Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin strategia actualizată de accelerare a reformei administrației publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist și apolitic de funcționari publici denumiți manageri publici, precum și a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administrației publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv și a unor structuri specializate în monitorizarea carierei și a altor aspecte ce țin de gestiunea corpului managerilor publici,

pentru înlăturarea unor disfuncționalități apărute în gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scăderii interesului pentru accesul și rămânerea în acest corp profesionist,

în vederea întăririi capacității administrative a administrației publice din România și a procesului de reformă în general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit și performanță, lărgirea bazei de selecție la întregul sector public care să atragă și să rețină în sistem persoane cu abilitățile și potențialul necesare,

pentru respectarea angajamentelor asumate de România, prin Acordul de finanțare din 30 mai 2007 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2005 și prin măsurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE privind asigurarea unui cadru normativ îmbunătățit necesar desfășurării proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 "Adaptarea Schemei tinerilor profesioniști la necesitățile reformei funcției publice", în valoare de 3,5 milioane euro, și menținerii finanțării din partea Comisiei Europene, de natură a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesioniști, precum și a ciclurilor subsecvente, având în vedere programarea multianuală a proiectului, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează statutul funcționarilor publici numiți într-o funcție publică specifică de manager public.

(2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin ca agenți ai schimbării în domeniul reformei administrației publice.

(3) În exercitarea funcției publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce privește proiectarea și implementarea de la nivelurile strategice la cele operaționale a procedurilor și activităților vizând accelerarea reformei administrației publice centrale și locale.

(4) În îndeplinirea rolului prevăzut la alin. (3), managerii publici au responsabilități ce privesc coordonarea de programe, proiecte și activități menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică centrală și locală, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului.

Art. 2. -

(1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind recrutarea, selecția, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea și promovarea rapidă a managerilor publici.

(2) În sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapidă a managerilor publici se înțelege:

a) ocuparea unei funcții publice specifice de manager public superioare celei deținute, ca urmare a rezultatelor evaluării profesionale individuale;

b) ocuparea unei funcții publice generale de conducere sau, după caz, din categoria înalților funcționari publici, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Condiții pentru ocuparea funcției publice specifice de manager public Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Pot ocupa o funcție publică specifică de manager public, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, absolvenții următoarelor programe:

a) programul de formare specializată în administrația publică, cu durata de 2 ani, organizat pentru obținerea statutului de manager public; Referințe (1)

b) programul de formare specializată în administrația publică, cu durata de un an, organizat pentru obținerea statutului de manager public; Referințe (1)

c) programul Bursa specială "Guvernul României", organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiția ca acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în administrația publică, în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările și completările ulterioare, care să permită evaluarea absolvenților acestei burse în aceleași condiții și respectând aceleași criterii utilizate în cazul absolvenților programelor prevăzute la lit. a) și b). Decizia privind echivalarea și modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Național de Administrație, în calitate de organizator al programelor de formare specializată prevăzute la lit. a) și b).

(2) Prin programele de formare prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și, respectiv, prin programul intensiv prevăzut la alin. (1) lit. c), organizate de către Institutul Național de Administrație, denumite în continuare programe de formare, se înțelege: activități de formare în țară și, după caz, în străinătate, stagii practice în țară și, după caz, în străinătate, inclusiv perioada vacanțelor și perioada de la absolvirea programelor respective până la numirea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în funcția publică specifică de manager public.

Art. 4. -

Promovarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin Unitatea centrală pentru reforma administrației publice.

Art. 5. - Jurisprudență

Numărul de locuri pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se stabilește de către Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, pe baza propunerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, formulate în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3.

Art. 6. -

(1) Recrutarea și selecția pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către Institutul Național de Administrație, prin concurs național, organizat în condițiile legii și potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În vederea participării la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență, respectiv absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor superioare de lungă durată;

b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcționari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experiență de minimum un an în sectorul public, în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Modificări (1)

c) să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;

d) să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă capacitatea deplină de exercițiu;

g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

h) să nu fi fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; Modificări (1)

i) să nu fi deținut calitatea de lucrător sau colaborator al securității, așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să cunoască o limbă de circulație europeană;

l) să nu aibă restricții de a călători în străinătate pentru acele țări avute în vedere de către programul de formare la care participă.

