Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta reglementare are un caracter urgent și este impusă de schimbările și de evoluția cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilități publice, intervenite după publicarea, respectiv după intrarea în vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Oportunitatea promovării acestei ordonanțe de urgență rezultă din necesitatea eliminării contradicțiilor semnalate între principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, Legea nr. 51/2006 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare -, precum și din necesitatea clarificării, compatibilizării și armonizării acestora cu prevederile Programului Operațional Sectorial - Mediu, aprobat de Comisia Europeană, în scopul accelerării procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării și/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice de interes local.

Necesitatea amendării în regim de urgență a legislației privind serviciile comunitare de utilități publice și în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare rezultă din faptul că neadoptarea acestui proiect de act normativ pune în pericol implementarea Programului Operațional Sectorial - Mediu, accesarea fondurilor europene alocate acestui program în perioada 2007-2013 și realizarea obligațiilor ce revin României în acest sector, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

În acest sens, prin prezenta ordonanță de urgență se introduc precizările necesare cu privire la natura juridică, modul de constituire, organizare și funcționare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, la definirea conceptului de delegare a gestiunii și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv la definirea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" se înlocuiește cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice".

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice.

(2) În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la: Modificări (1)

a) alimentarea cu apă;

b) canalizarea și epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

e) salubrizarea localităților;

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

h) transportul public local.

(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilități publice definite la alin. (2), înființate, organizate și furnizate/prestate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, în condițiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Modificări (1)

(4) Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:

a) au caracter economico-social;

b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

c) au caracter tehnico-edilitar;

d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

h) sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență;

j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; Modificări (1)

k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului «beneficiarul plătește»;

l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate sau taxe speciale."

3. La articolul 2, literele a), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice - asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii; Modificări (1)

.....................................................................................................................

e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, atât gestiunea propriu-zisă a unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are, cât și concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia; delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice implică dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității delegate. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea; Modificări (1)

.....................................................................................................................

g) operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică în subordinea autorităților administrației publice locale, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență emisă de o autoritate națională de reglementare competentă ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia;". Modificări (1)

4. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) operator regional - societate comercială cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora; operatorul regional asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități; operatorul regional se înființează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenți, subordonați autorităților administrației publice locale; operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007." Modificări (1)

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă." Modificări (1)

6. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g1). Operatorii pot avea următorul statut:

a) compartimente funcționale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; Modificări (1)

b) servicii publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

c) servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

d) societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale; Modificări (1)

e) societăți comerciale cu capital social privat;

f) societăți comerciale cu capital social mixt."

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

a) universalitate;

b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

e) transparență decizională și protecția utilizatorilor."

9. La articolul 7 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;".

10. La articolul 8 alineatul (2), literele c), d) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) asocierea intercomunitară în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice; Modificări (1)

.....................................................................................................................

h) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;".

11. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;". Modificări (1)

12. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;".

13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.

(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicată, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

(3) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se constituie, funcționează și dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Modificări (1)

(4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a asociaților trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către asociații a mandatului special încredințat. Modificări (1)

(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 și la art. 32, cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) și g), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) și la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) și j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) și g), la art. 9 alin. (3) și la art. 32 alin. (2) și (3) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.

(6) Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre și se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii:

a) bunurile situate pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, vor aparține domeniului public al acesteia; Modificări (1)

b) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale vor aparține domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației; Modificări (1)

c) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale vor aparține domeniului public al unității administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu este membru. Modificări (1)

(7) Statutul și actul constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și/sau, după caz, de președinții consiliilor județene.

(8) Modul de organizare și de funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, pe baza actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru. Monitorizarea, centralizarea și evaluarea modului de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice intră în responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative." Modificări (1)

14. La articolul 12, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...