Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

13. asigură repartizarea, în termenul prevăzut de lege, a managerilor publici, în situațiile prevăzute la art. 24 alin. (3) și (4);

14. soluționează, în condițiile prezentului statut, solicitările de reîncadrare într-o funcție publică specifică de manager public;

15. identifică domeniile generale de perfecționare profesională a managerilor publici;

16. pune la dispoziția Institutului Național de Administrație, Unității centrale pentru reforma administrației publice și altor structuri din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu responsabilități în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, datele și informațiile deținute, necesare pentru exercitarea atribuțiilor acestora;

c) prin Institutul Național de Administrație:

1. realizează recrutarea și selecția participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

2. urmărește respectarea condițiilor prevăzute la art. 7, în ceea ce privește participanții la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c);

3. asigură organizarea, derularea și finanțarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), evaluarea finală și stabilirea clasamentului final al absolvenților, pe care îl transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

4. aprobă și urmărește aplicarea regulamentelor de studii ale programelor de formare, asigurând echivalența metodelor, criteriilor și procedurilor de evaluare aplicate cu cele stabilite în acest sens de către echipele de asistență tehnică a proiectelor din domeniul reformei funcției publice, cu finanțare externă;

5. aprobă înmatricularea la programele de formare a participanților admiși în urma selecției și comunică, dacă este cazul, această situație autorităților și instituțiilor publice unde aceștia și-au desfășurat activitatea;

6. constituie și gestionează corpul mentorilor prevăzuți la art. 11, asigurând selectarea, evidența și perfecționarea acestora;

7. asigură coordonarea activității mentorilor;

8. își însușește și asigură aplicarea procedurilor de constituire și funcționare a grupurilor de experți independenți pentru evaluarea abilităților manageriale, prevăzute la art. 14 alin. (2);

9. asigură plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3); Jurisprudență (1)

10. asigură instruirea corespunzătoare, în condițiile legii, a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (2) și, respectiv, art. 20 alin. (2) lit. b);

d) prin Direcția generală juridică, acționează pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8. Această atribuție poate fi îndeplinită și prin externalizarea serviciilor de asistență juridică, în condițiile legii.

(2) Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație îndeplinesc și alte atribuții și obligații care decurg din prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau care sunt stabilite prin normele de aplicare a acesteia.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Finanțarea cheltuielilor necesare derulării programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) și exercitării atribuțiilor și îndeplinirii obligațiilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, bugetul Institutului Național de Administrație și, respectiv, bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se asigură în mod corespunzător, sau, dacă este cazul, din surse externe.

(2) Finanțarea cheltuielilor necesare derulării programului de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se asigură în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă programului Bursa specială "Guvernul României".

Art. 30. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică identifică nevoile privind angajarea de manageri publici și profilurile acestora și le comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică înființează, în condițiile legii, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, posturile corespunzătoare funcțiilor publice specifice de manager public, pe baza Planului de repartizare.

(3) Posturile prevăzute la alin. (2) se înființează prin transformarea funcțiilor publice vacante în funcții publice specifice de manager public sau prin crearea de noi posturi, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(4) Autoritățile și instituțiile publice colaborează, în condițiile legii, cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea asigurării managementului funcțiilor publice specifice de manager public și persoanelor care ocupă aceste funcții și transmit acesteia, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în derularea raporturilor de serviciu ale managerilor publici.

(5) În vederea luării măsurilor necesare recuperării debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8 alin. (1), Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică de îndată Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative încetarea raportului de serviciu al persoanelor care au deținut calitatea de manager public, cu precizarea perioadei în care acestea au ocupat o funcție publică, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Instituțiile și autoritățile administrației publice comunică Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative încheierea și încetarea contractelor de muncă cu persoanele care au deținut anterior calitatea de manager public, în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv încetării acestor contracte, în vederea calculării perioadei prevăzute la art. 8 alin. (1).

Art. 31. -

Nerespectarea obligațiilor și termenelor stabilite conform prezentei ordonanțe de urgență de către autoritățile și instituțiile publice, în a căror sarcină cade îndeplinirea acestora, atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 32. -

(1) Pe durata derulării proiectelor cu finanțare integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), prin excepție de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) și art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea și derularea acestor programe și, respectiv, recrutarea și selecția, prin concurs național, se fac în condițiile stabilite prin contractele de finanțare a acestor proiecte. Modificări (1)

(2) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (3) și (6), art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 9 și 10 și lit. c) pct. 6 și 7, Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație, după caz, monitorizează modul de aplicare a procedurilor stabilite prin contractele de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), care privesc: Puneri în aplicare (1)

a) evaluarea participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) și a managerilor publici;

b) constituirea, funcționarea și gestionarea grupurilor de experți independenți de evaluare a abilităților manageriale, a grupurilor și a corpului de evaluatori externi și a corpului de mentori.