(3) Selecția participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se face în urma parcurgerii următoarelor etape, ce se detaliază în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) verificarea și selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviu;

d) testare specifică destinată evaluării abilităților candidaților raportată la specificul funcției publice de manager public.

Art. 7. -

Participanții la programul intensiv prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) - l).

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Participanții declarați admiși la unul dintre programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) semnează, înainte de începerea programului respectiv, un angajament cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin care se obligă să lucreze 5 ani în administrația publică. Termenul de 5 ani se calculează începând cu data primei numiri în funcția publică specifică de manager public, efectuată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la alin. (1) ale căror raporturi de serviciu încetează potrivit dispozițiilor art. 97 lit. b), d) și e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) și g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligate să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestora, calculate proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Participanții la programul intensiv de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) respectă obligațiile prevăzute în contractul semnat pentru acordarea bursei speciale "Guvernul României".

(5) Urmărirea creanțelor în cazul nerespectării clauzelor contractule prevăzute la alin. (4) revin inițiatorului programului Bursa specială "Guvernul României".

(6) Obligația prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită și în situațiile în care managerii publici își desfășoară activitatea în cadrul autorităților autonome, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Participanții la programele de formare se denumesc după cum urmează:

a) cursanți, participanții la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a);

b) stagiari, participanții la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Pe întreaga perioadă de formare și până la data numirii în funcția publică specifică de manager public, cursanții și stagiarii au drepturile și obligațiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență. Perioada de formare până la numirea în funcția publică specifică de manager public constituie vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite. Modificări (1)

(3) Pe întreaga perioadă în care urmează programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), cursanții și stagiarii primesc o bursă stabilită prin hotărâre a Guvernului, asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, și plătită de către Institutul Național de Administrație. Jurisprudență

(4) La absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), Institutul Național de Administrație eliberează fiecărui absolvent:

a) un certificat care să ateste absolvirea programului de formare specializată organizat pentru obținerea statutului de manager public;

b) o adeverință care să ateste perioada de desfășurare a programului de formare specializată în administrația publică.

(5) Compartimentele de resurse umane din cadrul instituțiilor sau autorităților publice, la care managerii publici sunt repartizați după absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), în baza adeverinței prevăzute la alin. (4) lit. b), au obligația să înscrie în carnetele de muncă ale acestora, ca vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor, perioada de formare.

(6) Participanții la programele de formare sunt obligați să respecte regulamentul de ordine interioară și regulamentele de studii ale Institutului Național de Administrație.

Art. 10. - Modificări (1)

Raporturile de serviciu și contractele de muncă dintre participanții la programele de formare și autoritățile și instituțiile publice unde aceștia și-au desfășurat activitatea ca funcționari publici sau personal contractual, anterior selecției, încetează în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Pe perioada stagiilor în administrația publică din cadrul programelor de formare, participanții sunt sprijiniți și coordonați de către funcționari publici de conducere, denumiți în continuare mentori, desemnați în condițiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Activitatea de mentorat este considerată activitate în domeniul didactic și se desfășoară pe baza unui acord instituțional, încheiat în condițiile legii, între Institutul Național de Administrație și autoritatea sau instituția în cadrul căreia își desfășoară activitatea mentorul. Pentru activitatea de mentorat desfășurată, mentorii au dreptul la o indemnizație, al cărei cuantum este stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pot fi mentori funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) care îndeplinesc următoarele condiții:

a) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

b) nu sunt rude sau afini, până la gradul IV inclusiv, și nici soț sau soție cu participantul la stagiu.

