Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art 2 →

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (14)

(1) Orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum și la alte documente și informații care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională. Acest drept se exercită la cerere și constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (29)

(2) Accesul vizează toate tipurile de informații culese de Securitate, precum și de alte instituții care sprijineau activitatea Securității, prin acțiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziții sau alte tipuri de înscrisuri. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(3) Persoana îndreptățită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercitarea dreptului de acces la propriul dosar. Practică judiciară (4)

(4) În termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității înștiințează petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar. Practică judiciară (1)

(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidențele informatizate ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și în cele ale celorlalte instituții deținătoare ale arhivelor Securității se regăsesc mențiuni referitoare la existența/inexistența unor documente întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă la persoana petentului; data și locul unde pot fi consultate documentele, precum și date despre existența anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(6) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (2) este permis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video. Practică judiciară (2)

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, și poate solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeași și pentru lucrătorii Securității identificați în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (151)

(8) De drepturile prevăzute la alin. (1)-(7) beneficiază soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soțul supraviețuitor și după aceea rudele în ordinea proximității legăturii de rudenie. În cazul rudelor de același grad, au acces la dosar toți în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimțământul tuturor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (53)

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) și (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială și autentică. Practică judiciară (22)

(10) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității eliberează petentului îndreptățit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informații strânse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea. Modificări (1)

(11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conținut poate afecta o terță persoană se eliberează cu anonimizarea informațiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice. Practică judiciară (1)

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

(13) În situația în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reținute de Securitate sau de către alte structuri ale regimului totalitar comunist în urma unor acțiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...