Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispozițiilor cap. II și ale art. 21. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență (6), Referințe în cărți (1)

(1) PFA răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. Jurisprudență (3)

(2) Creditorii își vor executa creanțele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.

(3) Orice persoană interesată poate face dovada calității de comerciant în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

Art. 21. - Jurisprudență (3)

(1) PFA își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri: Jurisprudență (1)

a) prin deces; Modificări (1)

b) prin voința acesteia; Modificări (1)

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Comentarii expert (1)

SECȚIUNEA a 2-a Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale Jurisprudență (1)

Art. 22. - Jurisprudență (8), Referințe în cărți (1)

Întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului. Comentarii expert (1)

Art. 23. - Jurisprudență (8)

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, și poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.

Art. 25. -

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

(2) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-a organizat întreprinderea individuală.

(3) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 27. - Jurisprudență (2)

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale își încetează activitatea și este radiat din registrul comerțului în următoarele cazuri: Jurisprudență (2)

a) prin deces; Jurisprudență (1)

b) prin voința acestuia; Jurisprudență (2)

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) moștenitorii pot continua întreprinderea, dacă își manifestă voința, printr-o declarație autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai mulți moștenitori, aceștia își vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activității economice ca întreprindere familială. Jurisprudență (1)

(4) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Activitatea va putea fi continuată sub aceeași firmă, cu obligația de menționare în cuprinsul acelei firme a calității de succesor. Jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 3-a Regimul juridic al întreprinderii familiale Jurisprudență (1)

Art. 28. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulți membri ai unei familii. Jurisprudență (1)

(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceștia pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială.

(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și au dreptul de a fi asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă. Jurisprudență (1)

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiție de validitate. Acordul de constituire va stipula numele și prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condițiile participării, cotele procentuale în care vor împărți veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale și condițiile de retragere, sub sancțiunea nulității absolute. Reviste (1)

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toți membrii întreprinderii care au capacitate de exercițiu și reprezentanții legali ai celor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

(3) În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni. Jurisprudență (1)

Art. 30. - Jurisprudență (1)

(1) Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu și nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectațiune. Modificări (1)

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adițional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectațiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență (2), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului și răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).

Art. 32. -

(1) Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat în condițiile art. 29 alin. (2).

(2) Actele de dispoziție asupra bunurilor afectate activității întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorității simple a membrilor întreprinderii, cu condiția ca această majoritate să includă și acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depășește 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) și a sumelor de bani aflate la dispoziția întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), după caz. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 33. - Jurisprudență (3)

(1) Întreprinderea familială își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;

c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3) Dispozițiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34. - Jurisprudență (1)

(1) În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectațiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobândit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se împart conform cotelor prevăzute la art. 30 alin. (3).

(2) În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectațiune, bunurile dobândite potrivit art. 32 alin. (3) se împart conform cotelor prevăzute la art. 29 alin. (1). Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Dispoziții finale Comentarii expert (3)

Art. 35. - Referințe în cărți (1)

(1) Primăriile pot să își constituie birouri de asistență și reprezentare a persoanelor fizice prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activității desfășurate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele fizice pot opta să efectueze formalitățile prevăzute la cap. II și prin intermediul birourilor de asistență și reprezentare.

(3) Birourile de asistență și reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obținere a autorizației și înregistrării în registrul comerțului, în temeiul unei cereri de reprezentare.

(4) Birourile de asistență și reprezentare au următoarele competențe:

a) primesc și ordonează documentația pentru înregistrare și autorizare;

b) remit cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, însoțită de documentația de susținere, la registrul comerțului competent, efectuează corespondență cu acesta în scopul obținerii înregistrării și autorizării, precum și pentru primirea certificatului de înregistrare și a celorlalte acte, în original;

c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul comerțului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;

d) acordă solicitanților asistență privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării.

(5) Pentru serviciile prestate primăriile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale.

(6) Primăriile vor pune la dispoziția publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevăzute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării și documentația de susținere pot fi remise la registrul comerțului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare și înregistrare online și/sau pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conținut declarat, ori direct la registrul comerțului.

(7) În scopul liberului acces al cetățenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistență și reprezentare pot primi cereri de reprezentare și pot presta servicii de asistență, indiferent de sediul profesional al solicitantului și de registrul comerțului căruia i se adresează acesta.

Art. 36. -

Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica corespunzător, în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 37. -

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1), care desfășoară o activitate economică autorizată și recunoscută într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în forme similare cu cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pot fi autorizate să desfășoare pe teritoriul României aceleași tipuri de activități pentru care au fost autorizate în acel alt stat, cu respectarea dispozițiilor art. 1 și 3.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării este de competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia a fost ales și declarat sediul profesional.

(3) Cererea va fi însoțită de următoarele acte:

a) carte de identitate sau pașaport al solicitantului - fotocopie și traducere în limba română, certificate olograf;

b) documentația care atestă funcționarea legală, obținută în celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European - fotocopie și traducere în limba română, certificate olograf.

(4) În funcție de forma de organizare pentru care se solicită autorizarea, se vor aplica corespunzător prevederile cap. II.

Art. 38. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 4 sunt plătitoare de impozit pe venit în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. - Jurisprudență (3)

(1) Procedurile desfășurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data inițierii acestora.

(2) Persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate și înregistrate în registrul comerțului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanțe de urgență pot funcționa în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(3) Până la împlinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfășurarea activității în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Dispozițiile cap. II se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu și-au exercitat dreptul de opțiune își încetează activitatea și vor fi radiate din registrul comerțului, din oficiu, fără nicio altă formalitate. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

(5) Rezoluția prin care directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerțului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluției se poate formula plângere, în condițiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 40. -

(1) În situația în care autoritățile publice competente constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile de desfășurare a activității care au stat la baza autorizării funcționării și aplică sancțiuni contravenționale complementare, notifică oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale sancționate.

(2) Notificarea se comunică în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau de la data primirii hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a soluționat plângerea împotriva sancțiunii dispuse.

(3) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va înregistra din oficiu această notificare, fără plata taxelor prevăzute de lege.

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în situația ridicării sancțiunii.

Art. 41. -

(1) Orice referire conținută în alte acte normative la sintagma "persoană fizică autorizată și/sau asociație familială" va fi considerată ca fiind făcută la sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și/sau întreprindere familială", după caz.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...