(4) Mentorul are următoarele atribuții:

a) urmărește atingerea obiectivelor perioadei de stagiu, precum și respectarea domeniilor și tipurilor de activități specifice;

b) asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității participantului la programele de formare, pe durata stagiului;

c) întocmește un raport de evaluare la sfârșitul perioadei de stagiu.

(5) Domeniile și tipurile de activități specifice pe care mentorul este obligat să le includă în programul stagiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de către Institutul Național de Administrație, în colaborare cu autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea.

(6) Modelul de acord instituțional prevăzut la alin. (2) se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

Pe perioada prevăzută la art. 11 alin. (1), participanții la programele de formare nu beneficiază de drepturi bănești din partea autorităților și instituțiilor publice la care își desfășoară stagiul.

Art. 13. -

(1) Calitatea de participant la programele de formare încetează în următoarele situații:

a) absentarea nemotivată în mod repetat de la programele sau de la activitățile de formare;

b) cererea scrisă a participantului de a renunța la programele de formare;

c) abateri disciplinare;

d) neabsolvirea programelor de formare din alte motive imputabile participantului;

e) eliminarea de la programul de formare, în cazul intervenirii unor situații de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e) - m) și o) și la art. 95 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situațiilor respective.

(2) Participanții la programele de formare sunt obligați să ramburseze toate cheltuielile aferente, efectuate pe perioada programului de formare și până la data excluderii din programul de formare, în următoarele situații:

a) cele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d);

b) cele de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e), f) și m) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situațiilor respective.

(3) Condițiile de rambursare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 8.

Art. 14. -

(1) La absolvirea programelor de formare se iau în considerare rezultatele finale obținute în urma calculării mediei ponderate dintre:

a) rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare, rămase definitive în condițiile regulamentelor de studii, cu o pondere de 70%; și

b) rezultatele evaluării abilităților manageriale, realizate de către grupurile de experți independenți pentru evaluarea abilităților manageriale, cu o pondere de 30%.

(2) Grupurile de experți independenți pentru evaluarea abilităților manageriale, prevăzute la alin. (1) lit. b), se constituie și funcționează conform procedurilor dezvoltate cu sprijinul asistenței tehnice cu finanțare externă pentru programele de formare anterioare, aprobate și însușite de către Institutul Național de Administrație.

(3) Rezultatele finale obținute în urma calculării mediei ponderate în condițiile prevăzute la alin. (1) se comunică, individual, participanților la programele de formare care le pot contesta la Institutul Național de Administrație, în termen de 3 zile de la data comunicării.

(4) Rezultatele contestațiilor se stabilesc și se comunică celor în cauză de către Institutul Național de Administrație, în termen de 10 zile de la depunerea lor, și se aduc la cunoștință publică, dată la care rămân definitive.

(5) Pe baza rezultatelor rămase definitive în condițiile alin. (4), se întocmește clasamentul final, care se face public de către Institutul Național de Administrație și se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(6) Participanții la programele de formare sunt considerați absolvenți ai acestora la data aducerii la cunoștință publică a clasamentului final.

Art. 15. -

(1) În vederea repartizării absolvenților programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenția Națională a Funcționarilor Publici întocmește, pe baza propunerilor înaintate de autoritățile și instituțiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care îl supune aprobării Guvernului cu cel puțin 3 luni înainte de data absolvirii programelor.

(2) Participanții la programele de formare comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici opțiunile individuale, în vederea repartizării acestora în funcțiile publice specifice de manageri publici, în limita posturilor aprobate în planul de repartizare prevăzut la alin. (1).

(3) Repartizarea absolvenților programelor de formare se face, în limita numărului de posturi prevăzute în planul de repartizare a managerilor publici, în funcție de următoarele criterii, a căror aplicare se face în mod succesiv:

a) clasamentul final; Modificări (1)

b) opțiunile absolvenților.

(4) Instituțiile și autoritățile administrației publice asigură posturile necesare repartizării managerilor publici.

(5) Agenția Națională a Funcționarilor Publici transmite autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică a clasamentului final în condițiile art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolvenților programelor de formare în funcții publice specifice de manager public.

