Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

Modificări (13), Puneri în aplicare (58), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (32), Reviste (2), Modele (1), Proceduri (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 10 martie 2008.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, în vederea:

- creșterii absorbției fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;

- restructurării instituționale a sectorului pescăresc;

- finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbției fondurilor europene;

- reducerii birocrației;

- reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizațiilor de pescari;

- eficientizării administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

- sprijinirii organizațiilor de producători și a fermelor piscicole,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează: Modificări (1), Jurisprudență

a) pe teritoriul României;

b) în apele de sub jurisdicția națională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.

(2) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsurile privind: Jurisprudență

a) organizarea și administrarea sectorului pescăresc;

b) conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii; Modificări (1)

c) politica structurală;

d) administrarea capacității flotei de pescuit;

e) acvacultura;

f) procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură; Modificări (1)

g) organizarea pieței produselor pescărești;

h) cercetarea științifică în domeniul pescăresc;

i) controlul și respectarea legislației în domeniu;

j) relațiile internaționale; Modificări (1)

k) răspunderi și sancțiuni.

(3) Prezenta ordonanță de urgență reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislația secundară pentru sectorul pescăresc.

Art. 2. - Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acvacultură - creșterea sau cultivarea de viețuitoare acvatice cu tehnici destinate măririi peste capacitatea naturală a mediului a producției de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice; Modificări (1)

2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de heleșteu, iaz, vivieră flotabilă, stație de reproducere artificială sau de alte instalații destinate acvaculturii; Modificări (1)

3. ape continentale - toate apele de suprafață, stătătoare și curgătoare, subterane, aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale; Modificări (1)

4. ape maritime interioare - apele astfel cum sunt definite în legislația românească în domeniu și în tratatele și convențiile internaționale la care România este parte;

5. captură totală admisibilă (TAC) - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice, aparținând unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;

6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT și puterea acesteia exprimată în kW, iar pentru anumite tipuri de activitate de pescuit, suma și/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave; Modificări (1)

7. captură - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din apele maritime sau continentale, exprimată în kilograme ori în număr de exemplare; Modificări (1)

8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obținute din pescuit sau din acvacultură; Modificări (1)

9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități comerciale de pescuit; Modificări (1)

10. efort de pescuit - produsul capacității și al activității unei nave/ambarcațiuni pescărești; când este vorba de un grup de nave/ambarcațiuni - suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcațiunilor ce aparțin grupului; Modificări (1)

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii astfel încât să nu fie compromisă viitoarea exploatare a acestora și să nu aibă un impact negativ asupra ecosistemelor marine; Modificări (2)

12. Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele și ambarcațiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în apele maritime sau continentale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate și tehnica de pescuit, zona de pescuit și proprietarul; Modificări (1)

13. inspector piscicol - persoana fizică autorizată pentru a efectua inspecțiile și controalele privind respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării și comercializării peștelui; Modificări (2)

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit, în care sunt înregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit și capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii; Modificări (1)

15. navă de pescuit - orice navă sau ambarcațiune echipată pentru pescuit comercial;

16. navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcațiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deservește navele de pescuit, instalațiile de acvacultură sau instalațiile de pescuit staționar;

17. pescărie - ansamblul de activități care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea și comercializarea peștelui. Acest termen poate defini și un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;

18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din ape maritime și continentale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii; Modificări (1), Jurisprudență

19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;

20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;

21. port de bază - locul de unde nava/ambarcațiunea își începe activitatea de pescuit, expediere și comercializare a capturilor;

22. prima vânzare - acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul național și care stabilește prin documente prețul produsului;

23. procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură - ansamblul operațiunilor care modifică caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, având drept scop pregătirea lor pentru comercializare; Modificări (1)

24. punct de debarcare - locul unde navele de pescuit în apele maritime și continentale descarcă peștele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare; Modificări (1)

