Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale -
SECȚIUNEA a 2-a
Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului. Comentarii expert (1)

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, și poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.

Art. 25. -

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

(2) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-a organizat întreprinderea individuală.

(3) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 26. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale își încetează activitatea și este radiat din registrul comerțului în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) prin deces;

b) prin voința acestuia; Jurisprudență

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) moștenitorii pot continua întreprinderea, dacă își manifestă voința, printr-o declarație autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai mulți moștenitori, aceștia își vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activității economice ca întreprindere familială.

(4) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Activitatea va putea fi continuată sub aceeași firmă, cu obligația de menționare în cuprinsul acelei firme a calității de succesor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe în domeniul contravențional generate de lipsa de personalitate juridică - Horatiu Sasu
Faptul că întreprinderea individuală nu are personalitate juridică se reflectă în cuantumul amenzilor contravențuionale, care trebuiesc aplicate în limitele prevăzute pentru persoane fizice (de obicei mai scăzute decât limitele aplicabile persoanelor juridice).
Într-un caz, unul magazin organizat ca întreprindere individuală, inspectorii ANAF au aplicat amenda pentru persoane juridice, deși OUG nr. 44/2008 privind regimul PFA/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale menționează limpede că întreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Potrivit acestui act normativ, nici întreprinderea individuală și nici întreprinderea familială nu au personalitate juridică [art. 2 lit. g) și h); art. 22 din O.U.G. nr. 44/2008], deci nu intră în categoria „angajatori persoane juridice”. [ Mai mult... ] 

.....
    a) întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului (art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008). [ Mai mult... ] 
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    De asemenea, Legea nr. 26/1990 nu leagă nașterea calității de comerciant de înmatricularea în registru. Dar art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008 dispune expres că întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale, este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului, iar în mod corespunzător, potrivit art. 31 din același act normativ, membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului. Ointerpretare rațională atextelor indicate conduce la concluzia că art. 23 și art. 31 instituie în realitate oprezumție acalității de comerciant și nu un moment la care se dobândește această calitate; dobândirea calității de comerciant este osituație de fapt, este consecința exercitării cu titlu profesional și în mod obișnuit aactelor și faptelor de comerț, astfel cum dispune art. 7 din Codul comercial la care ne-am referit mai sus. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    a) întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului (art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Regimul juridic al PFA
Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Regimul juridic al întreprinderii familiale
Reviste:
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Patrimoniul de afectațiune
Întreprindere individuală. Capacitatea procesuală de folosință în litigii de contencios administrativ
12. Suportarea creanțelor fiscale împotriva întreprinderii individuale cu bunurile proprii ale persoanei fizice care a constituit întreprinderea
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Concepte antagonice în insolvență - contul unic și executarea silită individuală
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...