Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (27), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (6), Doctrine (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2008 până la 12 ianuarie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 9/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În scopul asigurării protecției mediului prin realizarea unor programe și proiecte pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislația comunitară în acest domeniu,

ținând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene,

având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgență, pentru evitarea oricăror consecințe juridice negative ale situației actuale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (128)

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea finanțării programelor și proiectelor pentru protecția mediului. Practică judiciară (54), Doctrină (1)

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, după cum urmează: Practică judiciară (3)

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național;

b) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împădurirea terenurilor degradate sau defrișate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști.

Art. 2. - Practică judiciară (16)

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, următoarele expresii semnifică: Practică judiciară (1)

a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodată vândut anterior într-un alt scop decât al revânzării sau livrării sale și care astfel nu a mai fost niciodată înmatriculat; Practică judiciară (10)

b) RNTR2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare; Practică judiciară (10)

c) scoatere din parcul auto național - exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul și înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembrării, precum și distrugerea accidentală a autovehiculelor și predarea acestora în vederea dezmembrării; Practică judiciară (10)

d) autoritate fiscală competentă - autoritatea fiscală teritorială în a cărei evidență este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite și taxe. Practică judiciară (10)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (50)

(1) Intră sub incidența taxei autovehiculele din categoriile M1-M3 și N1-N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR2. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (39)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1): Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (13)

a) autovehiculele aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României; Practică judiciară (3)

b) autoturismele echipate și destinate conducerii de către persoanele cu handicap fizic grav și accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, care posedă permis de conducere; Modificări (1)

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forțele armate, forțele de securitate a statului, de poliție, de jandarmerie, de poliția de frontieră, de pompieri; Practică judiciară (1)

d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanță și medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgență, precum și autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare; Modificări (1)

e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror șasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu condiția ca aceste autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României.

(3) Excepțiile prevăzute la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autoturism în decurs de 5 ani și atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu handicap. Modificări (1)

(4) Dovada echipării speciale a autovehiculelor o reprezintă menționarea acestui fapt de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. Modificări (1)

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special și nu sunt exceptate de la plata taxei. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanță și medicină și care sunt înscrise în evidența stațiilor de ambulanță, a serviciilor mobile de urgență și de reanimare. În aceeași categorie intră și autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanță și medicină, deținute de operatorii economici. Modificări (1)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (300), Doctrină (1)

Obligația de plată a taxei intervine: Practică judiciară (10)

a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență (1), Practică judiciară (158), Doctrină (1)

b) la repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 și 9. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 5. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (400)

(1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă. Practică judiciară (74)

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intenționează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Practică judiciară (27)

(3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Practică judiciară (51)

(4) Taxa se plătește de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe numele Administrației Fondului pentru Mediu. Practică judiciară (18)

(5) Dovada plății taxei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării autovehiculului aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 4. Practică judiciară (3)

Art. 6. - Practică judiciară (75)

(1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează: Practică judiciară (19), Doctrină (1)

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6: Practică judiciară (326)

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, și a normei de poluare și a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, și a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula: Modificări (1), Practică judiciară (32)

Suma de plată = [(A x B x 30) + (C x D x 70) ] x (100 - E),
             |||       |||    ||||||||
             100       100     100

unde:

A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;

B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor; Modificări (1)

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula: Practică judiciară (73), Doctrină (1)

Suma de plată = C x D x (100-E),
             |||||
             100

unde:

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

c) formula prevăzută la lit. b) se aplică și pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislația comunitară nu prevede măsurarea emisiilor de CO2; Modificări (1)

d) formula prevăzută la lit. b) se aplică și pentru autovehiculele din categoria N1; Practică judiciară (17)

e) formula prevăzută la lit. b) se aplică și pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3, pentru care taxa specifică pe cilindree este prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3. Practică judiciară (3)

(2) Norma de poluare Euro și valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menționate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislația comunitară, aceste elemente se determină pe baza măsurătorilor realizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", la cererea și pe cheltuiala contribuabilului. Modificări (1)

(3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în funcție de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnică și nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare față de cota fixă, în funcție de abaterile de la situația standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Practică judiciară (9), Doctrină (1)

(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculează în funcție de data primei înmatriculări a acestuia. Practică judiciară (1)

(5) Atunci când persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de până la o lună. Practică judiciară (1)

Art. 7. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (73), Doctrină (1)

Stabilirea, verificarea, colectarea și executarea silită, inclusiv soluționarea contestațiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - Practică judiciară (22)

(1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto național se restituie valoarea reziduală a taxei în conformitate cu prevederile alin. (2). Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto național. Practică judiciară (3)

(3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente:

a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto național;

b) dovada radierii din circulație a autovehiculului;

c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declarația vamală de export, după caz;

d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz.

(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă.