(6) În vederea emiterii actului administrativ de numire în funcția publică specifică de manager public, fiecare absolvent al programelor de formare are obligația să se prezinte la autoritatea sau instituția publică unde a fost repartizat, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării transmise în termenul prevăzut la alin. (5) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(7) Instrucțiunile pentru întocmirea Planului de repartizare a managerilor publici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

CAPITOLUL III Cariera în funcția publică specifică de manager public Puneri în aplicare (1)

Art. 16. -

Numirea în funcția publică specifică de manager public se face în termen de 15 zile de la data primirii propunerii de numire transmise de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia urmează să-și desfășoare activitatea.

Art. 17. -

(1) Funcția publică specifică de manager public este structurată pe 3 grade profesionale, după cum urmează:

a) asistent;

b) principal;

c) superior, ca nivel maxim.

(2) Numirea în funcția publică specifică de manager public se face începând cu gradul profesional "asistent".

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Managerul public își desfășoară activitatea în subordinea directă a unui înalt funcționar public.

(2) În cazul în care în instituția sau autoritatea publică unde a fost repartizat managerul public nu există un înalt funcționar public, acesta își desfășoară activitatea în subordinea funcționarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul autorității sau instituției publice respective, dar nu mai puțin de funcția de director sau funcțiile publice specifice asimilate acesteia.

Art. 19. -

Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic prevăzut la art. 18 întocmește fișa postului, pe baza atribuțiilor și responsabilităților generale și a celor specifice minimale, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și a obiectivelor specifice ale autorității sau instituției publice respective.

Art. 20. -

(1) Managerii publici sunt evaluați profesional anual.

(2) Evaluarea profesională individuală a managerilor publici cuprinde o componentă internă și o componentă externă, astfel:

a) componenta internă constă în evaluarea performanțelor individuale ale managerului public efectuată conform legislației privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, de către superiorul ierarhic prevăzut la art. 18, și care se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluționării eventualelor contestații conform reglementărilor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

b) componenta externă constă în evaluarea efectuată de către evaluatori externi, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se face evaluarea, în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și care se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluționării eventualelor contestații. Puneri în aplicare (1)

(3) Contestațiile depuse cu privire la rezultatele componentei externe a evaluării profesionale individuale se soluționează de către evaluatori externi, desemnați de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art. 21. -

(1) Evaluatorul extern prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) este persoana selectată și pregătită în tehnici de intervievare și evaluare, în condițiile normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

a) să fie absolvent al învățământului superior de lungă durată, absolvit cu diplomă de licență sau echivalentă, în domenii sau cu specializări postuniversitare relevante, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani;

c) să nu să se afle în situații de conflict de interese, prevăzute de lege, cu managerii publici evaluați.

(3) Evaluatorul extern are următoarele atribuții principale:

a) efectuează evaluarea externă, în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și consemnează rezultatele acesteia într-un raport de evaluare;

b) soluționează contestațiile privind evaluarea externă a managerilor publici și consemnează rezultatele acestora, motivate corespunzător, într-un raport.

(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) în cadrul aceleiași sesiuni de evaluare. Modificări (1)

(5) Remunerația sau indemnizația, după caz, a evaluatorului extern este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în cuantumul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Obligațiile, procedurile de selecție și modul de funcționare ale corpului de evaluatori externi, prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 22. -

(1) În urma evaluării profesionale individuale prevăzute la art. 20 alin. (2), managerii publici pot obține următoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) reconfirmarea statutului de manager public și promovarea în grad profesional;

b) reconfirmarea statutului de manager public și reconfirmarea în grad profesional;

c) reconfirmarea statutului de manager public și retrogradarea în grad profesional;

d) pierderea statutului de manager public.

(2) Rezultatele evaluării profesionale individuale a managerilor publici se constată, se centralizează și se comunică acestora în mod individual, în termen de 10 zile de la data evaluării, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Rezultatele pot fi contestate de către cei evaluați la Agenția Națională a Funcționarilor Publici în termen de 3 zile de la data comunicării lor. Rezultatele soluționării contestațiilor se comunică individual contestatarului în termen de 15 zile de la depunerea contestației, dată la care rămân definitive.

