Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

Modificări (5), Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 05 decembrie 2008.

În vigoare de la 05 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestații și litigii,

în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistența unor definiții care să clarifice specificul noțiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referință, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - și contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia își desfășoară activitatea conducătorul instituției - contractul de management; neclaritatea dispozițiilor cu privire la părțile raportului contractual; dispozițiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispozițiilor legale, la procedura de concurs și cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului, Modificări (1)

având în vedere faptul că lipsa unității de interpretare și aplicare a dispozițiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităților administrației publice în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de cultură, care pot merge până la desființarea acestora,

în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituțiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăți în derularea actului managerial,

menținerea situației existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, amenință cu înmulțirea situațiilor litigioase și cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală și lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanțele de judecată de instrumentele necesare pentru soluționarea respectivelor litigii.

Consecința gravă la nivelul instituțiilor de cultură este blocarea activității, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentința instanței de judecată, care obligă la repunerea în situația anterioară procesului.

Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menținerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.

Pe de altă parte, inexistența unor sancțiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecție a noului manager împiedică desfășurarea normală a activității multor instituții de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul și obiectivele pentru care au fost înființate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2)

Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor și condițiilor privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale, persoane juridice de drept public, denumite în continuare instituții.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituție - instituția de spectacole sau concerte, muzeul, colecția publică, biblioteca sau așezământul cultural de drept public; Modificări (1)

b) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale în subordinea căruia funcționează instituția; Modificări (2), Jurisprudență

c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității instituției de către o persoană fizică, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de sarcini, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Jurisprudență

d) caiet de sarcini - cererea de oferte din partea autorității în vederea satisfacerii, prin intermediul instituției, a nevoilor culturale ale comunității, pentru o perioadă determinată de timp; Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

e) proiect de management - oferta candidatului prin care răspunde cererii formulate de autoritate în caietul de sarcini, oferind soluții concrete prin care managementul va atinge obiectivele și va îndeplini sarcinile; Modificări (2), Doctrină (1)

f) contract de management - contractul dintre autoritate și manager, încheiat pe durată determinată, prin care se încredințează managementul instituției, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Jurisprudență

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează obiectivele specifice misiunii instituției și prin care managementul răspunde nevoilor culturale ale comunității;

h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

i) program minimal - parte din proiectul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Managementul instituțiilor poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate de exercițiu deplină;

c) întrunește condițiile de studii, de pregătire culturală și managerială, precum și alte condiții cerute de autoritate;

d) nu deține funcția de director general/director la o altă instituție.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) În vederea asigurării managementului instituțiilor, autoritatea organizează concurs de proiecte de management. Modificări (2)

(2) Câștigătorul concursului prevăzut la alin. (1), cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul instituției - directorul general sau, după caz, directorul -, denumit în continuare manager.

CAPITOLUL II Concursul de proiecte de management Modificări (2)

SECȚIUNEA 1 Organizarea concursului

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Pregătirea concursului de proiecte de management constă în: Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

a) întocmirea caietului de sarcini;

b) desemnarea membrilor comisiei de concurs și ai celei de soluționare a contestațiilor.

(2) Etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu.

Art. 6. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare a concursului și modelul caietului de sarcini, cu luarea în considerare a specificului fiecărei instituții, se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Art. 7. -

(1) Caietul de sarcini se întocmește de autoritate și se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Modificări (3)

(2) Autoritatea are obligația să demareze procedurile prevăzute la alin. (1) cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management. Modificări (1)

(3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepție de la dispozițiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.

Art. 8. - Modificări (3)

Autoritatea are obligația de a stabili termenele pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor, precum și pe cele pentru desfășurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 și 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.

Art. 9. - Modificări (1)

Condițiile de participare la concurs, caietul de sarcini, bibliografia, regulamentul de organizare a concursului, precum și datele de desfășurare a etapelor acestuia sunt aduse la cunoștința publică de către autoritate prin mijloace de informare în masă și prin afișarea la sediul său și al instituției în cauză. Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (3)

(1) În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul autorității proiectul de management, pe suport hârtie și în format electronic, și dosarul cuprinzând documentele solicitate în anunțul public.

