Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Grupurile de experți independenți pentru evaluarea abilităților manageriale, prevăzute la alin. (1) lit. b), se constituie și funcționează conform procedurilor dezvoltate cu sprijinul asistenței tehnice cu finanțare externă pentru programele de formare anterioare, aprobate și însușite de către Institutul Național de Administrație.

(3) Rezultatele finale obținute în urma calculării mediei ponderate în condițiile prevăzute la alin. (1) se comunică, individual, participanților la programele de formare care le pot contesta la Institutul Național de Administrație, în termen de 3 zile de la data comunicării.

(4) Rezultatele contestațiilor se stabilesc și se comunică celor în cauză de către Institutul Național de Administrație, în termen de 10 zile de la depunerea lor, și se aduc la cunoștință publică, dată la care rămân definitive.

(5) Pe baza rezultatelor rămase definitive în condițiile alin. (4), se întocmește clasamentul final, care se face public de către Institutul Național de Administrație și se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(6) Participanții la programele de formare sunt considerați absolvenți ai acestora la data aducerii la cunoștință publică a clasamentului final.

Art. 15. -

(1) În vederea repartizării absolvenților programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenția Națională a Funcționarilor Publici întocmește, pe baza propunerilor înaintate de autoritățile și instituțiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care îl supune aprobării Guvernului cu cel puțin 3 luni înainte de data absolvirii programelor.

(2) Participanții la programele de formare comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici opțiunile individuale, în vederea repartizării acestora în funcțiile publice specifice de manageri publici, în limita posturilor aprobate în planul de repartizare prevăzut la alin. (1).

(3) Repartizarea absolvenților programelor de formare se face, în limita numărului de posturi prevăzute în planul de repartizare a managerilor publici, în funcție de următoarele criterii, a căror aplicare se face în mod succesiv:

a) clasamentul final; Modificări (1)

b) opțiunile absolvenților.

(4) Instituțiile și autoritățile administrației publice asigură posturile necesare repartizării managerilor publici.

(5) Agenția Națională a Funcționarilor Publici transmite autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică a clasamentului final în condițiile art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolvenților programelor de formare în funcții publice specifice de manager public.

(6) În vederea emiterii actului administrativ de numire în funcția publică specifică de manager public, fiecare absolvent al programelor de formare are obligația să se prezinte la autoritatea sau instituția publică unde a fost repartizat, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării transmise în termenul prevăzut la alin. (5) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(7) Instrucțiunile pentru întocmirea Planului de repartizare a managerilor publici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

CAPITOLUL III Cariera în funcția publică specifică de manager public Puneri în aplicare (1)

Art. 16. -

Numirea în funcția publică specifică de manager public se face în termen de 15 zile de la data primirii propunerii de numire transmise de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia urmează să-și desfășoare activitatea.

Art. 17. -

(1) Funcția publică specifică de manager public este structurată pe 3 grade profesionale, după cum urmează:

a) asistent;

b) principal;

c) superior, ca nivel maxim.

(2) Numirea în funcția publică specifică de manager public se face începând cu gradul profesional "asistent".

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Managerul public își desfășoară activitatea în subordinea directă a unui înalt funcționar public.

(2) În cazul în care în instituția sau autoritatea publică unde a fost repartizat managerul public nu există un înalt funcționar public, acesta își desfășoară activitatea în subordinea funcționarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul autorității sau instituției publice respective, dar nu mai puțin de funcția de director sau funcțiile publice specifice asimilate acesteia.

Art. 19. -

Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic prevăzut la art. 18 întocmește fișa postului, pe baza atribuțiilor și responsabilităților generale și a celor specifice minimale, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și a obiectivelor specifice ale autorității sau instituției publice respective.

Art. 20. -

(1) Managerii publici sunt evaluați profesional anual.

