Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 4 a Drepturile și obligațiile membrilor SECȚIUNEA a 6 a Răspunderea disciplinară

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România -
SECȚIUNEA a 5-a
Organizarea la nivel teritorial și național

Paragraful 1

Organizarea la nivel teritorial

Art. 47. -

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București.

(2) La nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul municipiului București, se organizează câte o filială a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, formată din toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filiala județeană, respectiv filiala municipiului București.

(3) Filialele județene și filiala municipiului București nu au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională, în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

(4) Sediul filialei județene este în orașul de reședință a județului, respectiv în municipiul București, pentru filiala municipiului București.

Art. 48. -

Organele de conducere ale filialei județene, respectiv ale filialei municipiului București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul județean, respectiv Consiliul Municipiului București;

c) biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București;

d) președintele.

Art. 49. -

(1) Adunarea generală este constituită din reprezentanții aleși ai tuturor asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cu drept de liberă practică înscriși în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50. Modificări (1)

(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al reprezentanților aleși.

Art. 50. -

(1) Consiliile județene ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au un număr de membri proporțional cu numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și, respectiv, asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după cum urmează: Modificări (1)

a) până la 1.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, înscriși - 11 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale;

b) între 1.001-2.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 15 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale;

c) între 2.001-4.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 19 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale;

d) peste 4.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși - 21 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale.

(2) Consiliul Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din 25 de membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale.

(3) Alegerile sunt validate în prezența a 2/3 din numărul total al reprezentanților în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanților.

(4) Consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va alege dintre membrii săi un birou format din: un președinte, 3 vicepreședinți și un secretar. Modificări (1)

(5) Organele de conducere ale filialelor județene, respectiv ale filialei municipiului București se subordonează ierarhic Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(6) La nivelul unităților sanitare, se pot delega de către președintele filialei unele atribuții, unui reprezentant ales în adunarea generală din unitatea respectivă.

Paragraful 2

Organizarea la nivel național

Art. 51. - Modificări (1)

(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național, sunt:

a) Adunarea generală națională;

b) Consiliul național;

c) Biroul executiv;

d) președintele;

e) președintele de onoare.

(2) Organele de conducere prevăzute la alin. (1) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 52. -

(1) Adunarea generală națională este constituită din reprezentanți aleși la nivelul filialelor județene și la nivelul filialei municipiului București, conform normei de 1 reprezentant la 500 de membri.

(2) Adunarea generală națională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al reprezentanților aleși. În cazul în care, la Adunarea generală națională la care au loc alegeri nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală națională de alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanților.

(3) Adunarea generală națională adoptă, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al reprezentanților aleși, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Referințe (3)

(4) Lucrările Adunării generală naționale sunt conduse de președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 53. - Referințe (3)

(1) Consiliul național este alcătuit din președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București, președintele de onoare, reprezentantul autorității de stat, câte un reprezentant al organizațiilor din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, câte un reprezentant al fiecărei filiale județene și 3 reprezentanți ai filialei municipiului București, aleși de Adunarea generală națională. Modificări (1)

(2) Consiliul național este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.

(3) Consiliul național se întrunește în sesiuni trimestriale și extraordinare.

Art. 54. -

Activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este coordonată, între sesiunile Consiliului național, de Biroul executiv.

Art. 55. -

(1) Biroul executiv al Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România asigură activitatea permanentă a acestuia, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Biroul executiv al Consiliului național este alcătuit din președinte, președintele de onoare, 4 vicepreședinți și un secretar național, aleși prin vot secret de membrii Consiliului național din rândul acestora. Modificări (1)

(3) Președintele de onoare va fi ales de către Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din rândul personalităților în domeniu sau din societatea civilă.

Art. 56. -

(1) Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și organele de conducere ale filialelor județene, respectiv a municipiului București se subordonează din punct de vedere ierarhic Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptate în conformitate cu dispozițiile legale, sunt obligatorii atât pentru membrii filialelor județene, cât și pentru Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și pentru organele de conducere ale filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Funcțiile de conducere la nivel județean sau național din structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt incompatibile cu alte funcții de conducere din alte asociații profesionale din România. Modificări (1)

(3) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care exercită funcții de conducere și care nu își îndeplinesc cu demnitate responsabilitățile funcției sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendați din funcție de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Procedura de sesizare și soluționare a cauzelor, precum și procedura de suplinire a funcției de conducere rămasă vacantă se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 57. -

(1) Organizarea alegerilor la nivel județean, respectiv al municipiului București, și la nivel național, se desfășoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevăzute la art. 48 și 51, o dată la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și aprobat de Consiliul național. Modificări (1)

(2) În cazul vacantării funcției alese prin demisie sau incapacitatea exercitării acesteia, se vor organiza alegeri pentru funcția respectivă în termen de 90 de zile, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 58. -

Veniturile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se constituie din următoarele surse, obținute în condițiile legii:

a) taxe de înscriere;

b) cotizații lunare ale membrilor;

c) donații și sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;

d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări științifice, în condițiile legii;

e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație continuă;

f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

g) drepturi editoriale, publicitate în publicațiile editate de organizație;

h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. Modificări (1)

Art. 59. -

(1) Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform prevederilor legale.

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de biroul consiliului județean al filialei respective.

Art. 60. -

(1) Neplata cotizației datorate de filialele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 3 luni se sancționează cu suspendarea din funcție a președintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului național, până la plata cotizației datorate, perioadă în care atribuțiile președintelui sunt preluate de unul dintre vicepreședinți, desemnat de Consiliul național. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 3 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național, conform prevederilor legale, și se solicită blocarea contului filialei respective.

(2) Ridicarea sancțiunii se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 61. -

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul național, respectiv și de consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România respectiv Consiliul Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...