25. resurse acvatice vii - speciile de pește și de alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile; Modificări (1)

26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele și dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;

27. pescar profesionist - persoana fizică autorizată, conform reglementarilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial; Modificări (2)

28. licență de pescuit - actul administrativ care dă dreptul unei nave/ambarcațiuni să desfășoare activitate de pescuit comercial; Modificări (2)

29. autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite o activitate specială care are legătură cu pescuitul și acvacultura; Modificări (1), Jurisprudență

30. permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit; Modificări (1)

31. unelte de pescuit - sculele și echipamentele utilizate la pescuitul în ape maritime interne și continentale;

32. plasă - rețeaua de fibre textile care are următoarele elemente caracteristice și dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime și lățime; Jurisprudență

33. setcă - unealta de pescuit de tip rețea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi -, care reține peștele prin încurcare și agățare;

34. setcă de calcan - rețeaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, prevăzută cu elemente de armare (plute, plumbi), cu mărimea laturii ochiului de plasă a = 180 - 200 mm, respectiv 2a = 360 - 400 mm;

35. setcă de rechin - rețeaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, cu mărimea laturii ochiului a = 100 - 200 mm, respectiv 2 a = 200 - 400 mm; elementele de armare (plute, plumbi) sunt dispuse pe partea superioară și inferioară a plasei, astfel încât să se realizeze procesul de pescuit pe fundul apei și nu în masa ei;

36. avă - rețeaua de fire textile care formează mai mulți pereți de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;

37. setcă monofilament - rețeaua de plasă formată dintr-un singur fir, netextil, cu diferite mărimi ale laturii ochiurilor de plasă; Modificări (2)

38. dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care folosește sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafața apei, unde pot fi ușor pescuite.

CAPITOLUL II Organizarea și administrarea sectorului pescăresc

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Responsabilitatea privind definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii existente în apele maritime și continentale, la acvacultură, la procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură revine autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Elaborarea strategiei naționale și a reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii existente în apele maritime și continentale, la acvacultură, la organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură, precum și implementarea și controlul aplicării și respectării acestora sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, cu sediul în municipiul București, ale cărei structură, organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură este autoritate de management al programului operațional sectorial în domeniul pescuitului și acvaculturii.

Art. 5. -

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură își exercită atribuțiile în teritoriu prin structuri proprii.

Art. 6. -

(1) Personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură este format din funcționari publici și personal contractual.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Modificări (1)

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum și a măsurilor în executarea regulamentelor Uniunii Europene.

CAPITOLUL III Conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Activitatea de pescuit în apele maritime și continentale Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență

Politica privind pescuitul în apele maritime și continentale se va realiza prin: Modificări (1)

a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor;

b) măsuri de protejare și regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui și a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiție, a zonelor protejate și a zonelor de cruțare, precum și a măsurilor preventive;

c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai bună raționalizare a efortului de pescuit;

d) reglementări privind pescuitul recreativ/sportiv; Modificări (1)

e) stabilirea sistemelor de control și de inspecție a activităților de pescuit; Modificări (1)

f) integrarea activităților de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective.

Art. 9. - Modificări (1), Modele (1)

Accesul la resursele acvatice vii se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit și cota alocată. Modificări (1)

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numărului navelor/ambarcațiunilor de pescuit în funcție de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;

b) limitarea timpului alocat activității pescuitului;

c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit;

d) interdicția pescuitului.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit și nave de pescuit.

(4) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate stabili, prin decizie a președintelui, și alte măsuri de refacere și conservare a resurselor acvatice vii. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în condițiile minimalizării efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice și speciilor auxiliare, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Puneri în aplicare (1)

(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit în afara celor stabilite este interzisă.

(3) În scopul protecției investițiilor producătorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1-2 ani, după caz.

Art. 12. -

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, pe baza studiilor elaborate de instituțiile de cercetare științifică de profil, stabilește dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu pot fi reținute, transbordate, descărcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor, indiferent de starea acestora.

