Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Modificări (5), Puneri în aplicare (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (121), Referințe (4), Reviste (4), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 10 martie 2008.

În vigoare de la 15 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Partidul Comunist Român a exercitat, în special prin intermediul Securității, o permanentă teroare împotriva cetățenilor țării, drepturilor și libertăților lor fundamentale. Aceasta îndreptățește accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Cunoașterea istoriei recente constituie o prioritate pentru societatea românească și de aceea administrarea și valorificarea istorică a arhivelor fostei Securități, care cuprind documente relevante cu privire la acțiunile întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum și cu privire la reprimarea acestor acțiuni, sunt necesare într-o Românie europeană. Consemnarea publică a acestor abuzuri contribuie la o mai bună înțelegere a prezentului și la o proiectare adecvată a viitorului societății românești. Modificări (1)

Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curții Constituționale nr. 50/2008 s-a arătat că Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste în ansamblul său este neconstituțională și având în vedere faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție, dispozițiile declarate neconstituționale de către organul de contencios constituțional sunt suspendate de drept pe o durată de maxim 45 de zile de la data declarării neconstituționalității lor, dată după care prevederile legii își încetează efectele juridice, se impune adoptarea de urgență a unei noi reglementări menite să asigure atât continuarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar cât și a activității de deconspirare a Securității.

Reglementările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au avut un caracter exclusiv tranzitoriu, fiind emise ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, însă ele nu pot suplini totalitatea normelor necesare acțiunii de deconspirare a Securității, care a vizat îngrădirea și chiar suprimarea unor drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

Consecințele nereglementării în ansamblu a acestei problematici în termenul de 45 de zile ar fi extrem de grave, de la dezincriminarea, prin efectul legii, a infracțiunilor cuprinse în actul normativ - și care sunt în prezent suspendate - la menținerea unei naturi juridice neclare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în sistemul instituțiilor publice și până la încetarea, pentru o perioadă nedeterminată, a procesului de consemnare publică a acțiunilor întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum și a reprimărilor acestor acțiuni. Este necesară, prin urmare, o reconfigurare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuții jurisdicționale, ale cărui acte privind accesul la dosar și deconspirarea Securității să fie supuse controlului instanțelor de judecată, și o continuare, într-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activităților exercitate de regimul comunist.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) Orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum și la alte documente și informații care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională. Acest drept se exercită la cerere și constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Accesul vizează toate tipurile de informații culese de Securitate, precum și de alte instituții care sprijineau activitatea Securității, prin acțiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziții sau alte tipuri de înscrisuri. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Persoana îndreptățită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercitarea dreptului de acces la propriul dosar. Jurisprudență

(4) În termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității înștiințează petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar. Jurisprudență

(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidențele informatizate ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și în cele ale celorlalte instituții deținătoare ale arhivelor Securității se regăsesc mențiuni referitoare la existența/inexistența unor documente întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă la persoana petentului; data și locul unde pot fi consultate documentele, precum și date despre existența anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (2) este permis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video. Jurisprudență

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, și poate solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeași și pentru lucrătorii Securității identificați în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(8) De drepturile prevăzute la alin. (1) - (7) beneficiază soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soțul supraviețuitor și după aceea rudele în ordinea proximității legăturii de rudenie. În cazul rudelor de același grad, au acces la dosar toți în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimțământul tuturor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) - (3), (6) și (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială și autentică. Jurisprudență

(10) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității eliberează petentului îndreptățit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informații strânse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea. Modificări (1)

(11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conținut poate afecta o terță persoană se eliberează cu anonimizarea informațiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice. Jurisprudență

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

(13) În situația în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reținute de Securitate sau de către alte structuri ale regimului totalitar comunist în urma unor acțiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit. Modificări (1)

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: Jurisprudență

a) lucrător al Securității - orice persoană care, având calitatea de ofițer sau de subofițer al Securității sau al Miliției cu atribuții pe linie de Securitate, inclusiv ofițer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfășurat activități prin care a suprimat sau îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitar comuniste; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (1)

b) colaborator al Securității - persoana care a furnizat informații, indiferent sub ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerată colaborator al Securității, potrivit prezentei definiții, iar actele și documentele care consemnau aceste informații sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiție; Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (49), Jurisprudență, Reviste (2)

c) asimilați colaboratorilor - persoanele care, având competențe decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activitățile Securității ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; Jurisprudență

d) terță persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terți lucrătorii Securității și colaboratorii acesteia care au contribuit cu informații la completarea dosarului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) propriul dosar - orice material întocmit de Securitate și de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana îndreptățită la acces sau despre alte persoane, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1)

Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a candidaților la alegerile prezidențiale, generale, locale și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții: Modificări (1), Jurisprudență

a) Președintele României; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții, Comisar European; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

e) prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

g) primarii, viceprimarii, consilierii județeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului București, consilierii locali; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

i) personalul diplomatic și consular; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

j) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (2)

k) membrii în Consiliul Național al Audiovizualului; Respingeri de neconstituționalitate (2)

l) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații și notarii publici; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și Reformei Administrative; Respingeri de neconstituționalitate (2)

n) președintele, vicepreședinții și consilierii de conturi din cadrul Curții de Conturi; persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda Financiară și în organele vamale; Respingeri de neconstituționalitate (2)

o) președintele și președintele de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

p) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiștii politici și asimilații acestora; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

q) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar; Respingeri de neconstituționalitate (2)

r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

s) rectorul, prorectorul, secretarul științific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul științific de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

ș) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

t) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

ț) personalul militar și civil cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente; Respingeri de neconstituționalitate (2)

u) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

v) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

w) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică; Respingeri de neconstituționalitate (2)

x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologi și legiști; Respingeri de neconstituționalitate (2)

y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea
Securității

SECȚIUNEA 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția
de Președinte al României

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Persoanele care candidează pentru funcția de Președinte al României vor face o declarație publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Declarațiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În acest caz, verificarea de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a existenței documentelor și informațiilor privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a candidaților se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declarației pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

(3) Nota de constatare sau adeverința emisă de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverința emisă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Respingeri de neconstituționalitate (4)

(4) Acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia ori contestația împotriva adeverinței prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinței, la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceasta se pronunță în 48 de ore. Hotărârea instanței se atacă cu recurs în 24 de ore, recursul soluționându-se în 48 de ore de Completul de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Hotărârea instanței, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Procedura de verificare a persoanelor care candidează
sau ocupă unele funcții ori demnități publice

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnitățile ori funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), cu excepția celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, vor face o declarație publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Verificarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnitățile ori în funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), inclusiv pentru cele aflate în exercițiul respectivelor demnități ori funcții la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va depune la șeful instituției care numește sau la instituția care validează alegerea ori la alte persoane sau instituții, după cum urmează: Modificări (1)

a) deputații și senatorii, precum și secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la președintele Camerei Deputaților, respectiv al Senatului României;

b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;

c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncți din Guvern și din ministere, consilierii de stat și personali ai primului-ministru, prefecții și subprefecții, directorii generali și directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum și directorii generali și directorii din ministere și asimilații acestor funcții - la Cancelaria Primului-ministru;

d) consilierii prezidențiali și de stat din Administrația Prezidențială - la Președintele României;

e) directorul în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;

f) consilierul județean, consilierul în cadrul Consiliului General al Municipiului București, secretarul general al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București - la președintele consiliului județean, respectiv primarul general al Municipiului București;

g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal și local - la primar;

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative - la șeful instituției din care fac parte aceștia. Modificări (1)

(3) Candidații la funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) și e) depun declarațiile la biroul electoral competent, în aceeași zi cu depunerea candidaturii.

(4) Autoritățile la care se depun declarațiile sunt obligate să trimită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcție, lista persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), însoțită de declarațiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date: Modificări (1)

a) numele și prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum și data și locul nașterii;

b) numele și prenumele tatălui, numele și prenumele mamei;

c) locul de muncă și funcția pe care o ocupă;

d) domiciliul din actul de identitate.

(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3, respectându-se procedurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnități sau funcții la nivel național. Jurisprudență

(6) Persoanele care depun declarația pe propria răspundere sunt exonerate de obligația asigurării protecției informațiilor secrete de stat sau secrete de serviciu, în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții procedurale comune

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Direcția de specialitate din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la solicitarea persoanei îndreptățite, desfășoară activități specifice administrative de verificare a documentelor și informațiilor deținute în legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și la instituții care mai dețin documente create de Securitate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pune la dispoziția acestuia toate informațiile necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

(1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcția de specialitate întocmește o notă de constatare cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, însoțită de întreaga documentație care a stat la baza întocmirii ei, precum și de avizul Direcției juridice din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Jurisprudență

(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activității în cadrul Securității sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, precum și lista documentelor pe baza cărora a fost emisă. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității va lua în discuție nota de constatare și, după caz: Modificări (1), Jurisprudență

a) aprobă nota de constatare și dispune Direcției juridice introducerea unei acțiuni în constatare a calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență

b) infirmă nota de constatare și dispune Direcției juridice eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Jurisprudență

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

În cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității dispune eliberarea unei adeverințe în acest sens.

