← CAPITOLUL III Contractul de management CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale →

CAPITOLUL IV Evaluarea managementului

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Evaluarea managementului reprezintă verificarea de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. Modificări (2)

(2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se va face în considerarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse și, după caz, va ține cont și de activitățile realizate, altele decât cele din programul minimal.

Art. 37. - Modificări (2)

(1) Evaluările sunt efectuate periodic, conform clauzelor din contractul de management. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) La stabilirea perioadelor de evaluare, părțile au obligația de a respecta următoarele reguli: Practică judiciară (1)

a) prima evaluare are loc în cel mult un an de la data încheierii contractului de management;

b) în cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puțin 120 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.

Art. 38. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare, pentru fiecare categorie de instituție.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită conform dispozițiilor art. 16 alin. (2)-(5). Modificări (1)

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Modificări (1)

(4) Regulamentul de evaluare se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(1) Managerul are obligația de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluările prevăzute în contractul de management se realizează pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la alin. (1), cu excepția celei prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) pentru care se depune un raport final.

(3) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate, și are obligația de a propune pentru următoarea perioadă de raportare proiecte în cadrul programelor instituției.

Art. 40. - Modificări (3)

(1) Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate înaintat, inclusiv prin deplasarea membrilor comisiei, în tot sau în parte, la sediul instituției;

b) susținerea raportului de activitate de către manager, în cadrul unui interviu;

(2) Analiza și notarea rapoartelor de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în modelul raportului de evaluare elaborat de Ministerul Culturii și Cultelor.

Art. 41. - Modificări (1)

(1) În cazul în care nota finală se situează sub 7 (șapte), rezultatul evaluării este nesatisfăcător. Modificări (1)

(2) Nota finală a evaluării se aduce la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia. Modificări (2)

Art. 42. -

(1) Managerii au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la sediul autorității, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, de către o comisie constituită în acest sens conform prevederilor art. 21. Puneri în aplicare (1)

(3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității. Puneri în aplicare (1)

(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorității. Modificări (2)

Art. 43. - Modificări (1)

Actul administrativ prevăzut la art. 42 alin. (4) poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. - Modificări (1)

(1) În cazul în care rezultatul final al evaluării prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) este situat peste nota 9 (nouă), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini întocmit de autoritate potrivit dispozițiilor art. 7 și 11.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabilește de autoritate, cu respectarea dispozițiilor art. 8.

(3) Proiectul de management este analizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de o comisie constituită conform prevederilor art. 16.

Art. 45. - Modificări (2)

Autoritatea are obligația de a organiza concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, dacă: Modificări (1)

a) rezultatul evaluării finale a managerului este sub nota 9 (nouă);

b) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44 alin. (2); Modificări (1)

c) rezultatul final al analizei proiectului de management depus conform dispozițiilor art. 44 alin. (1) este sub nota 7 (șapte);

d) în termenul de negociere stabilit prin prezenta ordonanță de urgență părțile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...