(4) Anual, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și dezvoltării durabile, se vor stabili perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii. Puneri în aplicare (1)

(5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiție, regulile de pescuit, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanță cu convențiile internaționale încheiate cu statele riverane. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(6) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură condiționează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Modificări (1)

(7) Paza resurselor acvatice vii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Măsuri de protejare și de administrare a resurselor acvatice vii

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Licența de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcațiuni să desfășoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea eliberării unei noi licențe de pescuit.

(3) Neutilizarea navei/ambarcațiunii de pescuit pe o durată de 60 de zile în perioada de valabilitate a licenței de pescuit este considerată o renunțare a titularului la activitatea de pescuit, procedându-se la anularea licenței și la excluderea definitivă a navei/ambarcațiunii din fișier. Jurisprudență

(4) Navele și ambarcațiunile de pescuit au obligația de a avea la bord licența de pescuit.

Art. 14. -

(1) În situația în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate condiționa exercitarea activității de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii științifice și eliberarea unei autorizații de pescuit, cu caracter temporar, complementară licenței de pescuit, și care va trebui să fie ținută la bord.

(2) Autorizația de pescuit conține date referitoare la identificarea navei/ambarcațiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit și la cota alocată pe specii. Jurisprudență

(3) Un ansamblu de nave/ambarcațiuni cu aceleași caracteristici și care activează în aceeași zonă de pescuit poate primi o autorizație colectivă de pescuit.

(4) Autorizația de pescuit se eliberează și în cazul exercitării activității de pescuit în ape ce nu aparțin jurisdicției sau suveranității române.

(5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se stabilesc condițiile de atribuire și modelul autorizațiilor de pescuit, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Contravaloarea licențelor de pescuit, a permiselor de pescuit și a autorizațiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat. Jurisprudență

(2) Cuantumul taxelor de licențiere și autorizare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Măsuri de administrare a pescuitului

Art. 16. - Modificări (2), Jurisprudență

Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licențelor și/sau, după caz, a autorizațiilor emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. 17. -

(1) Pentru îmbunătățirea administrării și controlului activităților de pescuit, precum și pentru a favoriza planificarea, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit.

(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate în zonele de pescuit.

(3) Criteriile de distribuire sunt următoarele:

a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, efort de pescuit sau perioadă de activitate în zonă, după caz;

b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcațiunilor de pescuit;

c) ceilalți parametri ai navelor/ambarcațiunilor și posibilitățile acestora de pescuit;

d) folosirea capacităților de producție;

e) condițiile sociale și de muncă la bordul navelor/ ambarcațiunilor.

Art. 18. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, împreună cu grupurile de producători, reglementează procedura de planificare a activității de pescuit, care trebuie să conțină prevederi minime privind eșalonarea capturilor pe specii sau grupuri de specii, sectoare și perioade de timp, în funcție de posibilitățile de exploatare a resurselor acvatice vii.

SECȚIUNEA a 4-a Monitorizarea activității de pescuit

Art. 19. -

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoașterea în timp real a intrărilor și ieșirilor din port, a staționărilor navelor/ambarcațiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstanțe.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) La bordul navelor/ambarcațiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, în termenii stabiliți de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură poate scuti de obligația de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcațiuni nepuntate, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. 21. -

(1) Navele/ambarcațiunile care descarcă capturile pe teritoriul național trebuie să prezinte structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de aceasta, o declarație de debarcare care va cuprinde cantitățile descărcate pentru fiecare specie, zona de proveniență, precum și alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care descarcă produsele pescărești în afara teritoriului național, au obligația de a comunica datele cuprinse în declarația de debarcare Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de aceasta.

Art. 22. -

(1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român comunică Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în termenii stabiliți de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcațiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcațiuni.