(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică rezultatele evaluării profesionale individuale rămase definitive autorităților sau instituțiilor publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea managerii publici evaluați. În termen de 15 zile de la data comunicării, conducătorii acestora emit actele administrative corespunzătoare rezultatelor obținute.

(4) Managerii publici pot promova succesiv în gradele profesionale, anual, în urma evaluării profesionale individuale, prevăzută la art. 20 alin. (2).

(5) În urma promovării în grad profesional, se stabilesc, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile și responsabilitățile sporite ce se vor include în fișa postului managerului public respectiv, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 19.

(6) Managerii publici aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. d), care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, pot solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici să ia măsurile necesare în vederea redistribuirii lor pe funcții publice de execuție, în limita funcțiilor publice vacante.

(7) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică și în cazul în care, în urma evaluării profesionale individuale, managerul public aflat pe gradul profesional asistent obține rezultate care conduc la retrogradarea în grad profesional.

Art. 23. -

(1) Managerii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere sau, după caz, pentru ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) referitoare la vechimea în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite.

(2) În vederea ocupării unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, managerii publici care nu au urmat un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, beneficiază de echivalarea modulelor comune acestui program și programelor de formare specializată în administrația publică prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), urmând să efectueze doar modulele specifice. Decizia privind echivalarea și modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Național de Administrație, în calitate de organizator al celor două programe. Modificări (1)

(3) Întreaga activitate desfășurată ca manager public constituie vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite.

Art. 24. -

(1) Raportul de serviciu al managerului public încetează de la data numirii în funcția publică de conducere sau, după caz, în cea de înalt funcționar public.

(2) După intrarea în categoria funcționarilor publici de conducere sau a înalților funcționari publici, persoanelor care au deținut anterior funcția publică specifică de manager public le sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la aceste categorii.

(3) În cazul eliberării din funcția publică de conducere sau, după caz, din funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile art. 99 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 188/1999, republicată, persoana în cauză are dreptul, în condițiile prezentului statut, să fie numită într-o funcție publică specifică de manager public de același grad profesional cu cel deținut anterior, în cadrul instituției unde a îndeplinit funcția publică de conducere, respectiv de înalt funcționar public.

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu pot fi numite în funcții publice specifice de manageri publici în cadrul aceleiași instituții, acestea au dreptul, în condițiile prezentului statut, să fie numite în funcții publice specifice de manageri publici de același grad profesional cu cel deținut anterior în orice alte autorități sau instituții publice, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 25. -

Managerii publici al căror raport de serviciu a încetat din motive neimputabile lor pot solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici repartizarea pe o funcție publică specifică de manager public de același grad profesional cu cel deținut anterior încetării raportului de serviciu.

Art. 26. -

(1) Neprezentarea din motive imputabile a absolvenților programelor de formare în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcția publică specifică de manager public în care a fost repartizat, constituind motiv imputabil de nerespectare a obligațiilor asumate prin angajamentul prevăzut la art. 8.

(2) Refuzul nejustificat al participării la evaluarea externă anuală obligatorie sau neprezentarea nejustificată la aceasta în termenul pentru care a fost anunțată derularea procedurilor de evaluare constituie motiv imputabil de încetare a raporturilor de serviciu.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în situația încetării raportului de serviciu în condițiile art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999, republicată, obligația persoanelor care au încheiat angajamentul prevăzut la art. 8 subzistă pentru perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani prevăzut în acesta.

CAPITOLUL IV Drepturi salariale

Art. 27. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, persoanele numite în funcții publice specifice de manager public au dreptul la un salariu stabilit în condițiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicată, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Managerii publici beneficiază de prime, spor de vechime și alte drepturi salariale, în condițiile legii.

