Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (173), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 23 iunie 2008.

În vigoare de la 23 iunie 2008 până la 31 august 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 26/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcționării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăților comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, precum și societăților la care statul sau o autoritate administrativă este acționar majoritar, instituit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuțiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanță, anexă la contractul individual de muncă,

ținând cont de faptul că existența unui regim diferențiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncționalități în derularea activității societăților cu capital integral sau majoritar de stat,

luând în considerare specificul anumitor categorii de societăți comerciale,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, precum și filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuți la art. 1, în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

(2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație, și directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de acționari. Modificări (2)

(3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performanță specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creanțelor și plăților restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum și creșterea productivității muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. - Jurisprudență

Criteriile și obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Remunerația lunară a directorului general/directorului se diminuează proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

(2) După aprobarea situațiilor financiare anuale, conducătorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remunerații brute lunare, proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.

Art. 5. - Jurisprudență

Conducătorii ministerelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, precum și ai altor instituții publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligații:

a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare; Jurisprudență

b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuției contractelor de mandat și pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență; Jurisprudență

c) să aprobe acordarea premiilor anuale în limita și în condițiile prevăzute prin contractul de mandat și prin prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, prezintă spre consultare sindicatelor de ramură bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuți la art. 1. Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creștere a câștigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creștere a productivității muncii, calculat în unități valorice comparabile sau în unități fizice, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Suplimentar față de creșterea prevăzută la alin. (1) se va putea acorda o creștere a câștigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decât indicele de creștere a productivității muncii.

(3) Indicele productivității muncii va putea fi calculat în unități fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor din activitatea de bază. Modificări (1)

(4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporție mai mare de 60% din activitate, drepturile salariale se acordă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dar nu mai mult decât creșterea acordată pentru societatea-mamă. Modificări (1)

(5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliți alți indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii.

Art. 8. - Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări, precum și societății comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Admiteri hotărâri prealabile (1)

Art. 9. - Jurisprudență

Contractele de performanță încheiate în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum și contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență încetează sau se modifică, după caz.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru

București, 18 iunie 2008.

Nr. 79.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 17/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 15 ianuarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 7.570/63/2013
;
se încarcă...