(2) Navele aparținând statelor terțe vor trebui să obțină autorizație de transbordare, în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

SECȚIUNEA a 5-a Pescuitul recreativ/sportiv în apele maritime și continentale Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 23. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Modele (1), Proceduri (2)

(1) Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înțelege pescuitul efectuat cu undița sau cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal eliberat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se vor stabili condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Jurisprudență

(3) Pescuitul recreativ/sportiv se exercită în amenajările piscicole și în lacurile de acumulare, în condițiile și pe baza regulilor stabilite de proprietarul sau de administratorul acestora. Jurisprudență

Art. 24. - Modificări (1)

În scopul asigurării protecției și conservării resurselor acvatice vii și al evitării conflictelor de interese între activitatea de pescuit comercial și cea de pescuit sportiv, se stabilesc condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele maritime și continentale astfel: Modificări (1)

a) în apele curgătoare și stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiță cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;

b) în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undițe, două lansete sau o țaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;

d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) în apele din zona colinară și de șes, pe Dunăre, în Delta Dunării și în apele maritime un pescar sportiv poate reține din captură maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur pește, dacă greutatea lui depășește 5 kg;

f) în apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 10 bucăți, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan și coregon. Modificări (1)

Art. 25. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) La libera lor inițiativă, pescarii se pot constitui în asociații de pescari sportivi, pe anumite zone de pescuit, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și de reprezentare a acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Asociațiile de pescari sportivi pot stabili ca regulă practicarea pescuitului recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, în zona lor de competență.

CAPITOLUL IV Politica structurală și administrarea capacităților de producție

Art. 26. - Modificări (1)

Politica organizării sectorului de pescuit se realizează prin măsuri:

a) destinate perfecționării persoanelor care activează în sector;

b) de sprijinire a organizațiilor de producători și a altor forme asociative;

c) pentru construcția, modernizarea și reconversia navelor de pescuit;

d) de adaptare a capacității flotei la starea resurselor acvatice vii;

e) de stabilire și schimbare a porturilor de bază;

f) de reglementare a descărcării și a primei vânzări a produselor pescărești, indiferent de originea acestora.

SECȚIUNEA 1 Agenții sectorului pescăresc

Art. 27. -

Persoanele fizice autorizate și/sau persoanele juridice care dețin capacități de producție pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultură se pot constitui, la libera lor inițiativă, în organizații de producători, cu scopul practicării unui pescuit responsabil și al îmbunătățirii condițiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență

Membrii organizațiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea normelor adoptate de organizație, în scopul îmbunătățirii calității produselor, adaptării volumului ofertei la cerințele pieței și îmbunătățirii procesului de comercializare.

Art. 29. - Jurisprudență

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescăresc, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

(2) Activitatea economică desfășurată în zonele geografice în care organizațiile s-au constituit reprezintă criteriul principal de recunoaștere.

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Recunoașterea organizațiilor de producători se face prin decizie a președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (1)

(2) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură retrage recunoașterea organizațiilor de producători în situația în care acestea nu mai îndeplinesc criteriile de recunoaștere.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

Asociațiile și alte entități asociative legal constituite, precum și organizațiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entități reprezentative în procesul consultativ de adoptare a deciziilor.

SECȚIUNEA a 2-a Flota de pescuit

Art. 32. -

(1) În cadrul Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură se constituie Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, în care se menționează toți parametrii tehnici ai navelor și ambarcațiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabilește modul de operare și de funcționare a Fișierului navelor și ambarcațiunilor de pescuit. Modificări (1)

(3) Înscrierea în Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit nu scutește proprietarul navei/ambarcațiunii de îndeplinirea obligației de înscriere în registrul comerțului sau în alte registre publice existente.

Art. 33. -

Construirea, modernizarea și reconversia navelor și ambarcațiunilor de pescuit se realizează în cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit și ținând cont de obligațiile internaționale asumate.

Art. 34. -

(1) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură autorizează construirea navelor/ambarcațiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depășească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcațiunilor radiate din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit.