(2) Secretariatul comisiei de concurs are obligația de a verifica conformitatea administrativă a documentelor depuse de candidați.

SECȚIUNEA a 2-a Caietul de sarcini și proiectul de management Modificări (3)

Art. 11. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Caietul de sarcini se întocmește de autoritate în conformitate cu obiectivele acesteia și misiunea instituției, cu luarea în considerare a evoluțiilor economice și socioculturale ale mediului în care instituția își desfășoară activitatea, precum și a evoluției specifice a acesteia.

(2) Caietul de sarcini cuprinde, fără a se limita la acestea, prevederi organizatorice, financiare și tehnice privind proiectul de management, după cum urmează: Modificări (2)

a) perioada de management, în intervalul de minimum 3 ani și maximum 5 ani; Modificări (1)

b) date despre activitatea instituției;

c) sarcini și obiective pentru management; Modificări (1)

d) structura obligatorie a proiectului de management.

Art. 12. -

(1) Prin caietul de sarcini, autoritatea solicită candidaților: Modificări (1)

a) o analiză socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

b) o analiză a activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

c) o analiză a organizării/sistemului organizațional al instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz;

d) o analiză a situației economico-financiare a instituției;

e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului; Modificări (1)

f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management. Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (1)

Proiectele de management sunt elaborate de către candidați fără a fi personalizate, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini, în considerarea legislației indicate în bibliografie. Modificări (2)

Art. 14. - Modificări (1)

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, iar instituția pentru care se organizează concursul este obligată să le furnizeze în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Modificări (2)

Art. 15. -

(1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referință pentru evaluarea managementului. Modificări (2)

(2) Documentul de referință se aduce la cunoștința publică prin grija autorității.

SECȚIUNEA a 3-a Desfășurarea concursului

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, pentru fiecare categorie de instituție. Modificări (1)

(2) Comisia de concurs este alcătuită din: Modificări (2)

a) reprezentanți ai autorității;

b) experți-evaluatori pe domenii, în funcție de tipul instituției pentru care se organizează concursul de proiecte de management.

(3) Numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.

(4) Experții-evaluatori nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea sau cu instituția pentru care se organizează concursul. Modificări (1)

(5) Membrii comisiei de concurs sunt numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității.

(6) Componența nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea concursului.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorității. Modificări (1)

(2) Secretariatul comisiei are rolul de a verifica legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați conform dispozițiilor art. 10, de a asigura buna desfășurare a concursului, precum și de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public și anunță candidații în cauză. Modificări (1)

(4) Proiectele de management ale candidaților cu dosare admise sunt înaintate membrilor comisiei în vederea analizării.

Art. 18. - Modificări (2)

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care conțin informații privind identitatea autorului; Modificări (1)

b) analizează proiectele de management depuse de candidați, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 5 alin. (2); Modificări (1)

c) stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare a concursului;

d) poate formula recomandări autorității privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), și, după caz, privind conținutul acestuia;

e) alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare a concursului.

SECȚIUNEA a 4-a Rezultatul concursului și soluționarea contestațiilor

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Concursul de proiecte de management se desfășoară în etapele prevăzute la art. 5 alin. (2). Modificări (2)

(2) Nota obținută în etapa prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoștința candidatului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

(3) Sunt declarați admiși pentru susținerea interviului candidații ale căror proiecte de management au obținut, în prima etapă a concursului, note mai mari de 7 (șapte). Modificări (2)

(4) Rezultatul fiecărui candidat este media aritmetică dintre notele obținute pentru fiecare etapă.

(5) Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie mai mare de 7 (șapte).

