Art 21 Modificarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea unor acte normative -
Art. 21.
-

După articolul 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, se introduc două noi articole, articolele 171 și 172, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate, pe baza Acordului de delegare de atribuții, încheiat între Autoritatea de management și Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2007-2013, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

Art. 172. -

(1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanțarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaționale, instituțiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât și de beneficiari ai axelor de asistență tehnică pot avea calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autorității de certificare și plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele și în condițiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Art 12 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 13 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 14 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 15 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 16 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 17 Modificarea unor acte normative
Art 18 Modificarea unor acte normative
Art 2^1 "
Art 19 Modificarea unor acte normative
Art 20 Modificarea unor acte normative
Art 21 Modificarea unor acte normative
Art 17^1 "
Art 17^2 "
Art 22 Modificarea unor acte normative
Art 8 "
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Abrogarea unor dispoziții legale
;
se încarcă...