(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licențe de construcție, emisă de președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură și de Autoritatea Navală Română. Modificări (1)

(3) În licența de construcție se înscriu datele de identificare a navei, portul de bază și navele/ambarcațiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activității de pescuit.

Art. 35. -

(1) Modernizarea și reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele naționale și comunitare în ceea ce privește echipamentele de pescuit, asigurarea securității muncii, îmbunătățirea condițiilor de trai, raționalizarea operațiunilor de pescuit, perfecționarea proceselor de manipulare și conservare a produselor la bord, precum și protecția mediului.

(2) În situația în care lucrările de modernizare și reconversie implică creșterea performanțelor de pescuit, cu respectarea formei inițiale a navei/ambarcațiunii, se radiază alte nave/ambarcațiuni înscrise în Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit în echivalentul capacității surplusului de efort dobândit după modernizare.

(3) Lucrările de modernizare și reconversie sunt autorizate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (2)

În scopul adaptării flotei la situația zonelor de pescuit, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcațiuni de pescuit, în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 37. -

(1) Oprirea definitivă a activității navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror situație necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit și al favorizării refacerii resurselor acvatice vii.

(2) Oprirea definitivă a activității unei nave/ambarcațiuni de pescuit determină radierea acesteia din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit.

Art. 38. -

(1) Prin oprirea temporară a activității unei nave/ambarcațiuni de pescuit se înțelege încetarea activității pe o perioadă de timp determinată.

(2) Oprirea temporară este o măsură conjuncturală care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstanțe excepționale.

SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea porturilor de bază și schimbarea portului de bază

Art. 39. -

(1) Portul de bază pentru navele/ambarcațiunile care pescuiesc în apele maritime și continentale ale României este acela de unde nava/ambarcațiunea își începe activitatea de pescuit, expediere și comercializare a capturilor. Modificări (1)

(2) În cazul navelor/ambarcațiunilor sub pavilion românesc, care pescuiesc în afara apelor maritime și continentale ale României, portul de bază este acela cu care se menține o legătură socioeconomică importantă.

(3) Cerințele pentru stabilirea și schimbarea porturilor de bază sunt stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

SECȚIUNEA a 4-a Porturile/punctele de debarcare și prima vânzare a produselor piscicole Referințe (3)

Art. 40. -

(1) Navele/ambarcațiunile de pescuit care descarcă produse pescărești pe teritoriul național trebuie să o facă în porturi/puncte nominalizate în acest sens de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură. Modificări (1)

(2) În cadrul fiecărui port, descărcarea se face în locurile stabilite, după caz, de autoritățile portuare.

Art. 41. - Modificări (2)

Prima vânzare a produselor obținute din pescuit se face în locurile stabilite și autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, și numai către persoane fizice/juridice autorizate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. 42. - Modificări (1)

Produsele obținute din pescuit, care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare și care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare, sunt însoțite până la locul primei vânzări de documente stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

CAPITOLUL V Acvacultura

Art. 43. - Modificări (1)

(1) Acvacultura se practică în bazine amenajate pentru acvacultură, în instalații speciale amplasate pe apă și pe uscat, precum și în viviere flotabile. Modificări (2)

(2) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative și cantitative de produse pescărești. În subsidiar, dezvoltarea acvaculturii reduce presiunea prin pescuit asupra resursei acvatice vii.

(3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face cu titlu gratuit, cu condiția ca parametrii fizico-chimici ai acesteia la evacuare să fie la nivelul celor de la alimentare. Modificări (1)

Art. 44. - Modificări (1)

(1) Politica de bază pentru dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:

a) adaptarea producției la cerințele pieței;

b) îmbunătățirea sistemului de comercializare și informare a consumatorilor;

c) valorificarea superioară a potențialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;

d) instruirea producătorilor din acvacultură;

e) asigurarea calității produselor din acvacultură și a sănătății publice; Modificări (1)

f) asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță majoră;

g) asigurarea sănătății și bunăstării animale;

h) protecția mediului;

i) dezvoltarea cercetării.

