Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 30. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor și a oricăror documente ale Securității se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorându-se cu 2 ani.

(3) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informații din dosare, de către personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(5) Darea spre publicitate, de către personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a unor date sau informații din dosare, neadevărate, de natură să lezeze viața privată sau demnitatea unei persoane, precum și prezentarea denaturată a datelor sau informațiilor din dosare, de către personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în scopul de a leza viața privată sau demnitatea unei persoane ori în scopul nedeconspirării, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1)

(6) Dacă fapta prevăzută la alin. (5) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 31. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio și informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofițerilor și subofițerilor de Securitate și ale ofițerilor acoperiți, identificați cu activitate prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data preluării, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și alți funcționari împuterniciți de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au acces neîngrădit în spațiile de arhivare la documentele prevăzute la alin. (1), precum și la orice copii de pe acestea, care, în această perioadă, se păstrează și se studiază la sediile deținătorilor.

(3) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naționale și orice alte instituții publice sau entități private care dețin asemenea documente sunt obligate să asigure dreptul de acces prevăzut la alin. (2) până la predarea documentelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate în cazul lucrătorilor Securității, identificați că au desfășurat activități prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituțiile deținătoare ale acestora vor pune la dispoziție, în termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum și funcțiile acestora. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

(5) Drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (1)-(4) se referă și la instrumentele de evidență, adică indexuri, cartoteci, registre de evidență a rețelei informative, registre privind aprobarea folosirii membrilor de partid în munca de securitate, registreinventar ale arhivelor, procese-verbale de distrugere sau de constatare a dispariției dosarelor, indiferent de suportul lor, precum și la înregistrările audio și video, dischete, hard diskuri, fotografii, filme și microfilme.

(6) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage, după caz, răspunderea penală, administrativă, civilă sau disciplinară a conducătorilor organelor, instituțiilor și persoanelor fizice respective.

Art. 32. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (6)

În cazul în care, urmare a preluării prevăzute la art. 31, rezultă documente și informații noi și neprocesate cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a unei persoane pentru care a fost emisă anterior prezentei ordonanțe de urgență o decizie de neapartenență sau de necolaborare cu Securitatea, dacă persoana face parte din categoriile persoanelor verificate din oficiu, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității inițiază și aplică, în mod corespunzător, procedura cuprinsă în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 33. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (3)

(1) Verificările aflate în curs de desfășurare la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor continua potrivit procedurii prevăzute de aceasta. Modificări (1), Jurisprudență (36)

(2) Actele și lucrările efectuate în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, altele decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor prezentului capitol, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile.

Art. 34. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (16)

Cauzele aflate pe rolul instanțelor civile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se trimit instanțelor de contencios administrativ competente. Acestea, la primul termen de judecată, verifică dacă părțile stăruie în continuarea judecății, iar în caz afirmativ continuă judecata potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, examinând cauza sub toate aspectele și apreciind care acte și lucrări efectuate rămân valabile. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 35. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (2)

Dispozițiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (2) și ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile documentelor care fac obiectul activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nicio altă prevedere legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 36. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și sediul propriei sale arhive beneficiază de pază permanentă cu titlu gratuit, asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art. 37. -

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității continuă să funcționeze în structura organizatorică, cu patrimoniul și bugetul existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității aflați în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își continuă activitatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, până la data expirării mandatului lor. Jurisprudență (1)

(3) Personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității își păstrează toate drepturile și obligațiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, obținute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 38. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, și Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Jurisprudență (1)

Art. 39. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității adoptă prin hotărâre Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 24.

ANEXĂ

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare)
cetățean român, fiul/fiica lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele tatălui)
și al/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(numele și prenumele mamei)
născut/născută la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ziua, luna, anul)
în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(locul nașterii: localitatea/județul)
domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(domiciliul din actul de identitate)
legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(felul, seria și numărul actului de identitate)
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanța de urgență.
De asemenea, am luat cunoștință despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanța de urgență, potrivit cărora: "Persoanele care depun declarația pe propria răspundere sunt exonerate de obligația asigurării protecției informațiilor secrete de stat sau secrete de serviciu".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data) (Semnătura)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...