Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (120), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Partidul Comunist Român a exercitat, în special prin intermediul Securității, o permanentă teroare împotriva cetățenilor țării, drepturilor și libertăților lor fundamentale. Aceasta îndreptățește accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Cunoașterea istoriei recente constituie o prioritate pentru societatea românească și de aceea administrarea și valorificarea istorică a arhivelor fostei Securități, care cuprind documente relevante cu privire la acțiunile întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum și cu privire la reprimarea acestor acțiuni, sunt necesare într-o Românie europeană. Consemnarea publică a acestor abuzuri contribuie la o mai bună înțelegere a prezentului și la o proiectare adecvată a viitorului societății românești. Modificări (1)

Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curții Constituționale nr. 50/2008 s-a arătat că Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste în ansamblul său este neconstituțională și având în vedere faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție, dispozițiile declarate neconstituționale de către organul de contencios constituțional sunt suspendate de drept pe o durată de maxim 45 de zile de la data declarării neconstituționalității lor, dată după care prevederile legii își încetează efectele juridice, se impune adoptarea de urgență a unei noi reglementări menite să asigure atât continuarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar cât și a activității de deconspirare a Securității.

Reglementările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au avut un caracter exclusiv tranzitoriu, fiind emise ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, însă ele nu pot suplini totalitatea normelor necesare acțiunii de deconspirare a Securității, care a vizat îngrădirea și chiar suprimarea unor drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

Consecințele nereglementării în ansamblu a acestei problematici în termenul de 45 de zile ar fi extrem de grave, de la dezincriminarea, prin efectul legii, a infracțiunilor cuprinse în actul normativ - și care sunt în prezent suspendate - la menținerea unei naturi juridice neclare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în sistemul instituțiilor publice și până la încetarea, pentru o perioadă nedeterminată, a procesului de consemnare publică a acțiunilor întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum și a reprimărilor acestor acțiuni. Este necesară, prin urmare, o reconfigurare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuții jurisdicționale, ale cărui acte privind accesul la dosar și deconspirarea Securității să fie supuse controlului instanțelor de judecată, și o continuare, într-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activităților exercitate de regimul comunist.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (13)

(1) Orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum și la alte documente și informații care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională. Acest drept se exercită la cerere și constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (29)

(2) Accesul vizează toate tipurile de informații culese de Securitate, precum și de alte instituții care sprijineau activitatea Securității, prin acțiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziții sau alte tipuri de înscrisuri. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Persoana îndreptățită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercitarea dreptului de acces la propriul dosar. Jurisprudență (4)

(4) În termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității înștiințează petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar. Jurisprudență (1)

(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidențele informatizate ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și în cele ale celorlalte instituții deținătoare ale arhivelor Securității se regăsesc mențiuni referitoare la existența/inexistența unor documente întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă la persoana petentului; data și locul unde pot fi consultate documentele, precum și date despre existența anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(6) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (2) este permis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video. Jurisprudență (2)

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, și poate solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeași și pentru lucrătorii Securității identificați în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (149)

(8) De drepturile prevăzute la alin. (1)-(7) beneficiază soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soțul supraviețuitor și după aceea rudele în ordinea proximității legăturii de rudenie. În cazul rudelor de același grad, au acces la dosar toți în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimțământul tuturor. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (52)

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) și (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială și autentică. Jurisprudență (22)

(10) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității eliberează petentului îndreptățit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informații strânse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea. Modificări (1)

(11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conținut poate afecta o terță persoană se eliberează cu anonimizarea informațiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice. Jurisprudență (1)

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

(13) În situația în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reținute de Securitate sau de către alte structuri ale regimului totalitar comunist în urma unor acțiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit. Modificări (1)

Art. 2. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (24)

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: Jurisprudență (2)

a) lucrător al Securității - orice persoană care, având calitatea de ofițer sau de subofițer al Securității sau al Miliției cu atribuții pe linie de Securitate, inclusiv ofițer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfășurat activități prin care a suprimat sau îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitar comuniste; Modificări (1), Acțiuni respinse (29), Jurisprudență (246)

b) colaborator al Securității - persoana care a furnizat informații, indiferent sub ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerată colaborator al Securității, potrivit prezentei definiții, iar actele și documentele care consemnau aceste informații sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiție; Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (49), Jurisprudență (363)

c) asimilați colaboratorilor - persoanele care, având competențe decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activitățile Securității ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; Jurisprudență (3)

d) terță persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terți lucrătorii Securității și colaboratorii acesteia care au contribuit cu informații la completarea dosarului; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

e) propriul dosar - orice material întocmit de Securitate și de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana îndreptățită la acces sau despre alte persoane, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Art. 3. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (39)

Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a candidaților la alegerile prezidențiale, generale, locale și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) Președintele României; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (6)

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European; Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (28)