(2) Acțiunile de realizare a politicilor de bază pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc următoarele scopuri: Modificări (1)

a) modernizarea tehnologiilor de reproducere și creștere a speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice, corelate cu normele de protecție a mediului;

b) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;

c) încurajarea aplicării tehnologiilor de reproducere și creștere pentru specii cu valoare economică ridicată și a produselor pescărești organice;

d) construirea de amenajări și instalații moderne și eficiente pentru practicarea acvaculturii marine și continentale, în condițiile asigurării sănătății și bunăstării animale;

e) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;

f) încurajarea dezvoltării industriilor adiacente pentru producerea de utilaje și instalații, precum și de furaje specifice, folosite în acvacultură;

g) alte acțiuni pe care necesitățile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

Art. 45. -

(1) În cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se constituie Registrul unităților de acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacitățile de producție.

(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum și modificările privind capacitatea de producție și speciile cultivate trebuie comunicate Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea reactualizării Registrului unităților de acvacultură și eliberării unei noi licențe de acvacultură, după caz. Jurisprudență

(3) Unitățile de producție din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităților de acvacultură și primesc licență de acvacultură, eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

(4) Înscrierea în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea licenței de acvacultură se realizează în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 46. - Modificări (2)

Introducerea în cultură a speciilor de pești sau a altor viețuitoare acvatice noi în amenajările piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură și al autorității publice centrale care răspunde de mediu.

CAPITOLUL VI Organizarea pieței produselor pescărești

SECȚIUNEA 1 Principii generale

Art. 47. -

Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, stabilește măsuri privind comercializarea și procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, în special pentru: Modificări (1)

a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescărești pe toată durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparența pe piață și pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce privește natura produsului;

b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit și acvacultură, în concordanță cu normele de conservare și protecție a resurselor acvatice vii;

c) încurajarea și sprijinirea procesării produselor pescărești; Modificări (1)

d) îmbunătățirea calității și promovarea produselor pescărești;

e) mărirea gradului de utilizare și creștere a valorii adăugate a materiei prime obținute prin acvacultură și pescuit.

SECȚIUNEA a 2-a Comercializarea produselor pescărești

Art. 48. -

(1) Pe parcursul întregului proces de comercializare, produsele trebuie să fie identificate corect și trebuie să îndeplinească normele privind comercializarea stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

(2) Normele privind comercializarea produselor pescărești se referă în principal la prospețime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare și etichetare.

Art. 49. - Modificări (1)

Este interzisă comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, de orice origine sau proveniență, a căror mărime sau greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obținere nu este în conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.

SECȚIUNEA a 3-a Procesarea produselor de pescuit și acvacultură

Art. 50. - Modificări (1)

Unitatea de procesare este înregistrată în Registrul unităților de procesare și primește licență de fabricație emisă de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu normele elaborate de autoritatea publică care răspunde de pescuit și acvacultură și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

CAPITOLUL VII Pescuitul în scop științific

Art. 51. -

(1) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură eliberează, la cerere, o autorizație specială de pescuit în scop științific, netransmisibilă, instituțiilor de cercetare din sectorul pescăresc, care au ca obiective de cercetare: Modificări (2)

a) cunoașterea biologiei, etologiei și diversității structurii, funcționabilității și productivității din aceste ecosisteme și a interacțiunilor specifice;

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine și a apelor continentale de către activitățile de pescuit și acvacultură, precum și de alte activități antropice; Modificări (1)

c) identificarea de noi zone și resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

d) dezvoltarea și diversificarea acvaculturii.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură stabilește condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Capturile obținute în urma pescuitului științific nu fac obiectul comercializării.

