Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții finale Comentarii expert (3)

Art. 35. - Doctrină (1)

(1) Primăriile pot să își constituie birouri de asistență și reprezentare a persoanelor fizice prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activității desfășurate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele fizice pot opta să efectueze formalitățile prevăzute la cap. II și prin intermediul birourilor de asistență și reprezentare.

(3) Birourile de asistență și reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obținere a autorizației și înregistrării în registrul comerțului, în temeiul unei cereri de reprezentare.

(4) Birourile de asistență și reprezentare au următoarele competențe:

a) primesc și ordonează documentația pentru înregistrare și autorizare;

b) remit cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, însoțită de documentația de susținere, la registrul comerțului competent, efectuează corespondență cu acesta în scopul obținerii înregistrării și autorizării, precum și pentru primirea certificatului de înregistrare și a celorlalte acte, în original;

c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul comerțului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;

d) acordă solicitanților asistență privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării.

(5) Pentru serviciile prestate primăriile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale.

(6) Primăriile vor pune la dispoziția publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevăzute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării și documentația de susținere pot fi remise la registrul comerțului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare și înregistrare online și/sau pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conținut declarat, ori direct la registrul comerțului.

(7) În scopul liberului acces al cetățenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistență și reprezentare pot primi cereri de reprezentare și pot presta servicii de asistență, indiferent de sediul profesional al solicitantului și de registrul comerțului căruia i se adresează acesta.

Art. 36. -

Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica corespunzător, în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 37. -

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1), care desfășoară o activitate economică autorizată și recunoscută într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în forme similare cu cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pot fi autorizate să desfășoare pe teritoriul României aceleași tipuri de activități pentru care au fost autorizate în acel alt stat, cu respectarea dispozițiilor art. 1 și 3.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării este de competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia a fost ales și declarat sediul profesional.

(3) Cererea va fi însoțită de următoarele acte:

a) carte de identitate sau pașaport al solicitantului - fotocopie și traducere în limba română, certificate olograf;

b) documentația care atestă funcționarea legală, obținută în celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European - fotocopie și traducere în limba română, certificate olograf.

(4) În funcție de forma de organizare pentru care se solicită autorizarea, se vor aplica corespunzător prevederile cap. II.

Art. 38. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 4 sunt plătitoare de impozit pe venit în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Procedurile desfășurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data inițierii acestora.

(2) Persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate și înregistrate în registrul comerțului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanțe de urgență pot funcționa în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Până la împlinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfășurarea activității în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Dispozițiile cap. II se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu și-au exercitat dreptul de opțiune își încetează activitatea și vor fi radiate din registrul comerțului, din oficiu, fără nicio altă formalitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Rezoluția prin care directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerțului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluției se poate formula plângere, în condițiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 40. -

(1) În situația în care autoritățile publice competente constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile de desfășurare a activității care au stat la baza autorizării funcționării și aplică sancțiuni contravenționale complementare, notifică oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale sancționate.

(2) Notificarea se comunică în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau de la data primirii hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a soluționat plângerea împotriva sancțiunii dispuse.

(3) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va înregistra din oficiu această notificare, fără plata taxelor prevăzute de lege.

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în situația ridicării sancțiunii.

Art. 41. -

(1) Orice referire conținută în alte acte normative la sintagma "persoană fizică autorizată și/sau asociație familială" va fi considerată ca fiind făcută la sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și/sau întreprindere familială", după caz.

(2) Structura denumirii întreprinderii individuale este aceeași ca și cea a persoanei fizice autorizate.

(3) Dispozițiile art. 30 și 31 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. -

La Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, articolul 8 alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situațiile prevăzute la lit. a), c), d) și e) prin transmiterea, în format electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agenția Națională de Administrare Fiscală Oficiului Național al Registrului Comerțului, la solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații: numele și prenumele/denumirea și codul de identificare fiscală."

Art. 43. -

La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunțarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 44. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;

c) art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

d) orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Efectele suspendării (I) - Horatiu Sasu
Suspendarea activității nu produce niciun efect în raport cu regimul juridic al creditorilor comuni sau bugetari care pot să își valorifice dreptul lor de creanță prin inițierea procedurilor de executare silită pentru recuperarea sumelor cuvenite, indiferent de desfășurarea sau nu în continuare a activității, în cadrul termenului de prescripție.
De asemenea, sub aspect fiscal este de menționat că, PFA/ÎI/ÎF care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent o declarație, însoțită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data suspendării, în vederea recalculării plăților anticipate.
[ Mai mult... ]

Efectele suspendării (II) - Horatiu Sasu
Cazul care urmează poate fi extins la orice tip de declarație pe care contribuabilul o omite. Extinderea este posibilă și soluțiile instanțelor vor fi aceleași oricând contribuabilul manifestă neglijență în genul celei arătate mai jos.
Prin acțiunea formulată, reclamantul D.A. a solicitat, în contradictoriu cu D.G.F.P. Argeș, anularea unei decizii a acestei pârâte, motivat de faptul că, în mod greșit, i-a fost respinsă contestația prin care arăta că, începând cu 1 ianuarie 2002, nu a mai desfășurat activitatea de taximetrist, angajându-se ca șofer la o stație de salvare, situație în care nu datorează impozit aferent unei astfel de activități.
[ Mai mult... ]

Suspendarea activității PFA/ÎI/ÎF – insuficient reglementată - Horatiu Sasu
În cazul persoanelor fizice autorizate potrivit OUG 44/2008, suspendarea temporară a activității se face la Oficiul Registrului Comerțului, prin depunerea unei cereri de inregistrare de mențiuni.
Ordonanța pe care o adnotăm nu reglementează cu precizie procedura de suspendare a activității PFA/ÎI/ÎF, sens în care facem apel (așa cum ne indică art. 36 din prezenta Ordonanță) la prevederile art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările ulterioare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Opinăm că de lege ferenda ar fi util să fie acordată și avocaților posibilitatea de acertifica specimenele de semnătură, iar în cazul comercianților persoane fizice specimenele să fie certificate și de funcționarii din cadrul Birourilor de asistență și reprezentare organizate în cadrul primăriilor conform art. 35 din O.U.G. nr. 44/2008. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Dispoziții generale
Înregistrarea și autorizarea funcționării
Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale
Dispoziții finale
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...