Art. 9. - Practică judiciară (11)

(1) Nu se plătește taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt: Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (19)

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate instituțiilor de învățământ, sănătate și cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, structurilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate, prin donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică;

c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului și acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Practică judiciară (1)

d) destinate competițiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%. Practică judiciară (3)

Art. 10. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (93), Doctrină (1)

(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4. Practică judiciară (14)

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (3).

(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabilește de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcție de operațiunile aferente expertizei și nu poate depăși costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informațiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) și cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei autorității fiscale competente.

(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), autoritatea fiscală competentă va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenței de taxă față de cea plătită cu ocazia înmatriculării.

(8) Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație se poate adresa instanțelor de judecată competente, potrivit legii. Practică judiciară (1)

(9) În cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscală competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (190), Doctrină (1)

Taxa rezultată ca diferență între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, și cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. - Practică judiciară (3)

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 14. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (183)

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2008. Practică judiciară (5)

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare. Practică judiciară (17)

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 21 aprilie 2008.

Nr. 50.

ANEXA Nr. 1 Modificări (4), Practică judiciară (322)

Nivelul taxei specifice în funcție de emisia de dioxid de carbon

Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoria M1 Emisia de dioxid de carbon
- grame CO2/km -
Nivelul taxei specifice
- euro/1 gram CO2 -
1 2 3
Hibride, electrice - 0
Euro 5 și Euro 6 - 0
Euro 4 și Euro 3 <= 120 0
121-150 0,5
151-180 1,0
181-210 2,0
211-240 4,0
241-270 6,0
>= 271 8,0

1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 și Euro 6;

- directivele 98/69/CE și 2002/80/CE pentru Euro 3 și Euro 4.

ANEXA Nr. 2 Modificări (4), Practică judiciară (331)

Nivelul taxei specifice în funcție de norma de poluare

Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului
din categoriile M1 și N1
Cilindree Capacitatea cilindrică
- cmc -
Nivelul taxei specifice - euro/1cmc -
1 2 3
Hibride, electrice 0
Euro 5 și Euro 6 -2)
Euro 4 <=1.400 0,20
1.401-1.600 0,30
1.601-2.000 0,40
2.001-2.500 0,60
2.501-3.000 0,80
>3.000 1,00
Euro 3 <=1.400 0,65
1.401-1.600 1,00
1.601-2.000 1,30
2.001-2.500 1,90
2.501-3.000 2,50
>3.000 3,00
Euro 2 <=1.400 1,70
1.401-1.600 2,60
1.601-2.000 3,30
2.001-2.500 5,00
2.501-3.000 7,00
>3.000 8,00
Euro 1 <=1.400 3,50
1.401-1.600 5,50
1.601-2.000 7,00
2.001-2.500 10,00
2.501-3.000 14,00
>3.000 16,00
Non-Euro <=1.400 10,50
1.401-1.600 16,50
1.601-2.000 21,00
2.001-2.500 30,00
2.501-3.000 42,00
>3.000 48,00

1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 și Euro 6;

- Directiva 98/69/CE și Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 și Euro 4;

- directivele 94/12/CE și 96/69/CE pentru Euro 2;

- directivele 91/441/CEE și 93/59/CEE pentru Euro 1.

2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina și se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

ANEXA Nr. 3 Modificări (3), Practică judiciară (283)

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din
categoriile N2, N3, M2 și M3

Norma de poluare a autovehiculului1) Nivelul taxei specifice
- euro/1 cmc -
1 2
Euro V2) 0,03
Euro IV 0,1
Euro III 0,3
Euro II 1
Euro I 3
Non-Euro 9

1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- directivele 1999/96/CE și 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

- directivele 91/542/CEE și 96/1/CE pentru Euro II;

- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

2) Acest regim se aplică cu condiția de a nu se depăși limita costurilor adiționale aferente normei de poluare Euro V și până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1), Practică judiciară (51)

Grila privind cotele de reducere a taxei

Vechimea autovehiculului Cota de reducere - % -
1 2
nou 0
<= 1 lună 3
> 1 lună-3 luni inclusiv 5
> 3 luni-6 luni inclusiv 8
> 6 luni-9 luni inclusiv 10
> 9 luni-1 an inclusiv 13
> 1 an -2 ani inclusiv 21
> 2 ani-3 ani inclusiv 28
> 3 ani-4 ani inclusiv 33
> 4 ani-5 ani inclusiv 38
> 5 ani-6 ani inclusiv 43
> 6 ani-7 ani inclusiv 49
> 7 ani-8 ani inclusiv 55
> 8 ani-9 ani inclusiv 61
> 9 ani-10 ani inclusiv 66
> 10 ani-11 ani inclusiv 73
> 11 ani-12 ani inclusiv 79
> 12 ani-13 ani inclusiv 84
> 13 ani-14 ani inclusiv 89
> 14 ani-15 ani inclusiv 93
peste 15 ani 95

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...