(4) Periodic, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, în colaborare cu instituțiile de cercetare și cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, stabilește strategia și obiectivele cercetării în domeniul pescăresc și, anual, planul de cercetare al sectorului. Modificări (1)

CAPITOLUL VIII Relații internaționale

Art. 52. -

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură dezvoltă colaborarea și inițiază proiecte de convenții și acorduri internaționale privind: Modificări (1)

a) pescuitul și exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră;

b) accesul navelor românești de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse pescărești pe piața românească;

c) dezvoltarea activităților de pescuit, acvacultură și a schimburilor comerciale;

d) evaluarea impactului activităților antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură emite reglementări și instrucțiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului. Modificări (1)

Art. 53. -

În vederea efectuării studiilor științifice necesare pentru evaluarea stocurilor de pești și a altor viețuitoare acvatice cu distribuție transfrontalieră în ape de interes internațional, precum și pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură sprijină și încurajează activitatea instituțiilor de cercetare științifică în cadrul obligațiilor derivate din acorduri sau convenții internaționale la care România este parte.

Art. 54. - Modificări (1)

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, cu sprijinul autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, organizează manifestări și întâlniri internaționale și participă la cele organizate de entități și organizații internaționale specializate în domeniul pescuitului și acvaculturii.

CAPITOLUL IX Răspunderi și sancțiuni

Art. 55. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală.

Art. 56. - Modele (1)

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, comercializării produselor pescărești și al altor activități conexe, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură organizează acțiuni permanente de control prin inspectorii piscicoli. Modificări (1)

(2) Persoanele supuse controlului au obligația să permită accesul la unitățile și la toate navele/ambarcațiunile de pescuit, uneltele și instalațiile de pescuit, fermele și instalațiile de acvacultură, construcțiile-anexe, mijloacele de transport, unitățile de procesare și/sau comercializare și să pună la dispoziția personalului cu drept de control toate documentele și mijloacele necesare îndeplinirii funcției de inspecție. Modificări (1)

(3) Competențele personalului cu drept de control și procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (1)

Art. 57. -

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate dispune radierea din oficiu a înregistrării ambarcațiunii/navei de pescuit din fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit în situația neutilizării ambarcațiunii/navei de pescuit o durată de 60 de zile în perioada de valabilitate a licenței de pescuit.

Art. 58. - Modificări (1), Jurisprudență

Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:

a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor viețuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizație, în apele maritime interioare și continentale; Modificări (1)

b) neprezentarea permisului sau autorizației atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravențiile/infracțiunile; Jurisprudență

c) încălcarea condițiilor de autorizare și/sau de licențiere. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 59. - Jurisprudență

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului, a autorizației sau a licenței, după caz: Modificări (1)

a) prinderea salmonidelor cu mâna; Modificări (1)

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

c) pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele salmonicole;

d) reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kg de pește, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg, în apele domeniului public; Modificări (1)

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare. Modificări (1)

Art. 60. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizației sau a licenței, după caz:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râurilor ori a canalelor; Modificări (1)

b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile BelciucErenciuc și în lacurile litorale; Modificări (2)

c) neducerea la îndeplinire, la termenele și în condițiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control; Modificări (2), Jurisprudență

d) capturarea peștilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasă sau cu pripoane în apele de munte; Modificări (1)

e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

Art. 61. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

a) introducerea în apele continentale, în apele maritime interioare sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a altor specii decât cele existente; Modificări (1), Reviste (1)

b) nedeținerea licenței/autorizației pentru desfășurarea activității de acvacultură. Modificări (1)

Art. 62. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizației sau a licenței, după caz:

a) reținerea la bord, transbordarea, descărcarea și comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală; Modificări (2)

b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcațiunilor, autovehiculelor, unităților de acvacultură, unităților de procesare și/sau comercializare, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial; Modificări (2)

c) utilizarea unei nave/ambarcațiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripționată cu marcaj exterior corespunzător licenței de pescuit. Modificări (1)

