Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta reglementare are un caracter urgent și este impusă de schimbările și de evoluția cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilități publice, intervenite după publicarea, respectiv după intrarea în vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Oportunitatea promovării acestei ordonanțe de urgență rezultă din necesitatea eliminării contradicțiilor semnalate între principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, Legea nr. 51/2006 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare -, precum și din necesitatea clarificării, compatibilizării și armonizării acestora cu prevederile Programului Operațional Sectorial - Mediu, aprobat de Comisia Europeană, în scopul accelerării procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării și/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice de interes local.

Necesitatea amendării în regim de urgență a legislației privind serviciile comunitare de utilități publice și în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare rezultă din faptul că neadoptarea acestui proiect de act normativ pune în pericol implementarea Programului Operațional Sectorial - Mediu, accesarea fondurilor europene alocate acestui program în perioada 2007-2013 și realizarea obligațiilor ce revin României în acest sector, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

În acest sens, prin prezenta ordonanță de urgență se introduc precizările necesare cu privire la natura juridică, modul de constituire, organizare și funcționare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, la definirea conceptului de delegare a gestiunii și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv la definirea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" se înlocuiește cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice".

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice.

(2) În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la: Modificări (1)

a) alimentarea cu apă;

b) canalizarea și epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

e) salubrizarea localităților;

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

h) transportul public local.

(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilități publice definite la alin. (2), înființate, organizate și furnizate/prestate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, în condițiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Modificări (1)

(4) Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:

a) au caracter economico-social;

b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

c) au caracter tehnico-edilitar;

d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

h) sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență;

j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; Modificări (1)

k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului «beneficiarul plătește»;

l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate sau taxe speciale."

3. La articolul 2, literele a), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice - asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii; Modificări (1)

.....................................................................................................................

e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, atât gestiunea propriu-zisă a unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are, cât și concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia; delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice implică dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității delegate. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea; Modificări (1)

.....................................................................................................................

g) operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică în subordinea autorităților administrației publice locale, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență emisă de o autoritate națională de reglementare competentă ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia;". Modificări (1)

4. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) operator regional - societate comercială cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora; operatorul regional asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități; operatorul regional se înființează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenți, subordonați autorităților administrației publice locale; operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007." Modificări (1)

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă." Modificări (1)

6. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g1). Operatorii pot avea următorul statut:

a) compartimente funcționale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; Modificări (1)

b) servicii publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

c) servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

d) societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

e) societăți comerciale cu capital social privat;

f) societăți comerciale cu capital social mixt."

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

a) universalitate;

b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

e) transparență decizională și protecția utilizatorilor."

9. La articolul 7 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;".

10. La articolul 8 alineatul (2), literele c), d) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) asocierea intercomunitară în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice; Modificări (1)

.....................................................................................................................

h) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;".

11. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;". Modificări (1)

12. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;".

13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.

(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicată, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

(3) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se constituie, funcționează și dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Modificări (1)

(4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a asociaților trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către asociații a mandatului special încredințat. Modificări (1)

(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 și la art. 32, cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) și g), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) și la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) și j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) și g), la art. 9 alin. (3) și la art. 32 alin. (2) și (3) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.

(6) Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre și se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii:

a) bunurile situate pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, vor aparține domeniului public al acesteia; Modificări (1)

b) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale vor aparține domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației; Modificări (1)

c) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale vor aparține domeniului public al unității administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu este membru. Modificări (1)

(7) Statutul și actul constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și/sau, după caz, de președinții consiliilor județene.

(8) Modul de organizare și de funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, pe baza actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru. Monitorizarea, centralizarea și evaluarea modului de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice intră în responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative." Modificări (1)

14. La articolul 12, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Exercitarea funcției de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilități publice este încredințată Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în calitate de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, având următoarele atribuții:". Modificări (1)

15. La articolul 12, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) monitorizează, centralizează și evaluează realizarea indicatorilor de performanță pentru serviciile comunitare de utilități publice;". Modificări (1)

16. La articolul 13 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) transport public local, conform competențelor acordate prin legea specială."

17. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Producerea energiei termice în cogenerare este supusă licențierii, reglementării și controlului A.N.R.E. Modificări (1)

(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local și, potrivit competențelor acordate de prezenta lege și de legea specială, elaborează metodologii și regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acordă licențe de transport și monitorizează și controlează respectarea de către operatori a legislației în vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a condițiilor impuse prin licențele de transport."

