Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

Modificări (15), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (207), Derogări (2), Reviste (15), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 08 aprilie 2008.

În vigoare de la 08 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-2008, care sunt subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice și de reducere a inflației și care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; susținerea procesului de convergență a economiei românești cu economiile europene; relaxarea fiscalității asupra muncii, venitului și capitalului; scăderea ratelor de contribuții la asigurările sociale; creșterea capacității de absorbție a fondurilor structurale,

urmărindu-se în același timp continuarea și consolidarea politicilor de capital uman - învățământ, sănătate, pensii - ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forței de muncă, asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar,

având în vedere necesitatea armonizării metodologiei naționale de raportare a deficitului cu metodologia europeană (Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate) prin instituirea unor reguli de raportare a tuturor elementelor de calcul al deficitului public,

aliniindu-ne la opiniile și recomandările Comisiei Europene, dar și ale agențiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate și implicit a riscului declanșării procedurii de deficit excesiv este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Reglementări privind cheltuielile publice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția prevederilor art. 15, se aplică autorităților și instituțiilor publice a căror finanțare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA a 2-a Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008

Art. 2. - Derogări (2), Jurisprudență

(1) Autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 li se interzice achiziționarea de mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicații pentru birouri, astfel cum sunt clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, precum și imobile, autoturisme, aparate de aer condiționat și aparate audiovideo. Referințe (1), Jurisprudență

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) achizițiile pentru:

a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate în anii 2007 și 2008, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituții publice, deja existente, și cele care se mută în sedii noi, precum și cele din domeniul cadastrului și publicității imobiliare;

b) proiectele finanțate din împrumuturi interne și externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistență ale programelor operaționale finanțate din fonduri structurale, proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și din fonduri provenite din donații și sponsorizări;

c) imobilele și dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat; Modificări (1)

d) dotarea spațiilor de învățământ, a căminelor și cantinelor instituțiilor de învățământ superior de stat, achiziționate din fonduri provenite din venituri proprii și în completare de la bugetul de stat;

e) creșe, grădinițe, unități sanitare publice, unități de asistență medico-socială, căminele și cantinele pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; Modificări (1)

f) obiectivele de investiții cu punere în funcțiune în anul 2008, cu condiția ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare;

g) organizarea și desfășurarea Summitului NATO, alegerile locale și parlamentare și pentru participarea României la Expoziția Internațională 2008 "Apă și dezvoltare durabilă", Zaragoza, Spania; Modificări (1)

h) imobilele revendicate, precum și imobilele în care se vor muta autoritățile și instituțiile publice în vederea retrocedării imobilelor revendicate;

i) dotarea spațiilor destinate desfășurării activităților finanțate integral din venituri proprii;

j) autoturismele de transport blindate și neblindate și alte autoturisme de teren cu destinație militară.

(3) Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată spre publicare anunțul sau invitația de participare.

SECȚIUNEA a 3-a Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite

Art. 3. -

(1) În structura și volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) redistribuiri de sume, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se plătesc din aceste bugete și asigurării derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și pentru finanțarea unor programe de informatizare în domeniul pensiilor și accidentelor de muncă;

b) redistribuiri de sume, pe parcursul întregului an, în cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, între capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru asigurarea derulării corespunzătoare a programelor finanțate din credite externe;

c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat se suplimentează cu suma de 12.680 mii lei;

d) în bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru funcționarea "Centrului de Formare Profesională a adulților Mehedinți" și "Centrului de Formare Profesională a Adulților Târgu Mureș" se introduc anexa nr. 6/04/07 și anexa nr. 6/04/08 "Bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2008", ale căror subvenții se asigură prin redistribuiri de sume, în cadrul capitolului "Învățământ" al acestui buget.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) și d), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugete și în anexele la acestea și să le comunice Ministerului Economiei și Finanțelor.

