Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

Modificări (5), Puneri în aplicare (8), Acțiuni respinse (2), Referințe (24)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2008 până la 14 iulie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 162/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune și implementa directivele emise de Uniunea Europeană,

în scopul transpunerii Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE și 83/349/CEE și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006,

în vederea realizării unei abordări armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene,

pentru asigurarea conformității auditului statutar din România cu cerințele directivelor europene, prin revizuirea permanentă a legislației în domeniu, precum și pentru crearea unui sistem de supraveghere publică pentru auditorii statutari și firmele de audit în baza principiilor europene, Modificări (1)

pentru a preveni consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ, având în vedere dispozițiile art. 53 "Transpunerea" din Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate și de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE și 83/349/CEE, care prevăd că statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma directivei înainte de 29 iunie 2008, statele membre trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la aceasta și să transmită Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de Directiva 2006/43/CE.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL I Auditul statutar

CAPITOLUL I Obiect și definiții

ARTICOLUL 1 Obiectul

Prezentul titlu reglementează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. auditul statutar reprezintă auditul situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, așa cum este prevăzut de legislația comunitară, transpusă în reglementările naționale;

2. auditorul statutar este persoana fizică autorizată, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să efectueze audit statutar;

3. firma de audit este persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea competentă, respectiv CAFR, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, să efectueze audit statutar;

4. entitate de audit dintr-o terță țară înseamnă o entitate, indiferent de forma sa juridică, ce efectuează audituri ale situațiilor financiare anuale sau ale situațiilor financiare anuale consolidate ale unei societăți comerciale înregistrate într-o terță țară;

5. auditor dintr-o terță țară înseamnă o persoană fizică care efectuează audituri ale situațiilor financiare anuale sau ale situațiilor financiare anuale consolidate ale unei societăți comerciale înregistrate într-o terță țară;

6. auditor al grupului înseamnă auditorul(ii) statutar(i) sau firma(ele) de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate;

7. rețea înseamnă o structură complexă:

(i) care are drept scop cooperarea și căreia îi aparține un auditor statutar sau o firmă de audit; și

(ii) care are drept scop în mod evident distribuția profiturilor sau a costurilor ori are în comun acționariatul, controlul sau gestionarea, politici și proceduri de control al calității, o strategie de afaceri, folosirea unei mărci sau a unei părți însemnate a resurselor profesionale;

8. întreprindere afiliată la o firmă de audit înseamnă orice entitate, indiferent de forma sa juridică, ce este legată de firma de audit prin acționariat, control sau conducere comună;

9. raportul de audit reprezintă raportul prevăzut de Directiva 78/660/CEE, respectiv de Directiva 83/349/CEE, așa cum acestea sunt transpuse în legislația națională;

10. autoritățile competente sunt autoritățile sau organele desemnate prin lege care sunt responsabile pentru reglementarea și/sau supravegherea publică a auditorilor statutari și a firmelor de audit sau pentru aspecte specifice ale acestora. Prin referința la autoritatea competentă se înțelege o trimitere la autoritățile sau organismele responsabile pentru funcțiile la care se face referire; Modificări (1)

11. Standardele internaționale de audit (ISA) reprezintă Standardele internaționale de audit, declarațiile și standardele aferente, în măsura în care sunt relevante pentru auditul statutar, emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);

12. Standardele internaționale de raportare financiară reprezintă Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), Standardele internaționale de contabilitate (IAS) și interpretările aferente (Interpretările SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde și interpretările aferente, standardele și interpretările viitoare aferente, emise sau adoptate de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), așa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană, traduse și publicate în limba română;

13. entitățile de interes public sunt persoanele juridice definite potrivit reglementărilor contabile;

14. cooperativă este o societate cooperativă europeană, așa cum este definită la art. 1 din Regulamentul nr. 1.435/2003/CE al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE) sau orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar în temeiul legii care reglementează activitatea cooperativelor;

15. nepractician înseamnă orice persoană fizică ce, pentru cel puțin 3 ani înainte de implicarea sa în gestionarea sistemului de supraveghere publică, nu a efectuat audituri statutare, nu a deținut drepturi de vot într-o firmă de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau de gestiune al unei firme de audit și nu a fost angajat sau asociat sub o altă formă la o firmă de audit; Modificări (1)

16. partener(i)-cheie de audit înseamnă:

a) auditorul(ii) statutar(i) desemnat(ți) de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit, ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau

b) în cazul auditului statutar al unui grup, cel puțin auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(ți) de o firmă de audit ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului și auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(ți) ca fiind responsabilul(ii) principal(i) la nivelul filialelor semnificative; sau

c) auditorul(ii) statutar(i) care semnează raportul de audit;