CAPITOLUL V Cadrul instituțional

Art. 28. -

(1) Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită următoarele atribuții principale:

a) prin Unitatea centrală pentru reforma administrației publice:

1. urmărește modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce privește promovarea programelor de formare, recrutarea și selecția participanților la acestea;

2. stabilește, pe baza propunerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, numărul de participanți la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), în limita bugetului alocat;

3. identifică, programează, elaborează și monitorizează implementarea programelor cu finanțare externă sau internă privind dezvoltarea corpului de manageri publici și asigură gestionarea acestor programe;

4. implementează, în colaborare cu Institutul Național de Administrație și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, programele prevăzute la pct. 3;

5. promovează programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b);

b) prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici:

1. monitorizează și controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce privește cariera managerilor publici;

2. elaborează și îmbunătățește, în colaborare cu Unitatea centrală pentru reforma administrației publice și Institutul Național de Administrație, politicile publice și legislația privind statutul și funcția publică specifică de manager public;

3. identifică și centralizează nevoile autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală privind înființarea posturilor de manageri publici și propune, pe baza efectuării unei analize anuale a acestor nevoi instituționale, numărul de participanți la programele de formare, precum și profilurile acestora;

4. elaborează Planul de repartizare a managerilor publici, pe baza nevoilor identificate la pct. 3, și colectează opțiunile participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1);

5. transmite către autoritățile și instituțiile publice propunerile de numire în funcția publică specifică de manager public a absolvenților programelor de formare;

6. asigură, în condițiile legii, aplicarea prevederilor referitoare la redistribuire, în condițiile art. 22 alin. (6);

7. asigură soluționarea contestațiilor privind procedura de evaluare profesională individuală, în condițiile art. 22 alin. (2);

8. acordă asistență autorităților și instituțiilor publice la elaborarea fișei postului de manager public;

9. constituie și gestionează corpul de evaluatori externi, asigurând selectarea, evidența și perfecționarea acestora;

10. asigură condițiile necesare desfășurării evaluării externe;

11. centralizează și comunică autorităților și instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea managerii publici evaluați rezultatele rămase definitive în urma evaluării acestora;

12. emite comunicările prevăzute la art. 22 alin. (2) și (3), în baza rezultatelor obținute în urma evaluării profesionale individuale;

13. asigură repartizarea, în termenul prevăzut de lege, a managerilor publici, în situațiile prevăzute la art. 24 alin. (3) și (4);

14. soluționează, în condițiile prezentului statut, solicitările de reîncadrare într-o funcție publică specifică de manager public;

15. identifică domeniile generale de perfecționare profesională a managerilor publici;

16. pune la dispoziția Institutului Național de Administrație, Unității centrale pentru reforma administrației publice și altor structuri din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu responsabilități în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, datele și informațiile deținute, necesare pentru exercitarea atribuțiilor acestora;

c) prin Institutul Național de Administrație:

1. realizează recrutarea și selecția participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

2. urmărește respectarea condițiilor prevăzute la art. 7, în ceea ce privește participanții la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c);

3. asigură organizarea, derularea și finanțarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), evaluarea finală și stabilirea clasamentului final al absolvenților, pe care îl transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

4. aprobă și urmărește aplicarea regulamentelor de studii ale programelor de formare, asigurând echivalența metodelor, criteriilor și procedurilor de evaluare aplicate cu cele stabilite în acest sens de către echipele de asistență tehnică a proiectelor din domeniul reformei funcției publice, cu finanțare externă;

5. aprobă înmatricularea la programele de formare a participanților admiși în urma selecției și comunică, dacă este cazul, această situație autorităților și instituțiilor publice unde aceștia și-au desfășurat activitatea;

6. constituie și gestionează corpul mentorilor prevăzuți la art. 11, asigurând selectarea, evidența și perfecționarea acestora;

7. asigură coordonarea activității mentorilor;

8. își însușește și asigură aplicarea procedurilor de constituire și funcționare a grupurilor de experți independenți pentru evaluarea abilităților manageriale, prevăzute la art. 14 alin. (2);

9. asigură plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3); Jurisprudență

10. asigură instruirea corespunzătoare, în condițiile legii, a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (2) și, respectiv, art. 20 alin. (2) lit. b);

d) prin Direcția generală juridică, acționează pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8. Această atribuție poate fi îndeplinită și prin externalizarea serviciilor de asistență juridică, în condițiile legii.