(3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică și în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Art. 4. -

(1) În structura bugetului de stat și bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) În vederea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu și bugetelor instituțiilor subordonate, între subdiviziunile titlului "Cheltuieli de personal" pe parcursul întregului an bugetar.

b) Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri și servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detașări, transferări" și la articolul "Alte cheltuieli", alineatele "Protocol și reprezentare" și "Chirii".

c) Administrația Prezidențială introduce, ca anexă la buget, fișa cod 01.51.01.003 "c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții", cu suma de 20 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 01.51.01.002 "e - Alte cheltuieli asimilate investițiilor".

d) Curtea Constituțională, Consiliul Concurenței, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Finanțelor și Serviciul de Protecție și Pază efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri și servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detașări, transferări", precum și în cadrul titlului "Cheltuieli de personal", în vederea asigurării necesarului de fonduri la alineatele "Indemnizații de delegare" și "Indemnizații de detașare".

e) Consiliul Legislativ introduce în bugetul propriu, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", alineatul 55.02.01 "Contribuții și cotizații la organisme internaționale", cu suma de 8 mii lei, prin redistribuire de la titlul "Bunuri și servicii".

f) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității introduce în bugetul propriu, la titlul "Active nefinanciare", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", prin redistribuiri de sume între subdiviziunile acestui titlu.

g) Cancelaria Primului-Ministru efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile, între subdiviziunile capitolului 51.08 "Autorități publice și acțiuni externe".

h) Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", articolul "Transferuri interne" cu alineatul "Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere", cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul "Transferuri curente în străinătate", alineatul "Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate", cu suma de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul "Cooperare economică internațională".

i) Ministerul Economiei și Finanțelor efectuează redistribuiri de sume la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fișelor de investiții, anexe la bugetul acestuia, iar la titlul "Cheltuieli de personal" introduce alineatele: "Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă", "Alocații pentru locuințe" și "Locuințe de serviciu", cărora li se vor aloca credite bugetare prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării activității Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Ministerul Economiei și Finanțelor poate efectua redistribuiri de credite bugetare între toate subdiviziunile bugetului, inclusiv din suma alocată Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit anexei nr. 3/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare.

j) Ministerul Justiției efectuează redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Bunuri și servicii", pentru asigurarea fondurilor necesare la alineatele "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" și "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".

k) Ministerul Internelor și Reformei Administrative efectuează redistribuiri de sume în cadrul și între capitolele, titlurile și alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, în volumul și structura bugetelor instituțiilor publice din subordinea ministerului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, precum și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor aferente activităților finanțate integral din venituri proprii. Redistribuirile aferente titlului "Active nefinanciare" se efectuează cu modificarea corespunzătoare a fișelor de investiții, anexe la bugetul acestuia.

l) Ministerul Apărării efectuează redistribuiri de sume în cadrul și între capitolele, titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, precum și ale veniturilor și cheltuielilor aferente activităților finanțate integral din venituri proprii.

m) Bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se diminuează cu suma de 12.680 mii lei.

n) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale introduce în bugetul propriu, la capitolul 86.01 "Cercetare și dezvoltare în domeniul economic", alineatul 71.01.01 "Construcții", cu suma de 1.527 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la titlul "Alte transferuri" alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".

În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fișele obiectivelor de investiții "Amenajarea hidroameliorativă Câmpia Covurlui", cod 22.83.01.5057, cu suma de 80 mii lei, "Modernizarea SPA Cama, jud. Giurgiu", cod 22.83.01.5330, cu suma de 44 mii lei, "Extinderea frontului captare din sistemul Hărman Prejmer, județul Brașov", cod 22.83.01.5414, cu suma de 141 mii lei, și "Modernizarea stației de pompare SPE Berveni Someș-Crasna, județul Satu Mare", cod 22.83.01.5431, cu suma de 14 mii lei prin diminuarea cu suma de 279 mii lei a obiectivului de investiții "Reabilitarea lucrărilor de desecare din incinta îndiguită Gostinu Greaca Argeș, județul Giurgiu și Călărași", cod 22.83.01.5527.

o) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile introduce modificările corespunzătoare în bugetul propriu, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, și efectuează redistribuiri de sume în cadrul și între capitolele, titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din bugetul său.

