Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice -
SECȚIUNEA a 4-a
Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice

Art. 5. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii și subvenții acordate de la aceste bugete și integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Economiei și Finanțelor până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară situații privind monitorizarea derulării programului de investiții publice. Modificări (1)

(2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situațiile prevăzute la alin. (1) detaliate în structura stabilită și aprobată prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Referințe (1)

Art. 6. -

(1) Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează integral sau parțial de la bugetul de stat, au obligația să transmită în scris Ministerului Economiei și Finanțelor - Direcția generală de trezorerie și datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informații:

a) beneficiarul;

b) anul contractării;

c) destinația creditului;

d) valoarea creditului;

e) data efectuării tragerii/plății;

f) tragerea/plata în valuta de contract;

g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.

(2) Pentru împrumuturile contractate de la instituțiile financiare internaționale, beneficiarii acestora raportează și cheltuiala efectivă care se înregistrează la/grevează bugetul de stat.

Art. 7. - Referințe (1)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale au obligația de a raporta lunar execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii și, respectiv, a Fondului pentru mediu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și instituțiilor publice autonome prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a raporta lunar execuția cheltuielilor din finanțările rambursabile externe și interne, precum și execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local.

(4) Modul de raportare și termenele la care se depun raportările prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare. Derogări (3)

(2) Modul de reflectare în execuție a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Derogări (2)

(3) Sumele aferente finanțării de la bugetul de stat în anii precedenți, încasate în anul 2007, se reflectă în execuția bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale la data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidențiază la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Operatorii economici care au beneficiat de subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și nu au regularizat și restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor vor proceda la declararea acestora la organul fiscal competent până la data de 25 februarie. Modelul și conținutul declarației vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(2) Pentru anul 2007, data până la care se poate efectua declarația prevăzută la alin. (1) este 30 aprilie 2008.

(3) Debitelor rezultate din nerestituirea către bugetul de stat a transferurilor și subvențiilor, precum și din sumele stabilite suplimentar de organele de control competente li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor fiscale.

Art. 10. -

(1) Pentru efectuarea plății ajutoarelor sociale, a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, precum și a altor drepturi de natură socială care se acordă de la bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în format electronic și pe suport hârtie, lista cu titularii acestor drepturi.

(2) Categoriile de drepturi de natură socială prevăzute de lege, pentru care se întocmesc situațiile prevăzute la alin. (1), precum și modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

Art. 11. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15)

(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, se stabilește o limită anuală a finanțărilor rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritățile administrației publice locale și a tragerilor ce se pot efectua din aceste finanțări.

(2) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autorizează finanțările rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritățile publice locale, precum și tragerile anuale din aceste finanțări, în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limita anuală prevăzută la alin. (1). Modificări (1)

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația ca, în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să raporteze la Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcțiile generale ale finanțelor publice:

a) situația finanțărilor rambursabile autorizate;

b) situația finanțărilor rambursabile contractate și banca finanțatoare;

c) tragerile efectuate din finanțările rambursabile contractate;

d) tragerile pe care urmează a le efectua, eșalonate pe ani.

(4) Situațiile prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt analizate în cadrul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, care aprobă eșalonarea pe ani a tragerilor din finanțările rambursabile contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și o comunică beneficiarilor și băncilor finanțatoare, aceasta reprezentând limita maximă în cadrul căreia se pot face plăți.

(5) Pentru finanțările rambursabile autorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale și necontractate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile administrației publice locale vor solicita acestei comisii, înainte de contractarea finanțărilor rambursabile, autorizarea tragerilor anuale pe care urmează a le efectua.

(6) În cazul în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen situațiile prevăzute la alin. (3), se autorizează direcțiile generale ale finanțelor publice să aplice măsurile prevăzute la art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale și ordonatorii de credite din subordine au obligația de a lua măsuri pentru eșalonarea lunară a plăților de casă efectuate din conturile de cheltuieli bugetare, astfel încât plățile aferente unei luni să nu depășească dublul mediei lunare a creditelor bugetare anuale aprobate în bugetele acestora.

(2) În cazuri justificate, din bugetele unităților administrativ-teritoriale sau din bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din bugetul local, după caz, pot fi dispuse plăți lunare peste limita maximă prevăzută la alin. (1), pe baza notelor de fundamentare aprobate de ordonatorii de credite, care se prezintă unităților Trezoreriei Statului.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Dispoziții generale
Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008
Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Reviste:
Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Funcționar public cu statut special - polițist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale . Dreptul la despăgubiri conform art. 42 din legea nr. 188/1999 . Nelegalitate
Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
28. Decizia nr. 37 din 29 mai 2017 în dosarul nr. 88/1/2017
13. Spor pentru condiții vătămătoare cuvenit personalului didactic din învățământul preuniversitar
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea competenței de soluționare în primă instanță a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale. Cadre militare, polițiști funcționari publici cu statut special
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
;
se încarcă...