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență

(1) Notele de constatare și adeverințele emise de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se comunică persoanelor verificate, precum și persoanelor care au solicitat verificarea, în cazul verificării la cerere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

(2) Adeverințele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și pot fi contestate în fața instanței de contencios administrativ de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului București, fiind scutită de taxă de timbru. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență

(2) Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs, în condițiile legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, documentele originale putând fi consultate la arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(2) Publicarea se face cu respectarea confidențialității informațiilor privind terțele persoane. Jurisprudență

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității
Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, aflată sub controlul Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității prezintă rapoarte. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este în municipiul București.

(3) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității funcționează la nivel național, ca structură unică. Jurisprudență

(4) Bugetul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se aprobă în condițiile legislației privind finanțele publice.

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercită următoarele atribuții principale:

a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului și ale altor înscrisuri care privesc propria persoană;

b) comunică, la cererea persoanelor îndreptățite, identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, în condițiile art. 1 alin. (7); Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, hotărârile judecătorești irevocabile;

d) asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite, autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

e) dă publicității informațiile și documentele cu privire la activitatea, structura și componența Securității, care atestă implicarea Securității și a altor structuri politice și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte împotriva vieții, integrității fizice sau psihice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a unor acte de trădare a intereselor naționale, cu respectarea legislației privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

f) organizează și desfășoară activități formativ-educative și sprijină cercetările, prin conferințe și expoziții, în vederea consemnării istorice a activităților represive ale regimului comunist, precum și editarea de studii științifice și documentare;

g) dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea Securității și sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

h) pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

i) pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului Justiției copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, cu modificările și completările ulterioare;

j) pune la dispoziția persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste".

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor publice care îi revin, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se poate adresa oricăror instituții publice sau entități private autorități și persoane, solicitându-le informații, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate.

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității poate utiliza și alte categorii de surse, precum arhive străine sau mărturiile unor cetățeni străini. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este condus de un Colegiu, care își constituie aparatul propriu. Structura organizatorică a aparatului propriu, înființarea și desființarea unor compartimente din structura acestuia se aprobă de către Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este compus din 11 membri.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt numiți de Parlament, după cum urmează:

a) un membru, reprezentant al societății civile, propus de Președintele României, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;

b) un membru, reprezentant al societății civile, propus de primul-ministru, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;

c) 9 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere.

(3) Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului în ședință comună, membrii Colegiului sunt numiți pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de numire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se depun la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de către Administrația Prezidențială, Cancelaria Primului-Ministru, liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (1) și (2), cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării mandatului membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care le trimit comisiilor juridice. Propunerile sunt însoțite de: curriculum vitae, copii de pe fișele cu privire la antecedentele penale, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

(5) Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului audiază în ședință comună și verifică îndeplinirea condițiilor impuse candidaților prin prezenta ordonanță de urgență, candidaturile fiind avizate individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând candidații.

(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sunt înlocuiți, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz, de Președinte, prim-ministru sau grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de birourile permanente ale celor două Camere, după caz, Președintelui, primului-ministru și grupurilor parlamentare care i-au propus. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidați în termenul de 5 zile se redistribuie între grupurile parlamentare, potrivit alin. (2) lit. c).

(7) Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunță prin vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.

(8) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității își alege, în termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii săi, compus dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și avizează notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt publice, cu excepția situațiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca ședința să fie secretă. Colegiul funcționează pe principiul egalității membrilor săi. Jurisprudență

(9) În cazul absenței nemotivate la mai mult de 3 ședințe consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la mai mult de o treime din ședințele desfășurate într-un an, președintele Colegiului este obligat să sesizeze de îndată birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, care, în termen de 30 de zile de la sesizare, inițiază procedura de înlocuire a acestuia. Procedura de înlocuire urmează prevederile alin. (2) - (6).

(10) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției și Ministerul Public au obligația de a pune la dispoziție comisiilor juridice ale Camerei Deputaților și Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidaților Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(11) Din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, cei ai altor structuri informative interne și străine și ai organizațiilor ce au desfășurat și desfășoară activități care contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au antecedente penale. Pe perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte din partide politice și sunt obligați să respecte jurământul depus.

(12) La învestirea în funcție membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității depun următorul jurământ în fața Parlamentului:

"

Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Jur să păstrez secretul informațiilor care privesc securitatea națională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât și după încetarea acestuia. Așa să îmi ajute Dumnezeu!"