(6) În cazul în care mai mulți candidați obțin rezultate egale, este declarat câștigător candidatul care a obținut nota mai mare la proiectul de management. Modificări (1)

(7) În cazul în care niciun candidat nu a obținut o notă de 7 (șapte), se reia procedura de concurs, în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozițiilor art. 8 și 9. Modificări (2)

(8) Rezultatul concursului se aduce la cunoștința candidaților, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape.

Art. 20. -

(1) Candidații au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului.

(2) Contestațiile se depun în condițiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăși 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului. Modificări (1)

(3) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

(4) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității.

(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Modificări (2)

(6) Actul administrativ prevăzut la alin. (5) poate fi atacat în justiție în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, constituite din reprezentanți ai acesteia. Modificări (1)

(2) În comisia de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisia de concurs.

Art. 22. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câștigătorul acestuia și autoritatea au obligația de a negocia, pe baza proiectului de management și a recomandărilor comisiei de concurs, clauzele contractului de management. Modificări (2)

CAPITOLUL III Contractul de management

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management, și nu poate depăși finele ultimului exercițiu bugetar din aceasta. Modificări (2)

(2) Durata contractului de management se stabilește întotdeauna începând din luna ianuarie a anului imediat următor celui în care s-a organizat concursul de proiecte de management, dată la care începe executarea acestuia.

(3) În cazul în care încetarea contractului de management înainte de ajungerea la termen face imposibilă aplicarea dispozițiilor alin. (2), durata noului contract de management se stabilește cel târziu de la începutul semestrului al II-lea, dată la care începe executarea acestuia.

Art. 24. -

(1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare și tehnice prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante, în urma negocierii prevăzute la art. 22. Modificări (1)

(2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind: Modificări (1), Doctrină (1)

a) părțile contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) remunerația managerului;

e) drepturile și obligațiile managerului;

f) drepturile și obligațiile autorității;

g) limitele de competență;

h) programul minimal, precum și obiectivele și criteriile de performanță;

i) evaluarea managementului; Modificări (1)

j) clauze speciale;

k) răspunderea contractuală;

l) clauza penală, forța majoră;

m) modificarea contractului;

n) încetarea contractului;

o) soluționarea litigiilor;

p) dispoziții finale.

(3) Modelul contractului de management este elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Autoritatea poate modifica unilateral, din motive excepționale, legate de interesul național sau local, după caz, clauzele contractuale prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. e)-h). Modificări (1)

(2) Modificarea prevăzută la alin. (1) se poate face numai cu notificarea prealabilă a managerului, comunicată cu 15 zile înainte de data intrării în vigoare a respectivei modificări.

(3) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager în cadrul evaluărilor periodice ale managementului.

(4) Părțile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programelor în raport cu valorile propuse în documentul de referință și obligația de a negocia anual programul minimal.

Art. 26. - Modificări (2)

(1) Managerul își execută obligațiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor și condițiilor acestuia și cu respectarea prevederilor legale.

(2) În activitatea sa managerul este asistat de organe colegiale, după cum urmează:

a) un consiliu administrativ;

b) un consiliu consultativ de specialitate, în funcție de domeniul de activitate al instituției.

(3) În executarea contractului de management, managerul poate fi asistat de o echipă managerială formată din specialiști și/sau experți.

Art. 27. -

(1) Managerul are următoarele atribuții principale:

a) elaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

c) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

f) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun; Modificări (1)

g) reprezintă instituția în raporturile cu terții;

h) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.

(2) Managerul poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare și funcționare a instituției sau prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management. Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remunerație, plătită de către autoritate conform contractului de management, din sume prevăzute în bugetul acesteia, în conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului bugetar.

(2) Remunerația managerului se stabilește la nivelul salariului de bază maxim care se plătește în instituție și poate fi majorată cu până la 55%. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Remunerația lunară a managerului se poate diminua sau majora în funcție de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de management. Modificări (1)

Art. 29. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Remunerația managerului este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale și se impozitează potrivit legislației în materie. Modificări (2)

(2) Remunerația managerului, obținută în temeiul contractului de management, este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru manager și autoritate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, din legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

Art. 30. - Doctrină (1)

Managerul care nu are domiciliul în localitatea în care instituția își are sediul poate beneficia de locuință de serviciu sau, după caz, poate primi din bugetul autorității o sumă lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câștigul salarial mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea și poate beneficia lunar de decontarea cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condițiile legii, conform clauzelor contractului de management.