(2) Evaluarea profesională individuală a managerilor publici cuprinde o componentă internă și o componentă externă, astfel:

a) componenta internă constă în evaluarea performanțelor individuale ale managerului public efectuată conform legislației privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, de către superiorul ierarhic prevăzut la art. 18, și care se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluționării eventualelor contestații conform reglementărilor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

b) componenta externă constă în evaluarea efectuată de către evaluatori externi, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se face evaluarea, în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și care se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluționării eventualelor contestații. Puneri în aplicare (1)

(3) Contestațiile depuse cu privire la rezultatele componentei externe a evaluării profesionale individuale se soluționează de către evaluatori externi, desemnați de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art. 21. -

(1) Evaluatorul extern prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) este persoana selectată și pregătită în tehnici de intervievare și evaluare, în condițiile normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

a) să fie absolvent al învățământului superior de lungă durată, absolvit cu diplomă de licență sau echivalentă, în domenii sau cu specializări postuniversitare relevante, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani;

c) să nu să se afle în situații de conflict de interese, prevăzute de lege, cu managerii publici evaluați.

(3) Evaluatorul extern are următoarele atribuții principale:

a) efectuează evaluarea externă, în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și consemnează rezultatele acesteia într-un raport de evaluare;

b) soluționează contestațiile privind evaluarea externă a managerilor publici și consemnează rezultatele acestora, motivate corespunzător, într-un raport.

(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) în cadrul aceleiași sesiuni de evaluare. Modificări (1)

(5) Remunerația sau indemnizația, după caz, a evaluatorului extern este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în cuantumul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Obligațiile, procedurile de selecție și modul de funcționare ale corpului de evaluatori externi, prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 22. -

(1) În urma evaluării profesionale individuale prevăzute la art. 20 alin. (2), managerii publici pot obține următoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) reconfirmarea statutului de manager public și promovarea în grad profesional;

b) reconfirmarea statutului de manager public și reconfirmarea în grad profesional;

c) reconfirmarea statutului de manager public și retrogradarea în grad profesional;

d) pierderea statutului de manager public.

(2) Rezultatele evaluării profesionale individuale a managerilor publici se constată, se centralizează și se comunică acestora în mod individual, în termen de 10 zile de la data evaluării, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Rezultatele pot fi contestate de către cei evaluați la Agenția Națională a Funcționarilor Publici în termen de 3 zile de la data comunicării lor. Rezultatele soluționării contestațiilor se comunică individual contestatarului în termen de 15 zile de la depunerea contestației, dată la care rămân definitive.

(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică rezultatele evaluării profesionale individuale rămase definitive autorităților sau instituțiilor publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea managerii publici evaluați. În termen de 15 zile de la data comunicării, conducătorii acestora emit actele administrative corespunzătoare rezultatelor obținute.

(4) Managerii publici pot promova succesiv în gradele profesionale, anual, în urma evaluării profesionale individuale, prevăzută la art. 20 alin. (2).

(5) În urma promovării în grad profesional, se stabilesc, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile și responsabilitățile sporite ce se vor include în fișa postului managerului public respectiv, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 19.

(6) Managerii publici aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. d), care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, pot solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici să ia măsurile necesare în vederea redistribuirii lor pe funcții publice de execuție, în limita funcțiilor publice vacante.

(7) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică și în cazul în care, în urma evaluării profesionale individuale, managerul public aflat pe gradul profesional asistent obține rezultate care conduc la retrogradarea în grad profesional.

Art. 23. -

(1) Managerii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere sau, după caz, pentru ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) referitoare la vechimea în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite.

(2) În vederea ocupării unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, managerii publici care nu au urmat un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, beneficiază de echivalarea modulelor comune acestui program și programelor de formare specializată în administrația publică prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), urmând să efectueze doar modulele specifice. Decizia privind echivalarea și modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Național de Administrație, în calitate de organizator al celor două programe. Modificări (1)

(3) Întreaga activitate desfășurată ca manager public constituie vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite.

Art. 24. -

(1) Raportul de serviciu al managerului public încetează de la data numirii în funcția publică de conducere sau, după caz, în cea de înalt funcționar public.

(2) După intrarea în categoria funcționarilor publici de conducere sau a înalților funcționari publici, persoanelor care au deținut anterior funcția publică specifică de manager public le sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la aceste categorii.

