Art 11 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări privind cheltuielile publice - Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice -
Art. 11.
- Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15)

(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, se stabilește o limită anuală a finanțărilor rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritățile administrației publice locale și a tragerilor ce se pot efectua din aceste finanțări.

(2) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autorizează finanțările rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritățile publice locale, precum și tragerile anuale din aceste finanțări, în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limita anuală prevăzută la alin. (1). Modificări (1)

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația ca, în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să raporteze la Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcțiile generale ale finanțelor publice:

a) situația finanțărilor rambursabile autorizate;

b) situația finanțărilor rambursabile contractate și banca finanțatoare;

c) tragerile efectuate din finanțările rambursabile contractate;

d) tragerile pe care urmează a le efectua, eșalonate pe ani.

(4) Situațiile prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt analizate în cadrul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, care aprobă eșalonarea pe ani a tragerilor din finanțările rambursabile contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și o comunică beneficiarilor și băncilor finanțatoare, aceasta reprezentând limita maximă în cadrul căreia se pot face plăți.

(5) Pentru finanțările rambursabile autorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale și necontractate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile administrației publice locale vor solicita acestei comisii, înainte de contractarea finanțărilor rambursabile, autorizarea tragerilor anuale pe care urmează a le efectua.

(6) În cazul în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen situațiile prevăzute la alin. (3), se autorizează direcțiile generale ale finanțelor publice să aplice măsurile prevăzute la art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Art 2 Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008
Art 3 Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Art 4 Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite
Art 10 "
Art 5 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 6 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 7 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 8 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 9 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 10 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 11 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 12 Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice
Art 13 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 14 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 15 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 16 Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli
Art 17 Modificarea unor acte normative
Art 18 Modificarea unor acte normative
Art 2^1 "
Art 19 Modificarea unor acte normative
Art 20 Modificarea unor acte normative
Reviste:
Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Funcționar public cu statut special - polițist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale . Dreptul la despăgubiri conform art. 42 din legea nr. 188/1999 . Nelegalitate
Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
28. Decizia nr. 37 din 29 mai 2017 în dosarul nr. 88/1/2017
13. Spor pentru condiții vătămătoare cuvenit personalului didactic din învățământul preuniversitar
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea competenței de soluționare în primă instanță a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale. Cadre militare, polițiști funcționari publici cu statut special
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
;
se încarcă...