17. părți reprezentative ale interesului public înseamnă orice părți interesate în supravegherea publică a activității de audit statutar, în dezvoltarea și implementarea standardelor de audit sau de contabilitate (ISA și IFRS), inclusiv părțile implicate în monitorizarea procesului de implementare a standardelor, în vederea asigurării publicului de faptul că organismele profesionale acționează în interes public, precum și alte părți interesate în rezultatele activității de audit sau de aplicare a IFRS. Părți reprezentative ale interesului public pot fi autoritățile publice (Guvern, organisme cu atribuții de reglementare a unui sector specific de activitate), organismele profesionale, precum și o gamă largă de utilizatori ai situațiilor financiare, cum sunt investitorii, analiștii financiari, angajații, instituțiile de credit, publicul larg și altele asemenea; Modificări (1)

18. statul membru are semnificația prevăzută în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană;

19. terțele țări sunt țările din afara Uniunii Europene;

20. Camera Auditorilor Financiari din România, denumită pe parcursul prezentei ordonanțe de urgență Camera, este persoana juridică autonomă înființată potrivit legii, care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în domeniul auditului statutar;

21. Organismul de supraveghere publică a activității de audit statutar este organismul înființat în România, potrivit titlului II, în scopul supravegherii în interes public a activității de audit statutar, cu respectarea cerințelor Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE și 83/349/CEE și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006. Modificări (1)

CAPITOLUL II Aprobare, educație continuă și recunoaștere reciprocă

ARTICOLUL 3

(1) Activitatea de audit statutar se efectuează numai de către auditorii statutari sau de firmele de audit care au făcut obiectul autorizării, respectiv aprobării în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari și a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din România.

(3) Responsabilitatea finală pentru aprobarea auditorilor statutari și a firmelor de audit revine organismului de supraveghere publică, așa cum este prevăzut la titlul II. Modificări (1)

ARTICOLUL 4

(1) O persoană fizică poate fi autorizată să efectueze audit statutar, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, după efectuarea stagiului de pregătire practică și promovarea examenului de competență profesională.

(2) Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) au o bună reputație. Puneri în aplicare (1)

Buna reputație trebuie să aibă în vedere un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerințelor Codului etic emis de IFAC și adoptat de Cameră, așa cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc buna reputație sunt stabilite de Cameră, cu aprobarea organismului de supraveghere publică prevăzut la titlul II; Modificări (1)

b) au absolvit o instituție de învățământ economic superior sau un nivel echivalent, în condițiile stabilite prin regulamentul emis de Cameră și aprobat de organismul de supraveghere publică prevăzut la titlul II; Modificări (1)

c) au urmat un curs de instruire teoretică;

d) au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 9;

e) au promovat examenul de competență profesională, organizat sau recunoscut de autoritatea competentă pentru autorizarea auditorilor statutari și a firmelor de audit.

ARTICOLUL 5 Autorizarea firmelor de audit

Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) persoanele fizice care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 4 și trebuie să fie autorizate, respectiv aprobate ca auditori statutari în România;

b) o majoritate a drepturilor de vot în firma de audit trebuie să fie deținută de firme de audit care sunt autorizate în oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care îndeplinesc cel puțin condițiile prevăzute la art. 4. Aceste persoane fizice trebuie să fie autorizate în oricare alt stat membru. Pentru scopul auditului statutar al societăților cooperative europene și al entităților similare, autoritățile competente prevăzute la titlul II pot stabili reglementări specifice cu privire la drepturile de vot; Modificări (1)

c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de firme de audit autorizate în oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care îndeplinesc cel puțin condițiile prevăzute la art. 4. Aceste persoane fizice trebuie să fie autorizate în oricare alt stat membru. În cazul în care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceștia trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile menționate în prezentul articol; Modificări (1)

d) firma de audit trebuie să aibă o bună reputație. Puneri în aplicare (1)

ARTICOLUL 6 Retragerea autorizării Puneri în aplicare (1)

(1) Autorizarea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se retrage dacă buna reputație a acestuia (acesteia) a fost compromisă.

(2) Autorizarea unei firme de audit va fi retrasă dacă a fost compromisă buna reputație sau dacă oricare dintre condițiile prevăzute la art. 5 lit. b) și c) nu mai este îndeplinită și trece un termen mai mare de 6 luni de la momentul în care oricare dintre condițiile respective a încetat să mai fie îndeplinită.