Art. 63. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor și canalelor, a taluzurilor și malurilor, a instalațiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru pești, a toplițelor și a cascadelor podite, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existența faunei piscicole, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale; Modificări (1)

d) distrugerea, degradarea sau micșorarea din culpă a zonelor de protecție perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peștilor în sistemele de alimentare cu apă, irigații, precum și în instalațiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

f) neluarea măsurilor pentru curățarea zonelor de pescuit și pentru protejarea și salvarea resurselor acvatice vii la construcția sau golirea lacurilor de acumulare;

g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;

h) aruncarea sau depozitarea rumegușului, deșeurilor menajere și zootehnice și a oricăror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălților și amenajărilor piscicole;

i) pescuitul lostriței;

j) prinderea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și în lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului;

k) neexecutarea lucrărilor pentru protecția și refacerea habitatelor naturale ale peștilor și ale celorlalte viețuitoare acvatice vii;

l) pescuitul în scop comercial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj. Modificări (1)

Art. 64. - Modificări (1), Jurisprudență

Următoarele fapte constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 150 lei la 10.000 lei și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani: Modificări (1)

a) nedeținerea licenței/autorizației de pescuit pentru nave și ambarcațiuni; Modificări (2), Jurisprudență

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală; Jurisprudență

c) pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru repopulare; Modificări (2), Jurisprudență

d) deținerea/transportul/comercializarea sturionilor, produselor și subproduselor de sturioni, cu excepția celor proveniți din acvacultură; Modificări (2)

e) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

f) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile sau cu terenurile inundabile;

g) pescuitul în apele continentale și în apele maritime interioare, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție; Modificări (2), Jurisprudență

h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;

g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

j) deținerea/transportul/comercializarea fără documente legale a peștelui, icrelor și produselor din pește; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

k) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

l) pescuitul cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

m) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă monofilament în apele continentale și în apele maritime interioare. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 65. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani:

a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, pescuitul cu japca și cu orice alte unelte neautorizate, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice; Modificări (1), Jurisprudență

b) pescuitul cu setci și ave pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu excepția Mării Negre, Dunării și brațelor sale; Modificări (1), Jurisprudență

c) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 66. - Jurisprudență

(1) Sunt supuse confiscării uneltele și ambarcațiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc și orice alte bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Bunurile rezultate din săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor, constând în pește, icre, alte viețuitoare și produse acvatice, sunt supuse confiscării. Jurisprudență

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condițiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat. Jurisprudență

Art. 67. -

(1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să constate infracțiunile prevăzute la art. 64 și 65 și persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, ofițerii și agenții din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și persoanele împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură. Modificări (2)

(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligațiile organelor de constatare a infracțiunilor, prevăzute de Codul de procedură penală.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1) . Modificări (2)

Art. 68. - Jurisprudență

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58-63, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 69. - Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului se subrogă Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol în ceea ce privește drepturile și obligațiile care rezultă din contractele încheiate de aceasta cu agenții contractanți care dețin în exploatare și în administrare amenajări piscicole, precum și cu cei care au încheiat contracte de asociere în participațiune sau alte tipuri de contracte și va încheia acte adiționale în acest sens. Jurisprudență

(2) Agenția Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit acțiunile pe care Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol le deține la societățile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deținute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele și documentația aferente acestuia, pe baza situației financiare întocmite la data preluării. Patrimoniul se preia pe bază de protocol, modificându-se corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli aferent. Jurisprudență

Art. 70. - Modificări (1), Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 71. -

Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură funcționează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Răspunderea contravențională pentru introducerea de noi specii pe teritoriul României
Greșita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, în condițiile în care pedeapsa principală este amenda
Modele:
Contract cadru pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ
Proceduri:
Procedură de obținere a permisului de pescuit recreativ/sportiv în apele conesionate asociațiilor sportive - permis alb
Procedură de obținere a permisului de pescuit recreativ/sportiv în apele publice - permis albastru
;
se încarcă...