analitică pe plătitori, sub aspectul existenței unor obligații fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil și restituie, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, cheltuielile admise cu bursa privată numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligații fiscale restante.

Decizia se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit legii;

b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

5. În situația contribuabililor care solicită și deducerea cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cheltuielile admise cu bursa privată și/sau suma de virat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se stabilesc după acordarea deducerii cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, pe baza impozitului anual recalculat (rd. 4 din formularul 252).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...