CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității -
← Art 16
CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - SECȚIUNEA 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității -
Art 18 →

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2), Doctrină (1)

(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este compus din 11 membri.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt numiți de Parlament, după cum urmează:

a) un membru, reprezentant al societății civile, propus de Președintele României, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;

b) un membru, reprezentant al societății civile, propus de primul-ministru, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;

c) 9 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere.

(3) Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului în ședință comună, membrii Colegiului sunt numiți pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de numire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se depun la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de către Administrația Prezidențială, Cancelaria Primului-Ministru, liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (1) și (2), cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării mandatului membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care le trimit comisiilor juridice. Propunerile sunt însoțite de: curriculum vitae, copii de pe fișele cu privire la antecedentele penale, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

(5) Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului audiază în ședință comună și verifică îndeplinirea condițiilor impuse candidaților prin prezenta ordonanță de urgență, candidaturile fiind avizate individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând candidații.

(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sunt înlocuiți, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz, de Președinte, prim-ministru sau grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de birourile permanente ale celor două Camere, după caz, Președintelui, primului-ministru și grupurilor parlamentare care i-au propus. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidați în termenul de 5 zile se redistribuie între grupurile parlamentare, potrivit alin. (2) lit. c).

(7) Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunță prin vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.

(8) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității își alege, în termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii săi, compus dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și avizează notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt publice, cu excepția situațiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca ședința să fie secretă. Colegiul funcționează pe principiul egalității membrilor săi. Practică judiciară (1)

(9) În cazul absenței nemotivate la mai mult de 3 ședințe consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la mai mult de o treime din ședințele desfășurate într-un an, președintele Colegiului este obligat să sesizeze de îndată birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, care, în termen de 30 de zile de la sesizare, inițiază procedura de înlocuire a acestuia. Procedura de înlocuire urmează prevederile alin. (2)-(6).

(10) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției și Ministerul Public au obligația de a pune la dispoziție comisiilor juridice ale Camerei Deputaților și Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidaților Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(11) Din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, cei ai altor structuri informative interne și străine și ai organizațiilor ce au desfășurat și desfășoară activități care contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au antecedente penale. Pe perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte din partide politice și sunt obligați să respecte jurământul depus.

(12) La învestirea în funcție membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității depun următorul jurământ în fața Parlamentului:

"

Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Jur să păstrez secretul informațiilor care privesc securitatea națională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât și după încetarea acestuia. Așa să îmi ajute Dumnezeu!"

(13) Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor religioase. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...