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții, Comisar European; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

e) prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

g) primarii, viceprimarii, consilierii județeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului București, consilierii locali; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (51)

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative; Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (13)

i) personalul diplomatic și consular; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

j) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia; Acțiuni respinse (2)

k) membrii în Consiliul Național al Audiovizualului; Acțiuni respinse (2)

l) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații și notarii publici; Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (9)

m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

n) președintele, vicepreședinții și consilierii de conturi din cadrul Curții de Conturi; persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda Financiară și în organele vamale; Acțiuni respinse (2)

o) președintele și președintele de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

p) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiștii politici și asimilații acestora; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

q) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar;

r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române; Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

s) rectorul, prorectorul, secretarul științific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul științific de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

ș) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

t) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

ț) personalul militar și civil cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente;

u) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate; Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

v) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

w) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică; Acțiuni respinse (2)

x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologi și legiști; Acțiuni respinse (2)

y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (56)

CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea
Securității

SECȚIUNEA 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția
de Președinte al României

Art. 4. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

(1) Persoanele care candidează pentru funcția de Președinte al României vor face o declarație publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Declarațiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) În acest caz, verificarea de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a existenței documentelor și informațiilor privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a candidaților se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declarației pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

(3) Nota de constatare sau adeverința emisă de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverința emisă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(4) Acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia ori contestația împotriva adeverinței prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinței, la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceasta se pronunță în 48 de ore. Hotărârea instanței se atacă cu recurs în 24 de ore, recursul soluționându-se în 48 de ore de Completul de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Hotărârea instanței, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (5)

SECȚIUNEA a 2-a Procedura de verificare a persoanelor care candidează
sau ocupă unele funcții ori demnități publice

Art. 5. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (14)

(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnitățile ori funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), cu excepția celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, vor face o declarație publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Verificarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnitățile ori în funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), inclusiv pentru cele aflate în exercițiul respectivelor demnități ori funcții la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (65)

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va depune la șeful instituției care numește sau la instituția care validează alegerea ori la alte persoane sau instituții, după cum urmează: Modificări (1)

a) deputații și senatorii, precum și secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la președintele Camerei Deputaților, respectiv al Senatului României;

b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;

c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncți din Guvern și din ministere, consilierii de stat și personali ai primului-ministru, prefecții și subprefecții, directorii generali și directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum și directorii generali și directorii din ministere și asimilații acestor funcții - la Cancelaria Primului-ministru;

d) consilierii prezidențiali și de stat din Administrația Prezidențială - la Președintele României;

e) directorul în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;

f) consilierul județean, consilierul în cadrul Consiliului General al Municipiului București, secretarul general al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București - la președintele consiliului județean, respectiv primarul general al Municipiului București;

g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal și local - la primar;

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative - la șeful instituției din care fac parte aceștia. Modificări (1)

(3) Candidații la funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) și e) depun declarațiile la biroul electoral competent, în aceeași zi cu depunerea candidaturii.

(4) Autoritățile la care se depun declarațiile sunt obligate să trimită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcție, lista persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), însoțită de declarațiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date: Modificări (1)

a) numele și prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum și data și locul nașterii;

b) numele și prenumele tatălui, numele și prenumele mamei;

c) locul de muncă și funcția pe care o ocupă;

d) domiciliul din actul de identitate.

(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3, respectându-se procedurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnități sau funcții la nivel național. Jurisprudență (2)

(6) Persoanele care depun declarația pe propria răspundere sunt exonerate de obligația asigurării protecției informațiilor secrete de stat sau secrete de serviciu, în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții procedurale comune

Art. 6. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (14)

(1) Direcția de specialitate din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la solicitarea persoanei îndreptățite, desfășoară activități specifice administrative de verificare a documentelor și informațiilor deținute în legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și la instituții care mai dețin documente create de Securitate. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (10)

(2) Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pune la dispoziția acestuia toate informațiile necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 7. - Acțiuni respinse (27), Jurisprudență (20)

(1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcția de specialitate întocmește o notă de constatare cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, însoțită de întreaga documentație care a stat la baza întocmirii ei, precum și de avizul Direcției juridice din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Jurisprudență (5)

(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activității în cadrul Securității sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, precum și lista documentelor pe baza cărora a fost emisă. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 8. - Acțiuni respinse (26), Jurisprudență (25)

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității va lua în discuție nota de constatare și, după caz: Modificări (1), Jurisprudență (2)

a) aprobă nota de constatare și dispune Direcției juridice introducerea unei acțiuni în constatare a calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia; Acțiuni respinse (13), Jurisprudență (81)

b) infirmă nota de constatare și dispune Direcției juridice eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Jurisprudență (1)

Art. 9. - Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (10)

În cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității dispune eliberarea unei adeverințe în acest sens.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...