(3) În cazul eliberării din funcția publică de conducere sau, după caz, din funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile art. 99 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 188/1999, republicată, persoana în cauză are dreptul, în condițiile prezentului statut, să fie numită într-o funcție publică specifică de manager public de același grad profesional cu cel deținut anterior, în cadrul instituției unde a îndeplinit funcția publică de conducere, respectiv de înalt funcționar public.

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu pot fi numite în funcții publice specifice de manageri publici în cadrul aceleiași instituții, acestea au dreptul, în condițiile prezentului statut, să fie numite în funcții publice specifice de manageri publici de același grad profesional cu cel deținut anterior în orice alte autorități sau instituții publice, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 25. -

Managerii publici al căror raport de serviciu a încetat din motive neimputabile lor pot solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici repartizarea pe o funcție publică specifică de manager public de același grad profesional cu cel deținut anterior încetării raportului de serviciu.

Art. 26. -

(1) Neprezentarea din motive imputabile a absolvenților programelor de formare în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcția publică specifică de manager public în care a fost repartizat, constituind motiv imputabil de nerespectare a obligațiilor asumate prin angajamentul prevăzut la art. 8.

(2) Refuzul nejustificat al participării la evaluarea externă anuală obligatorie sau neprezentarea nejustificată la aceasta în termenul pentru care a fost anunțată derularea procedurilor de evaluare constituie motiv imputabil de încetare a raporturilor de serviciu.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în situația încetării raportului de serviciu în condițiile art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999, republicată, obligația persoanelor care au încheiat angajamentul prevăzut la art. 8 subzistă pentru perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani prevăzut în acesta.

CAPITOLUL IV Drepturi salariale

Art. 27. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, persoanele numite în funcții publice specifice de manager public au dreptul la un salariu stabilit în condițiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicată, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Managerii publici beneficiază de prime, spor de vechime și alte drepturi salariale, în condițiile legii.

CAPITOLUL V Cadrul instituțional

Art. 28. -

(1) Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită următoarele atribuții principale:

a) prin Unitatea centrală pentru reforma administrației publice:

1. urmărește modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce privește promovarea programelor de formare, recrutarea și selecția participanților la acestea;

2. stabilește, pe baza propunerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, numărul de participanți la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), în limita bugetului alocat;

3. identifică, programează, elaborează și monitorizează implementarea programelor cu finanțare externă sau internă privind dezvoltarea corpului de manageri publici și asigură gestionarea acestor programe;

4. implementează, în colaborare cu Institutul Național de Administrație și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, programele prevăzute la pct. 3;

5. promovează programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b);

b) prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici:

1. monitorizează și controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce privește cariera managerilor publici;

2. elaborează și îmbunătățește, în colaborare cu Unitatea centrală pentru reforma administrației publice și Institutul Național de Administrație, politicile publice și legislația privind statutul și funcția publică specifică de manager public;

3. identifică și centralizează nevoile autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală privind înființarea posturilor de manageri publici și propune, pe baza efectuării unei analize anuale a acestor nevoi instituționale, numărul de participanți la programele de formare, precum și profilurile acestora;

4. elaborează Planul de repartizare a managerilor publici, pe baza nevoilor identificate la pct. 3, și colectează opțiunile participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1);

5. transmite către autoritățile și instituțiile publice propunerile de numire în funcția publică specifică de manager public a absolvenților programelor de formare;

6. asigură, în condițiile legii, aplicarea prevederilor referitoare la redistribuire, în condițiile art. 22 alin. (6);

7. asigură soluționarea contestațiilor privind procedura de evaluare profesională individuală, în condițiile art. 22 alin. (2);

8. acordă asistență autorităților și instituțiilor publice la elaborarea fișei postului de manager public;

9. constituie și gestionează corpul de evaluatori externi, asigurând selectarea, evidența și perfecționarea acestora;

10. asigură condițiile necesare desfășurării evaluării externe;

11. centralizează și comunică autorităților și instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea managerii publici evaluați rezultatele rămase definitive în urma evaluării acestora;

12. emite comunicările prevăzute la art. 22 alin. (2) și (3), în baza rezultatelor obținute în urma evaluării profesionale individuale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...