(2) Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație îndeplinesc și alte atribuții și obligații care decurg din prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau care sunt stabilite prin normele de aplicare a acesteia.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Finanțarea cheltuielilor necesare derulării programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) și exercitării atribuțiilor și îndeplinirii obligațiilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, bugetul Institutului Național de Administrație și, respectiv, bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se asigură în mod corespunzător, sau, dacă este cazul, din surse externe.

(2) Finanțarea cheltuielilor necesare derulării programului de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se asigură în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă programului Bursa specială "Guvernul României".

Art. 30. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică identifică nevoile privind angajarea de manageri publici și profilurile acestora și le comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică înființează, în condițiile legii, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, posturile corespunzătoare funcțiilor publice specifice de manager public, pe baza Planului de repartizare.

(3) Posturile prevăzute la alin. (2) se înființează prin transformarea funcțiilor publice vacante în funcții publice specifice de manager public sau prin crearea de noi posturi, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(4) Autoritățile și instituțiile publice colaborează, în condițiile legii, cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea asigurării managementului funcțiilor publice specifice de manager public și persoanelor care ocupă aceste funcții și transmit acesteia, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în derularea raporturilor de serviciu ale managerilor publici.

(5) În vederea luării măsurilor necesare recuperării debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8 alin. (1), Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică de îndată Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative încetarea raportului de serviciu al persoanelor care au deținut calitatea de manager public, cu precizarea perioadei în care acestea au ocupat o funcție publică, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Instituțiile și autoritățile administrației publice comunică Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative încheierea și încetarea contractelor de muncă cu persoanele care au deținut anterior calitatea de manager public, în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv încetării acestor contracte, în vederea calculării perioadei prevăzute la art. 8 alin. (1).

Art. 31. -

Nerespectarea obligațiilor și termenelor stabilite conform prezentei ordonanțe de urgență de către autoritățile și instituțiile publice, în a căror sarcină cade îndeplinirea acestora, atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 32. -

(1) Pe durata derulării proiectelor cu finanțare integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), prin excepție de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) și art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea și derularea acestor programe și, respectiv, recrutarea și selecția, prin concurs național, se fac în condițiile stabilite prin contractele de finanțare a acestor proiecte. Modificări (1)

(2) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (3) și (6), art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 9 și 10 și lit. c) pct. 6 și 7, Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație, după caz, monitorizează modul de aplicare a procedurilor stabilite prin contractele de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), care privesc: Puneri în aplicare (1)

a) evaluarea participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) și a managerilor publici;

b) constituirea, funcționarea și gestionarea grupurilor de experți independenți de evaluare a abilităților manageriale, a grupurilor și a corpului de evaluatori externi și a corpului de mentori.

(3) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 7, 9, 10, 15 și ale art. 29, finanțarea cheltuielilor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și, respectiv, prin bugetul Institutului Național de Administrație, dacă nu este asigurată din alte surse de finanțare.

Art. 33. - Jurisprudență

Pe durata studiilor sau stagiilor din străinătate, atunci când mijloacele de subzistență sunt asigurate prin proiectele cu finanțare din alte surse, se suspendă plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3).

Art. 34. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, normele de aplicare a acesteia.

Art. 35. -

Angajamentele prevăzute la art. 8 alin. (1), încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către participanții la programele de formare, își mențin valabilitatea în condițiile în care au fost încheiate.

Art. 36. -

(1) Managerii publici încadrați în gradele profesionale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în gradele profesionale prevăzute la art. 17 alin. (1), după cum urmează:

a) din gradul profesional asistent în gradul profesional asistent;

b) din gradele profesionale special sau principal în gradul profesional principal;

c) din gradele profesionale superior sau general în gradul profesional superior.