Art. 31. -

Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, nerealizarea indicatorilor de referință stabiliți prin contractul de management atrag diminuarea remunerației managerului, în conformitate cu clauzele convenite la încheierea acestuia sau prin acte adiționale.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri:

a) rezultatul oricărei evaluări a managementului este nesatisfăcător; Modificări (2)

b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

c) managerul nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 3;

d) renunțarea managerului la mandatul încredințat în situația neasigurării de către autoritate, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 25 alin. (1), a condițiilor prevăzute în contract ori în alte situații întemeiate;

e) prin acordul părților;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

Art. 33. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În situațiile de încetare a contractului de management, autoritatea este obligată să asigure conducerea interimară a instituției. Modificări (2)

(2) Pe durata interimatului, raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei desemnate să asigure interimatul se suspendă. Modificări (1)

(3) Remunerația managerului interimar se stabilește conform prevederilor art. 28 alin. (2).

(4) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, conform prevederilor art. 23 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

(5) În toate situațiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a unei instituții de către managerul al cărui contract de management a încetat. Modificări (1)

(6) Pe durata interimatului, managerul are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.

(7) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.

Art. 34. -

(1) Contractul de management va fi încheiat în formă scrisă, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Modificări (1)

(2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite al autorității și câștigătorul concursului de proiecte de management cu care autoritatea a negociat clauzele conform dispozițiilor art. 22. Modificări (2)

Art. 35. -

(1) Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de management, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul autorității.

CAPITOLUL IV Evaluarea managementului

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Evaluarea managementului reprezintă verificarea de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. Modificări (2)

(2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se va face în considerarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse și, după caz, va ține cont și de activitățile realizate, altele decât cele din programul minimal.

Art. 37. - Modificări (2)

(1) Evaluările sunt efectuate periodic, conform clauzelor din contractul de management. Modificări (1), Jurisprudență

(2) La stabilirea perioadelor de evaluare, părțile au obligația de a respecta următoarele reguli: Jurisprudență

a) prima evaluare are loc în cel mult un an de la data încheierii contractului de management;

b) în cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puțin 120 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.

Art. 38. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare, pentru fiecare categorie de instituție.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită conform dispozițiilor art. 16 alin. (2)-(5). Modificări (1)

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Modificări (1)

(4) Regulamentul de evaluare se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(1) Managerul are obligația de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluările prevăzute în contractul de management se realizează pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la alin. (1), cu excepția celei prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) pentru care se depune un raport final.

(3) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate, și are obligația de a propune pentru următoarea perioadă de raportare proiecte în cadrul programelor instituției.

Art. 40. - Modificări (3)

(1) Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate înaintat, inclusiv prin deplasarea membrilor comisiei, în tot sau în parte, la sediul instituției;

b) susținerea raportului de activitate de către manager, în cadrul unui interviu;

(2) Analiza și notarea rapoartelor de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în modelul raportului de evaluare elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor.

Art. 41. - Modificări (1)

(1) În cazul în care nota finală se situează sub 7 (șapte), rezultatul evaluării este nesatisfăcător. Modificări (1)

(2) Nota finală a evaluării se aduce la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia. Modificări (2)

Art. 42. -

(1) Managerii au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la sediul autorității, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21. Puneri în aplicare (1)

(3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității. Puneri în aplicare (1)

(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorității. Modificări (2)

Art. 43. - Modificări (1)

Actul administrativ prevăzut la art. 42 alin. (4) poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. - Modificări (1)

(1) În cazul în care rezultatul final al evaluării prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) este situat peste nota 9 (nouă), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini întocmit de autoritate potrivit dispozițiilor art. 7 și 11.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabilește de autoritate, cu respectarea dispozițiilor art. 8.