18. La articolul 14, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:.

"

Art. 14. -

(1) A.N.R.S.C. este instituție publică, cu personalitate juridică, care funcționează pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

.....................................................................................................................

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, A.N.R.S.C. colaborează cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Ministerul Transporturilor, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele, cu primăriile și consiliile județene, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice cu atribuții în domeniul serviciilor de utilități publice ori în legătură cu acestea, cu asociațiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializați care prestează servicii de sector, cu asociațiile profesionale din domeniu și cu asociațiile patronale și sindicale." Modificări (1)

19. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanțează integral din venituri proprii obținute din tarifele percepute pentru acordarea licențelor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, din tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, din contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare sau ale organismelor internaționale, precum și din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finanțele publice. Modificări (1)

(2) Modalitatea de stabilire și aprobare a nivelului tarifelor și al contribuțiilor menționate la alin. (1) se prevede în regulamentul de organizare și funcționare al A.N.R.S.C."

20. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) A.N.R.S.C. este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați de primul-ministru la propunerea ministrului internelor și reformei administrative." Modificări (1)

21. La articolul 16, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Ordinele și deciziile președintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

22. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariați angajați pe bază de contract individual de muncă. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, precum și cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu."

23. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) eliberează, potrivit competențelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de utilități publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă acest aviz este prevăzut prin legile speciale;".

24. La articolul 21, alineatul (1) se abrogă.

25. Articolul 22 se abrogă.

26. La articolul 23, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

(4) Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației."

27. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori sunt reglementate prin: Modificări (1)

a) hotărâri de dare în administrare, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;

b) hotărâri de atribuire și contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii delegate."

28. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Bunurile proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi: Modificări (1)

a) date în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe;

b) concesionate operatorilor în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate. Modificări (1)

(2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 30 din prezenta lege, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii." Modificări (1)

29. La articolul 29, alineatele (1)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora; acești operatori pot fi:

a) compartimente funcționale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; Modificări (1)

b) servicii publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

c) servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Modificări (1)

(3) Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, au patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională; acești operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(4) Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

(5) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

(6) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor serviciilor publice de interes local sau județean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de utilități publice, se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Disponibilitățile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanțării acestora se administrează și se utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate."

30. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Modificări (1)

(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora. Modificări (1)

(4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:

a) societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale acestora;

b) societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acționar unic;

c) societăți comerciale cu capital social privat;

d) societăți comerciale cu capital social mixt.

(5) Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăți comerciale al căror capital social este deținut în totalitate de unități administrativ-teritoriale se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta un serviciu de utilități publice sau, după caz, activități din componența acelui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi atribuit prin una dintre procedurile prevăzute la alin. (8) ori poate fi atribuit direct, conform dispozițiilor art. 311. Modificări (1)

(8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice sunt:

a) licitația publică deschisă - procedura la care orice operator licențiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

b) negocierea directă - procedura prin care unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți operatori licențiați interesați.

(9) Delegatarul are obligația de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitație publică deschisă. Procedura de licitație se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte și cel puțin 3 ofertanți îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunțului, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte, sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puțin 3 ofertanți, delegatarul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. Modificări (1)

(10) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai dacă, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor alin. (9), nu a fost desemnat un câștigător. Modificări (1)

(11) Prevederile alin. (8)-(10) nu se aplică pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f), g) și h). Modificări (1)

(12) În cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) și g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza Normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind transportul public local. Modificări (1)

(13) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

(14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea părților contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile și obligațiile părților contractante;

e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric;

f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;

h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;

k) răspunderea contractuală;

l) forța majoră;

m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;

n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;

o) menținerea echilibrului contractual;

p) condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

q) administrarea patrimoniului public și privat preluat;

r) structura forței de muncă și protecția socială a acesteia;

s) alte clauze convenite de părți, după caz."

31. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru servicii de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c) și d) se fac în baza unei documentații de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice. Modificări (1)

(2) Alegerea procedurii și aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale adunării generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.

(3) Existența garanțiilor profesionale și financiare ale operatorilor, precum și indicatorii de performanță și nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiții de calitate și cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

(4) Operatorii nou-înființați pot fi admiși într-o procedură de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleași condiții ca și societățile existente.

(5) Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru corespunzătoare serviciului delegat. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit."

32. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

"

Art. 311. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct:

a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

b) operatorilor cu statut de societăți comerciale înființați, după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a fostelor regii autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean existente la data intrării în vigoare a prezentei legi și care au avut în administrare și exploatare bunuri, activități sau servicii de utilități publice. Modificări (1)

(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice atribuite în baza prevederilor alin. (1) și (2), delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).

(4) În situația contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, respectiv unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, vor evalua, în baza condițiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum și modul de respectare a indicatorilor de performanță. În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanță în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat."

33. La articolul 32, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor în sarcina operatorului/operatorului regional. Această durată poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială, cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani. Modificări (1)

(4) Prelungirea va fi aprobată, în condițiile alin. (3), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operator, respectiv operatorul regional, și unitățile administrativ-teritoriale, respectiv asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit." Modificări (1)

34. La articolul 33, alineatele (4)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilități publice existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi, care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii directe, precum și furnizorii/prestatorii care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își vor continua activitatea până la expirarea acestor contracte. Modificări (1)

(5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără licență atrage răspunderea administrativă sau contravențională, după caz, a celor vinovați și constituie motiv de revocare a hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii de atribuire, precum și de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, după caz.

(6) Operatorii prevăzuți la art. 29 alin. (2) lit. c) au obligația aplicării prevederilor legislației în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice.

(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice au obligația de a se supune controlului și de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților autorităților administrației publice locale, ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice sau, după caz, ai autorităților de reglementare competente toate datele și informațiile solicitate."

35. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii regionali care au beneficiat sau beneficiază de fonduri europene pentru implementarea unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional pentru înființarea, modernizarea sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice pot fi privatizați, în condițiile legii, cu acordul asociației, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate care sunt acționari/asociați ai operatorului regional. Privatizarea se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurențiale prevăzute de legislația privind privatizarea. Cu ocazia privatizării, delegatarul poate propune modificări ale contractului de delegare a gestiunii."

36. La articolul 36 alineatul (2), literele a) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

.....................................................................................................................

i) să furnizeze cu regularitate autorităților administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente, informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță, să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de utilități publice, în condițiile legii;".

37. La articolul 37, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Intervențiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, întreținere și reparații la construcțiile sau instalațiile aferente sistemelor de utilități publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritățile administrației publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoștința utilizatorilor cu cel puțin 10 zile înainte de data programată.

.....................................................................................................................

(3) În cazul intervențiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depășesc 24 de ore, acestea se efectuează în maximum 72 de ore și se aduc la cunoștința autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, a utilizatorilor, a deținătorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada intervențiilor respective, operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizărilor prevăzute în contracte."

38. La articolul 39, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în administrare.

(2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente. Fac excepție furnizorii/prestatorii aflați în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care sunt asimilați operatorilor și care au obligația obținerii licenței în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente."

39. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă.

40. La articolul 41 alineatul (2), literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) să sesizeze autorităților administrației publice locale competente sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;

.....................................................................................................................

h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice centrale sau locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ori instanțelor judecătorești, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect."

41. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Prevederile alin. (2) și (4) au caracter minimal și se dezvoltă în regulamentele-cadru și în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilități publice."

42. La articolul 43, alineatele (5), (6) și (8) ale se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, vor ține seama, după caz, de avizele de specialitate ale autorităților de reglementare competente.

(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii.

.....................................................................................................................

(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre; aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori sau de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz." Modificări (1)

43. La articolul 44 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;".

44. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaționale pentru realizarea unor programe de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice au obligația constituirii, alimentării și utilizării unui fond de rezervă necesar pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea sistemelor de utilități publice, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte." Modificări (1)

45. La articolul 44, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, după caz, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale adunărilor generale ale asociațiilor." Modificări (1)

46. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

(1) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

b) racordarea la sistemele de utilități publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branșare/racordare eliberat de operator;

c) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice;

d) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.

(2) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branșa/racorda noi utilizatori, precum și impunerea unor soluții de branșare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic și neconforme actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritățile naționale de reglementare competente;

c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

(3) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilități publice stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorităților de reglementare competente datele și/sau informațiile solicitate ori furnizarea incorectă și incompletă de date și/sau informații necesare desfășurării activității acestora;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice în afara parametrilor tehnici și/sau calitativi adoptați prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliți prin normele tehnice și/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acțiunii de contorizare la branșamentele utilizatorilor;

e) nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale sau de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice a dispozițiilor prezentei legi și a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilități publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autoritățile de reglementare competente.

