Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale Comentarii expert (6)

SECȚIUNEA 1 Regimul juridic al PFA

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. Reviste (2)

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) PFA nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată și nici nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 18. - Modificări (1)

PFA este asigurată în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 19. -

(1) PFA își desfășoară activitatea folosind în principal forța de muncă și aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula și calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispozițiilor cap. II și ale art. 21. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) PFA răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Creditorii își vor executa creanțele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.

(3) Orice persoană interesată poate face dovada calității de comerciant în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) PFA își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) prin deces; Modificări (1)

b) prin voința acesteia; Modificări (1)

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Comentarii expert (1)

SECȚIUNEA a 2-a Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului. Comentarii expert (1)

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, și poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.

Art. 25. -

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

(2) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-a organizat întreprinderea individuală.

(3) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 26. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale își încetează activitatea și este radiat din registrul comerțului în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) prin deces;

b) prin voința acestuia; Jurisprudență

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) moștenitorii pot continua întreprinderea, dacă își manifestă voința, printr-o declarație autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai mulți moștenitori, aceștia își vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activității economice ca întreprindere familială.

(4) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Activitatea va putea fi continuată sub aceeași firmă, cu obligația de menționare în cuprinsul acelei firme a calității de succesor.

SECȚIUNEA a 3-a Regimul juridic al întreprinderii familiale Jurisprudență

Art. 28. -

(1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulți membri ai unei familii. Jurisprudență

(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceștia pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială.

(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și au dreptul de a fi asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 29. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiție de validitate. Acordul de constituire va stipula numele și prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condițiile participării, cotele procentuale în care vor împărți veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale și condițiile de retragere, sub sancțiunea nulității absolute. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toți membrii întreprinderii care au capacitate de exercițiu și reprezentanții legali ai celor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Doctrină (1)

(3) În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. Jurisprudență

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu și nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectațiune. Modificări (1), Reviste (1)

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adițional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectațiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului și răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 32. - Reviste (1)

(1) Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat în condițiile art. 29 alin. (2).

(2) Actele de dispoziție asupra bunurilor afectate activității întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorității simple a membrilor întreprinderii, cu condiția ca această majoritate să includă și acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depășește 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) și a sumelor de bani aflate la dispoziția întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), după caz. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Întreprinderea familială își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34. -

(1) În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectațiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobândit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se împart conform cotelor prevăzute la art. 30 alin. (3).

(2) În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectațiune, bunurile dobândite potrivit art. 32 alin. (3) se împart conform cotelor prevăzute la art. 29 alin. (1).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe în domeniul contravențional generate de lipsa de personalitate juridică - Horatiu Sasu
Faptul că întreprinderea individuală nu are personalitate juridică se reflectă în cuantumul amenzilor contravențuionale, care trebuiesc aplicate în limitele prevăzute pentru persoane fizice (de obicei mai scăzute decât limitele aplicabile persoanelor juridice).
Într-un caz, unul magazin organizat ca întreprindere individuală, inspectorii ANAF au aplicat amenda pentru persoane juridice, deși OUG nr. 44/2008 privind regimul PFA/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale menționează limpede că întreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.
[ Mai mult... ]

Încetarea activității - sinteză pentru toate formele de activitate autorizată - Horatiu Sasu
PFA/ÎI/ÎF își încetează activitatea și este radiată din Registrul Comerțului în următoarele cazuri:
A. prin deces
[ Mai mult... ]

Momentul opțiunii. Consecințe - Horatiu Sasu
Calitatea de plătitor de TVA poate fi asumată de către PFA/ÎI/ÎF:
- fie de la momentul înregistrării la Registrul Comerțului
[ Mai mult... ]

Nedepunerea declarației fiscale, dublată de neplata contribuțiilor aferente - Horatiu Sasu
Titularul PFA/ÎI sau titularii ÎF au obligații fiscale (a se vedea Codul fiscal), inclusiv obligații declarative. Nedepunerea obligației fiscale, dublată de neplata contribuțiilor aferente, are consecințe importante, după cum vedem în cazul de mai jos.
Tribunalul admite argumentele contribuabilului
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 16 din O.U.G. nr. 44/2008, în scopul exercitării activității pentru care afost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Potrivit acestui act normativ, nici întreprinderea individuală și nici întreprinderea familială nu au personalitate juridică [art. 2 lit. g) și h); art. 22 din O.U.G. nr. 44/2008], deci nu intră în categoria „angajatori persoane juridice”. [ Mai mult... ] 

.....
    a) întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului (art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008). [ Mai mult... ] 
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    De asemenea, Legea nr. 26/1990 nu leagă nașterea calității de comerciant de înmatricularea în registru. Dar art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008 dispune expres că întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale, este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului, iar în mod corespunzător, potrivit art. 31 din același act normativ, membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului. Ointerpretare rațională atextelor indicate conduce la concluzia că art. 23 și art. 31 instituie în realitate oprezumție acalității de comerciant și nu un moment la care se dobândește această calitate; dobândirea calității de comerciant este osituație de fapt, este consecința exercitării cu titlu profesional și în mod obișnuit aactelor și faptelor de comerț, astfel cum dispune art. 7 din Codul comercial la care ne-am referit mai sus. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    a) întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului (art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Dispoziții generale
Înregistrarea și autorizarea funcționării
Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale
Dispoziții finale
Reviste:
Patrimoniul de afectațiune
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Întreprindere individuală. Capacitatea procesuală de folosință în litigii de contencios administrativ
Există discriminare între persoane care au desfășurat aceeași activitate în beneficiul aceleiași persoane?
Codul muncii - Art. 10. Definiție (comentariu)
Concepte antagonice în insolvență - contul unic și executarea silită individuală
12. Suportarea creanțelor fiscale împotriva întreprinderii individuale cu bunurile proprii ale persoanei fizice care a constituit întreprinderea
PFA - limitele relațiilor contractuale cu terțe persoane
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...