Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 29 februarie 2008.

În vigoare de la 29 februarie 2008 până la 23 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Începând cu 1 ianuarie 2008, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de alocația de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani, care nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform semnificației termenului de copil, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, și potrivit actelor internaționale în materie la care România este parte. Totodată, dreptul la alocația de stat nu mai este condiționat de participarea școlară a copiilor, aceasta acordându-se tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Până la 1 ianuarie 2008, alocația de stat pentru copii se acorda și tinerilor care împliniseră vârsta de 18 ani și care urmau cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora, cu condiția ca aceștia să nu repete anul școlar, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Eliminarea, începând cu ianuarie 2008, a acestei categorii de beneficiari a condus la nemulțumiri în rândul acestor tineri și la crearea unei stări accentuate de tensiune socială, alocația de stat fiindu-le utilă pentru acoperirea unor cheltuieli legate de urmarea procesului educațional.

Întrucât aceste elemente constituie situații extraordinare și vizează interesul public, este necesar să fie adoptate măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea situației sus-menționate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

(4) Tinerii prevăzuți la alin. (3) care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical."

2. La articolul 4, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(21) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocația de stat pentru copii se plătește numai în cont personal."

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), plata alocației de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Alocația de stat pentru copiii prevăzuți la alin. (21) se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de către conducătorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, denumită în continuare direcție generală, inclusiv pentru copiii încredințați organismului privat acreditat și licențiat în condițiile legii. Sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceștia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocația de stat poate fi plătită direct acestuia cu încuviințarea conducătorului direcției generale sau, în funcție de opțiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani."

5. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:

"

(8) În situația în care copiii prevăzuți la alin. (7) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocație de stat capitalizată în condițiile art. 4 alin. (4) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.

(9) După împlinirea de către copiii prevăzuți la alin. (21) a vârstei de 18 ani, aceștia beneficiază de alocație de stat pentru copii în aceleași condiții ca tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3)."

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite direcțiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.

(3) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar direcțiilor teritoriale situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii.

(4) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite direcțiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (2) și (3)."

7. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare."

8. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) plata alocației de stat pentru copii se suspendă pe perioada vacanței școlare de vară, plata urmând să fie reluată din oficiu, inclusiv pentru perioada suspendării, numai în situația în care aceștia se înscriu în anul școlar următor."

Art. II. -

(1) Pentru anul 2008 tinerii prevăzuți la art. I pct. 1 beneficiază de alocație de stat începând cu luna intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În vederea stabilirii drepturilor de alocație de stat pentru tinerii prevăzuți la art. I pct. 1 înscriși în anul școlar 2007-2008, aceștia depun la unitatea de învățământ cerere însoțită de copia actului de identitate. Unitatea de învățământ transmite la inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, cererile depuse, însoțite de un tabel centralizator care va cuprinde numele și prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa de domiciliu a acestuia și, în cazul în care acesta optează pentru plata în cont bancar, numărul contului în care urmează să se efectueze plata.

(3) Cererile și actele doveditoare prevăzute la alin. (2) se transmit de către inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, direcțiilor de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, până la data de 1 a fiecărei luni. Acestea sunt însoțite de un tabel centralizator care va cuprinde numele și prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa de domiciliu a acestuia și, în cazul în care acesta optează pentru plata în cont bancar, numărul contului în care urmează să se efectueze plata.

Art. III. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. IV. -

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat

București, 27 februarie 2008.

Nr. 16.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...