(3) Proiectul de management este analizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de o comisie constituită conform prevederilor art. 16.

Art. 45. - Modificări (2)

Autoritatea are obligația de a organiza concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, dacă: Modificări (1)

a) rezultatul evaluării finale a managerului este sub nota 9 (nouă);

b) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44 alin. (2); Modificări (1)

c) rezultatul final al analizei proiectului de management depus conform dispozițiilor art. 44 alin. (1) este sub nota 7 (șapte);

d) în termenul de negociere stabilit prin prezenta ordonanță de urgență părțile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. -

(1) Experții-evaluatori sunt persoane fizice, atestate ca atare de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Atestarea persoanelor fizice conform dispozițiilor alin. (1) se face la propunerea Comisiei de specialitate care se organizează și funcționează în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.

(3) Din comisia de specialitate fac parte specialiști în management cultural, reprezentanți ai uniunilor/asociațiilor profesionale din domeniu, personalități ale vieții culturale, precum și reprezentanți ai Ministerul Culturii și Cultelor, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(4) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei de specialitate, membrii acesteia beneficiază de o indemnizație de până la 20% din salariul directorului Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, plătită din bugetul acestei instituții.

Art. 47. -

Modul de organizare și funcționare a Comisiei prevăzute la art. 46, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 48. -

Pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern prevăzute la art. 47, din comisiile de concurs/evaluare vor face parte, alături de reprezentanții autorității, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (3) și (4):

a) specialiști în management cultural - persoane fizice cu studii universitare/postuniversitare și cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniu;

b) specialiști în domeniul de activitate al instituției pentru care se organizează concursul - persoane fizice cu studii universitare de lungă durată în domeniul de activitate specific instituției, cu expertiză în managementul instituțiilor de cultură, sau reprezentanți ai uniunilor/asociațiilor profesionale din domeniu.

Art. 49. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management, regulamentul de evaluare a managementului, modelul caietului de sarcini și modelul raportului de evaluare, precum și modelul contractului de management se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Art. 50. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de management încheiate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, încetează de drept.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea are obligația de a încheia cu managerul un nou contract de management, guvernat de dispozițiile art. 24.

(3) Durata noului contract de management nu poate depăși durata pentru care a fost elaborat sau, după caz, aprobat proiectul de management care a stat la baza încheierii contractului de management inițial.

(4) În cazul directorilor generali/directorilor instituțiilor care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au încheiat contracte de management cu autoritatea, conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, raporturile de muncă pentru funcția de conducere încetează de drept. Jurisprudență

Art. 51. -

(1) În cazul în care câștigătorul concursului de proiecte de management deține o funcție de execuție în instituție, contractul individual de muncă pentru funcția respectivă se suspendă.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) își produce efectele de la data încheierii contractului de management până la data încetării acestuia în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 52. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Membrii comisiilor de concurs, de evaluare și de soluționare a contestațiilor prevăzute de prezenta lege beneficiază de o indemnizație pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora, plătită din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

(2) Indemnizația membrilor comisiilor se stabilește în cuantum de până la 20% din remunerația managerului, prevăzută la art. 28 alin. (2).

Art. 53. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică bibliotecilor universitare și/sau școlare și instituțiilor publice de cultură din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență pot fi aplicate și instituțiilor publice de cultură, altele decât cele prevăzute la art. 1.

Art. 54. -

Remunerația managerilor din instituțiile de spectacole sau concerte se stabilește conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, nefiind aplicabile prevederile lit. C "Funcții administrative de specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007.

Art. 55. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea de către autoritate a obligațiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) și (3);

b) nerespectarea de către instituție a obligației prevăzute la art. 14.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii și cultelor. Puneri în aplicare (1)

Art. 56. -

Contravențiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 57. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și cultelor,
Demeter Andras Istvan,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 25 noiembrie 2008.

Nr. 189.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...