Regimul juridic al întreprinderii familiale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale -
SECȚIUNEA a 3-a
Regimul juridic al întreprinderii familiale Jurisprudență

Art. 28. - Librăria Indaco (1)

(1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulți membri ai unei familii. Jurisprudență

(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceștia pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială.

(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și au dreptul de a fi asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 29. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiție de validitate. Acordul de constituire va stipula numele și prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condițiile participării, cotele procentuale în care vor împărți veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale și condițiile de retragere, sub sancțiunea nulității absolute. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toți membrii întreprinderii care au capacitate de exercițiu și reprezentanții legali ai celor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Doctrină (1)

(3) În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. Jurisprudență

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu și nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectațiune. Modificări (1), Reviste (1)

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adițional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectațiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului și răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 32. -

(1) Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat în condițiile art. 29 alin. (2).

(2) Actele de dispoziție asupra bunurilor afectate activității întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorității simple a membrilor întreprinderii, cu condiția ca această majoritate să includă și acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depășește 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) și a sumelor de bani aflate la dispoziția întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), după caz. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Întreprinderea familială își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34. -

(1) În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectațiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobândit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se împart conform cotelor prevăzute la art. 30 alin. (3).

(2) În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectațiune, bunurile dobândite potrivit art. 32 alin. (3) se împart conform cotelor prevăzute la art. 29 alin. (1). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Remarcăm că asociațiile familiale nu aveau personalitate juridică și, din acest motiv, nu puteau fi comercianți. Acesta este încă un argument în sprijinul ideii deja enunțate conform căreia textul de lege are doar scopul de aenumera persoanele și entitățile fără personalitate juridică supuse obligațiilor prevăzute de Legea nr. 26/1990. Încercând să definească mai bine statutul acestor asociații, art. 31 din O.U.G. nr. 44/2008 prevede că sunt comercianți membrii întreprinderii familiale, iar nu întreprinderea familială (în exprimarea anterioară O.U.G. nr. 44/2008, asociație familială). Așadar, întreprinderea familială este una dintre formele de asociere în cadrul căreia își pot desfășura activitatea profesională persoanele fizice care au calitatea de comerciant. Prin urmare se impune modificarea art. 1 alin. (2) din Legea privind registrul comerțului în sensul corelării cu prevederile art. 31 din O.U.G. nr. 44/2008. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    În cazul întreprinderii familiale, acest caz de încetare iese din discuție, câtă vreme, potrivit art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 44/2008, „întreprinderea familială nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă”. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Fondul de comerț al unei întreprinderi familiale poate fi adus ca aport într-o societate comercială doar dacă toți membrii întreprinderii devin asociați. Altfel, persoana care nu devine asociat poate ataca oricând actul de constituire pentru nulitate relativă, fiind încheiat cu vicierea consimțământului: procura specială reglementată de art. 29 alin. (2) din O.U.G. nr. 44/2008 afost dată pentru actele apte să aducă un beneficiu, iar nu pentru acte ce îl lipsesc vădit de orice câștig. Pe de altă parte, este de observat că toți membrii întreprinderii ar trebui să întrunească condițiile pentru afi asociați în societatea în care aduc aportul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Regimul juridic al PFA
Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Regimul juridic al întreprinderii familiale
Reviste:
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Codul muncii - Art. 10. Definiție (comentariu)
Sesiuni de îndrumare și asisten&ță contribuabili din 20 și 27 ianuarie 2016 - Declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria asiguraților obligatoriu - formular 600
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Procedurile de prevenire a insolvenței
;
se încarcă...