Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității - CAPITOLUL I Dispoziții generale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității →

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (14)

(1) Orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum și la alte documente și informații care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională. Acest drept se exercită la cerere și constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (29)

(2) Accesul vizează toate tipurile de informații culese de Securitate, precum și de alte instituții care sprijineau activitatea Securității, prin acțiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziții sau alte tipuri de înscrisuri. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(3) Persoana îndreptățită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercitarea dreptului de acces la propriul dosar. Practică judiciară (4)

(4) În termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității înștiințează petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar. Practică judiciară (1)

(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidențele informatizate ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și în cele ale celorlalte instituții deținătoare ale arhivelor Securității se regăsesc mențiuni referitoare la existența/inexistența unor documente întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă la persoana petentului; data și locul unde pot fi consultate documentele, precum și date despre existența anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(6) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (2) este permis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video. Practică judiciară (2)

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, și poate solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeași și pentru lucrătorii Securității identificați în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (151)

(8) De drepturile prevăzute la alin. (1)-(7) beneficiază soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soțul supraviețuitor și după aceea rudele în ordinea proximității legăturii de rudenie. În cazul rudelor de același grad, au acces la dosar toți în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimțământul tuturor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (53)

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) și (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială și autentică. Practică judiciară (22)

(10) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității eliberează petentului îndreptățit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informații strânse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea. Modificări (1)

(11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conținut poate afecta o terță persoană se eliberează cu anonimizarea informațiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice. Practică judiciară (1)

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

(13) În situația în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reținute de Securitate sau de către alte structuri ale regimului totalitar comunist în urma unor acțiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit. Modificări (1)

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (24)

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: Practică judiciară (2)

a) lucrător al Securității - orice persoană care, având calitatea de ofițer sau de subofițer al Securității sau al Miliției cu atribuții pe linie de Securitate, inclusiv ofițer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfășurat activități prin care a suprimat sau îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitar comuniste; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență (8), Practică judiciară (251), Reviste (1)

b) colaborator al Securității - persoana care a furnizat informații, indiferent sub ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerată colaborator al Securității, potrivit prezentei definiții, iar actele și documentele care consemnau aceste informații sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiție; Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (49), Jurisprudență (12), Practică judiciară (369), Reviste (1)

c) asimilați colaboratorilor - persoanele care, având competențe decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activitățile Securității ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; Practică judiciară (3)

d) terță persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terți lucrătorii Securității și colaboratorii acesteia care au contribuit cu informații la completarea dosarului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

e) propriul dosar - orice material întocmit de Securitate și de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana îndreptățită la acces sau despre alte persoane, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (40)

Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a candidaților la alegerile prezidențiale, generale, locale și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) Președintele României; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (7)

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European; Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (28)

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții, Comisar European; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

e) prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3)

g) primarii, viceprimarii, consilierii județeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului București, consilierii locali; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (52)

h) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor centrale și județene de la Serviciul Român de Informații, directorul, adjuncții săi și conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (14)

i) personalul diplomatic și consular; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

j) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (2)

k) membrii în Consiliul Național al Audiovizualului; Respingeri de neconstituționalitate (2)

l) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații și notarii publici; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (11)

m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și Reformei Administrative; Respingeri de neconstituționalitate (2)

n) președintele, vicepreședinții și consilierii de conturi din cadrul Curții de Conturi; persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda Financiară și în organele vamale; Respingeri de neconstituționalitate (2)

o) președintele și președintele de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

p) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiștii politici și asimilații acestora; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

q) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar; Respingeri de neconstituționalitate (2)

r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

s) rectorul, prorectorul, secretarul științific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul științific de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (4)

ș) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3)

t) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2)

ț) personalul militar și civil cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente; Respingeri de neconstituționalitate (2)

u) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2)

v) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2)

w) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică; Respingeri de neconstituționalitate (2)

x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologi și legiști; Respingeri de neconstituționalitate (2)

y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (58)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...