Art 2 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 44/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) activitate economică - activitatea agricolă, industrială, comercială, desfășurată pentru obținerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețele organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii unui profit; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (1)

b) Codul CAEN - Clasificarea activităților din economia națională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare;

c) dreptul de stabilire - prerogativa unui cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European de a desfășura activități economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, în condiții de egalitate de tratament cu cetățenii statului gazdă;

d) familia - soțul, soția, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv; Doctrină (1)

e) întreprinzător - persoana fizică care organizează o întreprindere economică; Reviste (2)

f) întreprindere economică - activitatea economică desfășurată în mod organizat, permanent și sistematic, combinând resurse financiare, forță de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice și informație, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege; Modificări (1), Reviste (3)

g) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Doctrină (1)

h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

i) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6)

j) patrimoniul de afectațiune - totalitatea bunurilor, drepturilor și obligațiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activități economice, constituite ca o fracțiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (9), Doctrină (2)

k) puncte de lucru - locațiile în care își desfășoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfășoară exclusiv la sediul profesional, cu excepția cazului în care se desfășoară comerț ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    59 Avem în vedere reglementările conținute de art. 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Libertatea economică implică, în primul rând, dreptul de aîncepe oactivitate economică. Activitatea economică este definită de art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 44/2008 ca fiind „activitatea agricolă, industrială, comercială, desfășurată pentru obținerea unor bunuri sau servicii acăror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețele organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii unui profit.” [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Este interesant de remarcat că, prin coroborarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 44/2008 cu art. 31 din aceeași ordonanță, minorii de 16 ani dobândesc statutul de comerciant. Tradițional, în România nu s-a permis ca minorul să dobândească statut de comerciant. Unii autori1 au acceptat, totuși, ideea că se poate dobândi statut de comerciant de către minorul care moștenește un comerț, aceasta reieșind din prevederile art. 13 Codul comercial Și în acest caz, exercitarea comerțului s-a considerat că se poate face numai prin reprezentantul legal al minorului și cu autorizarea pe care reprezentantul trebuie să oprimească de la autoritatea competentă să aprobe actele de dispoziție speciale ale minorului. Mai este de observat că un minor de 16 ani poate încheia un contract de muncă, adică un contract care să îi permită asigurarea mijloacelor de subzistență și de integrare în viața socială. Asocierea într-o întreprindere familială oferă, în ultimă instanță, aceleași avantaje și dezavantaje materiale ca și un contract de muncă. Numai că implică și consecințe mai grave, precum posibilitatea aplicării procedurii simplificate ainsolvenței, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Aceasta ar antrena răspunderea minorului cu toate bunurile sale pentru actele și faptele reprezentantului întreprinderii familiale, adică orăspundere pentru altul, ceea ce este contrar principiilor protecției minorului. 
    1 A se vedea S.D. Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a VI-a, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 70.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Potrivit acestui act normativ, nici întreprinderea individuală și nici întreprinderea familială nu au personalitate juridică [art. 2 lit. g) și h); art. 22 din O.U.G. nr. 44/2008], deci nu intră în categoria „angajatori persoane juridice”. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit acestui act normativ, nici întreprinderea individuală și nici întreprinderea familială nu au personalitate juridică [art. 2 lit. g) și h); art. 22 din O.U.G. nr. 44/2008], deci nu intră în categoria „angajatori persoane juridice”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 44/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 8 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 9 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 10 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 11 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Art 12 Înregistrarea și autorizarea funcționării
Reviste:
Întreprinderea individuală nu are calitate de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
OFICIAL. S-au publicat modificările privind persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale. De când se aplică?
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 12 august 2015 - Veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
2. Elemente definitorii ale noțiunilor "profesie/ profesionist", "comerciant" și "întreprindere" în reglementarea noului C. civ.
29. Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016 în dosarul nr. 4039/1/2015
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
I se spunea "Buldozerul": Despre concursul dintre sechestru și ipotecă
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
Referințe în cărți:
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...