Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice -
SECȚIUNEA a 3-a
Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite

Art. 3. -

(1) În structura și volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) redistribuiri de sume, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se plătesc din aceste bugete și asigurării derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și pentru finanțarea unor programe de informatizare în domeniul pensiilor și accidentelor de muncă;

b) redistribuiri de sume, pe parcursul întregului an, în cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, între capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru asigurarea derulării corespunzătoare a programelor finanțate din credite externe;

c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat se suplimentează cu suma de 12.680 mii lei;

d) în bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru funcționarea "Centrului de Formare Profesională a adulților Mehedinți" și "Centrului de Formare Profesională a Adulților Târgu Mureș" se introduc anexa nr. 6/04/07 și anexa nr. 6/04/08 "Bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2008", ale căror subvenții se asigură prin redistribuiri de sume, în cadrul capitolului "Învățământ" al acestui buget.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) și d), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugete și în anexele la acestea și să le comunice Ministerului Economiei și Finanțelor.

(3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică și în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Art. 4. -

(1) În structura bugetului de stat și bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) În vederea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu și bugetelor instituțiilor subordonate, între subdiviziunile titlului "Cheltuieli de personal" pe parcursul întregului an bugetar.

b) Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri și servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detașări, transferări" și la articolul "Alte cheltuieli", alineatele "Protocol și reprezentare" și "Chirii".

c) Administrația Prezidențială introduce, ca anexă la buget, fișa cod 01.51.01.003 "c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții", cu suma de 20 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 01.51.01.002 "e - Alte cheltuieli asimilate investițiilor".

d) Curtea Constituțională, Consiliul Concurenței, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Finanțelor și Serviciul de Protecție și Pază efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri și servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detașări, transferări", precum și în cadrul titlului "Cheltuieli de personal", în vederea asigurării necesarului de fonduri la alineatele "Indemnizații de delegare" și "Indemnizații de detașare".

e) Consiliul Legislativ introduce în bugetul propriu, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", alineatul 55.02.01 "Contribuții și cotizații la organisme internaționale", cu suma de 8 mii lei, prin redistribuire de la titlul "Bunuri și servicii".

f) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității introduce în bugetul propriu, la titlul "Active nefinanciare", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", prin redistribuiri de sume între subdiviziunile acestui titlu.

g) Cancelaria Primului-Ministru efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile, între subdiviziunile capitolului 51.08 "Autorități publice și acțiuni externe".

h) Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", articolul "Transferuri interne" cu alineatul "Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere", cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul "Transferuri curente în străinătate", alineatul "Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate", cu suma de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul "Cooperare economică internațională".

i) Ministerul Economiei și Finanțelor efectuează redistribuiri de sume la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fișelor de investiții, anexe la bugetul acestuia, iar la titlul "Cheltuieli de personal" introduce alineatele: "Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă", "Alocații pentru locuințe" și "Locuințe de serviciu", cărora li se vor aloca credite bugetare prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării activității Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Ministerul Economiei și Finanțelor poate efectua redistribuiri de credite bugetare între toate subdiviziunile bugetului, inclusiv din suma alocată Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit anexei nr. 3/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare.

j) Ministerul Justiției efectuează redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Bunuri și servicii", pentru asigurarea fondurilor necesare la alineatele "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" și "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".

k) Ministerul Internelor și Reformei Administrative efectuează redistribuiri de sume în cadrul și între capitolele, titlurile și alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, în volumul și structura bugetelor instituțiilor publice din subordinea ministerului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, precum și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor aferente activităților finanțate integral din venituri proprii. Redistribuirile aferente titlului "Active nefinanciare" se efectuează cu modificarea corespunzătoare a fișelor de investiții, anexe la bugetul acestuia.

l) Ministerul Apărării efectuează redistribuiri de sume în cadrul și între capitolele, titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, precum și ale veniturilor și cheltuielilor aferente activităților finanțate integral din venituri proprii.

m) Bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se diminuează cu suma de 12.680 mii lei.

n) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale introduce în bugetul propriu, la capitolul 86.01 "Cercetare și dezvoltare în domeniul economic", alineatul 71.01.01 "Construcții", cu suma de 1.527 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la titlul "Alte transferuri" alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".