(13) Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor religioase. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) În cazul în care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se procedează la revocarea mandatului și la o nouă alegere. Verificarea îndeplinirii condițiilor se face la cererea oricărei persoane, potrivit procedurii prevăzute la art. 17 alin. 6.

(2) Revocarea se dispune numai pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (9) sau (11) și se face potrivit procedurii prevăzute la art. 17 alin. (6) și (7).

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Biroul de coordonare al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității conduce activitatea curentă a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, informând membrii Colegiului despre măsurile luate.

(2) Președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este ordonator principal de credite. În exercitarea atribuțiilor sale administrative interne, președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității emite ordine.

(3) Președintele convoacă și conduce ședințele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În absența președintelui, atribuțiile sale se exercită de drept de către vicepreședinte.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Președintele reprezintă și angajează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în raporturile cu celelalte autorități publice și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale, în baza mandatului stabilit de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității răspunde pentru măsurile întreprinse. Fiecare membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este răspunzător pentru propria activitate.

(2) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în întregul său și fiecare dintre membrii săi răspund în fața Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin.

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pentru membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității activitatea în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se consideră vechime în specialitate.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se întrunește în plen cel puțin de două ori pe săptămână, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin 4 membri ai săi. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin 8 membri.

(2) Actele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se adoptă prin majoritate simplă. Votul este nominal și public, cu excepția votului privind alegerea Biroului de coordonare.

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității are următoarele atribuții:

a) primește în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția celor care privesc securitatea națională. Stabilirea în concret a dosarelor și a celorlalte materiale arhivistice care privesc securitatea națională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membrii ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, împreună cu conducerea instituțiilor deținătoare. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dosarele și celelalte materiale arhivistice, stabilite ca privind securitatea națională și care nu au făcut obiectul preluării, vor fi studiate în comisii mixte paritare, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din comisia mixtă, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi soluționată de o comisie formată din președintele sau vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ori împuterniciții acestora, directorul sau directorul adjunct al serviciului de informații deținător al dosarelor, președintele comisiei parlamentare de resort, consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională și consilierul primului-ministru pe probleme de securitate națională. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

b) confirmă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, înștiințările ce urmează a fi comunicate persoanelor verificate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) adoptă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

d) aprobă sau infirmă note de constatare și emite adeverințe, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

e) coordonează activitățile educaționale și de cercetare desfășurate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

f) acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;

g) asigură colaborarea și cooperarea științifică între Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și instituțiile similare din Europa Centrală și de Est, precum și cu orice alte instituții interesate în cercetarea activităților represive ale regimului comunist.

SECȚIUNEA a 2-a Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este alcătuit din funcționari publici și personal contractual, care se supun prevederilor legale care le reglementează activitatea.

(2) Din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiți prin prezenta ordonanță de urgență, cei ai altor servicii de informații străine, ai altor structuri informative interne și străine și ai altor organizații care au desfășurat sau desfășoară activități ce contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Modificări (1)

(3) De asemenea, nu pot face parte din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate.

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Numirea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se face prin ordin al președintelui Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt obligați să respecte normele de confidențialitate privind problemele de serviciu și după pierderea calității de membru sau de angajat.

CAPITOLUL IV Deconspirarea Securității prin cercetarea științifică
și valorificarea patrimoniului arhivistic

Art. 28. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) În scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității acreditează cercetători, inclusiv din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, metodele și activitățile Securității.

(2) Cercetătorii acreditați pot solicita accesul la documentele și informațiile din arhiva fostei Securități, pe baza unei cereri în care se menționează caracterul cercetării - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum și forma de valorificare - carte, articol, conferință, temă de cercetare.

(3) Cercetătorii acreditați au obligația să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată a persoanelor menționate în documentele consultate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este obligat să pună la dispoziția cercetătorilor acreditați, în termen de 30 de zile de la data solicitării, documentele și informațiile cu privire la tema de cercetare menționată.

(5) Cercetătorii care au consultat documente din arhiva fostei Securități pot solicita copii după acestea. Eliberarea copiilor se face în termen de 60 de zile de la data solicitării.

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității organizează și desfășoară activități formativeducative privind funcționarea și implicarea structurilor represive în menținerea regimului totalitar comunist, precum și pentru conservarea și cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferințe, expoziții și programe educative în școli, publicarea de studii științifice, documente, realizarea de filme documentare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității realizează, în colaborare cu instituții abilitate legal, proiecte de cercetare și educaționale care să vizeze cunoașterea trecutului României în perioada 1945-1989.

