Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

Modificări (5), Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(6) Pe durata interimatului, managerul are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.

(7) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.

Art. 34. -

(1) Contractul de management va fi încheiat în formă scrisă, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Modificări (1)

(2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite al autorității și câștigătorul concursului de proiecte de management cu care autoritatea a negociat clauzele conform dispozițiilor art. 22. Modificări (2)

Art. 35. -

(1) Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de management, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul autorității.

CAPITOLUL IV Evaluarea managementului

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Evaluarea managementului reprezintă verificarea de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. Modificări (2)

(2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se va face în considerarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse și, după caz, va ține cont și de activitățile realizate, altele decât cele din programul minimal.

Art. 37. - Modificări (2)

(1) Evaluările sunt efectuate periodic, conform clauzelor din contractul de management. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) La stabilirea perioadelor de evaluare, părțile au obligația de a respecta următoarele reguli: Jurisprudență (1)

a) prima evaluare are loc în cel mult un an de la data încheierii contractului de management;

b) în cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puțin 120 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.

Art. 38. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare, pentru fiecare categorie de instituție.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită conform dispozițiilor art. 16 alin. (2)-(5). Modificări (1)

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Modificări (1)

(4) Regulamentul de evaluare se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(1) Managerul are obligația de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluările prevăzute în contractul de management se realizează pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la alin. (1), cu excepția celei prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) pentru care se depune un raport final.

(3) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate, și are obligația de a propune pentru următoarea perioadă de raportare proiecte în cadrul programelor instituției.

Art. 40. - Modificări (3)

(1) Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate înaintat, inclusiv prin deplasarea membrilor comisiei, în tot sau în parte, la sediul instituției;

b) susținerea raportului de activitate de către manager, în cadrul unui interviu;

(2) Analiza și notarea rapoartelor de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în modelul raportului de evaluare elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor.

Art. 41. - Modificări (1)

(1) În cazul în care nota finală se situează sub 7 (șapte), rezultatul evaluării este nesatisfăcător. Modificări (1)

(2) Nota finală a evaluării se aduce la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia. Modificări (2)

Art. 42. -

(1) Managerii au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la sediul autorității, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21. Puneri în aplicare (1)

(3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității. Puneri în aplicare (1)

(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorității. Modificări (2)

Art. 43. - Modificări (1)

Actul administrativ prevăzut la art. 42 alin. (4) poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. - Modificări (1)

(1) În cazul în care rezultatul final al evaluării prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) este situat peste nota 9 (nouă), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini întocmit de autoritate potrivit dispozițiilor art. 7 și 11.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabilește de autoritate, cu respectarea dispozițiilor art. 8.

(3) Proiectul de management este analizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de o comisie constituită conform prevederilor art. 16.

Art. 45. - Modificări (2)

Autoritatea are obligația de a organiza concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, dacă: Modificări (1)

a) rezultatul evaluării finale a managerului este sub nota 9 (nouă);

b) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44 alin. (2); Modificări (1)

c) rezultatul final al analizei proiectului de management depus conform dispozițiilor art. 44 alin. (1) este sub nota 7 (șapte);

d) în termenul de negociere stabilit prin prezenta ordonanță de urgență părțile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. -

(1) Experții-evaluatori sunt persoane fizice, atestate ca atare de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Atestarea persoanelor fizice conform dispozițiilor alin. (1) se face la propunerea Comisiei de specialitate care se organizează și funcționează în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.

(3) Din comisia de specialitate fac parte specialiști în management cultural, reprezentanți ai uniunilor/asociațiilor profesionale din domeniu, personalități ale vieții culturale, precum și reprezentanți ai Ministerul Culturii și Cultelor, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(4) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei de specialitate, membrii acesteia beneficiază de o indemnizație de până la 20% din salariul directorului Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, plătită din bugetul acestei instituții.

Art. 47. -

Modul de organizare și funcționare a Comisiei prevăzute la art. 46, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 48. -

Pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern prevăzute la art. 47, din comisiile de concurs/evaluare vor face parte, alături de reprezentanții autorității, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (3) și (4):

a) specialiști în management cultural - persoane fizice cu studii universitare/postuniversitare și cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniu;

b) specialiști în domeniul de activitate al instituției pentru care se organizează concursul - persoane fizice cu studii universitare de lungă durată în domeniul de activitate specific instituției, cu expertiză în managementul instituțiilor de cultură, sau reprezentanți ai uniunilor/asociațiilor profesionale din domeniu.

Art. 49. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management, regulamentul de evaluare a managementului, modelul caietului de sarcini și modelul raportului de evaluare, precum și modelul contractului de management se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Art. 50. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de management încheiate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, încetează de drept.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea are obligația de a încheia cu managerul un nou contract de management, guvernat de dispozițiile art. 24.

(3) Durata noului contract de management nu poate depăși durata pentru care a fost elaborat sau, după caz, aprobat proiectul de management care a stat la baza încheierii contractului de management inițial.

(4) În cazul directorilor generali/directorilor instituțiilor care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au încheiat contracte de management cu autoritatea, conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, raporturile de muncă pentru funcția de conducere încetează de drept. Jurisprudență (1)

Art. 51. -

(1) În cazul în care câștigătorul concursului de proiecte de management deține o funcție de execuție în instituție, contractul individual de muncă pentru funcția respectivă se suspendă.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) își produce efectele de la data încheierii contractului de management până la data încetării acestuia în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 52. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Membrii comisiilor de concurs, de evaluare și de soluționare a contestațiilor prevăzute de prezenta lege beneficiază de o indemnizație pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora, plătită din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

(2) Indemnizația membrilor comisiilor se stabilește în cuantum de până la 20% din remunerația managerului, prevăzută la art. 28 alin. (2).

Art. 53. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică bibliotecilor universitare și/sau școlare și instituțiilor publice de cultură din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență pot fi aplicate și instituțiilor publice de cultură, altele decât cele prevăzute la art. 1.

Art. 54. -

Remunerația managerilor din instituțiile de spectacole sau concerte se stabilește conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, nefiind aplicabile prevederile lit. C "Funcții administrative de specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007.

Art. 55. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea de către autoritate a obligațiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) și (3);

b) nerespectarea de către instituție a obligației prevăzute la art. 14.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii și cultelor. Puneri în aplicare (1)

Art. 56. -

Contravențiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 57. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și cultelor,
Demeter Andras Istvan,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 25 noiembrie 2008.

Nr. 189.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...