(3) Pentru auditorii statutari și firmele de audit care sunt autorizați (autorizate) și în alte state membre și care sunt înregistrați (înregistrate) în Registrul public din România în conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. c), în cazul în care se retrage autorizarea, indiferent de motiv, Camera comunică acest fapt, precum și motivele retragerii autorizării către autoritățile competente relevante din statul membru în care auditorul statutar, respectiv firma de audit este autorizat(ă).

(4) Responsabilitatea finală pentru aprobarea retragerii autorizării auditorilor statutari și a firmelor de audit revine organismului de supraveghere publică, așa cum este prevăzut la titlul II. Modificări (1)

ARTICOLUL 7 Examenul de competență profesională

Examenul de competență profesională prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. e) trebuie să garanteze nivelul necesar de cunoștințe teoretice în domeniile relevante pentru auditul statutar, precum și capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice. Cel puțin o parte a acestui examen se susține sub formă de probă scrisă.

ARTICOLUL 8 Testul de cunoștințe teoretice

(1) Testul privind cunoștințele teoretice inclus în examenul de competență profesională va acoperi, în special, următoarele domenii:

a) teoria și principiile contabilității generale;

b) cerințele legale și standardele referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate;

c) IFRS;

d) analiza financiară;

e) contabilitatea costurilor și contabilitatea managerială;

f) managementul riscului și controlul intern;

g) auditul și aptitudinile profesionale;

h) cerințele legale și standardele profesionale referitoare la auditul statutar și la auditorii statutari;

i) ISA;

j) etica profesională și independența.

(2) Testul va acoperi, de asemenea, cel puțin următoarele domenii:

a) legea societăților comerciale și guvernanța corporativă;

b) legea falimentului și alte proceduri similare;

c) legislația fiscală;

d) codul civil și ~codul~ comercial;

e) legea asigurărilor sociale și ~Codul~ muncii;

f) tehnologia informației și sistemele computerizate;

g) economia financiară, generală și de afaceri;

h) matematica și statistica;

i) principiile de bază ale managementului financiar al întreprinderilor.

ARTICOLUL 9 Pregătire practică și excepții

(1) Camera stabilește normele pentru desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor în activitatea de audit statutar.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 10 lit. b), Camera poate prevedea că o persoană care are o diplomă universitară la nivel de master sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate beneficia de o reducere a vechimii în activitatea financiar-contabilă cu durata programului de master recunoscut de Cameră (echivalarea fiind de o jumătate de an pentru fiecare semestru de studiu). Puneri în aplicare (1)

(3) Prin excepție de la prevederile art. 10 lit c), Camera poate prevedea că o persoană care a promovat un examen universitar sau de nivel echivalent ori care posedă o diplomă universitară sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate fi exceptată să mai susțină testul de cunoștințe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, pentru domeniile acoperite de acea examinare sau de acea diplomă. Puneri în aplicare (1)

(4) Prin excepție de la prevederile art. 7 și 8, Camera poate prevedea că o persoană care a promovat un examen universitar sau de nivel echivalent ori care posedă o diplomă universitară la nivel de master sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate fi exceptată de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională, pentru domeniile acoperite de acel examen sau de acea diplomă.

(5) Excepțiile prevăzute la alin. (2)-(4) se pot acorda numai în baza unui protocol încheiat între Cameră și instituțiile care au eliberat/recunoscut diplomele/calificările respective. Nu se pot opera excepții de la testul de aplicare a cunoștințelor în practică.

(6) Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere publică prevăzut la titlul II, stabilește condițiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoștințe teoretice inclus în examinări. Camera stabilește prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publică prevăzut la titlul II, criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepții. Modificări (1)

(7) Pentru a asigura capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice a căror testare este inclusă în examen, un stagiar va efectua un stagiu de pregătire practică de cel puțin 3 ani, care va cuprinde, printre altele, auditarea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate sau a unor situații financiare similare. Cel puțin două treimi din acest stagiu practic va fi efectuat cu un auditor statutar sau cu o firmă de audit autorizat(ă) în orice stat membru.

(8) Camera trebuie să se asigure că stagiul este efectuat sub îndrumarea unor persoane care oferă garanții suficiente în ceea ce privește capacitatea lor de a oferi pregătire practică.

(9) Stagiarii în activitatea de audit statutar pot efectua stagiul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit statutar, în cadrul unor cabinete individuale sau firme de audit, potrivit normelor elaborate de Cameră. Pentru stagiarii în activitatea de audit statutar, cabinetele individuale sau firmele de audit vor elibera un document oficial care să ateste efectuarea stagiului.

ARTICOLUL 10 Stagiari în activitatea de audit statutar


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...