(3) Veniturile obținute din eliberarea de copii potrivit art. 28 precum și cele realizate prin valorificarea produselor editoriale și pe suport audiovideo editate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la care acesta a colaborat se constituie venituri la bugetul de stat.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 30. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor și a oricăror documente ale Securității se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorându-se cu 2 ani.

(3) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informații din dosare, de către personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(5) Darea spre publicitate, de către personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a unor date sau informații din dosare, neadevărate, de natură să lezeze viața privată sau demnitatea unei persoane, precum și prezentarea denaturată a datelor sau informațiilor din dosare, de către personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în scopul de a leza viața privată sau demnitatea unei persoane ori în scopul nedeconspirării, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1)

(6) Dacă fapta prevăzută la alin. (5) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio și informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofițerilor și subofițerilor de Securitate și ale ofițerilor acoperiți, identificați cu activitate prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data preluării, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și alți funcționari împuterniciți de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au acces neîngrădit în spațiile de arhivare la documentele prevăzute la alin. (1), precum și la orice copii de pe acestea, care, în această perioadă, se păstrează și se studiază la sediile deținătorilor.

(3) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naționale și orice alte instituții publice sau entități private care dețin asemenea documente sunt obligate să asigure dreptul de acces prevăzut la alin. (2) până la predarea documentelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate în cazul lucrătorilor Securității, identificați că au desfășurat activități prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituțiile deținătoare ale acestora vor pune la dispoziție, în termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum și funcțiile acestora. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(5) Drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (1) - (4) se referă și la instrumentele de evidență, adică indexuri, cartoteci, registre de evidență a rețelei informative, registre privind aprobarea folosirii membrilor de partid în munca de securitate, registreinventar ale arhivelor, procese-verbale de distrugere sau de constatare a dispariției dosarelor, indiferent de suportul lor, precum și la înregistrările audio și video, dischete, hard diskuri, fotografii, filme și microfilme. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) - (5) atrage, după caz, răspunderea penală, administrativă, civilă sau disciplinară a conducătorilor organelor, instituțiilor și persoanelor fizice respective.

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care, urmare a preluării prevăzute la art. 31, rezultă documente și informații noi și neprocesate cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a unei persoane pentru care a fost emisă anterior prezentei ordonanțe de urgență o decizie de neapartenență sau de necolaborare cu Securitatea, dacă persoana face parte din categoriile persoanelor verificate din oficiu, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității inițiază și aplică, în mod corespunzător, procedura cuprinsă în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Verificările aflate în curs de desfășurare la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor continua potrivit procedurii prevăzute de aceasta. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Actele și lucrările efectuate în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, altele decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor prezentului capitol, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile.

Art. 34. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Cauzele aflate pe rolul instanțelor civile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se trimit instanțelor de contencios administrativ competente. Acestea, la primul termen de judecată, verifică dacă părțile stăruie în continuarea judecății, iar în caz afirmativ continuă judecata potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, examinând cauza sub toate aspectele și apreciind care acte și lucrări efectuate rămân valabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Dispozițiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (2) și ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile documentelor care fac obiectul activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nicio altă prevedere legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 36. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și sediul propriei sale arhive beneficiază de pază permanentă cu titlu gratuit, asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art. 37. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității continuă să funcționeze în structura organizatorică, cu patrimoniul și bugetul existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității aflați în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își continuă activitatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, până la data expirării mandatului lor. Jurisprudență

(3) Personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității își păstrează toate drepturile și obligațiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, obținute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, și Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Jurisprudență

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității adoptă prin hotărâre Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 24.

ANEXĂ

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare)
cetățean român, fiul/fiica lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele tatălui)
și al/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(numele și prenumele mamei)
născut/născută la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ziua, luna, anul)
în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(locul nașterii: localitatea/județul)
domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(domiciliul din actul de identitate)
legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(felul, seria și numărul actului de identitate)
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanța de urgență.
De asemenea, am luat cunoștință despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanța de urgență, potrivit cărora: "Persoanele care depun declarația pe propria răspundere sunt exonerate de obligația asigurării protecției informațiilor secrete de stat sau secrete de serviciu".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data) (Semnătura)

Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noi dezvoltări ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la colaborarea cu fosta Securitate. Cauza Catalan contra României
Modificări pentru demnitari în legea accesului la dosarele fostei Securități
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 672/2012 referitoare la admiterea, în parte, a excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
;
se încarcă...