(4) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități aferente acestora fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licență a cărei valabilitate a expirat ori fără hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; Modificări (1)

d) practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

e) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice sau a uneia ori a mai multor activități aferente acestora, fără respectarea prevederilor prezentei legi, a legislației specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare; Modificări (1)

f) aprobarea obiectivelor de investiții publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilități publice fără respectarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii;

g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului.

(5) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenții în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) și c) și ale alin. (4) lit. a), b) și c) se aplică corespunzător și operatorilor economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor, conform legilor speciale aferente fiecărui serviciu de utilități publice." Modificări (1)

47. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului internelor și reformei administrative, ai ministrului transporturilor, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre." Modificări (1)

48. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Furnizorii/prestatorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu dețin licență, dar care furnizează/prestează servicii de utilități publice, fie în gestiune directă, fie în gestiune delegată, au obligația de a solicita și de a obține eliberarea acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În caz contrar, aceștia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele își încetează valabilitatea." Modificări (1)

49. La articolul 49, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Pentru obținerea licenței, furnizorii/prestatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să facă dovadă că dețin toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare derulării serviciului, prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile specifice acestuia.

(12) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, obținerea licenței este condiție suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Operatorul are obligația de a solicita și obține eliberarea licenței în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din prezenta lege." Modificări (1)

50. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Regulamentele-cadru și caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilități publice, prevăzute la art. 23 alin. (4), precum și contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevăzute la art. 24 alin. (2), se elaborează de autoritățile naționale de reglementare competente, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."

51. La articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Soluționarea litigiilor contractuale dintre operator și utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de instanțele competente potrivit legii și se judecă în procedură de urgență. Cererea se introduce la instanțele de judecată în a căror competență teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului."

52. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul operatorului."

Art. II. -

(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, criteriile de selecție-cadru prevăzute la art. 31 alin. (5), precum și contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se elaborează de A.N.R.S.C. și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice este un model orientativ și se adaptează potrivit nevoilor și situațiilor specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale. Modificări (1)

(2) Actul constitutiv-cadru și statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se elaborează de Ministerul Internelor și Reformei Administrative și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 1.591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 11 februarie 2003, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 22 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. III. -

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. -

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" se înlocuiește cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare." Modificări (1)

2. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților.

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare." Modificări (1)

3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, astfel cum acestea au fost definite prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților prin care se asigură satisfacerea nevoilor colectivităților locale, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/2006." Modificări (1)

4. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților.

(2) Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă și de canalizare."

5. La articolul 3, partea introductivă a literei c), precum și literele i), j) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) serviciul de canalizare - totalitatea acțiunilor și activităților necesare pentru: [...] Modificări (1)

.....................................................................................................................

i) branșament de apă - partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. În cazuri bine justificate și atunci când condițiile tehnice nu permit altă soluție se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin același branșament. Părțile componente ale unui branșament se precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor. Amplasamentul căminului de branșament se stabilește la punctul de delimitare al instalațiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietății și numai în baza unei documentații avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea și individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligația montării contorului principal de branșament la nivelul limitei de proprietate;

j) repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor și repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branșamentului imobilului.

.....................................................................................................................

u) punct de delimitare - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la instalațiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalațiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branșament, precizează poziția de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenței instalațiilor, precum și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor ce revin părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;".

6. La articolul 3, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

"

j1) repartizarea costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate în imobilele condominiale, dotate cu instalații interioare de utilizare comune, de către o persoană fizică sau juridică, autorizată conform reglementarilor legale în vigoare, în scopul repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă;". Modificări (1)

7. La articolul 3, după litera v) se introduce o nouă literă, litera v1), cu următorul cuprins:

"

v1) asociație de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare - asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, astfel cum este definită de Legea nr. 51/2006, constituită în scopul înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare." Modificări (1)

8. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. - Modificări (1)

Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și aprobate prin ordin al președintelui acesteia. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale."

9. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în funcție de necesitățile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale." Modificări (1)

11. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în condițiile Legii nr. 51/2006, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește: [...] Modificări (1)

(2) Unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înființării, organizării, finanțării, monitorizării și gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și pentru înființarea, modernizarea, dezvoltarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condițiile stabilite prin Legea nr. 51/2006."

12. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestora constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, care le exercită în condițiile legii. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condițiile Legii nr. 51/2006." Modificări (1)

13. La articolul 17, după alineatul (1) introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006." Modificări (1)

14. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale."

15. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public, așa cum aceștia au fost definiți la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale acestora."

16. La articolul 20, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) În cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte dintre competențele și responsabilitățile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006. Modificări (1)

.....................................................................................................................

(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează de autoritățile executive ale acestora sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora și în condițiile Legii nr. 51/2006." Modificări (1)

17. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt licitația publică deschisă și negocierea directă, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 51/2006.

(2) Organizarea procedurilor și derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se fac în baza unei documentații de atribuire aprobate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Documentația de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice acestuia și se întocmește în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice și pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare." Modificări (1)

18. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

"

Art. 211. - Modificări (1)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea bunurilor care fac parte din infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia, se atribuie direct:

a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, astfel cum aceștia sunt definiți în art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006;

b) operatorilor cu statut de societăți comerciale rezultați, după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și exploatare bunuri, activități ori servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), din rațiuni de eficientizare a costurilor de operare, la solicitarea unei membru al asociației interesat, cu acordul adunării generale a asociației și cu avizul autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, operatorul regional poate subdelega unui alt operator, prin licitație publică, gestiunea unei activități din cadrul serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea și exploatarea părții corespunzătoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(4) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioară a acestora se poate face numai prin respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006.

(5) În situația contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociația de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, respectiv autoritățile administrației publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului regional, respectiv operatorului, precum și modul de respectare a indicatorilor de performanță. În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanță în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat."

19. La articolul 22, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, conform mandatului încredințat acestora de unitățile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate și aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006. Modificări (1)

(4) În procesul de atribuire și executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare vor urmări obținerea celui mai bun raport cost-calitate, precum și asigurarea condițiilor necesare satisfacerii nevoilor de interes public general ale colectivităților locale." Modificări (1)

20. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităților administrației publice locale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, și nu exclude dreptul acestora, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea și de a controla: [...] Modificări (1)

(2) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în baza mandatului încredințat de unitățile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât și pregătirea, finanțarea și realizarea proiectelor de investiții publice pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului." Modificări (1)

21. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Investițiile efectuate de operator/operatorul regional din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare se vor amortiza de către operator/operatorul regional în conformitate cu prevederile legale și exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii." Modificări (1)

22. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deține, în calitate de proprietar ori cu drept de folosință dat de proprietar, un imobil având branșament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.

(2) Sunt considerați utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și persoanele fizice sau juridice care nu au branșament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiții tehnice pentru delimitarea/separarea instalațiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor și pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.

(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pot fi:

a) operatori economici;

b) instituții publice;

c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

d) utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică."

23. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente se realizează, în funcție de modul de proiectare și realizare al instalației interioare de distribuție adoptat, astfel:

a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație - în cazul distribuției interioare orizontale;

b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație - în cazul distribuției interioare verticale."

24. La articolul 34, partea introductivă a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâri ale adunării generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe:". Modificări (1)

25. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se poate face și pe baza unor reguli sau formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritățile administrației publice locale sau, după caz, între asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare și operator și avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate." Modificări (1)

26. La articolul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativteritoriale membre, au dreptul să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță aprobați, respectiv pentru nerespectarea altor angajamentelor asumate, prin: Modificări (1)

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzătoare pragului necesar descurajării operatorului în menținerea deficiențele constatate; procedura de calcul și cuantumul penalizărilor vor fi prevăzute atât în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare adoptat la nivel local, cât și în contractul de delegare a gestiunii serviciului;

b) solicitarea de retragere/suspendare a licenței de către A.N.R.S.C.;

c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului."

27. La articolul 38 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) atribuirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006; Modificări (1)

c) darea în administrare de către autoritățile administrației publice locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licență, respectiv atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licență, cu excepția contractelor atribuite prin încredințare directă." Modificări (1)

28. La articolul 41, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, cu avizul autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, au obligația de a iniția și aproba în prealabil: [...] Modificări (1)

(2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile intercomunitare de apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnării unui nou operator." Modificări (1)

Art. V. -

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
Dumitru Pantea
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
p. Ministrul transporturilor,
Antonel Tănase,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 20 februarie 2008.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...