Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 18 septembrie 2008.

În vigoare de la 18 septembrie 2008 până la 18 martie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 22/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prejudiciile importante aduse interesului public prin perpetuarea și amplificarea blocajelor în activitatea economică ce se desfășoară pe internet, prin nivelul foarte ridicat al infracționalității informatice și proliferarea mesajelor comerciale nesolicitate (de tip SPAM), ceea ce conduce la prejudicierea intereselor economice ale consumatorilor și operatorilor economici din România și din străinătate, precum și la afectarea imaginii externe a României,

luând în considerare necesitatea concentrării gestionării resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației, în scopul creării unei abordări unitare și a realizării condițiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic administrator al acestora,

reținându-se noile tendințe comunitare în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației ce reclamă necesitatea creării și consolidării unei abordări unitare a tuturor componentelor din acest segment de economie,

situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Comunicații, denumită în continuare ANC, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, care se desființează, și prin reorganizarea prin divizare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București, aflat în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

(2) ANC are sediul central în municipiul București, precum și structuri teritoriale necesare desfășurării obiectului său de activitate.

Art. 2. -

(1) ANC se organizează și funcționează sub coordonarea primului-ministru. Modificări (1)

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANC se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -

ANC are ca rol fundamental punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și al serviciilor poștale.

Art. 4. -

(1) În vederea realizării rolului său, ANC îndeplinește următoarele funcții:

a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și al serviciilor poștale;

b) de administrare și de gestionare a resurselor, prin care planifică, alocă, urmărește și evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;

c) de alocare a resurselor de numerotație și a resurselor tehnice, prin elaborarea Planului național de numerotație și a altor planuri în acest sens;

d) de gestionare la nivel național a resurselor de numerotație și a frecvențelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală, în vederea utilizării raționale și eficiente a acestora;

e) de administrare și coordonare la nivel național a gestionării frecvențelor radio în conformitate cu Tabelul național de alocare a benzilor de frecvență, denumit în continuare TNABF, și cu acordurile internaționale la care România este parte;

f) de reglementare a activităților în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, tehnologiei informației și al serviciilor poștale, prin adoptarea și implementarea de decizii cu caracter normativ și individual, precum și de proceduri funcționale, operaționale și financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire și control al respectării acestora;

g) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, precum și de comunicare cu acestea;

h) de control pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de compatibilitate electromagnetică și de utilizare eficientă a spectrului radio;

i) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, tehnologiei informației și serviciilor poștale;

j) de organ de decizie în soluționarea litigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicațiilor electronice și dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informației, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali;

k) de administrare la nivel național a TLD (top level domain) ".ro" și a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România; Modificări (1)

l) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvențe, asignarea și monitorizarea frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală;

m) de gestionare a benzilor de frecvențe radio cu atribuire neguvernamentală, prin alocarea sau asignarea frecvențelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raționale și eficiente a acestora;

n) de supraveghere și control al respectării de către utilizatorii frecvențelor radio a obligațiilor ce le revin potrivit legii, licențelor de utilizare a frecvențelor radio și licențelor de emisie;

o) de supraveghere a pieței de echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații din punct de vedere al compatibilității electromagnetice.

(2) În îndeplinirea rolului și atribuțiilor sale legale, ANC va colabora cu Consiliul Concurenței, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informații necesare aplicării atât a prevederilor legislației concurenței, cât și a prevederilor legislației din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale.

Art. 5. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ANC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2)-(5), luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiului proporționalității.

(2) ANC promovează concurența în sectorul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, acționând în special în următoarele direcții:

a) luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obțină un maximum de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;

b) prevenirea acțiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurenței în sectorul comunicațiilor electronice, tehnologiei informației și al serviciilor poștale;

c) încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și promovarea inovației;

d) încurajarea utilizării eficiente și asigurarea administrării eficiente a resurselor de numerotație.

(3) În îndeplinirea rolului și atribuțiilor sale legale, ANC colaborează cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, pentru combaterea infracționalității informatice, cu Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informații necesare aplicării atât a prevederilor legislației concurenței, cât și a prevederilor legislației din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale. ANC realizează investigații și verificări în cazuri legate de încălcarea normelor legale privind concurența în domeniul comunicațiilor și transmite Consiliului Concurenței rapoartele necesare fundamentării deciziilor în acest domeniu. Modificări (1)

(4) ANC contribuie la dezvoltarea pieței interne a Comunității Europene, în special prin:

a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și tehnologia informației, a infrastructurii asociate și a serviciilor poștale;

b) încurajarea stabilirii și dezvoltării de rețele transeuropene, a interoperabilității serviciilor paneuropene și a conectivității între utilizatorii finali;

c) respectarea principiului nediscriminării în ceea ce privește tratamentul aplicat furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și tehnologia informației sau furnizorilor de servicii poștale aflați în situații similare;

d) cooperarea într-o manieră transparentă cu autoritățile naționale de reglementare cu atribuții similare din străinătate, precum și cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente și a aplicării concertate a legislației naționale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(5) ANC promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:

a) asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) asigurarea unui nivel înalt de protecție a utilizatorilor finali în relațiile acestora cu furnizorii;

c) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecție a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viața privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

d) promovarea furnizării de informații clare, în special în ceea ce privește transparența tarifelor și a condițiilor de utilizare a serviciilor de comunicații electronice și tehnologia informației destinate publicului;

e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap și ale celor cu nevoi sociale speciale;

f) asigurarea protejării integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice și tehnologia informației.

(6) În activitatea sa ANC are în vedere respectarea principiului neutralității tehnologice, prin prisma fenomenului convergenței tehnologiilor, și contribuie, în limitele competențelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversității culturale și lingvistice, precum și a pluralismului media.