În bugetul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se introduc fișele obiectivelor de investiții în continuare, "Reconstrucție ecologică a amenajărilor piscicole abandonate din zona Holbina-Dunavăț Delta Dunării", cod 23.74.01.01.01.25, cu suma de 71 mii lei, "Stație de monitorizare a peștilor migratori din Dunăre", cod 23.74.01.02.01.31, cu suma de 482 mii lei, "Stația meteorologică Târgoviște", cod 23.80.01.55.01.12.01, cu suma de 80 mii lei, "Stație regională de supraveghere a radioactivității mediului", cod 23.74.01.02.01.33, cu suma de 668 mii lei, și fișa obiectivului nou de investiții, "Lucrări de decolmatare a principalelor canale și gârle pescărești din Delta Dunării, județul Tulcea - etapa II", cu suma de 6.500 mii lei, finanțarea asigurându-se prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.

p) Ministerul Sănătății Publice redistribuie la capitolul 66.01 "Sănătate" suma de 71.100 mii lei de la alineatul "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", aferentă obiectivelor de investiții noi la alineatul nou ce va fi introdus în buget "Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgențe".

La capitolul 66.10 "Sănătate" se efectuează redistribuiri de sume între și în cadrul titlurilor: "Bunuri și servicii", "Active nefinanciare" și "Transferuri între unități ale administrației publice". În cadrul alineatului 51.01.35 "Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate" suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru reîntregirea plăților efectuate de unitățile sanitare publice în anii 2006-2007 pentru datoriile către furnizori înregistrate până la finele anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

q) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, la capitolul 65.01 "Învățământ", redistribuie sume între subdiviziunile titlului "Alte cheltuieli" pentru finanțarea taberelor studențești și introduce la titlul "Bunuri și servicii" articolul "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe", ale cărui alocații se asigură prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru organizarea Conferinței Internaționale European Youth Card Association "Mobilitate interculturală - Politici publice de Tineret România", Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului efectuează redistribuiri de sume de la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul "Alte cheltuieli" la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul "Transferuri între unități ale administrației publice".

Pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fișele obiectivelor de investiții "Spații cazare 402 locuri la Universitatea "Valachia" din Târgoviște", cod 25.65.01.43, cu suma de 1.400 mii lei și "Clădire boxe pentru butelii azot și hidrogen, Facultatea de Chimie a Universității din Craiova", cod 25.65.01.170, cu suma de 73 mii lei, finanțate din surse proprii, precum și "Amenajare și acoperire a bazinului de înot al Universității de Medicină și Farmacie București", cod 25.65.01.75, cu suma de 350 mii lei și "Corp de legătură la clubul elevilor din Întorsura Buzăului, județul Covasna", cod 25.65.01.116, cu suma de 182 mii lei, finanțate de la bugetul de stat, prin redistribuire a sumelor de la poziția C - Alte cheltuieli de investiții fișa cod 25.65.01.83 "e - Alte cheltuieli asimilate investițiilor".

r) Ministerul Culturii și Cultelor efectuează, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fișelor de investiții, anexe la bugetul acestuia, iar în cadrul capitolului 67.10 "Cultură, recreere și religie", la titlul "Cheltuieli de personal", introduce alineatul 10.03.03 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate" prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul acestui titlu.

Suma alocată programului "Sibiu - capitală culturală europeană 2007" se majorează cu 600 mii lei, prin redistribuire în cadrul titlului "Bunuri și servicii".

Ministerul Culturii și Cultelor introduce, ca anexă la bugetul propriu, fișa Programului PHARE 2006/018-147.05.01.02 - "Consolidarea sectorului audiovizual din România".

În anexa nr. 3/27/02c, la nr. crt. 2, în loc de "comuna Breaza" se va citi "comuna Berzeasca".

s) Ministerul Public redistribuie suma de 12 mii lei de la proiectul 12 Facilitatea de tranziție 2007/19343.01.04 "Întărirea capacității operaționale a agențiilor de aplicare a legii din România în domeniul criminalității economico-financiare (PICCJ)" la proiectul 4 RO 05/IB/JH/03 "Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale (PICCJ)", în cadrul sursei de finanțare "Buget de stat", completează finanțarea proiectului 13 Facilitatea de tranziție (convenția de twinning) DNA cu sursa de finanțare externă nerambursabilă primită de la Comisia Europeană, în sumă de 2.042 mii lei, și introduce ca anexă la bugetul propriu proiectul "JLS/2007/JPEN/227 Întărirea cooperării româno-belgiene în domeniul investigării criminalității organizate" cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

ș) Ministerului Transporturilor majorează titlul "cheltuieli de personal" cu suma de 10.500 mii lei, prin diminuarea celorlalte titluri de cheltuieli ale capitolului "Transporturi", și efectuează redistribuiri de sume între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli ale acestui capitol.

