Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității | Ordonanță de urgență 24/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității CAPITOLUL IV Deconspirarea Securității prin cercetarea științifică și valorificarea patrimoniului arhivistic

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității
Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Practică judiciară (2)

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, aflată sub controlul Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității prezintă rapoarte. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(2) Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este în municipiul București.

(3) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității funcționează la nivel național, ca structură unică. Practică judiciară (1)

(4) Bugetul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se aprobă în condițiile legislației privind finanțele publice.

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7)

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercită următoarele atribuții principale:

a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului și ale altor înscrisuri care privesc propria persoană;

b) comunică, la cererea persoanelor îndreptățite, identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, în condițiile art. 1 alin. (7); Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, hotărârile judecătorești irevocabile;

d) asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite, autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

e) dă publicității informațiile și documentele cu privire la activitatea, structura și componența Securității, care atestă implicarea Securității și a altor structuri politice și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte împotriva vieții, integrității fizice sau psihice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a unor acte de trădare a intereselor naționale, cu respectarea legislației privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

f) organizează și desfășoară activități formativ-educative și sprijină cercetările, prin conferințe și expoziții, în vederea consemnării istorice a activităților represive ale regimului comunist, precum și editarea de studii științifice și documentare;

g) dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea Securității și sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

h) pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

i) pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului Justiției copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, cu modificările și completările ulterioare;

j) pune la dispoziția persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste".

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor publice care îi revin, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se poate adresa oricăror instituții publice sau entități private autorități și persoane, solicitându-le informații, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate.

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității poate utiliza și alte categorii de surse, precum arhive străine sau mărturiile unor cetățeni străini. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este condus de un Colegiu, care își constituie aparatul propriu. Structura organizatorică a aparatului propriu, înființarea și desființarea unor compartimente din structura acestuia se aprobă de către Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2), Doctrină (1)

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este compus din 11 membri.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt numiți de Parlament, după cum urmează:

a) un membru, reprezentant al societății civile, propus de Președintele României, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;

b) un membru, reprezentant al societății civile, propus de primul-ministru, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;

c) 9 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere.

(3) Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului în ședință comună, membrii Colegiului sunt numiți pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de numire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se depun la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de către Administrația Prezidențială, Cancelaria Primului-Ministru, liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (1) și (2), cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării mandatului membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care le trimit comisiilor juridice. Propunerile sunt însoțite de: curriculum vitae, copii de pe fișele cu privire la antecedentele penale, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

(5) Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului audiază în ședință comună și verifică îndeplinirea condițiilor impuse candidaților prin prezenta ordonanță de urgență, candidaturile fiind avizate individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând candidații.

(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sunt înlocuiți, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz, de Președinte, prim-ministru sau grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de birourile permanente ale celor două Camere, după caz, Președintelui, primului-ministru și grupurilor parlamentare care i-au propus. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidați în termenul de 5 zile se redistribuie între grupurile parlamentare, potrivit alin. (2) lit. c).

(7) Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunță prin vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.

(8) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității își alege, în termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii săi, compus dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și avizează notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt publice, cu excepția situațiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca ședința să fie secretă. Colegiul funcționează pe principiul egalității membrilor săi. Practică judiciară (1)

(9) În cazul absenței nemotivate la mai mult de 3 ședințe consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la mai mult de o treime din ședințele desfășurate într-un an, președintele Colegiului este obligat să sesizeze de îndată birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, care, în termen de 30 de zile de la sesizare, inițiază procedura de înlocuire a acestuia. Procedura de înlocuire urmează prevederile alin. (2)-(6).

(10) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției și Ministerul Public au obligația de a pune la dispoziție comisiilor juridice ale Camerei Deputaților și Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidaților Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(11) Din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, cei ai altor structuri informative interne și străine și ai organizațiilor ce au desfășurat și desfășoară activități care contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au antecedente penale. Pe perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte din partide politice și sunt obligați să respecte jurământul depus.

(12) La învestirea în funcție membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității depun următorul jurământ în fața Parlamentului:

"

Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Jur să păstrez secretul informațiilor care privesc securitatea națională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât și după încetarea acestuia. Așa să îmi ajute Dumnezeu!"

(13) Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor religioase. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2)

(1) În cazul în care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se procedează la revocarea mandatului și la o nouă alegere. Verificarea îndeplinirii condițiilor se face la cererea oricărei persoane, potrivit procedurii prevăzute la art. 17 alin. 6.

(2) Revocarea se dispune numai pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (9) sau (11) și se face potrivit procedurii prevăzute la art. 17 alin. (6) și (7).

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Biroul de coordonare al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității conduce activitatea curentă a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, informând membrii Colegiului despre măsurile luate.

(2) Președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este ordonator principal de credite. În exercitarea atribuțiilor sale administrative interne, președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității emite ordine.

(3) Președintele convoacă și conduce ședințele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În absența președintelui, atribuțiile sale se exercită de drept de către vicepreședinte.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

Președintele reprezintă și angajează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în raporturile cu celelalte autorități publice și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale, în baza mandatului stabilit de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității răspunde pentru măsurile întreprinse. Fiecare membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este răspunzător pentru propria activitate.

(2) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în întregul său și fiecare dintre membrii săi răspund în fața Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin.

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pentru membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității activitatea în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se consideră vechime în specialitate.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se întrunește în plen cel puțin de două ori pe săptămână, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin 4 membri ai săi. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin 8 membri.

(2) Actele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se adoptă prin majoritate simplă. Votul este nominal și public, cu excepția votului privind alegerea Biroului de coordonare.

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității are următoarele atribuții:

a) primește în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția celor care privesc securitatea națională. Stabilirea în concret a dosarelor și a celorlalte materiale arhivistice care privesc securitatea națională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membrii ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, împreună cu conducerea instituțiilor deținătoare. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dosarele și celelalte materiale arhivistice, stabilite ca privind securitatea națională și care nu au făcut obiectul preluării, vor fi studiate în comisii mixte paritare, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din comisia mixtă, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi soluționată de o comisie formată din președintele sau vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ori împuterniciții acestora, directorul sau directorul adjunct al serviciului de informații deținător al dosarelor, președintele comisiei parlamentare de resort, consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională și consilierul primului-ministru pe probleme de securitate națională. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

b) confirmă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, înștiințările ce urmează a fi comunicate persoanelor verificate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

c) adoptă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

d) aprobă sau infirmă note de constatare și emite adeverințe, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

e) coordonează activitățile educaționale și de cercetare desfășurate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

f) acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;

g) asigură colaborarea și cooperarea științifică între Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și instituțiile similare din Europa Centrală și de Est, precum și cu orice alte instituții interesate în cercetarea activităților represive ale regimului comunist.

SECȚIUNEA a 2-a Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este alcătuit din funcționari publici și personal contractual, care se supun prevederilor legale care le reglementează activitatea.

(2) Din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiți prin prezenta ordonanță de urgență, cei ai altor servicii de informații străine, ai altor structuri informative interne și străine și ai altor organizații care au desfășurat sau desfășoară activități ce contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Modificări (1)

(3) De asemenea, nu pot face parte din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate.

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Numirea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se face prin ordin al președintelui Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt obligați să respecte normele de confidențialitate privind problemele de serviciu și după pierderea calității de membru sau de angajat.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...