Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice -
SECȚIUNEA a 5-a
Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli

Art. 13. -

Proiectele bugetelor instituțiilor și autorităților publice autonome, ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, întocmite pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și pentru următorii 3 ani, se transmit Ministerului Economiei și Finanțelor până la data de 15 iulie a fiecărui an, astfel:

a) proiectele bugetelor instituțiilor și autorităților publice autonome, avizate de organele de conducere ale acestora;

b) proiectele bugetelor autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, odată cu proiectele bugetelor ale ordonatorilor principali de credite în subordinea sau în coordonarea cărora funcționează, indiferent dacă se aprobă sau nu în anexe distincte la bugetele acestora.

Art. 14. -

(1) Dacă bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 13 nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, ordonatorul de credite îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent.

(2) Limitele lunare de cheltuieli ce se stabilesc conform prevederilor alin. (1) nu pot depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în cazul în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Art. 15. -

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat aflați în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și al autorităților publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Jurisprudență

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității de Valorificare a Activelor Statului și bugetele de venituri și cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Modificări (1)

(4) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2), ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale au obligația de a prezenta la Ministerul Economiei și Finanțelor situațiile financiare anuale, în vederea avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul veniturilor și cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli anuale.

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Ordonatorii principali de credite care au în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor autorități și instituții publice finanțate integral din venituri proprii, precum și operatori economici au obligația de a verifica și controla dacă nivelul cheltuielilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora respectă politicile publice în domeniul cheltuielilor publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Dispoziții generale
Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008
Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
;
se încarcă...