În bugetul Ministerului Transporturilor se introduc fișele obiectivelor de investiții noi, "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - 13+800", cod 24.84.01.05200802, cu suma de 25.000 mii lei, "Lărgire la 4 benzi centura București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520" cod 24.84.01.05200815, cu suma de 10.000 mii lei, și "Modernizare DN 72 Găești - Ploiești km 0+000 - 76+180" cod 24.84.01.05200816, cu suma de 5.000 mii lei, a căror finanțare în anul 2008 se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat acestui minister.

t) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 redistribuie suma de 251 mii lei de la titlul "Asistență socială" la titlul "Bunuri și servicii".

ț) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării introduce, ca anexe la bugetul propriu, "Bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile" și proiectul cu finanțare nerambursabilă "Îmbunătățirea managementului cazurilor de discriminare în fața instanțelor de judecată", cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

u) Academia Română introduce, ca anexă la bugetul propriu, fișa obiectivului de investiții "Extindere spații pentru secția de chirurgie pavilion nr. 1 CMDTAMP", cod 37.66.01.004, a cărui finanțare se asigură în cadrul bugetului aprobat.

v) Societatea Română de Radiodifuziune introduce, ca anexă la bugetul propriu, fișa obiectivului de investiții cod 46.67.01.003 "e - Alte cheltuieli asimilate investițiilor" cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 46.67.01.002 "b - Dotări independente".

w) Societatea Română de Televiziune introduce în bugetul propriu, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale".

x) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor majorează cu suma de 65.701 mii lei prevederile alineatului 71.01.01 "Construcții" al capitolului 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", prin redistribuiri în cadrul bugetului aprobat, și introduce ca anexă la buget fișa obiectivului de investiții "Construcții locuințe sociale și alimentare cu apă", cod 15.70.01.012001106, cu sursa de finanțare "buget de stat", în limita sumei de 70.145 mii lei.

La capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", prevederile bugetare ale alineatului "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" se majorează prin redistribuire de la celelalte alineate ale titlului "Bunuri și servicii" ale acestui capitol, iar la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" se efectuează redistribuiri între titlurile "Bunuri și servicii" și "Alte transferuri", precum și între alineatele titlului "Alte transferuri".

y) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor efectuează, la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", redistribuiri de sume în cadrul titlului "cheltuieli de personal", precum și între celelalte titluri ale acestui capitol.

z) Academia Oamenilor de Știință din România introduce în bugetul propriu alineatele: "ore suplimentare", "fond de premiere", "carburanți și lubrifianți", "piese de schimb", "alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare", "protocol și reprezentare" și "alte active fixe", urmând ca sumele aferente să se asigure prin redistribuiri de sume în cadrul titlurilor corespunzătoare fiecărui alineat.

(2) Pentru finanțarea locuințelor sociale construite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, se efectuează următoarele modificări:

a) se diminuează bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale, la capitolul "Autorități publice și acțiuni externe", alineatul "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", cu suma de 50.000 mii lei;

b) se majorează cu aceeași sumă bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, la capitolul "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", alineatul "Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport" și, în mod corespunzător, Programul construcții locuințe sociale pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

(3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate între titlurile "Bunuri și servicii" și "Active nefinanciare" în vederea asigurării fondurilor necesare implementării Sistemului informatic unic integrat, în cadrul titlului "Bunuri și servicii" pentru majorarea sumelor aferente plății datoriilor unităților sanitare publice, alocate conform alin. (1) lit. p), precum și pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit a).

(4) Redistribuirile prevăzute la alin. (1) se efectuează în condițiile art. 12 alin. (3) și (9) din Legea nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugetele proprii și în anexele la acestea și să comunice Ministerului Economiei și Finanțelor modificările introduse.

(6) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2008, de la capitolul 84.01 "Transporturi", alineatul "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2007.

(7) Articolul 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua, în bugetele sumelor alocate din credite externe, virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile."

(8) Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 mai 2008.

