Art 40 Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România | Ordonanță de urgență 144/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România -
Art. 40.
-

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;

b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist și de moașă pentru cetățenii altor state decât cei prevăzuți la art. 1, în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale între România și aceste state; Modificări (1)

c) colaborează cu Ministerul Sănătății Publice la elaborarea normelor specifice și a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical și asigură aplicarea acestora; Modificări (1)

d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

e) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical în exercitarea profesiei;

f) soluționează cererile și petițiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluționării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;

g) asigură respectarea de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică;

h) elaborează criterii și standarde privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății Publice; Modificări (1)

i) supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a activităților de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;

j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri și de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății Publice; Modificări (1), Referințe (1)

k) elaborează și adoptă statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;

l) întocmește, actualizează permanent Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, administrează pagina de internet pe care este publicat; Modificări (1)

m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică și deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;

n) asigură schimbul de informații cu Ministerul Sănătății Publice și cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali; Modificări (1)

o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

p) colaborează cu organizații de profil profesional-științific, patronal, sindical din domeniul sanitar și cu organizații neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei și asigurarea sănătății populației;

q) colaborează cu Ministerul Sănătății Publice la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, desemnează reprezentanți în comisiile pentru concursuri și examene și elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice; Modificări (1)

r) colaborează cu Ministerul Sănătății Publice la elaborarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a normelor de aplicare a acestuia; Modificări (1)

s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;

t) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional și de activitatea desfășurată în calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;

u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislația din domeniul sănătății;

v) participă, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Sănătății Publice, la stabilirea numărului de locuri pentru învățământul postliceal sanitar și pentru învățământul superior de asistență medicală; Modificări (1)

x) avizează fișa de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;

z) organizează și derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.

(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile naționale sau județene, colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății Publice, cu instituții, autorități și organizații la realizarea următoarelor activități: Modificări (1)

a) formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical din România; Referințe (1)

b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului de îngrijire în unitățile sanitare;

c) inițierea și promovarea de forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi;

d) elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;

e) promovarea și asigurarea cadrului necesar desfășurării unei concurențe loiale, bazate exclusiv pe criteriile competenței profesionale;

f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical;

g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

h) avizarea înființării cabinetelor private ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, indiferent de forma lor juridică;

i) colaborarea cu Ministerul Sănătății Publice în vederea elaborării metodologiei și a tematicilor de concursuri, examene, de acordarea de competențe și de grade profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali; Modificări (1)

j) susținerea activității și dezvoltării cercetării științifice și organizarea de manifestări științifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.

Mergi la:
Art 30 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 31 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 32 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 33 Dispoziții privind libera prestare a serviciilor de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 34 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 35 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 36 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 37 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali
Art 38 Dispoziții generale
Art 39 Dispoziții generale
Art 40 Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Art 41 Atribuțiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Art 42 Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Art 43 Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Art 44 Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Art 45 Drepturile și obligațiile membrilor
Art 46 Drepturile și obligațiile membrilor
Art 47 Organizarea la nivel teritorial
Art 48 Organizarea la nivel teritorial
Art 49 Organizarea la nivel teritorial
Art 50 Organizarea la nivel teritorial

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...