(3) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 7, 9, 10, 15 și ale art. 29, finanțarea cheltuielilor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și, respectiv, prin bugetul Institutului Național de Administrație, dacă nu este asigurată din alte surse de finanțare.

Art. 33. - Jurisprudență (1)

Pe durata studiilor sau stagiilor din străinătate, atunci când mijloacele de subzistență sunt asigurate prin proiectele cu finanțare din alte surse, se suspendă plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3).

Art. 34. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, normele de aplicare a acesteia.

Art. 35. -

Angajamentele prevăzute la art. 8 alin. (1), încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către participanții la programele de formare, își mențin valabilitatea în condițiile în care au fost încheiate.

Art. 36. -

(1) Managerii publici încadrați în gradele profesionale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în gradele profesionale prevăzute la art. 17 alin. (1), după cum urmează:

a) din gradul profesional asistent în gradul profesional asistent;

b) din gradele profesionale special sau principal în gradul profesional principal;

c) din gradele profesionale superior sau general în gradul profesional superior.

(2) Încadrarea conform alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de managerul public ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Fișa postului managerului public care a fost încadrat conform alin. (1) se modifică în mod corespunzător.

(4) Autoritățile și instituțiile publice în care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația finalizării procedurilor corespunzătoare aplicării alin. (2) și (3).

Art. 37. -

(1) Până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici, prevăzută la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, stabilirea drepturilor salariale și de natură salarială ale managerilor publici numiți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale managerilor publici numiți în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se face după cum urmează:

a) pentru funcția publică specifică de manager public grad profesional asistent, salariul de bază este cu 25% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcții publice de execuție" din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare;

b) pentru funcția publică specifică de manager public grad profesional principal, salariul de bază este cu 40% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcții publice de execuție" din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare;

c) pentru funcția publică specifică de manager public grad profesional superior, salariul de bază este cu 55% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcții publice de execuție" din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare.

(2) Pentru activitatea desfășurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de 55% aplicat la salariul de bază și care nu face parte din acesta, precum și de prime, spor de vechime și alte drepturi salariale, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Drepturile de natură salarială care nu au caracter permanent și au fost acordate persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se acordă în continuare până la finalizarea perioadei pentru care au fost inițial prevăzute.

(4) Managerii publici numiți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, care la data intrării în vigoare beneficiază de un salariu mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor alin. (1)-(3), își mențin salariul avut. Jurisprudență (2)

Art. 38. -

(1) Comisia pentru managerii publici, înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, și numită prin Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru managerii publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și secretariatul tehnic al Comisiei continuă să funcționeze exclusiv în vederea asigurării:

a) finalizării procedurilor de evaluare demarate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și emiterii deciziilor corespunzătoare evaluărilor managerilor publici până la data de 15 august 2008;

b) continuării litigiilor aflate pe rol la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârilor judecătorești pronunțate în cadrul acestora.

(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și celelalte organizații care au reprezentanți în cadrul Comisiei pentru managerii publici au obligația de a asigura prezența acestora la lucrările Comisiei.

(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a membrilor comisiei, individuală ori solidară și indivizibilă, după caz.

(4) În cazul nerespectării de către Comisia pentru managerii publici a termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), devin aplicabile dispozițiile prevăzute la art. 39 alin. (1)-(3).

Art. 39. -

(1) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care au obținut calificativele necesare promovării, dacă nu au fost promovați din motive neimputabile lor, promovează în treaptă, respectiv grad profesional corespunzător evaluării aferente fiecărui an de activitate.

(2) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care nu au obținut calificativele necesare promovării sunt reconfirmați în treaptă, respectiv în gradul profesional.

(3) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care au obținut calificative necorespunzătoare sunt retrogradați în gradul profesional, prin trecerea pe un grad profesional inferior celui deținut la data evaluării.

(4) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice unde își desfășoară activitatea managerii publici evaluați în condițiile art. 38 alin. (1) lit. a), respectiv ale alin. (1)-(3) emit în termen de 10 zile de la data promovării actul administrativ de promovare, reconfirmare sau retrogradare, după caz.

Art. 40. -

Documentele rezultate din activitatea Comisiei pentru managerii publici, înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și din activitatea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, potrivit aceluiași act normativ se predau instituțiilor publice responsabile potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de protocol de predare primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 41. -

(1) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență, se suplimentează cu 10 numărul de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările ulterioare, prin redistribuire, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

(2) Finanțarea posturilor prevăzute la alin. (1) se face începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(3) În vederea pregătirii implementării atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate solicita Ministerului Internelor și Reformei Administrative asigurarea resurselor umane necesare, în condițiile legii.

Art. 42. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 36 și 37, care intră în vigoare la data de 31 august 2008.

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 11 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (2) și (4), art. 19 și a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 august 2008, și a art. 3 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b).

(4) Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Eugen Coifan
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 24 iunie 2008.

Nr. 92.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...