SECȚIUNEA a 4-a Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice

Art. 5. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii și subvenții acordate de la aceste bugete și integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Economiei și Finanțelor până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară situații privind monitorizarea derulării programului de investiții publice. Modificări (1)

(2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situațiile prevăzute la alin. (1) detaliate în structura stabilită și aprobată prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Referințe (1)

Art. 6. -

(1) Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează integral sau parțial de la bugetul de stat, au obligația să transmită în scris Ministerului Economiei și Finanțelor - Direcția generală de trezorerie și datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informații:

a) beneficiarul;

b) anul contractării;

c) destinația creditului;

d) valoarea creditului;

e) data efectuării tragerii/plății;

f) tragerea/plata în valuta de contract;

g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.

(2) Pentru împrumuturile contractate de la instituțiile financiare internaționale, beneficiarii acestora raportează și cheltuiala efectivă care se înregistrează la/grevează bugetul de stat.

Art. 7. - Referințe (1)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale au obligația de a raporta lunar execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii și, respectiv, a Fondului pentru mediu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și instituțiilor publice autonome prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a raporta lunar execuția cheltuielilor din finanțările rambursabile externe și interne, precum și execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local.

(4) Modul de raportare și termenele la care se depun raportările prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare. Derogări (3)

(2) Modul de reflectare în execuție a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Derogări (2)

(3) Sumele aferente finanțării de la bugetul de stat în anii precedenți, încasate în anul 2007, se reflectă în execuția bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale la data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidențiază la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Operatorii economici care au beneficiat de subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și nu au regularizat și restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor vor proceda la declararea acestora la organul fiscal competent până la data de 25 februarie. Modelul și conținutul declarației vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(2) Pentru anul 2007, data până la care se poate efectua declarația prevăzută la alin. (1) este 30 aprilie 2008.

(3) Debitelor rezultate din nerestituirea către bugetul de stat a transferurilor și subvențiilor, precum și din sumele stabilite suplimentar de organele de control competente li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor fiscale.

Art. 10. -

(1) Pentru efectuarea plății ajutoarelor sociale, a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, precum și a altor drepturi de natură socială care se acordă de la bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în format electronic și pe suport hârtie, lista cu titularii acestor drepturi.

(2) Categoriile de drepturi de natură socială prevăzute de lege, pentru care se întocmesc situațiile prevăzute la alin. (1), precum și modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

Art. 11. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15)

(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, se stabilește o limită anuală a finanțărilor rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritățile administrației publice locale și a tragerilor ce se pot efectua din aceste finanțări.

(2) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autorizează finanțările rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritățile publice locale, precum și tragerile anuale din aceste finanțări, în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limita anuală prevăzută la alin. (1). Modificări (1)

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația ca, în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să raporteze la Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcțiile generale ale finanțelor publice:

a) situația finanțărilor rambursabile autorizate;

b) situația finanțărilor rambursabile contractate și banca finanțatoare;

c) tragerile efectuate din finanțările rambursabile contractate;

d) tragerile pe care urmează a le efectua, eșalonate pe ani.

(4) Situațiile prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt analizate în cadrul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, care aprobă eșalonarea pe ani a tragerilor din finanțările rambursabile contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și o comunică beneficiarilor și băncilor finanțatoare, aceasta reprezentând limita maximă în cadrul căreia se pot face plăți.

(5) Pentru finanțările rambursabile autorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale și necontractate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile administrației publice locale vor solicita acestei comisii, înainte de contractarea finanțărilor rambursabile, autorizarea tragerilor anuale pe care urmează a le efectua.

(6) În cazul în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen situațiile prevăzute la alin. (3), se autorizează direcțiile generale ale finanțelor publice să aplice măsurile prevăzute la art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale și ordonatorii de credite din subordine au obligația de a lua măsuri pentru eșalonarea lunară a plăților de casă efectuate din conturile de cheltuieli bugetare, astfel încât plățile aferente unei luni să nu depășească dublul mediei lunare a creditelor bugetare anuale aprobate în bugetele acestora.