În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fișele obiectivelor de investiții "Amenajarea hidroameliorativă Câmpia Covurlui", cod 22.83.01.5057, cu suma de 80 mii lei, "Modernizarea SPA Cama, jud. Giurgiu", cod 22.83.01.5330, cu suma de 44 mii lei, "Extinderea frontului captare din sistemul Hărman Prejmer, județul Brașov", cod 22.83.01.5414, cu suma de 141 mii lei, și "Modernizarea stației de pompare SPE Berveni Someș-Crasna, județul Satu Mare", cod 22.83.01.5431, cu suma de 14 mii lei prin diminuarea cu suma de 279 mii lei a obiectivului de investiții "Reabilitarea lucrărilor de desecare din incinta îndiguită Gostinu Greaca Argeș, județul Giurgiu și Călărași", cod 22.83.01.5527.

o) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile introduce modificările corespunzătoare în bugetul propriu, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, și efectuează redistribuiri de sume în cadrul și între capitolele, titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din bugetul său.

În bugetul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se introduc fișele obiectivelor de investiții în continuare, "Reconstrucție ecologică a amenajărilor piscicole abandonate din zona Holbina-Dunavăț Delta Dunării", cod 23.74.01.01.01.25, cu suma de 71 mii lei, "Stație de monitorizare a peștilor migratori din Dunăre", cod 23.74.01.02.01.31, cu suma de 482 mii lei, "Stația meteorologică Târgoviște", cod 23.80.01.55.01.12.01, cu suma de 80 mii lei, "Stație regională de supraveghere a radioactivității mediului", cod 23.74.01.02.01.33, cu suma de 668 mii lei, și fișa obiectivului nou de investiții, "Lucrări de decolmatare a principalelor canale și gârle pescărești din Delta Dunării, județul Tulcea - etapa II", cu suma de 6.500 mii lei, finanțarea asigurându-se prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.

p) Ministerul Sănătății Publice redistribuie la capitolul 66.01 "Sănătate" suma de 71.100 mii lei de la alineatul "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", aferentă obiectivelor de investiții noi la alineatul nou ce va fi introdus în buget "Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgențe".

La capitolul 66.10 "Sănătate" se efectuează redistribuiri de sume între și în cadrul titlurilor: "Bunuri și servicii", "Active nefinanciare" și "Transferuri între unități ale administrației publice". În cadrul alineatului 51.01.35 "Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate" suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru reîntregirea plăților efectuate de unitățile sanitare publice în anii 2006-2007 pentru datoriile către furnizori înregistrate până la finele anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

q) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, la capitolul 65.01 "Învățământ", redistribuie sume între subdiviziunile titlului "Alte cheltuieli" pentru finanțarea taberelor studențești și introduce la titlul "Bunuri și servicii" articolul "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe", ale cărui alocații se asigură prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru organizarea Conferinței Internaționale European Youth Card Association "Mobilitate interculturală - Politici publice de Tineret România", Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului efectuează redistribuiri de sume de la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul "Alte cheltuieli" la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul "Transferuri între unități ale administrației publice".

Pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fișele obiectivelor de investiții "Spații cazare 402 locuri la Universitatea "Valachia" din Târgoviște", cod 25.65.01.43, cu suma de 1.400 mii lei și "Clădire boxe pentru butelii azot și hidrogen, Facultatea de Chimie a Universității din Craiova", cod 25.65.01.170, cu suma de 73 mii lei, finanțate din surse proprii, precum și "Amenajare și acoperire a bazinului de înot al Universității de Medicină și Farmacie București", cod 25.65.01.75, cu suma de 350 mii lei și "Corp de legătură la clubul elevilor din Întorsura Buzăului, județul Covasna", cod 25.65.01.116, cu suma de 182 mii lei, finanțate de la bugetul de stat, prin redistribuire a sumelor de la poziția C - Alte cheltuieli de investiții fișa cod 25.65.01.83 "e - Alte cheltuieli asimilate investițiilor".

r) Ministerul Culturii și Cultelor efectuează, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fișelor de investiții, anexe la bugetul acestuia, iar în cadrul capitolului 67.10 "Cultură, recreere și religie", la titlul "Cheltuieli de personal", introduce alineatul 10.03.03 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate" prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul acestui titlu.

Suma alocată programului "Sibiu - capitală culturală europeană 2007" se majorează cu 600 mii lei, prin redistribuire în cadrul titlului "Bunuri și servicii".

Ministerul Culturii și Cultelor introduce, ca anexă la bugetul propriu, fișa Programului PHARE 2006/018-147.05.01.02 - "Consolidarea sectorului audiovizual din România".