(2) Încadrarea conform alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de managerul public ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Fișa postului managerului public care a fost încadrat conform alin. (1) se modifică în mod corespunzător.

(4) Autoritățile și instituțiile publice în care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația finalizării procedurilor corespunzătoare aplicării alin. (2) și (3).

Art. 37. -

(1) Până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici, prevăzută la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, stabilirea drepturilor salariale și de natură salarială ale managerilor publici numiți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale managerilor publici numiți în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se face după cum urmează:

a) pentru funcția publică specifică de manager public grad profesional asistent, salariul de bază este cu 25% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcții publice de execuție" din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare;

b) pentru funcția publică specifică de manager public grad profesional principal, salariul de bază este cu 40% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcții publice de execuție" din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare;

c) pentru funcția publică specifică de manager public grad profesional superior, salariul de bază este cu 55% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcții publice de execuție" din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare.

(2) Pentru activitatea desfășurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de 55% aplicat la salariul de bază și care nu face parte din acesta, precum și de prime, spor de vechime și alte drepturi salariale, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Drepturile de natură salarială care nu au caracter permanent și au fost acordate persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se acordă în continuare până la finalizarea perioadei pentru care au fost inițial prevăzute.

(4) Managerii publici numiți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, care la data intrării în vigoare beneficiază de un salariu mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor alin. (1)-(3), își mențin salariul avut. Jurisprudență

Art. 38. -

(1) Comisia pentru managerii publici, înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, și numită prin Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru managerii publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și secretariatul tehnic al Comisiei continuă să funcționeze exclusiv în vederea asigurării:

a) finalizării procedurilor de evaluare demarate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și emiterii deciziilor corespunzătoare evaluărilor managerilor publici până la data de 15 august 2008;

b) continuării litigiilor aflate pe rol la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârilor judecătorești pronunțate în cadrul acestora.

(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și celelalte organizații care au reprezentanți în cadrul Comisiei pentru managerii publici au obligația de a asigura prezența acestora la lucrările Comisiei.

(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a membrilor comisiei, individuală ori solidară și indivizibilă, după caz.

(4) În cazul nerespectării de către Comisia pentru managerii publici a termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), devin aplicabile dispozițiile prevăzute la art. 39 alin. (1)-(3).

Art. 39. -

(1) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care au obținut calificativele necesare promovării, dacă nu au fost promovați din motive neimputabile lor, promovează în treaptă, respectiv grad profesional corespunzător evaluării aferente fiecărui an de activitate.

(2) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care nu au obținut calificativele necesare promovării sunt reconfirmați în treaptă, respectiv în gradul profesional.

(3) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care au obținut calificative necorespunzătoare sunt retrogradați în gradul profesional, prin trecerea pe un grad profesional inferior celui deținut la data evaluării.

(4) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice unde își desfășoară activitatea managerii publici evaluați în condițiile art. 38 alin. (1) lit. a), respectiv ale alin. (1)-(3) emit în termen de 10 zile de la data promovării actul administrativ de promovare, reconfirmare sau retrogradare, după caz.

Art. 40. -

Documentele rezultate din activitatea Comisiei pentru managerii publici, înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și din activitatea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, potrivit aceluiași act normativ se predau instituțiilor publice responsabile potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de protocol de predare primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 41. -

(1) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență, se suplimentează cu 10 numărul de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările ulterioare, prin redistribuire, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

(2) Finanțarea posturilor prevăzute la alin. (1) se face începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(3) În vederea pregătirii implementării atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate solicita Ministerului Internelor și Reformei Administrative asigurarea resurselor umane necesare, în condițiile legii.

Art. 42. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 36 și 37, care intră în vigoare la data de 31 august 2008.

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 11 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (2) și (4), art. 19 și a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 august 2008, și a art. 3 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b).

(4) Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Eugen Coifan
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 24 iunie 2008.

Nr. 92.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...