Art. 6. -

(1) Pentru atingerea obiectivelor sale, ANC exercită următoarele atribuții generale în domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale:

1. elaborează și adoptă norme tehnice, inițiază standarde naționale în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în aceste domenii, propune spre adoptare standardele internaționale ca standarde naționale și adoptă reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu național, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor de numerotație;

2. asigură reprezentarea în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale, susținând în cadrul acestora politica și strategia națională în domeniu;

3. colaborează cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale, dezvoltă și stimulează relațiile cu acestea; cooperează cu autorități de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare și schimb de informații;

4. aplică acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale;

5. colaborează cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în toate domeniile în care expertiza ANC este necesară sau utilă;

6. înaintează către ministerul de specialitate propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicații electronice, comunicații audiovizuale, echipamente radio și echipamente terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale;

7. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competență;

8. coordonează derularea programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANC;

9. elaborează și publică rapoarte, studii, analize și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale, în special pentru evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea și controlul implementării politicilor și reglementărilor, precum și al conducerii programelor și proiectelor, organizează seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

10. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței recunoscute de acestea;

11. soluționează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicațiilor electronice și dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informației, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali.

(2) ANC exercită următoarele atribuții specifice în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale:

1. elaborează și actualizează autorizațiile generale;

2. monitorizează și controlează respectarea obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;

3. promovează și sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotație, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4. adoptă Planul național de numerotație și orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de siguranță națională;

5. gestionează la nivel național resursele de numerotație și frecvențele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

6. administrează și coordonează la nivel național gestionarea frecvențelor radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte;

7. acordă licențele de utilizare a resurselor de numerotație, stabilește și încasează tarifele pentru emiterea licențelor, în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanță cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

8. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotație și a frecvențelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

9. pune la dispoziția Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației datele necesare în vederea elaborării TNABF;

10. acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, precum și licențele de emisie și stabilește și încasează tarifele pentru utilizarea spectrului;

11. alocă și asignează frecvențele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor și protocoalelor naționale și internaționale, și implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaționale;

12. acordă avizele tehnice, autorizațiile de asignare a frecvențelor radio și autorizațiile tehnice de funcționare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

13. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raționale și eficiente a frecvențelor radio;

14. alocă și asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicații, certifică personalul de operare a stațiilor de radiocomunicații și asigură activitățile de evidență conexe acestor activități;

15. asigură evidența permanentă a utilizării frecvențelor radio prin asigurarea evidenței asignărilor de frecvențe și întreținerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul național al frecvențelor asignate/alocate;

16. monitorizează, supraveghează și controlează utilizarea spectrului de frecvențe radio cu atribuire neguvernamentală;

17. identifică piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice;

18. efectuează analizele de piață în situațiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

19. desemnează furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață;

20. impune în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață obligațiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;

21. gestionează mecanismele de finanțare a obligațiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislația specială;

22. controlează îndeplinirea obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislației speciale;

23. exercită atribuțiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu completările ulterioare;

24. exercită atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare;

25. elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;

26. eliberează avizele necesare obținerii autorizației de construire a pilonilor și clădirilor care pot afecta funcționarea sistemelor de monitorizare ale ANC.

(3) ANC exercită următoarele atribuții specifice în domeniul tehnologiei informației:

1. administrează și gestionează la nivel național TLD (top level domain) ".ro" și SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România, precum și Rețeaua Națională de Calculatoare (RNC);

2. supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, exercitate în calitate de autoritate de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată;

3. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală și de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;

4. omologhează sistemele informatice în conformitate cu prevederile legale.

(4) ANC exercită următoarele atribuții specifice în domeniul echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice:

1. controlează îndeplinirea cerințelor esențiale de compatibilitate electromagnetică și de utilizare eficientă a spectrului;

2. analizează și realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor pentru asigurarea compatibilității electromagnetice între stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, precum și pentru prevenirea perturbațiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilității de asignare a acestora, în urma solicitărilor;

3. eliberează avize de confirmare a conformității cu cerințele esențiale prevăzute de legislația aplicabilă, pentru echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice.

(5) ANC îndeplinește și alte atribuții acordate prin dispoziții legale speciale.

(6) ANC își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor independenței, transparenței, obiectivității, proporționalității, imparțialității, neutralității tehnologice și nediscriminării.

(7) ANC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activități specifice, necesare îndeplinirii funcțiilor, obiectivelor și atribuțiilor sale.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) pct. 2-4, ANC poate stabili tarife de acreditare, de agreare sau de omologare, care constituie venituri proprii.

(2) Cuantumul și modul de achitare a tarifelor de acreditare, de agreare sau de omologare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a președintelui ANC.

Art. 8. -

(1) Conducerea ANC este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți numiți prin decizie a primuluiministru pe o perioadă de 5 ani.

(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților încetează prin revocare în următoarele situații:

a) în cazul încălcării prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul de competență;

b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) în situația imposibilității de a-și îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.

(3) Președintele reprezintă ANC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(4) Președintele ANC este ordonator de credite.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.

(6) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) ANC preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul fostei Autorități Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.

(2) ANC preia de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București personalul de specialitate aferent atribuției prevăzute la art. 6 alin. (3) pct. 1, precum și infrastructura corespunzătoare. Modificări (1)

(3) Personalul preluat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență își păstrează drepturile salariale de la data preluării.

(4) Structura organizatorică a ANC se aprobă prin decizie a președintelui.

Art. 10. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Comunicații.

Art. 11. -

În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

a) " Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației" cu "Autoritatea Națională pentru Comunicații";

b) " ANRCTI" cu "ANC".

Art. 12. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Constantin Teodorescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 18 septembrie 2008.

Nr. 106.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...