Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

Modificări (5), Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere faptul că aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestații și litigii,

în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistența unor definiții care să clarifice specificul noțiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referință, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - și contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia își desfășoară activitatea conducătorul instituției - contractul de management; neclaritatea dispozițiilor cu privire la părțile raportului contractual; dispozițiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispozițiilor legale, la procedura de concurs și cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului, Modificări (1)

având în vedere faptul că lipsa unității de interpretare și aplicare a dispozițiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităților administrației publice în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de cultură, care pot merge până la desființarea acestora,

în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituțiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăți în derularea actului managerial,

menținerea situației existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, amenință cu înmulțirea situațiilor litigioase și cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală și lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanțele de judecată de instrumentele necesare pentru soluționarea respectivelor litigii.

Consecința gravă la nivelul instituțiilor de cultură este blocarea activității, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentința instanței de judecată, care obligă la repunerea în situația anterioară procesului.

Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menținerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.

Pe de altă parte, inexistența unor sancțiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecție a noului manager împiedică desfășurarea normală a activității multor instituții de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul și obiectivele pentru care au fost înființate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2)

Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor și condițiilor privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale, persoane juridice de drept public, denumite în continuare instituții.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituție - instituția de spectacole sau concerte, muzeul, colecția publică, biblioteca sau așezământul cultural de drept public; Modificări (1)

b) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale în subordinea căruia funcționează instituția; Modificări (2), Jurisprudență (1)

c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității instituției de către o persoană fizică, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de sarcini, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1)

d) caiet de sarcini - cererea de oferte din partea autorității în vederea satisfacerii, prin intermediul instituției, a nevoilor culturale ale comunității, pentru o perioadă determinată de timp; Puneri în aplicare (1)

e) proiect de management - oferta candidatului prin care răspunde cererii formulate de autoritate în caietul de sarcini, oferind soluții concrete prin care managementul va atinge obiectivele și va îndeplini sarcinile; Modificări (2)

f) contract de management - contractul dintre autoritate și manager, încheiat pe durată determinată, prin care se încredințează managementul instituției, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Jurisprudență (1)

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează obiectivele specifice misiunii instituției și prin care managementul răspunde nevoilor culturale ale comunității;

h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

i) program minimal - parte din proiectul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2)

Managementul instituțiilor poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate de exercițiu deplină;

c) întrunește condițiile de studii, de pregătire culturală și managerială, precum și alte condiții cerute de autoritate;

d) nu deține funcția de director general/director la o altă instituție.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) În vederea asigurării managementului instituțiilor, autoritatea organizează concurs de proiecte de management. Modificări (2)

(2) Câștigătorul concursului prevăzut la alin. (1), cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul instituției - directorul general sau, după caz, directorul -, denumit în continuare manager. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Concursul de proiecte de management Modificări (2)

SECȚIUNEA 1 Organizarea concursului

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Pregătirea concursului de proiecte de management constă în: Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

a) întocmirea caietului de sarcini;

b) desemnarea membrilor comisiei de concurs și ai celei de soluționare a contestațiilor.

(2) Etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu.

Art. 6. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare a concursului și modelul caietului de sarcini, cu luarea în considerare a specificului fiecărei instituții, se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Art. 7. -

(1) Caietul de sarcini se întocmește de autoritate și se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Modificări (3)

(2) Autoritatea are obligația să demareze procedurile prevăzute la alin. (1) cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management. Modificări (1)

(3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepție de la dispozițiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.

Art. 8. - Modificări (3)

Autoritatea are obligația de a stabili termenele pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor, precum și pe cele pentru desfășurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 și 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.

Art. 9. - Modificări (1)

Condițiile de participare la concurs, caietul de sarcini, bibliografia, regulamentul de organizare a concursului, precum și datele de desfășurare a etapelor acestuia sunt aduse la cunoștința publică de către autoritate prin mijloace de informare în masă și prin afișarea la sediul său și al instituției în cauză. Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (3)

(1) În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul autorității proiectul de management, pe suport hârtie și în format electronic, și dosarul cuprinzând documentele solicitate în anunțul public.

(2) Secretariatul comisiei de concurs are obligația de a verifica conformitatea administrativă a documentelor depuse de candidați.

SECȚIUNEA a 2-a Caietul de sarcini și proiectul de management Modificări (3)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Caietul de sarcini se întocmește de autoritate în conformitate cu obiectivele acesteia și misiunea instituției, cu luarea în considerare a evoluțiilor economice și socioculturale ale mediului în care instituția își desfășoară activitatea, precum și a evoluției specifice a acesteia.

(2) Caietul de sarcini cuprinde, fără a se limita la acestea, prevederi organizatorice, financiare și tehnice privind proiectul de management, după cum urmează: Modificări (2)

a) perioada de management, în intervalul de minimum 3 ani și maximum 5 ani; Modificări (1)

b) date despre activitatea instituției;

c) sarcini și obiective pentru management; Modificări (1)

d) structura obligatorie a proiectului de management.

Art. 12. -

(1) Prin caietul de sarcini, autoritatea solicită candidaților: Modificări (1)

a) o analiză socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

b) o analiză a activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

c) o analiză a organizării/sistemului organizațional al instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz;

d) o analiză a situației economico-financiare a instituției;

e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului; Modificări (1)

f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management. Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (1)

Proiectele de management sunt elaborate de către candidați fără a fi personalizate, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini, în considerarea legislației indicate în bibliografie. Modificări (2)

Art. 14. - Modificări (1)

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, iar instituția pentru care se organizează concursul este obligată să le furnizeze în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Modificări (2)

Art. 15. -

(1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referință pentru evaluarea managementului. Modificări (2)

(2) Documentul de referință se aduce la cunoștința publică prin grija autorității.

SECȚIUNEA a 3-a Desfășurarea concursului

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, pentru fiecare categorie de instituție. Modificări (1)

(2) Comisia de concurs este alcătuită din: Modificări (2)

a) reprezentanți ai autorității;

b) experți-evaluatori pe domenii, în funcție de tipul instituției pentru care se organizează concursul de proiecte de management.

(3) Numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.

(4) Experții-evaluatori nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea sau cu instituția pentru care se organizează concursul. Modificări (1)

(5) Membrii comisiei de concurs sunt numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității.

(6) Componența nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea concursului.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorității. Modificări (1)

(2) Secretariatul comisiei are rolul de a verifica legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați conform dispozițiilor art. 10, de a asigura buna desfășurare a concursului, precum și de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public și anunță candidații în cauză. Modificări (1)

(4) Proiectele de management ale candidaților cu dosare admise sunt înaintate membrilor comisiei în vederea analizării.

Art. 18. - Modificări (2)

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care conțin informații privind identitatea autorului; Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...