(2) În cazuri justificate, din bugetele unităților administrativ-teritoriale sau din bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din bugetul local, după caz, pot fi dispuse plăți lunare peste limita maximă prevăzută la alin. (1), pe baza notelor de fundamentare aprobate de ordonatorii de credite, care se prezintă unităților Trezoreriei Statului.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului.

SECȚIUNEA a 5-a Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli

Art. 13. -

Proiectele bugetelor instituțiilor și autorităților publice autonome, ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, întocmite pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și pentru următorii 3 ani, se transmit Ministerului Economiei și Finanțelor până la data de 15 iulie a fiecărui an, astfel:

a) proiectele bugetelor instituțiilor și autorităților publice autonome, avizate de organele de conducere ale acestora;

b) proiectele bugetelor autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, odată cu proiectele bugetelor ale ordonatorilor principali de credite în subordinea sau în coordonarea cărora funcționează, indiferent dacă se aprobă sau nu în anexe distincte la bugetele acestora.

Art. 14. -

(1) Dacă bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 13 nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, ordonatorul de credite îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent.

(2) Limitele lunare de cheltuieli ce se stabilesc conform prevederilor alin. (1) nu pot depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în cazul în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Art. 15. -

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat aflați în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și al autorităților publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Jurisprudență

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității de Valorificare a Activelor Statului și bugetele de venituri și cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Modificări (1)

(4) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2), ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale au obligația de a prezenta la Ministerul Economiei și Finanțelor situațiile financiare anuale, în vederea avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul veniturilor și cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli anuale.

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Ordonatorii principali de credite care au în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor autorități și instituții publice finanțate integral din venituri proprii, precum și operatori economici au obligația de a verifica și controla dacă nivelul cheltuielilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora respectă politicile publice în domeniul cheltuielilor publice.

CAPITOLUL II Modificarea unor acte normative

Art. 17. -

După alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, precum și pentru alte acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și tarifele aferente acestora se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului."

Art. 18. -

După articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului."

Art. 19. -

Alineatele (3) și (5) ale articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Alocațiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanțarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu obligațiile sau cu programele ce urmează a fi realizate de către acestea.

.....................................................................................................................

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

Art. 20. -

Alineatele (3) și (4) ale articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Alocațiile de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu activitățile sau programele ce urmează a fi realizate de către acestea.

(4) Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

Art. 21. -

După articolul 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, se introduc două noi articole, articolele 171 și 172, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate, pe baza Acordului de delegare de atribuții, încheiat între Autoritatea de management și Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2007-2013, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

Art. 172. -

(1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanțarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaționale, instituțiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât și de beneficiari ai axelor de asistență tehnică pot avea calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autorității de certificare și plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele și în condițiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor."

Art. 22. -

Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Instituțiile publice sau, după caz, categoriile de persoane pentru care instituțiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite."

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 23. -

Pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, plata premiului anual aferent anului bugetar încheiat la 31 decembrie se efectuează din prevederile bugetare ale anului următor, începând cu luna ianuarie.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 nu vor acorda tichete cadou personalului din cadrul acestora.

Art. 25. - Jurisprudență

Ordonatorii principali de credite sunt abilitați să introducă în structura bugetelor proprii și ale instituțiilor din subordine subdiviziuni bugetare de la care urmează să fie puse în plată sentințele judecătorești, asigurând fondurile necesare prin redistribuiri de sume, pe tot parcursul anului, și comunicând Ministerului Economiei și Finanțelor în termen de 5 zile operarea acestor modificări.

Art. 26. -

Programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație sau prin intermediul organizațiilor ori al instituțiilor de drept privat.

Art. 27. -

Ministerul Economiei și Finanțelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite sau, după caz, să blocheze conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 5-7.

CAPITOLUL IV Abrogarea unor dispoziții legale

Art. 28. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 26 martie 2008.

Nr. 37.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Funcționar public cu statut special - polițist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale . Dreptul la despăgubiri conform art. 42 din legea nr. 188/1999 . Nelegalitate
Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
28. Decizia nr. 37 din 29 mai 2017 în dosarul nr. 88/1/2017
13. Spor pentru condiții vătămătoare cuvenit personalului didactic din învățământul preuniversitar
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea competenței de soluționare în primă instanță a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale. Cadre militare, polițiști funcționari publici cu statut special
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
;
se încarcă...