În anexa nr. 3/27/02c, la nr. crt. 2, în loc de "comuna Breaza" se va citi "comuna Berzeasca".

s) Ministerul Public redistribuie suma de 12 mii lei de la proiectul 12 Facilitatea de tranziție 2007/19343.01.04 "Întărirea capacității operaționale a agențiilor de aplicare a legii din România în domeniul criminalității economico-financiare (PICCJ)" la proiectul 4 RO 05/IB/JH/03 "Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale (PICCJ)", în cadrul sursei de finanțare "Buget de stat", completează finanțarea proiectului 13 Facilitatea de tranziție (convenția de twinning) DNA cu sursa de finanțare externă nerambursabilă primită de la Comisia Europeană, în sumă de 2.042 mii lei, și introduce ca anexă la bugetul propriu proiectul "JLS/2007/JPEN/227 Întărirea cooperării româno-belgiene în domeniul investigării criminalității organizate" cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

ș) Ministerului Transporturilor majorează titlul "cheltuieli de personal" cu suma de 10.500 mii lei, prin diminuarea celorlalte titluri de cheltuieli ale capitolului "Transporturi", și efectuează redistribuiri de sume între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli ale acestui capitol.

În bugetul Ministerului Transporturilor se introduc fișele obiectivelor de investiții noi, "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - 13+800", cod 24.84.01.05200802, cu suma de 25.000 mii lei, "Lărgire la 4 benzi centura București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520" cod 24.84.01.05200815, cu suma de 10.000 mii lei, și "Modernizare DN 72 Găești - Ploiești km 0+000 - 76+180" cod 24.84.01.05200816, cu suma de 5.000 mii lei, a căror finanțare în anul 2008 se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat acestui minister.

t) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 redistribuie suma de 251 mii lei de la titlul "Asistență socială" la titlul "Bunuri și servicii".

ț) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării introduce, ca anexe la bugetul propriu, "Bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile" și proiectul cu finanțare nerambursabilă "Îmbunătățirea managementului cazurilor de discriminare în fața instanțelor de judecată", cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

u) Academia Română introduce, ca anexă la bugetul propriu, fișa obiectivului de investiții "Extindere spații pentru secția de chirurgie pavilion nr. 1 CMDTAMP", cod 37.66.01.004, a cărui finanțare se asigură în cadrul bugetului aprobat.

v) Societatea Română de Radiodifuziune introduce, ca anexă la bugetul propriu, fișa obiectivului de investiții cod 46.67.01.003 "e - Alte cheltuieli asimilate investițiilor" cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 46.67.01.002 "b - Dotări independente".

w) Societatea Română de Televiziune introduce în bugetul propriu, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale".

x) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor majorează cu suma de 65.701 mii lei prevederile alineatului 71.01.01 "Construcții" al capitolului 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", prin redistribuiri în cadrul bugetului aprobat, și introduce ca anexă la buget fișa obiectivului de investiții "Construcții locuințe sociale și alimentare cu apă", cod 15.70.01.012001106, cu sursa de finanțare "buget de stat", în limita sumei de 70.145 mii lei.

La capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", prevederile bugetare ale alineatului "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" se majorează prin redistribuire de la celelalte alineate ale titlului "Bunuri și servicii" ale acestui capitol, iar la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" se efectuează redistribuiri între titlurile "Bunuri și servicii" și "Alte transferuri", precum și între alineatele titlului "Alte transferuri".

y) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor efectuează, la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", redistribuiri de sume în cadrul titlului "cheltuieli de personal", precum și între celelalte titluri ale acestui capitol.

z) Academia Oamenilor de Știință din România introduce în bugetul propriu alineatele: "ore suplimentare", "fond de premiere", "carburanți și lubrifianți", "piese de schimb", "alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare", "protocol și reprezentare" și "alte active fixe", urmând ca sumele aferente să se asigure prin redistribuiri de sume în cadrul titlurilor corespunzătoare fiecărui alineat.

(2) Pentru finanțarea locuințelor sociale construite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, se efectuează următoarele modificări:

a) se diminuează bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale, la capitolul "Autorități publice și acțiuni externe", alineatul "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", cu suma de 50.000 mii lei;

b) se majorează cu aceeași sumă bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, la capitolul "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", alineatul "Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport" și, în mod corespunzător, Programul construcții locuințe sociale pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

(3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate între titlurile "Bunuri și servicii" și "Active nefinanciare" în vederea asigurării fondurilor necesare implementării Sistemului informatic unic integrat, în cadrul titlului "Bunuri și servicii" pentru majorarea sumelor aferente plății datoriilor unităților sanitare publice, alocate conform alin. (1) lit. p), precum și pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit a).

(4) Redistribuirile prevăzute la alin. (1) se efectuează în condițiile art. 12 alin. (3) și (9) din Legea nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugetele proprii și în anexele la acestea și să comunice Ministerului Economiei și Finanțelor modificările introduse.

(6) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2008, de la capitolul 84.01 "Transporturi", alineatul "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2007.

(7) Articolul 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua, în bugetele sumelor alocate din credite externe, virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile."

(8) Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 mai 2008.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Dispoziții generale
Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008
Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
;
se încarcă...