Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (2), Comentarii expert (2)

Art. 1. - Reviste (3)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării și regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități economice, precum și al întreprinderilor individuale și familiale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică profesiilor liberale, precum și acelor activități economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(3) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică acelor activități economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricții de desfășurare sau alte interdicții. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Comentarii expert (9)

(4) Activitățile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se autorizează în condițiile legii speciale.

(5) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul serviciilor prestate în contextul libertății de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este ea prevăzută la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene1).

1) " Articolul 49. - În conformitate cu dispozițiile ce urmează, se elimină treptat în cursul perioadei de tranziție restricțiile privind libertatea de a presta servicii în cadrul Comunității cu privire la resortisanții statelor membre stabiliți într-un alt stat al Comunității decât cel al beneficiarului serviciilor. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozițiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanți ai unui stat terț și sunt stabiliți în Comunitate."

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) activitate economică - activitatea agricolă, industrială, comercială, desfășurată pentru obținerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețele organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii unui profit; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

b) Codul CAEN - Clasificarea activităților din economia națională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare;

c) dreptul de stabilire - prerogativa unui cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European de a desfășura activități economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, în condiții de egalitate de tratament cu cetățenii statului gazdă;

d) familia - soțul, soția, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv; Doctrină (1)

e) întreprinzător - persoana fizică care organizează o întreprindere economică; Reviste (2)

f) întreprindere economică - activitatea economică desfășurată în mod organizat, permanent și sistematic, combinând resurse financiare, forță de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice și informație, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege; Modificări (1), Reviste (4)

g) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

i) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

j) patrimoniul de afectațiune - totalitatea bunurilor, drepturilor și obligațiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activități economice, constituite ca o fracțiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

k) puncte de lucru - locațiile în care își desfășoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfășoară exclusiv la sediul profesional, cu excepția cazului în care se desfășoară comerț ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată. Jurisprudență

Art. 3. -

(1) În temeiul dreptului la liberă inițiativă, al dreptului la liberă asociere și al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, poate desfășura activități economice pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege. Reviste (1)

(2) Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

(3) Prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru activitățile prevăzute de Codul CAEN a căror desfășurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) pot desfășura activitățile economice după cum urmează: Jurisprudență

a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Art. 5. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Autorizarea funcționării, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Criteriul accesibilității sumelor realizate din activitatea desfășurată - Horatiu Sasu
Titularul PFA/ÎI/IF poate să folosească sumele încasate imediat ce îi intră în cont sau în casă. Le poate folosi pentru scopul PFA/ÎI/IF sau pentru scop personal. Este un avantaj net față de SRL, în cazul căruia singurele sume ce pot fi folosite în interes personal de către acționar/asociat sunt salariile (forma de impozitare maximă a activității) sau dividendele, aprobate în aprilie-mai a anului următor, sau împrumuturi în condiții destul de restrictive. [ Mai mult... ]

Criteriul calificării - Horatiu Sasu
La PFA/ÎI/ÎF, așa cum reiese din art. 8 alin. (3), adesea este necesar a se dovedi experiența în domeniul în care se solicită autorizarea.
În schimb, la o societate nu se cere ca fondatorul său să fie calificat în domeniul de activitate pentru care solicită autorizarea.
[ Mai mult... ]

Criteriul contabilității și a costurilor asociate - Horatiu Sasu
În general, PFA nu are nevoie de contabil, deoarece:
a) fie își înregistrează fluxul de numerar doar ca intrări-ieșiri (venituri – cheltuieli – a se vedea capitolul respectiv, deoarece nu toate intrările sunt venituri și nu toate cheltuielile sunt recunoscute 100% ca și deductibile)
[ Mai mult... ]

Criteriul fiscalității - Horatiu Sasu
Fundamental, în decizia de alegere a formei de organizare a activității considerăm că trebuie să fie criteriul fiscalității aplicabile venitului realizat. Acesta trebuie să fie desigur privit în ansamblul criteriilor de selecție deoarece nu poate fi privit individual.
Sub aspectul impozitelor de plătit, cea mai lejeră formulă era - în 2015 – PFA.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    59 Avem în vedere reglementările conținute de art. 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 44/2008, orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, poate desfășura activitățile economice în România după cum urmează: [ Mai mult... ] 

.....
    Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege (art. 5 din O.U.G. nr. 44/2008). [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Libertatea economică implică, în primul rând, dreptul de aîncepe oactivitate economică. Activitatea economică este definită de art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 44/2008 ca fiind „activitatea agricolă, industrială, comercială, desfășurată pentru obținerea unor bunuri sau servicii acăror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețele organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii unui profit.” [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Este interesant de remarcat că, prin coroborarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 44/2008 cu art. 31 din aceeași ordonanță, minorii de 16 ani dobândesc statutul de comerciant. Tradițional, în România nu s-a permis ca minorul să dobândească statut de comerciant. Unii autori1 au acceptat, totuși, ideea că se poate dobândi statut de comerciant de către minorul care moștenește un comerț, aceasta reieșind din prevederile art. 13 Codul comercial Și în acest caz, exercitarea comerțului s-a considerat că se poate face numai prin reprezentantul legal al minorului și cu autorizarea pe care reprezentantul trebuie să oprimească de la autoritatea competentă să aprobe actele de dispoziție speciale ale minorului. Mai este de observat că un minor de 16 ani poate încheia un contract de muncă, adică un contract care să îi permită asigurarea mijloacelor de subzistență și de integrare în viața socială. Asocierea într-o întreprindere familială oferă, în ultimă instanță, aceleași avantaje și dezavantaje materiale ca și un contract de muncă. Numai că implică și consecințe mai grave, precum posibilitatea aplicării procedurii simplificate ainsolvenței, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Aceasta ar antrena răspunderea minorului cu toate bunurile sale pentru actele și faptele reprezentantului întreprinderii familiale, adică orăspundere pentru altul, ceea ce este contrar principiilor protecției minorului. 
    1 A se vedea S.D. Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a VI-a, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 70.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Dispoziții generale
Înregistrarea și autorizarea funcționării
Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale
Dispoziții finale
Reviste:
Patrimoniul de afectațiune
Întreprinderea individuală nu are calitate de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (I)
Decizia de afaceri în cadrul grupurilor de societăți. Particularități
Ce facem cu contractele de leasing pe fondul pandemiei de COVID-19?
Există discriminare între persoane care au desfășurat aceeași activitate în beneficiul aceleiași persoane?
Privilegiul vânzătorului de bunuri mobile
Câteva considerații cu privire la impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra societății (comerciale) reglementate de Legea nr. 31/1990
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
;
se încarcă...